B.I.LP.2018.11.170

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2018 r.

DECYZJA Nr 185
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie zarządzenia organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczerpującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych towarzyszącej szkoleniu w zakresie posługiwania się bronią palną przez pracowników Straży Leśnej pod nazwą własną "Szkolenie doskonalące wraz z przeprowadzeniem X Strzeleckich Mistrzostw Polski Straży Leśnej" pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych organizowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu, Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi, Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwo Tuchola

GS.0210.3.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach 3 , a także w § 8 ust. 2 pkt 4 ww. Statutu - postanawiam, co następuje:

§  1.  W nawiązaniu do pism przesłanych przez Dyrektora RDLP w Toruniu (pismo z dnia 27 lipca 2018 r., znak: DS.1401.14.2018) oraz Dyrektora Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi (pisma z dnia 6 czerwca 2018 r. i 16 sierpnia 2018 r., znak: D.1410.8.2018), na podstawie Zarządzenia nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, znak: GK.166.3.2016 z późn. zm. wyrażam zgodę na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczerpującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pod nazwą własną "Szkolenie doskonalące wraz z przeprowadzeniem X Strzeleckich Mistrzostw Polski Straży Leśnej" pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i zobowiązuję:
1. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu do organizacji i współdziałania z Dyrektorem Centrum Szkolenia Strzeleckiego im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwem Tuchola przy organizacji imprezy oraz do sporządzenia sprawozdania z powyższej imprezy pracowniczej zgodnie z przytoczonym wyżej zarządzeniem. Wyznaczam RDLP w Toruniu na jednostkę wiodącą, której zakres działań w powyższym zakresie określają § 12 i § 13 powyższego Zarządzenia nr 15.
2. Dyrektora RDLP w Toruniu, Dyrektora Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi oraz Nadleśniczego Tuchola do współdziałania z Głównym Inspektorem Straży Leśnej w zakresie organizacji powyższej imprezy w ramach wielostronnego porozumienia regulującego zakres zadań i odpowiedzialności wynikający z prac organizacyjnych powyższej imprezy.
3. Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych do archiwizacji w celach kontrolingowych sprawozdania z zorganizowanej imprezy pracowniczej.
§  2.  Niniejszą decyzję otrzymują: Główny Inspektor Straży Leśnej, Dyrektor RDLP w Toruniu, Dyrektor Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi, Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuchola, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

_______________

4 Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.