Zamiar koncentracji przedsiębiorców, polegającej na przejęciu kontroli przez Klingspor GmbH w Niemczech nad Union-Vis sp. z o.o. w Bielsku Białej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UOKiK.2002.1.28

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lutego 2002 r.

DECYZJA
PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
z dnia 11 stycznia 2002 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, polegającej na przejęciu kontroli przez Klingspor GmbH w Niemczech nad Union-Vis Sp. z o.o. w Bielsku Białej

(Nr DDI-5/2002)

Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez Klingspor GmbH w Niemczech nad Union-Vis Sp. z o.o. w Bielsku Białej.[...]