Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2018.117

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
§  2. 
1.  Minister Zdrowia, zwany dalej "Ministrem", sprawuje nadzór nad:
1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;
3) Inspektorem do Spraw Substancji Chemicznych;
4) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
2.  Minister jest członkiem Rady Dialogu Społecznego.
3.  Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Biuro Ministra;
3) Biuro Prasy i Promocji;
4) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.
4.  Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.
§  3.  Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko:
1) jest członkiem:
a) Stałego Komitetu Rady Ministrów,
b) Komitetu Społecznego Rady Ministrów,
c) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
2) jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia;
3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Dialogu Społecznego,
b) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
c) Departament Pielęgniarek i Położnych,
d) Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
b) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
c) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
d) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
e) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
f) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
g) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
h) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
i) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
j) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
k) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
l) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,
m) uczelni medycznych.
§  4.  Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński:
1) jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;
2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia,
b) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg,
c) Departament Prawny;
3) nadzoruje działalność Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie;
4) wykonuje w imieniu Ministra prawa wynikające z udziałów albo akcji Skarbu Państwa w:
a) Centrali Farmaceutycznej "CEFARM" S.A. z siedzibą w Warszawie,
b) Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju,
c) Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych "Polfa" S.A. z siedzibą w Warszawie,
d) Warszawskich Zakładach Sprzętu Ortopedycznego S.A. z siedzibą w Warszawie,
e) Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
§  5.  Podsekretarz Stanu Marcin Czech:
1) jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich;
2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
b) Departament Współpracy Międzynarodowej;
3) nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
4) nadzoruje działalność Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.
§  6.  Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
b) Departament Polityki Zdrowotnej,
c) Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
b) Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
c) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie,
d) Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi,
e) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
f) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
g) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
h) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
i) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
j) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
k) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
l) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
m) Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie,
n) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
o) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
p) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
r) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
s) Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
t) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
u) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
w) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
z) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
za) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;
3) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 - Zdrowie;
4) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie:
a) zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok,
b) audytu wewnętrznego.
§  7.  Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;
2) nadzoruje działalność Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  8.  Podsekretarz Stanu Zbigniew J. Król:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Analiz i Strategii,
b) Departament Matki i Dziecka,
c) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
d) Departament Zdrowia Publicznego;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
b) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
c) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
d) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
e) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
f) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
g) Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,
h) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,
i) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
j) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
k) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.
§  9. 
1.  Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.
2.  Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.
§  10. 
1.  W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję, a także są upoważnieni do podejmowania rozstrzygnięć w imieniu Ministra, w tym wydawania decyzji administracyjnych.
2.  Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych przez Ministra, jako należących do jego właściwości, w szczególności ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.
3.  Przepis ust. 2 nie dotyczy wydawania w imieniu Ministra decyzji administracyjnych i postanowień w ramach ustalonego, zgodnie z ust. 1 oraz § 11 ust. 1-3, zakresu czynności oraz na podstawie § 11 ust. 4 i 5.
4.  Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji kierowanych do Ministra interpelacji, oświadczeń senatorskich oraz zapytań poselskich.
5.  Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.
§  11. 
1.  Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje i kieruje pracami Ministerstwa Zdrowia Sekretarz Stanu, a w przypadku nieobecności także Sekretarza Stanu - wyznaczony przez Ministra Podsekretarz Stanu.
2.  W czasie nieobecności w pracy Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:
1) Sekretarza Stanu Józefę Szczurek-Żelazko zastępuje Podsekretarz Stanu Zbigniew J. Król;
2) Podsekretarza Stanu Sławomira Gadomskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński;
3) Podsekretarza Stanu Janusza Cieszyńskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Marcin Czech;
4) Podsekretarza Stanu Macieja Miłkowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Zbigniew J. Król;
5) Podsekretarza Stanu Zbigniewa J. Króla zastępuje Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski;
6) Podsekretarza Stanu Marcina Czecha zastępuje Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski.
3.  Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.
4.  Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu niezwłocznie na piśmie informują Ministra o zaistnieniu przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
5.  Minister wyłącza Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu z urzędu lub na ich żądanie od udziału w toczącym się przed organem postępowaniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
6.  W przypadku wyłączenia, o którym mowa w ust. 4, decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu zastępujący wyłączonego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, zgodnie z porządkiem zastępstw określonym w ust. 2 i 3.
7.  W przypadku gdy zastępujący Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu również podlega wyłączeniu, o którym mowa w ust. 4, lub jest nieobecny, decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać na podstawie każdorazowo udzielonego przez Ministra upoważnienia, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu, niepodlegający wyłączeniu od udziału w postępowaniu, także w sprawach spoza ustalonego zakresu czynności.
8.  O wyłączeniu Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu oraz o wskazaniu Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu właściwego do udziału w toczącym się przed organem postępowaniu rozstrzyga Minister w drodze postanowienia.
§  12.  Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 50 i 59).
§  13.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).