Zakres czynności Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz porządek zastępstw Ministra Spraw Zagranicznych, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2006.5.256

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2006 r.

DECYZJA Nr 193
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 31 lipca 2006 r.
w sprawie zakresu czynności Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz porządku zastępstw Ministra Spraw Zagranicznych, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 237, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) postanawia się, co następuje:
§  1.
Ustala się następujący zakres czynności Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz porządek zastępstw Ministra Spraw Zagranicznych, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu:
1)
Sekretarz Stanu Barbara Tuge-Erecińska:
a)
uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Europejskiego Rady Ministrów,
b)
uczestniczy w pracach Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych,
c)
jest członkiem Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
d)
zastępuje Ministra Spraw Zagranicznych,
e)
zastępuje Sekretarza Stanu Pawła Kowala;
2)
Sekretarz Stanu Paweł Kowal:
a)
odpowiada za kształtowanie i realizację polskiej polityki wschodniej,
b)
uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów,
c)
odpowiada za problematykę konsularną i Polonii,
d)
uczestniczy w pracach Zespołu ds. Zagospodarowania Granicy Państwowej,
e)
uczestniczy w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą,
g)
uczestniczy w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS),
f)
odpowiada za sprawy dialogu społecznego,
g)
zastępuje Ministra Spraw Zagranicznych,
h)
zastępuje Sekretarza Stanu Barbarę Tuge-Erecińską;
3)
Podsekretarz Stanu Stanisław Komorowski:
a)
odpowiada za europejskie sprawy polityczne w wymiarze dwustronnym i wielostronnym,
b)
pełni funkcję dyrektora politycznego na potrzeby Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE,
c)
odpowiada za kwestie związane z udziałem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w procesie koordynacji międzyresortowej w dziedzinie integracji europejskiej,
d)
odpowiada za sprawy związane z Protokołem Dyplomatycznym,
e)
współpracuje przy kształtowaniu i realizacji Narodowej Strategii Spójności,
f)
uczestniczy w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
g)
stosownie do polecenia zastępuje sekretarza stanu Barbarę Tuge-Erecińską,
h)
zastępuje Podsekretarza Stanu Witolda Waszczykowskiego;
4)
Podsekretarz Stanu Janusz Stańczyk:
a)
odpowiada za sprawy prawne i traktatowe,
b)
odpowiada za problematykę Narodów Zjednoczonych i problemów globalnych oraz organizacji systemu Narodów Zjednoczonych,
c)
odpowiada za kontakty z Sejmem i Senatem pełniąc funkcję Sekretarza Parlamentarnego,
d)
prezentuje stanowisko MSZ podczas rozpatrywania projektu ustawy budżetowej,
e)
uczestniczy w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Jakości Regulacji Prawnych,
f)
uczestniczy w pracach Komisji Konkordatowej,
g)
uczestniczy w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Wykorzystania środków w Ramach Funduszu Schengen oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
h)
zastępuje Podsekretarza Stanu Rafała Wiśniewskiego;
5)
Podsekretarz Stanu Witold Waszczykowski:
a)
odpowiada za kształtowanie i realizację polityki bezpieczeństwa, w tym w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej (polityka bezpieczeństwa i obrony), Organizacji Narodów Zjednoczonych (rozbrojenie, nieproliferacja, kontrola eksportu) oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie,
b)
odpowiada za kształtowanie i realizację polityki wobec państw Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, Afryki i Bliskiego Wschodu oraz Azji i Pacyfiku,
c)
w uzgodnieniu z dyrektorem politycznym - zastępuje go w zakresie spraw dotyczących europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony,
d)
nadzoruje funkcjonowanie Zespołu ds. kontaktów i dialogu z diasporą żydowską,
e)
uczestniczy w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Restrukturyzacji Przemysłu Obronnego;
f)
uczestniczy w pracach Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej,
g)
uczestniczy w pracach Zespołu ds. przygotowania projektu wytycznych Prezesa Rady Ministrów określających kierunki działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu na 2007 rok,
h)
stosownie do polecenia zastępuje sekretarza stanu Barbarę Tuge-Erecińską,
i)
zastępuje Podsekretarza Stanu Stanisława Komorowskiego;
6)
Podsekretarz Stanu Rafał Wiśniewski:
a)
odpowiada za działania związane z włączeniem działu "sprawy europejskie" do działu "sprawy zagraniczne" oraz za integrację zadań polityki zagranicznej i międzynarodowych stosunków gospodarczych;,
b)
odpowiada za koordynację i programowanie promocji Polski w świecie,
c)
odpowiada za ekonomiczny wymiar polityki zagranicznej,
d)
odpowiada za zagraniczną politykę informacyjną, kulturalną, naukową i oświatową,
e)
odpowiada za międzynarodową politykę rozwojową pełniąc funkcję Krajowego Koordynatora ds. Międzynarodowej Współpracy Rozwojowej i uczestnicząc w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. OECD,
f)
uczestniczy w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Przygotowania Narodowego Planu Rozwoju,
g)
uczestniczy w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Inwestycji Zagranicznych,
h)
uczestniczy w pracach Rady ds. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej,
i)
uczestniczy w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Wspierania Przemian Demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej,
j)
uczestniczy w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Nowoczesnych Regulacji Gospodarczych,
k)
uczestniczy w pracach Komitetu Sterującego do opracowania planu zarządzania dla terenu byłego Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau,
l)
uczestniczy w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Paktu Społecznego,
m)
zastępuje podsekretarza stanu Janusza Stańczyka.
§  2.
Traci moc decyzja Nr 16 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu czynności sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz porządku zastępstw Ministra Spraw Zagranicznych, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.