Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2018.23

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
MINISTRA CYFRYZACJI
z dnia 17 lipca 2018 r.
w sprawie zakresu czynności Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji 1

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  2  Ustala się zakresy czynności Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji dla wykonywania zadań należących do zakresu działania Ministra Cyfryzacji, zwanego dalej "Ministrem".
§  2.  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji - Karol Okoński:
1) zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków; w tych przypadkach w szczególności:
a) 3  koordynuje wykonywanie przez Sekretarza Stanu, o którym mowa w § 2a, Podsekretarza Stanu i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Cyfryzacji powierzonych im czynności,
b) podpisuje pełnomocnictwa do reprezentowania Ministra przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej,
c) podpisuje akty prawne kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz Dzienniku Urzędowym Ministra Cyfryzacji;
2) wykonuje czynności kierownictwa wobec:
a) Departamentu Cyberbezpieczeństwa,
b) 4  Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 2a pkt 1,
c) Departamentu Systemów Państwowych;
3) 5  (uchylony).
§  2a.  6  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji - Adam Andruszkiewicz:
1) zapewnia realizację zadań w zakresie zapewnienia jednego punktu dostępu do usług administracji publicznej i do informacji publicznej;
2) wykonuje zadania, o których mowa w § 164 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 oraz z 2018 r. poz. 114 i 278), w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Cyfryzacji;
3) wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1.
§  3.  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji - Wanda Buk:
1) wykonuje czynności kierownictwa wobec:
a) Biura Ministra w zakresie spraw, o których mowa w pkt 2,
b) Departamentu Polityki Międzynarodowej,
c) Departamentu Telekomunikacji;
2) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
§  4.  7  Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji - Jacek Dziuba:
1) wykonuje czynności dyrektora generalnego urzędu określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106);
2) wykonuje czynności kierownictwa wobec:
a) Biura Dyrektora Generalnego,
b) Departamentu Budżetu i Finansów, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 4.
§  5.  Spory kompetencyjne w sprawach wymienionych w § 2-4 rozstrzyga Minister.
§  6.  8  Sekretarze Stanu oraz Podsekretarz Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, a także komitetów Rady Ministrów, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 1, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.
§  7.  9  Sekretarze Stanu oraz Podsekretarz Stanu udzielają odpowiedzi na wystąpienia posłów i senatorów oraz komisji sejmowych i senackich, które dotyczą spraw należących do ich zakresu działania.
§  8. 
1.  10  Zakresy czynności Sekretarzy Stanu, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 oraz Podsekretarza Stanu, nie obejmują:
1) udziału w posiedzeniach Rady Ministrów lub Rady do Spraw Cyfryzacji;
2) podejmowania decyzji o:
a) wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie ze stanowiska,
b) zwolnieniu ze stanowiska,
c) powołaniu albo wyznaczeniu przedstawicieli Ministra do zespołów, rad i komisji, a także ich odwołaniu, gdy przepis prawa zastrzega takie uprawnienie dla Ministra,
d) zmianie przeznaczenia środków budżetowych w resorcie cyfryzacji;
3) udzielania pełnomocnictw innych niż wymienione w § 2 pkt 1 lit. b.
2.  11  Sekretarze Stanu, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 oraz Podsekretarz Stanu mogą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, wyłącznie na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia Ministra.
3.  Minister sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Biuro Ministra, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 3 pkt 2;
3) Biuro Analiz i Projektów Strategicznych;
4) Departament Budżetu i Finansów w zakresie realizacji zadań dysponenta części budżetowej;
5) Departament Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji;
6) Departament Prawny;
7) Departament Zarządzania Danymi.
4.  12  Minister zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:
1) Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
2) Centralnym Ośrodkiem Informatyki;
3) Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym;
4) Naukową i Akademicką Siecią Komputerową - Państwowym Instytutem Badawczym.
§  9.  Ustala się następujące zastępstwa:
1) Ministra - Marka Zagórskiego w czasie jego nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu - Karol Okoński;
2) 13  Sekretarza Stanu - Karola Okońskiego w czasie jego nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu - Adam Andruszkiewicz;
2a) 14  Sekretarza Stanu - Adama Andruszkiewicza w czasie jego nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu - Karol Okoński;
3) Podsekretarza Stanu - Wandę Buk w czasie jej nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu - Karol Okoński;
4) 15  Dyrektora Generalnego Ministerstwa Cyfryzacji - Jacka Dziubę w czasie jego nieobecności zastępuje dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji wyznaczony do zastępowania dyrektora generalnego urzędu zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
§  10.  Traci moc zarządzenie Nr 5 Ministra Cyfryzacji z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 5).
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 1 z dnia 7 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.MC.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 stycznia 2019 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 1 z dnia 7 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.MC.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 stycznia 2019 r.
3 § 2 pkt 1 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia nr 1 z dnia 7 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.MC.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 stycznia 2019 r.
4 § 2 pkt 2 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia nr 1 z dnia 7 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.MC.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 stycznia 2019 r.
5 § 2 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. c zarządzenia nr 1 z dnia 7 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.MC.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 stycznia 2019 r.
6 § 2a dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 1 z dnia 7 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.MC.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 stycznia 2019 r.
7 § 4 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 28 z dnia 29 listopada 2019 r. (Dz.Urz.MC.2019.32) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 grudnia 2019 r.
8 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 1 z dnia 7 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.MC.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 stycznia 2019 r.
9 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 1 z dnia 7 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.MC.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 stycznia 2019 r.
10 § 8 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 1 z dnia 7 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.MC.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 stycznia 2019 r.
11 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 1 z dnia 7 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.MC.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 stycznia 2019 r.
12 § 8 ust. 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 15 z dnia 7 czerwca 2019 r. (Dz.Urz.MC.2019.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 czerwca 2019 r.
13 § 9 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a zarządzenia nr 1 z dnia 7 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.MC.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 stycznia 2019 r.
14 § 9 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 5 lit. b zarządzenia nr 1 z dnia 7 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.MC.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 stycznia 2019 r.
15 § 9 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 28 z dnia 29 listopada 2019 r. (Dz.Urz.MC.2019.32) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 grudnia 2019 r.