Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2007.12.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 2008 r.

DECYZJA Nr 219
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 4 grudnia 2007 r.
w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:
§  1. Ustala się zakresy czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dla wykonywania zadań należących do kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej "Ministrem".
§  2. Sekretarz Stanu Tomasz Siemoniak:
1) zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków; w tych przypadkach, w szczególności, koordynuje wykonywanie przez Podsekretarzy Stanu powierzonych im czynności;
2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej - administracja publiczna, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 3 pkt 4;
3) koordynuje realizację zadań związanych z zagospodarowaniem mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej;
4) występuje do Prezesa Rady Ministrów o rozstrzygnięcie sporu w sprawach określonych w art. 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.2));
5) nadzoruje wydanie opinii jednostkom samorządu terytorialnego w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.3));
6) sprawuje nadzór nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych na podstawie kryterium zgodności z prawem;
7) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem zadań w zakresie realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego;
8) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, w zakresie zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na zakup nieruchomości przez cudzoziemców oraz udzielaniem koncesji określonych w odrębnych przepisach;
9) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań Ministra określonych w art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.4)), a także prowadzeniem spraw z zakresu zbiórek publicznych oraz fundacji;
10) sprawuje nadzór nad wykonywaniem, objętych działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wykonuje zadania przewidziane dla Ministra jako organu założycielskiego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
11) sprawuje nadzór nad realizacją zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym udzielaniem pomocy finansowej pochodzącej z rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
12) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;
13) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zamówień publicznych w organach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
14) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu planowania i gospodarowania zasobami logistycznymi;
15) 1 zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:
a) Głównym Geodetą Kraju,
b) 2 (uchylona).
c) 3 (uchylona).
d) Zakładem Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
e) Krajową Komisją Uwłaszczeniową;
16) wykonuje czynności kierownictwa wobec:
a) Departamentu Administracji Publicznej,
b) Departamentu Logistyki i Infrastruktury,
c) Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych,
d) Departamentu Zezwoleń i Koncesji,
e) Departamentu Zdrowia,
f) Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych.
§  3. Podsekretarz Stanu Witold Drożdż:
1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej - informatyzacja;
2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, w zakresie zagadnień dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) i Systemu Informacji Wizowej (VIS);
3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne w zakresie zadań związanych z ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego, zmianą imion i nazwisk oraz dowodami osobistymi i paszportami;
4) sprawuje nadzór nad rozwojem i utrzymaniem rejestrów państwowych pozostających we właściwości Ministra, w tym Powszechnym Elektronicznym Systemem Ewidencji Ludności (PESEL) oraz centralną ewidencją pojazdów i centralną ewidencją kierowców, a także nad współpracą rejestru PESEL z systemami zewnętrznymi;
5) sprawuje nadzór nad rozwojem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby rejestrów państwowych będących we właściwości Ministra oraz wybranych sieci teleinformatycznych na potrzeby administracji rządowej;
6) sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra zadań pozostających w kompetencji ministra właściwego do spraw wewnętrznych związanych z wykonywaniem działalności telekomunikacyjnej;
7) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:
a) Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
b) Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, w zakresie, o którym mowa w pkt 2;
c) 4 Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
8) wykonuje czynności kierownictwa wobec:
a) Departamentu Centralnych Ewidencji Administracji Publicznej,
b) Departamentu Informatyzacji,
c) Departamentu Infrastruktury Teleinformatycznej,
d) Departamentu Rozwoju Rejestrów,
e) Departamentu Spraw Obywatelskich.
§  4. 5 Podsekretarz Stanu Antoni Podolski:
1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne w zakresie zarządzania kryzysowego, ratownictwa i obrony cywilnej oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu publicznemu;
2) sprawuje nadzór nad współpracą międzynarodową z NATO oraz z instytucjami Unii Europejskiej, a także współpracą bilateralną w sprawach zarządzania kryzysowego pozostających w kompetencji Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
3) wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, z zastrzeżeniem § 5a pkt 6.
§  5. Podsekretarz Stanu Adam Rapacki:
1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne w zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego;
3) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:
a) Komendantem Głównym Policji,
b) Komendantem Głównym Straży Granicznej,
c) Szefem Biura Ochrony Rządu,
d) Wyższą Szkołą Policji,
e) 6 Instytutem Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" w Łodzi;
4) wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego.
§  5a. 7 Podsekretarz Stanu Zbigniew Sosnowski:
1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
2) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
3) uczestniczy w pracach parlamentarnych w granicach udzielonych upoważnień;
4) wykonuje czynności w zakresie współdziałania ze związkami zawodowymi i organizacjami związkowymi działającymi w resorcie spraw wewnętrznych i administracji;
5) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:
a) Szkołą Główną Służby Pożarniczej,
b) Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego,
c) Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
d) Zakładem Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
6) wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w zakresie spraw wynikających z nadzoru nad Państwową Strażą Pożarną i ochroną przeciwpożarową.
§  6. Podsekretarz Stanu Piotr Stachańczyk:
1) sprawuje nadzór nad współpracą międzynarodową w zakresie spraw pozostających w kompetencji Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, z zastrzeżeniem § 4 pkt 2;
2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących polityki migracyjnej państwa oraz spraw z zakresu obywatelstwa i repatriacji;
3) zapewnia prowadzenie pozostających w kompetencji Ministra spraw w zakresie współpracy transgranicznej i zagospodarowania granicy państwowej, wynikających z umów międzynarodowych z zastrzeżeniem § 4 pkt 2;
4) koordynuje realizację zadań dotyczących współpracy północno-wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Regionem Sankt Petersburga;
5) wykonuje - w czasie nieobecności Ministra - zadania, o których mowa w § 45 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.5)), w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
6) podpisuje, w zastępstwie Ministra i w czasie jego nieobecności, akty prawne kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";
7) sprawuje nadzór nad zgodnością przygotowywanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej;
8) podpisuje w zastępstwie Ministra pisma kierujące dokumenty rządowe do uzgodnień międzyresortowych, a także do rozpatrzenia przez komitety Rady Ministrów oraz Radę Ministrów;
9) podpisuje w zastępstwie Ministra stanowiska, w tym stanowiska dotyczące dokumentów rządowych przedstawianych w toku uzgodnień międzyresortowych;
10) podpisuje, w czasie nieobecności Ministra lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, pełnomocnictwa do reprezentowania Ministra przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej;
11) udziela pełnomocnictw do reprezentowania Ministra w pracach komisji sejmowych i senackich;
12) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:
a) Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
b) Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, z zastrzeżeniem § 3 pkt 7 lit b;
13) wykonuje czynności kierownictwa wobec:
a) Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji,
b) Departamentu Polityki Migracyjnej,
c) Departamentu Prawnego,
d) Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej.
§  7. Spory kompetencyjne w sprawach wymienionych w § 2-6 rozstrzyga Minister.
§  8. Sekretarz Stanu oraz Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, a także komitetów Rady Ministrów, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.
§  9.
1. Zakresy czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 nie obejmują:
1) udziału w posiedzeniach Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przy Radzie Ministrów oraz Komitetu Ochrony Informacji Niejawnych;
2) podejmowania decyzji o:
a) wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie ze stanowiska,
b) mianowaniu na stanowiska, stopnie albo o wystąpieniu z wnioskiem w tych sprawach,
c) zwolnieniu ze stanowiska lub obniżeniu stopnia albo o wystąpieniu z wnioskiem w tych sprawach,
d) powołaniu, wyznaczeniu oraz odwołaniu członków (przedstawicieli Ministra) rad, zespołów i komisji, gdy przepis prawa zastrzega takie uprawnienia dla Ministra,
e) zmianie przeznaczenia środków budżetowych w resorcie spraw wewnętrznych i administracji,
f) wypłacie środków z funduszu nagród pozostającego w dyspozycji Ministra;
3) podpisywania:
a) aktów prawnych kierowanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", z zastrzeżeniem § 6 pkt 6,
b) innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zastrzeżone do wyłącznej właściwości Ministra, w tym decyzji administracyjnych;
4) udzielania pełnomocnictw, z zastrzeżeniem § 6 pkt 10.
2. Z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 oraz § 6 pkt 6 i 10, Sekretarz Stanu oraz Podsekretarze Stanu mogą wykonywać czynności, o których mowa w ust 1, wyłącznie na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia Ministra.
3. Minister sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez Gabinet Polityczny Ministra.
4. Minister sprawuje zwierzchni nadzór nad wykonywaniem zadań przez:
a) Biuro Ministra,
b) Departament Budżetu,
c) Departament Kontroli, Skarg i Wniosków,
d) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych.
§  10. Traci moc decyzja Nr 112 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 6, poz. 29, Nr 7, poz. 32, Nr 8, poz. 39 i Nr 10, poz. 55).
§  11. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 2385 poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766.

5) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2002 r. Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757 oraz z 2006 r. Nr 40, poz. 439.

1 § 2 pkt 15 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 20 z dnia 8 lutego 2008 r. (Dz.Urz.MSWiA.08.6.23) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 lutego 2008 r.
2 § 2 pkt 15 lit. b) uchylona przez § 1 pkt 1 decyzji nr 35 z dnia 20 marca 2008 r. (Dz.Urz.MSWiA.08.7.31) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 marca 2008 r.
3 § 2 pkt 15 lit. c) uchylona przez § 1 pkt 1 decyzji nr 35 z dnia 20 marca 2008 r. (Dz.Urz.MSWiA.08.7.31) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 marca 2008 r.
4 § 3 pkt 7 lit. c) dodana przez § 1 pkt 2 decyzji nr 20 z dnia 8 lutego 2008 r. (Dz.Urz.MSWiA.08.6.23) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 lutego 2008 r.
5 § 4:

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 9 z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz.Urz.MSWiA.08.4.15) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 stycznia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 35 z dnia 20 marca 2008 r. (Dz.Urz.MSWiA.08.7.31) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 marca 2008 r.

6 § 5 pkt 3 lit. e) dodana przez § 1 pkt 3 decyzji nr 35 z dnia 20 marca 2008 r. (Dz.Urz.MSWiA.08.7.31) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 marca 2008 r.
7 § 5a dodany przez § 1 pkt 4 decyzji nr 35 z dnia 20 marca 2008 r. (Dz.Urz.MSWiA.08.7.31) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 marca 2008 r.