Zakresy czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2019.55

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwany dalej "Ministrem", kieruje działalnością Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej "Ministerstwem", i ustala podstawowe kierunki polityki w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki.
§  2. 
Podsekretarze Stanu wykonują powierzone im czynności w ramach:
1)
zakresu działania Ministra określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317, z 2018 r. poz. 1998 oraz z 2019 r. poz. 715);
2)
zadań Ministra wynikających w szczególności z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).
§  3. 
1. 
Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra oraz podejmują w imieniu Ministra decyzje zgodne ze wskazanym przez niego kierunkiem rozstrzygnięcia lub realizujące ustaloną politykę.
2. 
Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra przez:
1)
uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;
2)
wzajemne informowanie się o kluczowych zagadnieniach wchodzących w zakres ich obowiązków oraz o kierunkowych rozstrzygnięciach.
§  4. 
1. 
Podsekretarze Stanu, w ramach powierzonych im zakresów czynności:
1)
uczestniczą w tworzeniu polityki rozwoju i innowacyjności, w celu zapewnienia spójności działań służących powiązaniu zadań realizowanych przez uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, a także przedsiębiorców, na rzecz wzrostu gospodarczego i rozwoju działalności innowacyjnej;
2)
sprawują nadzór nad załatwianiem spraw w Ministerstwie i koordynują ich załatwianie, niezależnie od przynależności tych spraw do właściwości poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa, a w przypadku gdy sprawa pozostaje we właściwości więcej niż jednej komórki organizacyjnej, współpracują ze sobą przy jej rozpatrywaniu;
3)
współpracują z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz z ich organami;
4)
reprezentują Ministra przed innymi organami administracji publicznej i instytucjami państwowymi oraz wobec organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów;
5)
wydają decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia, udzielają odpowiedzi na skargi wnoszone na podstawie przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wnoszą środki odwoławcze oraz inne pisma procesowe w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także pisma przedsądowe w sprawach cywilnych i pisma w postępowaniu egzekucyjnym - na podstawie odrębnych upoważnień;
6)
uczestniczą w planowaniu i realizacji budżetu państwa w części 28 - Szkolnictwo wyższe i nauka;
7)
uczestniczą we współpracy z zagranicą, w tym w ramach Unii Europejskiej;
8)
podejmują działania w celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka.
2. 
Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonują powierzone im zadania przy pomocy dyrektorów i nadzorowanych komórek organizacyjnych Ministerstwa.
§  5. 
1. 
Minister podpisuje pisma kierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka i Wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marszałka i Wicemarszałków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych, posłów i senatorów, a także do Sekretarza Rady Ministrów - w sprawach projektów dokumentów rządowych wnoszonych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
2. 
Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzega się:
1)
akceptowanie projektów założeń projektów ustaw, ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz rozporządzeń i zarządzeń Prezesa Rady Ministrów, których opracowanie należy do właściwości Ministra, a także strategii, programów i polityk, kierowanych przez Ministra do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania;
2)
występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie osób na określone stanowiska lub funkcje albo o odwołanie z tych stanowisk lub funkcji, w ramach właściwości wynikającej z przepisów prawa;
3)
powoływanie i wyznaczanie osób na określone stanowiska lub funkcje oraz odwoływanie z tych stanowisk lub funkcji i cofanie wyznaczenia na nie, w ramach właściwości wynikającej z przepisów prawa.
3. 
Podsekretarz Stanu Wojciech Maksymowicz, a w przypadku nieobecności osoba wyznaczona do jego zastępowania, podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich, w sprawach projektów dokumentów rządowych wnoszonych do rozpatrzenia przez właściwy Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów posiedzeń tych Komitetów, wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
4. 
Podsekretarz Stanu Sebastian Skuza podpisuje w zastępstwie Ministra rozporządzenia, zarządzenia, komunikaty i obwieszczenia.
5. 
Podsekretarz Stanu Sebastian Skuza, a w przypadku nieobecności osoba wyznaczona do jego zastępowania, koordynuje realizację zadań w zakresie współpracy z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz z ich organami.
6. 
Podsekretarz Stanu Sebastian Skuza podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w sprawach projektów dokumentów rządowych wnoszonych do rozpatrzenia przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów posiedzeń Komitetu, wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
7. 
Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny podpisują, z upoważnienia Ministra, pisma w sprawach należących do zakresu ich czynności, a w szczególności:
1)
do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przesyłające opracowane w Ministerstwie stanowiska Rządu do poselskich projektów ustaw oraz projektów ustaw wnoszonych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przez inne podmioty, którym przysługuje inicjatywa ustawodawcza, po ich przyjęciu przez Radę Ministrów;
2)
przesyłające opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych kierowane do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania;
3)
zawierające uwagi zgłaszane do projektów dokumentów rządowych w ramach uzgodnień;
4)
odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz na wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego skierowane do Ministra.
§  6. 
Minister sprawuje nadzór nad działalnością:
1)
Gabinetu Politycznego Ministra;
2)
Departamentu Legislacyjno-Prawnego;
3)
Departamentu Szkolnictwa Wyższego;
4)
Biura Ministra;
5)
Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra;
6)
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
§  7. 
1. 
Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Wojciecha Maksymowicza należą w szczególności sprawy dotyczące:
1)
opracowywania, opiniowania i aktualizacji dokumentów programowych i strategicznych w obszarach innowacyjności oraz szkolnictwa wyższego i nauki;
2)
programów ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji, w tym programu "Horyzont 2020" oraz współpracy z jednostkami wspomagającymi;
3)
nadzoru nad wdrażaniem projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
4)
informatyzacji szkolnictwa wyższego i nauki, w tym Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;
5)
zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (Dz. U. poz. 823);
6)
realizacji zadań z zakresu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w tym związanych z rozwojem europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego oraz Procesu Bolońskiego;
7)
działalności centrów transferu technologii, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, centrów naukowo-przemysłowych działających w szczególności w formie klastrów, parków technologicznych i platform technologicznych, w zakresie transferu technologii i upowszechniania nauki oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej, a także instytucji pośredniczących oraz innych instytucji wspierających działania proinnowacyjne;
8)
realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295), w tym przez udział w projektowaniu i realizacji strategii rozwoju oraz z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730);
9)
przedsięwzięcia "Dydaktyczna inicjatywa doskonałości";
10)
prac w ramach Polsko-Amerykańskiej Rady do spraw Innowacji;
11)
koordynowania realizacji polityki kosmicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie właściwości Ministra;
12)
działań na rzecz rozwoju i utrzymania dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą w obszarach szkolnictwa wyższego i nauki, w tym działań mających na celu wzmocnienie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki;
13)
realizacji zadań Ministra w zakresie systemu urzędowego poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego oraz nauki języka polskiego w szkołach wyższych poza granicami Polski;
14)
realizacji zadań Ministra w zakresie systemu uznawalności wykształcenia i koordynacji unijnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w Polsce;
15)
udziału w pracach:
a)
Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju,
b)
Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji,
c)
Komitetu do Spraw Europejskich,
d)
Komitetu do Spraw Umów Offsetowych i Komitetu Offsetowego oraz zawierania i wykonywania umów offsetowych, w zakresie właściwości Ministra;
16)
współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Komisją Wspólną Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rady Ekumenicznej.
2. 
Podsekretarz Stanu Wojciech Maksymowicz wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację przez:
1)
Departament Innowacji i Rozwoju;
2)
Departament Współpracy Międzynarodowej.
3. 
Podsekretarz Stanu Wojciech Maksymowicz realizuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad:
1)
Narodową Agencją Wymiany Akademickiej;
2)
Centrum Łukasiewicz;
3)
Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytutem Badawczym.
§  8. 
1. 
Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Sebastiana Skuzy należą w szczególności sprawy dotyczące:
1)
wykonywania zadań dysponenta części budżetowych, których dysponentem jest Minister;
2)
planowania i realizacji budżetu państwa w części budżetowej 28 - Szkolnictwo wyższe i nauka oraz planowania budżetu państwa w części 67 - Polska Akademia Nauk;
3)
realizacji zadań Ministra w zakresie:
a)
przyznawania subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego oraz zwiększeń tych subwencji,
b)
przyznawania i przekazywania środków finansowych na finansowanie inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych,
c)
przyznawania dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, kształceniu na studiach i prowadzeniu działalności naukowej;
4)
finansowania:
a)
inwestycji związanych z działalnością naukową,
b)
utrzymania aparatury naukowo-badawczej lub stanowisk badawczych, unikatowych w skali kraju oraz specjalnej infrastruktury informatycznej, mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa,
c)
współpracy naukowej z zagranicą;
5)
ewaluacji jakości działalności naukowej i przyznawania kategorii naukowych;
6)
sporządzania wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;
7)
bioetyki i biobankowości;
8)
ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych;
9)
nadawania stopni i tytułu w systemie szkolnictwa wyższego i nauki;
10)
ewaluacji szkół doktorskich i kształcenia doktorantów, z wyłączeniem spraw dotyczących świadczeń finansowanych z budżetu państwa z części 28 - Szkolnictwo wyższe i nauka, dla doktorantów na studiach doktoranckich;
11)
programów strategicznych "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" i "Regionalna inicjatywa doskonałości";
12)
wykonywania zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem instytutów badawczych;
13)
współpracy europejskiej, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Podsekretarza Stanu Wojciecha Maksymowicza;
14)
pełnienia funkcji kierownika jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej;
15)
realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020;
16)
dyscypliny finansów publicznych;
17)
udziału w pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów;
18)
współpracy z:
a)
Radą Główną Instytutów Badawczych,
b)
Radą Doskonałości Naukowej,
c)
Komisją Ewaluacji Nauki,
d)
Komitetem Ewaluacji Jednostek Naukowych,
e)
Polską Akademią Nauk,
f)
Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów,
g)
Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta.
2. 
Podsekretarz Stanu Sebastian Skuza wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację przez:
1)
Departament Budżetu i Finansów;
2)
Departament Nauki;
3)
Biuro Kontroli i Audytu.
3. 
Podsekretarz Stanu Sebastian Skuza realizuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad:
1)
Polską Akademią Nauk, w zakresie wykonywania budżetu państwa w części 67 - Polska Akademia Nauk;
2)
Narodowym Centrum Nauki;
3)
Centrum Nauki Kopernik - w zakresie wynikającym z umowy o utworzeniu wspólnej instytucji kultury;
4)
Narodowym Muzeum Techniki - w zakresie wynikającym z umowy o utworzeniu wspólnej instytucji kultury.
§  9. 
1. 
Dyrektor Generalny zapewnia funkcjonowanie Ministerstwa, warunki do jego działania i organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730).
2. 
Dyrektor Generalny:
1)
sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie prawidłowego wykonywania zadań określonych przez Ministra;
2)
wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania Biura Dyrektora Generalnego;
3)
wykonuje zadania dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia w części 28 - Szkolnictwo wyższe i nauka.
3. 
Dyrektorowi Generalnemu bezpośrednio podlega kierownik komórki audytu wewnętrznego w zakresie określonym w odrębnych przepisach.
§  10. 
1. 
Szef Gabinetu Politycznego Ministra kieruje pracą Gabinetu Politycznego Ministra.
2. 
Do zakresu czynności szefa Gabinetu Politycznego Ministra należą w szczególności sprawy:
1)
zapewnienia zgodności działań realizowanych przez Ministerstwo z celami i zadaniami polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki;
2)
współpracy z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Radą Ministrów, organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, partiami politycznymi, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi;
3)
doradzania Ministrowi w bieżącej działalności politycznej;
4)
analizowania i oceny procesów oraz wydarzeń społecznych, politycznych i ekonomicznych;
5)
współpracy z zagranicą, w zakresie niezastrzeżonym dla Podsekretarzy Stanu.
3. 
Przepis ust. 2 nie narusza właściwości Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego w sprawach, o których mowa w § 2-9.
§  11. 
1. 
Ministra, w czasie jego nieobecności, zastępuje Podsekretarz Stanu Sebastian Skuza.
2. 
Zastępstwa podsekretarzy stanu odbywają się według następujących zasad:
1)
Podsekretarza Stanu Wojciecha Maksymowicza zastępuje Podsekretarz Stanu Sebastian Skuza;
2)
Podsekretarza Stanu Sebastiana Skuzę zastępuje Podsekretarz Stanu Wojciech Maksymowicz.
§  12. 
Traci moc zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. MNiSW poz. 43).
§  13. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.