Dz.Urz.MF.2018.121

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zarządzania portfelem programów i projektów w działach administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Radę Portfela Programów i Projektów, zwaną dalej "Radą".
2.  Rada jest organem doradczo-opiniodawczym Ministra Finansów w obszarze strategicznego zarządzania portfelem programów i projektów.
3.  W skład Rady wchodzą:
1) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów;
2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej albo wyznaczony przez niego Zastępca;
3) Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Finansów, niebędący Zastępcami Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
4) Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów;
5) Pełnomocnik Ministra Finansów do Spraw Informatyzacji.
4.  Do zadań Rady należy w szczególności:
1) zapewnienie, że realizowane programy i projekty wspierają realizację celów strategicznych Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej oraz pozostają zgodne ze strategicznymi dokumentami Rady Ministrów, w szczególności ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020;
2) zapewnienie koordynacji i spójności inicjowanych i realizowanych programów i projektów.
5.  Posiedzenia Rady są zwoływane na wniosek Ministra Finansów lub członka Rady.
6.  Za organizację posiedzeń Rady odpowiada komórka organizacyjna odpowiadająca za zarządzanie portfelem programów i projektów w Ministerstwie Finansów.
§  2.  Sposób zarządzania portfelem programów i projektów w Ministerstwie Finansów i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych oraz tryb przygotowania, inicjowania i zamykania programów i projektów, z uwzględnieniem struktur organizacyjnych, które powinny zostać powołane na potrzeby zarządzania portfelem programów i projektów oraz realizacji programów i projektów określają "Zasady zarządzania portfelem programów i projektów dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe", stanowiące załącznik do zarządzenia.
§  3.  Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zarządzania portfelem programów i projektów w działach administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017 r. poz. 108 i 242 oraz Dz. Urz. Min. Fin. z 2018 r. poz. 42).
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Zasady zarządzania Portfelem Programów i Projektów dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe

1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).