Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2012.32

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 7 grudnia 2012 r.
w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) ustala się następujący zakres czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
§  1.
1. Sekretarze stanu i podsekretarze stanu wykonują, każdy w zakresie swojej właściwości, zadania Ministra w zakresie działów administracji rządowej - praca, zabezpieczenie społeczne i rodzina.
2. Minister, sekretarze stanu i podsekretarze stanu współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra przez:
1) uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;
2) wzajemne informowanie się o istotnych zagadnieniach wchodzących w zakres ich obowiązków oraz kierunkowych rozstrzygnięciach.
3. Do decyzji Ministra zastrzeżone jest w szczególności:
1) zatwierdzanie materiałów i opracowań przeznaczonych dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, komisji parlamentarnych oraz naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;
2) ustalanie i zatwierdzanie planu działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministerstwem";
3) nadzór nad polityką medialną;
4) nadzorowanie prac legislacyjnych Ministerstwa;
5) koordynowanie prac związanych z opiniowaniem projektów aktów normatywnych inicjowanych przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa oraz związanych z opiniowaniem dokumentów rządowych i projektów aktów normatywnych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;
6) koordynowanie spraw wynikających z uczestnictwa Ministra w systemie notyfikacji norm i aktów prawnych;
7) koordynowanie prac związanych z wydawaniem Dziennika Urzędowego Ministra;
8) akceptowanie projektów aktów normatywnych opracowanych w Ministerstwie wnoszonych do Prezesa Rady Ministrów oraz pod obrady Rady Ministrów i stałego komitetu Rady Ministrów;
9) wydawanie aktów normatywnych;
10) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja krajowych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
11) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
12) zatwierdzanie instrukcji do prowadzenia negocjacji i innych rozmów, których skutkiem może być podjęcie przez Ministra zobowiązań prawnych lub finansowych;
13) zatwierdzanie urlopów oraz delegacji służbowych sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, pracowników gabinetu politycznego Ministra oraz dyrektorów komórek organizacyjnych bezpośrednio nadzorowanych przez Ministra;
14) występowanie o nadanie odznaczeń państwowych oraz nadawanie honorowych odznak resortowych;
15) nadzorowanie zadań Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)), w szczególności:
a) zatwierdzanie planu audytu wewnętrznego,
b) udzielanie upoważnień do przeprowadzania audytu wewnętrznego.
4. Do podpisu Ministra zastrzega się:
1) pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, ministrów i kierowników urzędów centralnych, posłów i senatorów, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 pkt 1;
2) pisma kierujące projekty aktów normatywnych opracowywane przez Ministerstwo i kierowane do uzgodnień międzyresortowych oraz do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, a także stały komitet Rady Ministrów.
5. Minister może upoważnić sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego, dyrektora komórki organizacyjnej lub innego pracownika Ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności. Upoważnienia udziela się na piśmie.
6. W celu realizacji zadań Minister może powoływać:
1) pełnomocników do określonych spraw;
2) zespoły zadaniowe

- ustalając ich obowiązki i uprawnienia oraz wskazując, w uzgodnieniu z dyrektorem generalnym, komórkę organizacyjną sprawującą obsługę prac pełnomocnika lub zespołu.

7. Minister sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym.
8. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Biuro Ministra;
2) Departament Prawny;
3) Departament Polityki Senioralnej;
4) Biuro Promocji i Mediów;
5) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§  2.
1. Sekretarze stanu i podsekretarze stanu przedkładają Ministrowi dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach dotyczących zakresu działania Ministra.
2. Sekretarze stanu i podsekretarze stanu wykonują powierzone im zadania we współpracy z dyrektorem generalnym oraz przy pomocy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa.
3. Sekretarze stanu i podsekretarze stanu podpisują pisma:
1) w zakresie spraw prowadzonych przez nadzorowane komórki organizacyjne, w tym odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargi i interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych i senackich;
2) stanowiska Ministra przedstawiane w trakcie uzgodnień międzyresortowych do aktów normatywnych opracowywanych i rozpatrywanych przez Radę Ministrów i stały komitet Rady Ministrów z inicjatywy innych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.
4. Sekretarze stanu i podsekretarze stanu podejmują w imieniu Ministra decyzje zgodnie z merytoryczną akceptacją Ministra odnośnie kierunku rozstrzygnięcia, bądź będące realizacją ustalonej polityki.
5. Sekretarze stanu, podsekretarze stanu i dyrektor generalny wykonując zadania Ministra odpowiadają za zgodne z prawem i terminowe ich wykonanie w zakresie nadzorowanych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych.
6. Sekretarze stanu i podsekretarze stanu w zakresie spraw przez nich nadzorowanych mogą upoważnić dyrektora komórki organizacyjnej lub innego pracownika Ministerstwa do wykonywania określonych czynności. Upoważnienia udziela się na piśmie.
§  3. Jeżeli wykonanie zadań wymaga współdziałania sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu, koordynatorem działań jest wyznaczony przez Ministra sekretarz stanu lub podsekretarz stanu.
§  4.
1. Ministra zastępuje i kieruje pracami Ministerstwa podczas jego nieobecności Sekretarz Stanu - Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda.
2. W czasie nieobecności sekretarzy stanu lub podsekretarzy stanu ustala się następujące zastępstwa:
1) Sekretarza Stanu - Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosława Dudę zastępuje w czasie jego nieobecności Sekretarz Stanu Jacek Męcina;
2) Sekretarza Stanu Jacka Męcinę zastępuje w czasie jego nieobecności Podsekretarz Stanu Czesława Ostrowska;
3) Podsekretarza Stanu Czesławę Ostrowską zastępuje w czasie jej nieobecności Podsekretarz Stanu Elżbieta Seredyn;
4) Podsekretarza Stanu Elżbietę Seredyn zastępuje w czasie jej nieobecności Sekretarz Stanu Jacek Męcina;
5) Podsekretarza Stanu Marka Buciora zastępuje w czasie jego nieobecności Podsekretarz Stanu Radosław Mleczko;
6) Podsekretarza Stanu Radosława Mleczko zastępuje w czasie jego nieobecności Podsekretarz Stanu Marek Bucior.
3. W przypadku jednoczesnej nieobecności osób zastępujących i zastępowanych wymienionych w ust. 2 decyzję o zastępstwie czasowym podejmuje Minister.
§  5. Do zakresu czynności Sekretarza Stanu - Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosława Dudy należy w szczególności:
1) kształtowanie warunków dla rozwoju organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz dla rozwoju ekonomii społecznej i wolontariatu, a także dla współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem;
2) koordynowanie prac nad przygotowaniem budżetu Ministerstwa oraz sprawozdań z wykonania budżetu za rok miniony;
3) kształtowanie polityki i inicjowanie zadań w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych;
4) realizacja zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
5) współpraca z Krajową Radą Konsultacyjną do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
6) bieżąca koordynacja spraw parlamentarnych;
7) zapewnianie prowadzenia spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
8) inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań przez:
a) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
b) Departament Pożytku Publicznego.
§  6. Do zakresu czynności Sekretarza Stanu Jacka Męciny należy w szczególności:
1) kształtowanie kierunków polityki rynku pracy, tworzenie programów przeciwdziałania bezrobociu oraz koordynowanie publicznych służb zatrudnienia;
2) koordynowanie zadań w zakresie ustalania klasyfikacji zawodów i specjalności;
3) określanie standardów realizacji pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizacji szkoleń oraz prowadzenia centrów informacji zawodowej i klubów pracy;
4) współpraca z Naczelną Radą Zatrudnienia;
5) koordynowanie zadań dotyczących migracji pracowniczych, z wyłączeniem zagadnień integracji cudzoziemców;
6) kształtowanie zasad zarządzania Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
7) koordynowanie prac związanych z konstruowaniem i realizacją budżetu w odniesieniu do Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
8) współpraca z właściwymi resortami i instytucjami w zakresie wykorzystywania środków Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przy określaniu instrumentów restrukturyzacji zatrudnienia w procesach restrukturyzacji branż i sektorów oraz w programach lokalnych i regionalnych;
9) koordynowanie spraw związanych z udzielaniem pomocy w rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracy z udziałem mediatorów;
10) koordynowanie realizacji zadań związanych z dialogiem społecznym, w szczególności dotyczących współpracy z organizacjami partnerów społecznych i instytucjami dialogu społecznego;
11) określanie kierunków rozwiązań i koordynowanie zadań w zakresie zbiorowego prawa pracy;
12) koordynowanie realizacji zadań związanych ze współpracą z Międzynarodową Organizacją Pracy;
13) koordynowanie realizacji zadań Ministra w zakresie spraw dotyczących zawodów zaufania publicznego;
14) zapewnianie prowadzenia spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych;
15) inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań przez:
a) Departament Rynku Pracy,
b) Departament Funduszy,
c) Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego.
§  7. Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Czesławy Ostrowskiej należy w szczególności:
1) uczestniczenie w pracach stałego komitetu Rady Ministrów i prezentowanie stanowiska Ministra;
2) nadzorowanie prac badawczych i analitycznych oraz prognoz dla działów administracji rządowej: praca, zabezpieczenie społeczne i rodzina;
3) koordynowanie oraz monitorowanie realizacji rządowych programów na rzecz kobiet i mężczyzn;
4) koordynowanie opracowywania wieloletnich programów na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w zakresie obejmującym wykorzystanie środków UE;
5) koordynowanie zadań związanych z wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego;
6) zapewnianie prowadzenia spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich;
7) zapewnianie prowadzenia spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Ochotniczymi Hufcami Pracy;
8) inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań przez:
a) Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz,
b) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.
§  8. Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Elżbiety Seredyn należy w szczególności:
1) kształtowanie polityki dotyczącej pomocy społecznej i koordynacja przygotowywania standardów w tej sferze oraz monitorowanie wdrażanych rozwiązań;
2) kształtowanie polityki rodzinnej, koordynacja przygotowywania standardów oraz monitorowanie wdrażanych rozwiązań z zakresu:
a) wsparcia rodziny, systemu pieczy zastępczej oraz adopcji,
b) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wsparcia osób uprawnionych do alimentów oraz innych pozaubezpieczeniowych pieniężnych świadczeń socjalnych na rzecz rodziny,
c) opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;
3) koordynowanie przygotowania rządowych i resortowych programów wsparcia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz programów aktywnych form pomocy dla wybranych kategorii osób z grup szczególnego ryzyka;
4) koordynowanie przygotowania, realizacji i monitorowania resortowych i rządowych programów z zakresu polityki państwa na rzecz dziecka i rodziny, w tym programów dotyczących wsparcia rodzin wychowujących dzieci, pieczy zastępczej oraz opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;
5) koordynowanie wykonywania zadań z zakresu walki z ubóstwem i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przez integrację społeczną;
6) zapewnianie prowadzenia spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Instytutem Rozwoju Służb Społecznych;
7) wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji Krajowego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
8) inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań przez:
a) Departament Pomocy i Integracji Społecznej,
b) Departament Polityki Rodzinnej.
§  9. Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Marka Buciora należy w szczególności:
1) kształtowanie polityki w zakresie ubezpieczeń społecznych;
2) kształtowanie polityki pozaubezpieczeniowych świadczeń na rzecz kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych oraz ofiar wojny;
3) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Ministra roli władzy właściwej w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz merytoryczny nadzór nad instytucjami realizującymi te koordynacje;
4) koordynowanie realizacji zadań instytucji łącznikowej w ramach wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń dla bezrobotnych;
5) wdrażanie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808 i Nr 171, poz. 1016);
6) wykonywanie zadań wynikających z podległości Ministrowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
7) zapewnianie prowadzenia spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
8) inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań przez:
a) Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego,
b) Departament Ubezpieczeń Społecznych.
§  10. Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Radosława Mleczko należy w szczególności:
1) uczestniczenie w pracach Komitetu do Spraw Europejskich i prezentowanie stanowiska Ministra;
2) uczestniczenie w pracach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji i prezentowanie stanowiska Ministra;
3) koordynowanie współpracy międzynarodowej w zakresie pracy i polityki społecznej, w tym z organizacjami międzynarodowymi;
4) określanie kierunków rozwiązań i koordynowanie zadań w zakresie indywidualnego prawa pracy;
5) kształtowanie polityki wynagrodzeń i świadczeń związanych z pracą w niektórych jednostkach sektora finansów publicznych;
6) kształtowanie rozwiązań w zakresie warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz świadczeń związanych z warunkami pracy;
7) określanie kierunków prac związanych z dostosowaniem polskiego prawodawstwa z zakresu prawa pracy do prawa Unii Europejskiej;
8) współpraca z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym;
9) koordynowanie realizacji zadań związanych z rozwojem i funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych;
10) zapewnianie prowadzenia spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:
a) Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
b) Główną Biblioteką Pracy i Zabezpieczenia Społecznego;
11) inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań przez:
a) Departament Informatyki,
b) Departament Prawa Pracy,
c) Departament Współpracy Międzynarodowej.
§  11.
1. Sekretarze stanu oraz podsekretarze stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w komisjach sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.
2. Sekretarze stanu i podsekretarze stanu uczestniczą w posiedzeniach zespołów międzyresortowych.
§  12. Minister może zlecić sekretarzom stanu i podsekretarzom stanu inne zadania niż określone dla nich w niniejszym zarządzeniu.
§  13. Wszelkie spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych Ministerstwa - dyrektor generalny.
§  14.
1. Postanowienia niniejszego zarządzenia nie naruszają zakresu kompetencji dyrektora generalnego określonych w przepisach odrębnych.
2. Dyrektor generalny zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Ministerstwa, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności przez sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Ministra.
3. Dyrektor generalny może upoważnić dyrektora komórki organizacyjnej lub innego pracownika Ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności. Upoważnienia udziela się na piśmie.
4. Dyrektor generalny koordynuje i nadzoruje organizację prac w celu terminowego przygotowania projektu budżetu i układu wykonawczego w części dotyczącej Ministerstwa oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra, kontroluje wykonanie budżetu resortu oraz dysponowanie środkami publicznymi w zakresie objętym przedmiotem działania Ministra.
5. Dyrektor generalny wydaje wiążące wytyczne dotyczące terminów i zakresu merytorycznego przygotowania materiałów do opracowania projektu i układu wykonawczego budżetu Ministerstwa oraz przygotowania i przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu i wykorzystania innych środków publicznych będących w dyspozycji Ministra.
6. Dyrektor generalny na podstawie materiałów i informacji uzyskanych na tematy związane z zadaniami określonymi w ust. 4 przygotowuje w ciągu 30 dni po upływie każdego miesiąca oraz do dnia 10 grudnia każdego roku informacje dla Ministra wraz z wnioskami dotyczącymi gospodarowania środkami budżetowymi i innymi środkami, o których mowa w ust. 4, oraz wymagane informacje dla właściwych komisji sejmowych i członków Rady Ministrów.
7. Dyrektor generalny zawiera w imieniu Ministra łącznie z dyrektorem lub zastępcą dyrektora komórki organizacyjnej umowy, z których wynikają zobowiązania finansowe z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.
8. Umowy zawierane na podstawie odrębnych pełnomocnictw i upoważnień Ministra, z których wynikają zobowiązania finansowe, wymagają każdorazowo uzgodnienia z dyrektorem generalnym i uzyskania jego parafy.
9. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio do projektów wystąpień, wniosków i decyzji dotyczących środków finansowych.
10. Dyrektor generalny zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra:
1) Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego Ministerstwa,
2) Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego.
11. Dyrektor generalny inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Biuro Administracyjne,
2) Biuro Budżetu i Finansów,
3) Biuro Dyrektora Generalnego,
4) Biuro Kontroli,
5) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.3)).
§  15. Traci moc zarządzenie nr 9 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 9), zmienione zarządzeniem Nr 27 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 30).
§  16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej - praca, zabezpieczenie społeczne, rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.