Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1989.9.23

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1989 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 października 1989 r.
w sprawie zaniechania ustalania i poboru opłaty skarbowej.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 269, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176 i Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządza się zaniechanie ustalania i poboru opłaty skarbowej od umów sprzedaży walut obcych.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną.