Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2018.51

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie zarządzania kontami Centrum Przetwarzania Danych Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie reguluje proces uzyskiwania dostępu do Centrum Przetwarzania Danych Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Hurtowni Danych i Dostępu Serwisowego przez:
1) pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego;
2) osoby wskazane przez Wykonawcę systemu CPD CANARD, realizujące na jego rzecz zadania wynikające z umowy nr 417/2012.
§  2.  Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) GITD - Główny Inspektorat Transportu Drogowego;
2) CANARD - Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym;
3) BIŁ - Biuro Informatyki i Łączności;
4) delegatury terenowe - komórki organizacyjne Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego;
5) Konsorcjum - Konsorcjum Wykonawców: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Posti Messaging Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będące wykonawcą umowy nr 396/2012 zawartej w dniu 23 października 2012 r. w Warszawie z GITD, której przedmiotem jest świadczenie usług wydruku, konfekcjonowania, kopertowania i doręczania korespondencji związanej z prowadzeniem przez GITD postępowań w sprawach o wykroczenia dotyczące przekraczania przez kierujących dopuszczalnej prędkości, niestosowania się do sygnalizacji świetlnej i innych naruszeń drogowych oraz obsługa dokumentów odesłanych;
6) CPD CANARD - Centrum Przetwarzania Danych Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, będące dedykowanym systemem teleinformatycznym, wykorzystywanym do realizacji zadań GITD, w tym do obsługi postępowań w sprawach o wykroczenia zarejestrowane przez urządzenia GITD oraz windykacji związanych z nimi należności;
7) Hurtownia Danych - system bazodanowy wykorzystywany do generowania raportów z CPD CANARD;
8) Dostęp Serwisowy - dostęp do zasobów CPD CANARD (baz danych, serwerów aplikacyjnych, systemów operacyjnych oraz logów CPD CANARD), utworzony w celu realizacji przez uprawnione osoby zadań w zakresie obsługi serwisowej bądź prowadzenia analiz w oparciu o dane źródłowe;
9) konto MOB - konto w domenie GITD uprawniające do logowania się do CPD CANARD, które nie jest tożsame z kontami MOB do innych systemów;
10) ZUDO - Zespół Utrzymania Działania Operacyjnego, odpowiedzialny po stronie Wykonawcy CPD CANARD za utrzymanie i administrację;
11) eBOK - Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - strona internetowa dostępna w sieci publicznej dostarczająca obywatelom usługi umożliwiające dokonywanie pewnych operacji w CPD CANARD, w szczególności dotyczących spraw o wykroczeniu w ruchu drogowym;
12) CMS Portalu CANARD - oprogramowanie pozwalające na utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę przez redakcyjny personel nietechniczny;
13) kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego - certyfikat spełniający warunki określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650, 1544), wydany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania;
14) JIRA - narzędzie wspomagające zarządzanie projektem, polegającym na wytworzeniu i wdrożeniu CPD CANARD wraz ze świadczeniem usług gwarancji oraz utrzymania i rozwoju systemu, pozwalające organizować pracę, przydzielać zadania oraz kontrolować postępy prac zespołu, dostępne pod adresem: https://repocanard.canard.local:8442;
15) profil - określony zestaw funkcji, które użytkownik może realizować w CPD CANARD;
16) Projekt CANARD I - realizowany przez GITD projekt pn.: "Wytworzenie i wdrożenie Centralnego Systemu Przetwarzania dla Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wraz ze świadczeniem usług gwarancji oraz utrzymania i rozwoju systemu";
17) WAR - Wydział Analiz i Rozwoju Systemowego w CANARD;
18) Wykonawca systemu CPD CANARD - podmiot, który wytworzył i wdrożył system teleinformatyczny CPD CANARD oraz świadczący usługi gwarancji oraz jego utrzymania na podstawie Umowy nr 417/2012;
19) Umowa nr 417/2012 - umowa z dnia 23 listopada 2012 r. dotycząca wytworzenia i wdrożenia centralnego systemu przetwarzania dla Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych oraz utrzymania i rozwoju systemu.
§  3.  W celu uzyskania dostępu do CPD CANARD należy spełnić następujące warunki:
1) w przypadku pracownika GITD - uzyskać upoważnienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego do przetwarzania danych osobowych w zbiorze CANARD;
2) w przypadku osoby wskazanej przez Wykonawcę systemu CPD CANARD realizującej na jego rzecz zadania wynikające z Umowy nr 417/2012 - złożyć Oświadczenie o ochronie danych osobowych i informacji do Umowy nr 417/2012 (wzór oświadczenia określony został w załączniku nr 4 do umowy nr 417/2012);
3) posiadać konto MOB;
4) przekazać wzór podpisu, jeżeli użytkownik ubiega się o uprawnienia do akceptacji wezwań, upomnień lub mandatów w CPD CANARD;
5) posiadać kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego, jeżeli korespondencja będzie prowadzona poprzez eBOK.
§  4. 
1.  Uprawnienia w CPD CANARD realizowane są poprzez profile.
2.  Uprawnienia przypisywane są użytkownikom na czas określony we wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1.
3.  Szczegółowe zestawienie profili i uprawnień zawiera plik: "Wykaz_rol_i_uprawnien_w_Systemie_CPD_CANARD.XLSX", którego ostatnia wersja jest dostępna w lokalizacji P:\CANARD\SVN\PRODUKTY\7_INNE\7.1.9_ZUPR (obowiązuje wersja pliku o najwyższym numerze).
§  5. 
1.  Wniosek o uzyskanie dostępu do CPD CANARD wypełnia i podpisuje:
1) bezpośredni przełożony pracownika lub kierownik komórki organizacyjnej - w przypadku pracownika GITD,
2) Koordynator Projektu CANARD I ze strony Wykonawcy systemu CPD CANARD bądź jego zastępca - w przypadku osoby wskazanej przez Wykonawcę systemu CPD CANARD realizującej na jego rzecz zadania wynikające z Umowy nr 417/2012

- według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

2.  W przypadku wystąpienia o utworzenie dostępu do CPD CANARD dla naczelnika delegatury terenowej, wniosek wypełnia i podpisuje osoba koordynująca pracę delegatur terenowych lub dyrektor bądź zastępca dyrektora CANARD.
3.  Wypełniony i podpisany wniosek o uzyskanie dostępu do CPD CANARD powinien zostać zeskanowany i przekazany drogą mailową do WAR (mrs_can@gitd.gov.pl) celem dalszej weryfikacji.
4.  WAR przekazuje wniosek o uzyskanie dostępu do CPD CANARD do ZUDO (zudo.operatorzy@serwiscanard.gitd.gov.pl) w celu przetworzenia i nadania uprawnień.
5.  Po sparametryzowaniu konta w CPD CANARD, ZUDO przesyła drogą mailową potwierdzenie utworzenia konta lub nadania uprawnień do WAR. Do czasu wgrania faksymile (o ile jest niezbędne) i wprowadzenia numeru służbowego oraz stanowiska, nie będzie możliwe nadanie lub zmiana uprawnień.
6.  Bezpośredni nadzór nad procesem nadawania uprawnień w CPD CANARD sprawuje dyrektor CANARD, któremu WAR do 5. dnia każdego miesiąca przedstawia wykaz wpływających wniosków za poprzedzający miesiąc.
§  6.  W przypadku, gdy o takie same uprawnienia ubiega się grupa osób, w szczególności nowozatrudnionych pracowników, dopuszcza się wypełnienie jednego wniosku, poprzez wpisanie w polu "imię i nazwisko" informacji: "Zgodnie z załączoną listą". Do wniosku należy załączyć listę osób wraz z niezbędnymi danymi.
§  7. 
1.  Dla pracowników GITD posiadających uprawnienia do akceptacji wezwań, upomnień lub mandatów karnych niezbędne jest wgranie wzoru podpisu, który będzie odtwarzany na drukowanych dokumentach jako faksymile.
2.  Szczegółowe zestawienie ról i uprawnień wymagających wgrania wzoru podpisu zawiera plik: "Funkcje wymagające faksymili i certyfikatu", którego ostatnia wersja dostępna jest w lokalizacji P:\CANARD\SVN\PRODUKTY\7_INNE\7.1.9_ZUPR.
3.  Wzór podpisu należy złożyć długopisem z czarnym tuszem na dokumencie stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia w taki sposób, aby podpis nie dotykał krawędzi ramki oraz aby zajmował co najmniej 50 % powierzchni.
4.  Oryginalna karta ze złożonym podpisem powinna zostać przekazana do WAR.
5.  Otrzymane wzory podpisów są skanowane i przetwarzane do plików JPG o rozmiarze 972 na 238 pikseli. Każdy plik otrzymuje nazwę zawierającą imię i nazwisko pracownika w formacie FCS_NazwiskoImie.jpg, bez polskich znaków.
6.  Przygotowane oraz zabezpieczone hasłem pliki przekazywane są przez WAR do ZUDO (zudo.operatorzy@serwiscanard.gitd.gov.pl) celem wdrożenia po stronie CPD CANARD oraz do Konsorcjum.
7.  Złożone wzory podpisu w wersji papierowej są przechowywane w WAR.
§  8. 
1.  Wniosek o uzyskanie dostępu do Hurtowni Danych wypełnia i podpisuje:
1) bezpośredni przełożony pracownika lub kierownik komórki organizacyjnej - w przypadku pracownika GITD,
2) Koordynator Projektu CANARD I ze strony Wykonawcy systemu CPD CANARD bądź jego zastępca - w przypadku osoby wskazanej przez Wykonawcę systemu CPD CANARD realizującej na jego rzecz zadania wynikające z Umowy nr 417/2012

- według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

2.  W przypadku wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie dostępu do Hurtowni Danych dla naczelnika delegatury terenowej, wniosek wypełnia i podpisuje osoba koordynująca pracę delegatur terenowych lub dyrektor bądź zastępca dyrektora CANARD.
3.  Wypełniony i podpisany wniosek o uzyskanie dostępu do Hurtowni Danych powinien zostać zeskanowany i przekazany drogą mailową do WAR (mrs_can@gitd.gov.pl) celem dalszej weryfikacji.
4.  Liczba dostępów do Hurtowni Danych jest reglamentowana ze względu na ograniczoną liczbę licencji. Przed wystąpieniem z wnioskiem o dostęp do Hurtowni Danych należy zweryfikować w WAR liczbę dostępnych licencji.
§  9.  Dostęp Serwisowy wraz z loginem i hasłem jest przyznawany na wniosek:
1) bezpośredniego przełożonego pracownika lub kierownika komórki organizacyjnej - w przypadku pracownika GITD,
2) Koordynatora Projektu CANARD I ze strony Wykonawcy systemu CPD CANARD bądź jego zastępcy - w przypadku osoby wskazanej przez Wykonawcę systemu CPD CANARD realizującej na jego rzecz zadania wynikające z Umowy nr 417/2012

- kierowany do wiadomości dyrektora CANARD, na adres e-mail: mrs_can@gitd.gov.pl.

§  10. 
1.  W ramach konta MOB użytkownik CPD CANARD ma standardowo dostęp do następujących zasobów, niezależnie od lokalizacji, w której pracuje:
1) aplikacje:
a) MS Office,
b) IBM iNotes w wersji dostępnej przez przeglądarkę internetową (poczta elektroniczna),
c) Adobe Reader,
d) PDF24,
e) PDF Creator,
f) 7-ZIP,
g) Mozilla FireFox,
h) Java Runtime Environment;
2) serwisy intranetowe GITD:
a) eKancelaria GITD (https://ekancelaria.gitd.local),
b) eArchiwum Itella (https://gitd.e3opuscapita.pl/GITD/),
c) CMS Portalu CANARD - logowanie operatora (http://cms.canard.local/cms/web/portal/logowanie-operatora),
d) Portal CANARD - (http://canard.gitd.gov.pl/cms/),
e) eBOK CANARD - logowanie operatora (https://ebok.canard.local/ebok/web/portal/logowanie-operatora),
3) wspólny zasób sieciowy dla pracowników CANARD pracujących na koncie MOB;
4) serwisy internetowe:
a) Google Maps (https://maps.google.com/),
b) Baza kodów pocztowych Poczty Polskiej (https://kody.poczta-polska.pl),
c) Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu),
d) JIRA Projektu CANARD (https://repocanard.canard.local:8442/),
e) wszystkie serwisy internetowe w domenie "gov.pl";
f) serwisy internetowe operatorów pocztowych w krajach obsługiwanych w ramach dyrektywy Crossborder, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2.  Modyfikację powyższej listy zasobów przeprowadza BIŁ na wniosek dyrektora CANARD, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa określonych przez Inspektora Ochrony Danych.
§  11.  Dostęp do JIRA wraz z loginem i hasłem jest przyznawany przez Koordynatora Projektu CANARD I po stronie Zamawiającego tj. GITD, na podstawie prośby bezpośredniego przełożonego pracownika, przekazanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mrs_can@gitd.gov.pl.
§  12. 
1.  Bezpośredni przełożony pracownika lub kierownik komórki organizacyjnej - w przypadku pracownika GITD, lub Koordynator Projektu CANARD I ze strony Wykonawcy systemu CPD CANARD bądź jego zastępca - w przypadku osoby wskazanej przez Wykonawcę systemu CPD CANARD realizującej na jego rzecz zadania wynikające z Umowy nr 417/2012, jest odpowiedzialny za zlecenie modyfikacji uprawnień lub blokadę konta podległych pracowników w CPD CANARD, jeśli jest to konieczne, w szczególności w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
2.  Do wniosku o modyfikację lub zablokowanie konta przepis § 5 stosuje się odpowiednio.
3.  W przypadku, gdy konto powinno być pilnie zablokowane:
1) bezpośredni przełożony pracownika lub kierownik komórki organizacyjnej - w przypadku pracownika GITD,
2) Koordynator Projektu CANARD I ze strony Wykonawcy systemu CPD CANARD bądź jego zastępca - w przypadku osoby wskazanej przez Wykonawcę systemu CPD CANARD realizującej na jego rzecz zadania wynikające z Umowy nr 417/2012

- może zgłosić taką potrzebę telefonicznie do ZUDO pod numerem 608098104 uzupełniając wniosek w możliwie najszybszym terminie.

§  13.  Traci moc zarządzenie nr 33/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zarządzania kontami Centrum Przetwarzania Danych Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (Dz. Urz. GITD poz. 33).
§  14.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU O UZYSKANIE/ODEBRANIE* DOSTĘPU DO CPD CANARD/HURTOWNI DANYCH*

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR PODPISU

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Lp.Domeny operatorów pocztowych w krajach obsługiwanych w ramach dyrektywy CrossborderKraj
1post.atAustria
2bpost.beBelgia
3bgpost.bgBułgaria
4posta.hrChorwacja
5cypruspost.postCypr
6ceskaposta.czCzechy
7postnord.dkDania
8omniva.eeEstonia
9posti.fiFinlandia
10laposte.frFrancja
11elta.grGrecja
12correos.esHiszpania
13postnl.nlHolandia
14anpost.ieIrlandia
15post.ltLitwa
16post.luLuksemburg
17pasts.lvŁotwa
18maltapost.comMalta
19deutschepost.deNiemcy
20ctt.ptPortugalia
21posta-romana.roRumunia
22posta.skSłowacja
23posta.siSłowenia
24postnord.seSzwecja
25posta.huWęgry
26royalmail.comWielka Brytania
27poste.itWłochy