Zapobieganie i zwalczanie zakażeń szpitalnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1983.4.28

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 15 marca 1983 r.
w sprawie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 1963 r. Nr 50, poz. 279 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Przez zakażenie szpitalne rozumie się zakażenie, które nastąpiło w szpitalu i ujawniło się w okresie pobytu w szpitalu lub po jego opuszczeniu i zostało spowodowane przez udokumentowany epidemiologicznie czynnik chorobotwórczy pochodzący od innego chorego lub pracowników szpitala albo przez endogenny czynnik mikrobiologiczny.
2.
Przez ognisko zakażenia szpitalnego rozumie się powiązane czasowo zachorowanie co najmniej 2 osób, przebywających na tym samym oddziale, spowodowane tymi samymi drobnoustrojami lub przebywających w różnych oddziałach jeśli zachorowania te są powiązane epidemiologicznie.
§  2.
1.
Przestrzeganie zasad profilaktyki zakażeń szpitalnych należy do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników szpitala. Przestrzeganie podstawowych zasad profilaktyki polega w szczególności na dbałości o należyty stan sanitarny pomieszczeń, narzędzi, aparatury i sprzętu oraz na zgodnym z wymogami higienicznymi i epidemiologicznymi wykonywaniu czynności terapeutycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych, gospodarczych i technicznych.
2.
Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasad profilaktyki zakażeń szpitalnych jest jednym z podstawowych obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, w tym również ordynatorów oddziałów.
§  3.
1.
Tworzy się wojewódzkie i szpitalne zespoły zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.
2.
Wojewódzkie zespoły zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych powołuje lekarz wojewódzki.
3.
Szpitalne zespoły zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych powołuje:
1)
dyrektor zespołu opieki zdrowotnej, w porozumieniu z państwowym terenowym inspektorem sanitarnym, w szpitalach, które stanowią komórki organizacyjne zespołu,
2)
rektor akademii medycznej w szpitalach klinicznych,
3)
dyrektor instytutu w szpitalu instytutu,
4)
lekarz wojewódzki w pozostałych szpitalach.
4.
Skład i zadania zespołów określa załącznik do zarządzenia.
§  4.
1.
Lekarz podejrzewający lub stwierdzający wystąpienie zakażenia szpitalnego jest obowiązany niezwłocznie zgłosić przypadek do centralnego rejestru zakażeń szpitalnych oraz telefonicznie do właściwego państwowego terenowego inspektora sanitarnego.
2.
O dokonaniu zgłoszenia należy poinformować bezpośredniego przełożonego.
3.
Potwierdzenia zgłoszenia do państwowego inspektora sanitarnego dokonuje się na druku Mz/E-II-11 (zawiadomienie o chorobie zakaźnej lub podejrzeniu, zatruciu (podejrzeniu) związkami chemicznymi - ostrym - przewlekłym).
§  5.
W razie stwierdzenia lub podejrzenia wystąpienia ogniska zakażenia szpitalnego, przypadek ten winien być niezwłocznie telefonicznie zgłoszony do dyrektora zespołu opieki zdrowotnej oraz do państwowego terenowego inspektora sanitarnego, a w przypadku wystąpienia ogniska obejmującego 4 i więcej osób także do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego i lekarza wojewódzkiego.
§  6.
1.
W każdym szpitalu prowadzi się centralny rejestr zakażeń szpitalnych obejmujący:
1)
dane osobowe chorego,
2)
okres pobytu w szpitalu oraz datę wypisu,
3)
rozpoznanie choroby zasadniczej,
4)
rozpoznanie zakażenia szpitalnego z podaniem udokumentowanego czynnika etiologicznego,
5)
datę zgłoszenia zakażenia do państwowego inspektora sanitarnego,
6)
podjęte działania epidemiologiczne,
7)
wnioski.
2.
Centralny rejestr zakażeń szpitalnych prowadzi wyznaczony pracownik.
§  7.
1.
Państwowy terenowy inspektor sanitarny:
1)
prowadzi rejestr zgłoszonych zakażeń szpitalnych i ognisk zakażeń szpitalnych, z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych dochodzeń epidemiologicznych,
2)
zgłasza zakażenia szpitalne na druku Mz/E-II-12 (meldunek o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi) do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
2.
W przypadku ogniska, w którym uległo zakażeniu szpitalnemu ponad 4 i więcej osób państwowy wojewódzki inspektor sanitarny niezwłocznie zawiadamia o tym Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.
§  8.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej udzielają pomocy konsultacyjnej szpitalom w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz sprawują nadzór nad przestrzeganiem przepisów niniejszego zarządzenia.
§  9.
Traci moc instrukcja Nr 72/55 Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 1955 r. /S.VIII/5942/55 w sprawie postępowania w przypadkach zakażeń wewnątrzzakładowych (Dz. Urz. MZ Nr 24, poz. 130).
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Skład i zadania zespołów zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych

I.
Wojewódzki zespół zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.

1.1. Przewodniczącym zespołu jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

1.2. W skład zespołu wchodzą:

1) zastępca lekarza wojewódzkiego,

2) dyrektor wojewódzkiego szpitala zespolonego,

3) specjaliści wojewódzcy w dziedzinach mających zasadnicze znaczenie dla rozpoznania, leczenia oraz zwalczania zakażeń szpitalnych,

4) inne osoby wskazane przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

2. Do zadań zespołu należy:

1) analizowanie ognisk zakażeń szpitalnych oraz formułowanie wniosków dotyczących ich likwidacji oraz działań profilaktycznych,

2) nadzór nad działalnością szpitalnych zespołów oraz organizowanie szkolenia członków szpitalnych zespołów,

3) nadzór nad prawidłowością rejestracji i zgłaszania zakażeń szpitalnych,

4) bieżąca analiza zakażeń oraz przedstawienie wniosków lekarzowi wojewódzkiemu.

II.
Szpitalny zespół zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.

1.1. Przewodniczącym zespołu jest dyrektor szpitala, a w razie nie utworzenia takiego stanowiska - pracownik na stanowisku kierowniczym o odpowiednich kwalifikacjach.

1.2. W skład zespołu wchodzą kierownicy komórek organizacyjnych związanych z rozpoznawaniem i leczeniem zakażeń szpitalnych oraz odpowiedzialnych za warunki higieniczno-sanitarne.

2. Do zadań zespołu należy:

1) ustalanie źródła i dróg szerzenia się zakażeń szpitalnych,

2) ustalanie właściwych warunków izolacji chorych zakażonych w szpitalu,

3) inicjowanie działań zmierzających do likwidacji ogniska zakażenia oraz usunięcia jego przyczyn,

4) nadzór nad procesami sterylizacji i dezynfekcji,

5) stały kontakt z lekarzem zakładowym w celu uniemożliwienia powstania zakażenia za pośrednictwem pracowników szpitala,

6) bieżąca analiza zakażeń oraz przedstawianie wniosków dyrekcji szpitala i jednostce nadrzędnej,

7) nadzór nad zgłaszalnością i rejestracją zakażeń szpitalnych,

8) współpraca z państwowym terenowym inspektorem sanitarnym,

9) inne działania niezbędne do zapobiegania zakażeniom szpitalnym.