Dz.Urz.WUG.2018.209

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 lutego 2018 r.
w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z 2018 r. poz. 1608) oraz art. 8 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego, o którym mowa w przepisach zarządzenia wymienionego w § 5, staje się Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego w rozumieniu niniejszego zarządzenia.
§  3.  Komisja Socjalna, o której mowa w przepisach zarządzenia wymienionego w § 5, staje się Komisją Socjalną w rozumieniu niniejszego zarządzenia.
§  4.  Wnioski o przyznanie świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego, o którym mowa w przepisach zarządzenia wymienionego w § 5, podlegają, w sprawach niezakończonych, rozpatrzeniu na podstawie przepisów niniejszego zarządzenia.
§  5.  Traci moc zarządzenie nr 37 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 84).
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Użyte w Regulaminie określenia oraz skróty oznaczają:
1) "Biuro Budżetowo-Finansowe" - Biuro Budżetowo-Finansowe w Wyższym Urzędzie Górniczym;
2) "członek gospodarstwa domowego" - osobę uprawnioną do korzystania ze świadczeń oraz współmałżonka i dzieci prowadzące wspólnie z tą osobą gospodarstwo domowe;
3) "Departament Prawny" - Departament Prawny w Wyższym Urzędzie Górniczym;
4) "Dyrektor Generalny" - Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego;
5) "Fundusz" - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego;
6) "minimalne wynagrodzenie" - minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), obowiązujące w roku kalendarzowym, dla którego została obliczona wysokość średniego dochodu;
7) "organizacje związkowe" - zakładowe organizacje związkowe działające w urzędach górniczych;
8) "osoby uprawnione" - osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń;
9) "plan rzeczowo-finansowy" - roczny plan przychodów i wydatków Funduszu;
10) "pożyczka" - pożyczkę na cele mieszkaniowe;
11) "Pracodawca" - Wyższy Urząd Górniczy;
12) "Regulamin" - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego;
13) "średni dochód" - sumę wszystkich dochodów, stanowiących podstawę obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, poszczególnych członków gospodarstwa domowego, osiągniętą w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia oświadczenia, podzieloną przez liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany dochód przez przynajmniej jednego z członków gospodarstwa domowego, a następnie przez liczbę członków gospodarstwa domowego w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia oświadczenia;
14) "świadczenie" - świadczenie finansowane z Funduszu;
15) "wniosek" - wniosek o przyznanie świadczenia;
16) "wypoczynek" - w przypadku pracownika urzędu górniczego: przebywanie na nieprzerwanym, płatnym urlopie wypoczynkowym łącznie z dniami, które dla danego pracownika urzędu górniczego są albo będą dniami wolnymi od pracy, bezpośrednio poprzedzającymi ten urlop lub bezpośrednio następującymi po zakończeniu tego urlopu.
§  2.  Osobami uprawnionymi są:
1) pracownicy urzędów górniczych;
2) byli pracownicy:
a) urzędów górniczych,
b) zlikwidowanych: komisji do spraw szkód górniczych, Odwoławczej Komisji do spraw Szkód Górniczych oraz Zakładu Obsługi Gospodarczej Wyższego Urzędu Górniczego z siedzibą w Katowicach, jeżeli byli objęci opieką socjalną Wyższego Urzędu Górniczego

- z którymi stosunek pracy został rozwiązany w związku z uzyskaniem prawa do emerytury lub renty i została im wypłacona ze środków finansowych Pracodawcy odprawa emerytalna.

§  3.  Określone w Regulaminie zadania Pracodawcy wykonuje Dyrektor Generalny albo upoważniony przez niego pracownik Biura Budżetowo-Finansowego.
§  4.  Określone w Regulaminie zadania organizacji związkowych są wykonywane zgodnie z zasadami reprezentacji tych organizacji, określonymi w ich statutach, albo przez Komisję Socjalną.
§  5.  Świadczenia mają formę pieniężną.
§  6.  Regulamin nie stanowi podstawy roszczeń o wypłatę świadczeń.
§  7.  Biuro Budżetowo-Finansowe prowadzi ewidencję rodzajów i wysokości świadczeń przyznanych poszczególnym osobom uprawnionym.
§  8. 
1.  Osoby mające dostęp do danych osobowych w celu wykonywania czynności związanych z gospodarowaniem środkami Funduszu, w szczególności w celu analizy dokumentów przedkładanych przez osoby uprawnione oraz prowadzenia lub wglądu do ewidencji rodzajów i wysokości świadczeń przyznanych poszczególnym osobom uprawnionym, są obowiązane posiadać aktualne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania tych czynności.
2.  Wniosek o nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla osoby reprezentującej organizację związkową jest podpisywany zgodnie z zasadami reprezentacji tej organizacji, określonymi w jej statucie.
3.  Osoba mająca dostęp do informacji o osobach uprawnionych, członkach ich gospodarstw domowych oraz innych osobach, uzyskanych w ramach czynności związanych z gospodarowaniem środkami Funduszu, w szczególności w celu analizy dokumentów przedkładanych przez osoby uprawnione oraz prowadzenia lub wglądu do ewidencji rodzajów i wysokości świadczeń przyznanych poszczególnym osobom uprawnionym, jest obowiązana do zachowania w tajemnicy tych informacji.
4.  Oświadczenie o zobowiązaniu się do zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 3, składa się Pracodawcy w formie pisemnej przed podjęciem czynności związanych z gospodarowaniem środkami Funduszu:
1) u Pracodawcy albo
2) w organizacji związkowej.
§  9.  W sprawach spornych, szczególnych i nieuregulowanych Regulaminem, dotyczących świadczeń, rozstrzygnięcia są podejmowane przez Dyrektora Generalnego w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi.

Rozdział  2

Komisja Socjalna

§  10.  Komisja Socjalna jest powoływana przez organizacje związkowe.
§  11.  Zadaniem Komisji Socjalnej jest wyrażanie - w przypadkach określonych przez organizacje związkowe - wspólnego stanowiska organizacji związkowych w sprawach wymagających, zgodnie z Regulaminem, takiego stanowiska.
§  12.  Organizacje związkowe mogą uchwalić regulamin Komisji Socjalnej oraz inne akty związane z jej funkcjonowaniem.
§  13. 
1.  Dokumenty powołujące Komisję Socjalną oraz ustalające jej skład są umieszczane w extranecie urzędów górniczych.
2.  Regulamin Komisji Socjalnej jest umieszczany w extranecie urzędów górniczych.

Rozdział  3

Gospodarowanie środkami Funduszu

§  14.  Środki Funduszu przeznacza się w wysokości:
1) 70% środków - na bezzwrotną pomoc w postaci:
a) dofinansowania wypoczynku,
b) wsparcia materialnego,
c) świadczeń dodatkowych:
świadczenia pracowniczego,
świadczenia rodzicielskiego,
świadczenia seniorskiego;
2) 30% środków - na zwrotną pomoc w postaci pożyczki.
§  15. 
1.  Pracodawca gospodaruje środkami Funduszu w zakresie określonym w:
1) ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
2) Regulaminie;
3) planie rzeczowo-finansowym.
2.  Plan rzeczowo-finansowy stanowi podstawę podziału środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.
3.  Projekt planu rzeczowo-finansowego opracowuje Biuro Budżetowo-Finansowe, nie później niż do końca lutego danego roku kalendarzowego.
4.  1  Projekt planu rzeczowo-finansowego wymaga uzgodnienia z organizacjami związkowymi.
5.  Dyrektor Generalny zatwierdza plan rzeczowo-finansowy nie później niż do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego.
6.  Plan rzeczowo-finansowy może ulec zmianie w trakcie roku kalendarzowego.
7.  Do zmian planu rzeczowo-finansowego stosuje się odpowiednio ust. 3-5.
§  16. 
1.  Ze środków Funduszu nie pokrywa się wydatków, które nie są ujęte w planie rzeczowo-finansowym.
2.  Nie obciąża się Funduszu zobowiązaniami ponad kwotę środków zgromadzonych na odrębnym rachunku bankowym Funduszu.
§  17.  2  Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Pracodawca, w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi.
§  18.  Świadczenia mają charakter uznaniowy, a ich przyznanie lub wysokość są uzależnione od:
1) sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych;
2) ilości posiadanych środków na odrębnym rachunku bankowym Funduszu, przeznaczonych na dany cel w planie rzeczowo-finansowym na dany rok kalendarzowy.
§  19. 
1.  Wysokość przyznanego świadczenia jest uzależniona także od wysokości średniego dochodu.
2.  Dla celów przyznawania świadczeń ustala się następujące przedziały wysokości średniego dochodu:
1) I przedział - poniżej 75% minimalnego wynagrodzenia;
2) II przedział - od 75% do 150% minimalnego wynagrodzenia;
3) III przedział - powyżej 150% minimalnego wynagrodzenia.
§  20. 
1.  Wysokość poszczególnych świadczeń, w zależności od wysokości średniego dochodu, jest określona w tabelach dofinansowania.
2.  Projekty tabel dofinansowania opracowuje Biuro Budżetowo-Finansowe, nie później niż do końca lutego danego roku kalendarzowego.
3.  Tabele dofinansowania mogą przewidywać identyczną wysokość świadczenia dla dwóch albo trzech przedziałów wysokości średniego dochodu.
4.  3  Projekty tabel dofinansowania wymagają uzgodnienia z organizacjami związkowymi.
5.  Dyrektor Generalny zatwierdza tabele dofinansowania nie później niż do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego.
6.  Tabele dofinansowania mogą ulec zmianie w trakcie roku kalendarzowego.
7.  Do zmian tabel dofinansowania stosuje się odpowiednio ust. 2-5.

Rozdział  4

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia

§  21.  Świadczenie przyznaje się na wniosek.
§  22.  Wnioskodawcą jest wyłącznie osoba uprawniona, której może być przyznane konkretne świadczenie.
§  23.  4  Wniosek o:
1) dofinansowanie wypoczynku w danym roku kalendarzowym jest składany nie później niż do dnia 31 października tego roku;
2) świadczenie dodatkowe, które ma zostać przyznane w danym roku kalendarzowym, jest składany nie później niż do dnia 31 marca tego roku, a jeżeli stosunek pracy z Pracodawcą został nawiązany po tym dniu - nie później niż do dnia 31 października tego roku;
3) pożyczkę, która ma zostać przyznana w danym roku kalendarzowym, jest składany nie później niż do dnia 31 października tego roku.
§  24. 
1.  5  Wniosek jest składany do Kancelarii Głównej Wyższego Urzędu Górniczego w postaci:
1) papierowej albo
2) elektronicznej, jako skan oryginału, zapisany w formacie pdf.
2.  Dniem złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii Głównej Wyższego Urzędu Górniczego, a w przypadku wniosku składanego drogą elektroniczną - dzień wysłania wniosku.
§  25.  Do wniosku załącza się dokumenty wymagane przez dalsze przepisy Regulaminu.
§  26. 
1.  6  Osoby uprawnione, o których mowa w § 2 pkt 1, składają oświadczenie o wysokości średniego dochodu, uzupełnione o informację o posiadaniu dzieci, dającym prawo do korzystania ze świadczeń w danym roku kalendarzowym, razem z pierwszym wnioskiem składanym w danym roku kalendarzowym.
2.  Osoby uprawnione, o których mowa w § 2 pkt 2, składają oświadczenie o wysokości średniego dochodu razem z wnioskiem.
3.  Odrębne oświadczenie o wysokości średniego dochodu jest składane razem z wnioskiem o udzielenie wsparcia materialnego.
4.  Podstawą treści oświadczeń, o których mowa w ust. 1-3, jest dokonane przez wnioskodawcę obliczenie wysokości średniego dochodu.
5.  Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są uwzględniane podczas rozpatrywania kolejnych wniosków składanych w tym samym roku kalendarzowym, z wyjątkiem wniosku o udzielenie wsparcia materialnego.
§  27. 
1.  W przypadku niepoprawnego wypełnienia wniosku albo braku załączenia wymaganych Regulaminem dokumentów, Biuro Budżetowo-Finansowe wskazuje wnioskodawcy sposób jego poprawienia lub uzupełnienia, umożliwiający jego rozpatrzenie.
2.  Wskazanie, o którym mowa w ust. 1, może zostać przesłane drogą elektroniczną na określony we wniosku adres poczty elektronicznej.
3.  Poprawienie lub uzupełnienie wniosku albo załączników do wniosku może zostać dokonane w postaci skanu oryginału, zapisanego w formacie pdf, przesłanego drogą elektroniczną do Biura Budżetowo-Finansowego.
§  28.  Wnioski poprawnie wypełnione, z załączonymi wszystkimi wymaganymi Regulaminem dokumentami, są rozpatrywane:
1) w przypadku dofinansowania wypoczynku, wsparcia materialnego oraz świadczenia seniorskiego - do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostały złożone, lecz nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego tabel dofinansowania na dany rok kalendarzowy;
2) w przypadku świadczenia pracowniczego oraz świadczenia rodzicielskiego - w terminie do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego;
3) w przypadku pożyczki - w kolejności ich złożenia, w ramach posiadanych środków finansowych, o których mowa w § 14 pkt 2.
§  29.  Wniosek określony w § 23, złożony po upływie terminu określonego w tym przepisie, nie podlega rozpatrzeniu i nie jest podstawą do wypłaty świadczenia.
§  30. 
1.  Biuro Budżetowo-Finansowe opracowuje:
1) projekt listy wypłat świadczeń w postaci dofinansowania wypoczynku oraz wsparcia materialnego, nie później niż do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wnioski,
2) projekt listy pożyczkobiorców,
3) projekt listy wypłat świadczeń dodatkowych, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem ich przyznania

- i przekazuje te projekty organizacjom związkowym.

2.  Projekty, o których mowa w ust. 1, zawierają również ewentualne propozycje odmowy przyznania świadczenia, z uzasadnieniem.
3.  Organizacje związkowe wyrażają stanowisko wobec projektów, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i przekazują je niezwłocznie do Biura Budżetowo-Finansowego.
4.  Pracodawca zatwierdza listę wypłat świadczeń niezwłocznie po otrzymaniu listy uzgodnionej z organizacjami związkowymi.
5.  Zatwierdzenie listy zawierającej propozycję odmowy przyznania świadczenia konkretnej osobie albo osobom oznacza odmowę przyznania im świadczenia.

Rozdział  5

Dofinansowanie wypoczynku

§  31.  Dofinansowaniem jest objęty 7-dniowy wypoczynek:
1) pracownika urzędu górniczego;
2) dziecka pracownika urzędu górniczego, urodzonego nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania świadczenia, które w roku przyznania świadczenia ukończy nie więcej niż 18 rok życia;
3) 7  (uchylony);
4) 8  dziecka pracownika urzędu górniczego, które ukończyło 18 rok życia, a w roku przyznania świadczenia ukończy nie więcej niż 25 rok życia oraz jednocześnie uczy się w szkole, o której mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, nie osiąga dochodów stanowiących podstawę obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i jest na utrzymaniu tego pracownika.
§  31a.  9  Dofinansowaniem jest objęty 5-dniowy wypoczynek dziecka pracownika urzędu górniczego uczęszczającego do szkoły podstawowej, odbywany w okresie roku szkolnego.
§  32. 
1.  Dofinansowanie wypoczynku pracownika urzędu górniczego przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym.
2.  Dofinansowanie wypoczynku dziecka, o którym mowa w § 31 pkt 2 i 4, przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym.
3.  10  Dofinansowanie wypoczynku dziecka, o którym mowa w § 31a, przysługuje:
1) niezależnie od dofinansowania innego wypoczynku dziecka w roku kalendarzowym;
2) jeden raz w okresie uczęszczania do szkoły podstawowej.
§  33.  11  We wniosku o dofinansowanie wypoczynku dziecka, o którym mowa w § 31 pkt 2 i 4 oraz § 31a oraz § 31a, określa się imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia.
§  34. 
1.  12  Do wniosku o dofinansowanie wypoczynku dziecka, o którym mowa w § 31 pkt 2-4, załącza się także oświadczenie pracownika urzędu górniczego o długości planowanego albo odbytego wypoczynku dziecka.
2.  13  Do wniosku o dofinansowanie wypoczynku dziecka, o którym mowa w § 31 pkt 4, załącza się także oświadczenie pracownika urzędu górniczego, że dziecko, którego dotyczy wniosek, jednocześnie uczy się w szkole, o której mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, nie osiąga dochodów stanowiących podstawę obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i jest na utrzymaniu tego pracownika.

Rozdział  6

Wsparcie materialne

§  35.  Osobami uprawnionymi do uzyskania wsparcia materialnego są osoby, o których mowa w § 2:
1) znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej, niepozwalającej na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych;
2) znajdujące się czasowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistnienia indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych lub długotrwałej choroby osoby uprawnionej.
§  36. 
1.  Wsparcie materialne jest udzielane jeden raz w roku kalendarzowym.
2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach w danym roku kalendarzowym może zostać udzielone kolejne wsparcie materialne, w zależności od możliwości finansowych Funduszu.
§  37. 
1.  Uzasadnienie wniosku o udzielenie wsparcia materialnego zawiera, w niezbędnym zakresie, opis:
1) sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej albo
2) skutków zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub długotrwałej choroby osoby uprawnionej.
2.  Do wniosku o udzielenie wsparcia materialnego załącza się także oryginały:
1) aktualnych dokumentów potwierdzających opis, o którym mowa w ust. 1;
2) w przypadku długotrwałej choroby osoby uprawnionej ponadto:
a) zaświadczenia lekarskiego,
b) imiennej faktury potwierdzającej koszty leczenia związanego z tą chorobą.
3.  Do wniosku o udzielenie wsparcia materialnego dla długotrwale chorej osoby uprawnionej załącza się oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), w zakresie danych dotyczących zdrowia tej osoby.
4.  Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2, są zwracane wnioskodawcy po wykorzystaniu.

Rozdział  7

Pożyczka

§  38.  Pożyczka jest przeznaczona na remont budynku mieszkalnego, jego części lub lokalu mieszkalnego, do którego pracownik urzędu górniczego posiada tytuł prawny.
§  39.  Pożyczkobiorcą może być wyłącznie osoba posiadająca co najmniej roczny staż pracy w urzędach górniczych.
§  40. 
1.  Pożyczka jest udzielana pożyczkobiorcy nie częściej niż co trzy lata.
2.  Pracownikowi zatrudnionemu na czas określony pożyczka jest udzielana na okres nie dłuższy niż czas, na który została zawarta umowa o pracę.
§  41. 
1.  Pożyczka jest udzielana osobom, które nie mają zobowiązań uniemożliwiających im spłatę pożyczki.
2.  Przez brak możliwości spłaty pożyczki rozumie się również stan, w którym dokonuje się potrąceń z wynagrodzenia za pracę egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych.
§  42.  Do wniosku o udzielenie pożyczki załącza się także oświadczenie o braku zobowiązań uniemożliwiających spłatę pożyczki przez pożyczkobiorcę, w szczególności braku potrąceń z wynagrodzenia za pracę egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych.
§  43. 
1.  Złożenie wniosku o udzielenie kolejnej pożyczki może nastąpić po upływie miesiąca kalendarzowego, w którym została spłacona ostatnia rata poprzedniej pożyczki.
2.  W przypadku spłaty pożyczki w terminie wcześniejszym niż termin określony w umowie pożyczki, wniosek o udzielenie kolejnej pożyczki jest rozpatrywany po upływie miesiąca kalendarzowego, w którym upłynął termin spłaty ostatniej raty poprzedniej pożyczki, ustalony w poprzedniej umowie pożyczki.
§  44. 
1.  Wnioski o udzielenie pożyczki są rejestrowane przez Biuro Budżetowo-Finansowe przez nadanie im kolejnych numerów według dni ich złożenia, w rozumieniu § 24 ust. 2.
2.  O numerze zarejestrowanego wniosku o udzielenie pożyczki oraz przewidywanym terminie jego rozpatrzenia wnioskodawca jest informowany przez Biuro Budżetowo-Finansowe.
3.  Lista zawierająca wykaz numerów rozpatrywanych wniosków o udzielenie pożyczki wraz z przewidywanym terminem jej udzielenia jest umieszczana w extranecie urzędów górniczych.
§  45. 
1.  Umowa pożyczki jest zawierana z Pracodawcą.
2.  Umowę pożyczki podpisuje Dyrektor Generalny.
§  46. 
1.  Jednocześnie z umową pożyczki Pracodawca zawiera umowę poręczenia spłaty tej pożyczki z dwoma poręczycielami.
2.  Poręczycielem może być wyłącznie pracownik urzędu górniczego zatrudniony na czas nieokreślony.
3.  Poręczycielem nie może być pracownik, który:
1) znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy albo złożył wniosek o jego rozwiązanie;
2) jest współmałżonkiem pożyczkobiorcy.
4.  Umowę poręczenia podpisuje Dyrektor Generalny.
§  47. 
1.  Pożyczka jest oprocentowana 2% w stosunku rocznym.
2.  Kwota odsetek od udzielonej pożyczki jest obliczana według wzoru: O = P × (S/100) × [(M + 1) / 24], gdzie:
1) O - oznacza kwotę odsetek;
2) P - oznacza kwotę pożyczki;
3) S - oznacza wysokość stopy oprocentowania pożyczki w stosunku rocznym;
4) M - oznacza liczbę rat spłaty pożyczki.
3.  Odsetki są naliczane od miesiąca rozpoczęcia spłaty pożyczki.
4.  Oprocentowanie pożyczki jest naliczane jednorazowo, a kwota odsetek jest pobierana w całości.
5.  Zawieszenie spłat lub wcześniejsza spłata pożyczki nie powodują zmiany wysokości naliczonych odsetek.
§  48. 
1.  Pożyczka jest spłacana w ratach miesięcznych wraz z odsetkami.
2.  Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia jej udzielenia.
§  49. 
1.  Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w całości wraz z odsetkami w przypadkach określonych w umowie pożyczki.
2.  Pismo wzywające do natychmiastowej spłaty pożyczki w całości wraz z odsetkami, wskazujące zaistnienie jednej albo kilku przesłanek tej spłaty, jest podpisywane przez Pracodawcę.
3.  14  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych, spłata niespłaconej kwoty pożyczki może nastąpić w oparciu o nowy indywidualnie ustalony tryb spłaty, przy czym termin spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od dnia, w którym stała się ona wymagalna.
4.  Tryb, o którym mowa w ust. 3, jest uwzględniany w umowach zawartych z pożyczkobiorcą oraz poręczycielami.
§  50.  W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie określonym w umowie pożyczki Pracodawca wzywa pisemnie pożyczkobiorcę do uregulowania należności w wyznaczonym terminie, zawiadamiając jednocześnie o tym poręczycieli.
§  50a. 
1.  15  W przypadku śmierci pożyczkobiorcy Pracodawca, po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych, może umorzyć niespłaconą kwotę pożyczki wraz z odsetkami.
2.  Pracodawca zawiadamia poręczycieli o umorzeniu niespłaconej kwoty pożyczki wraz z odsetkami.

Rozdział  8

Świadczenia dodatkowe

§  51. 
1.  16  Osobami uprawnionymi do uzyskania świadczenia pracowniczego są pracownicy urzędów górniczych, których staż pracy w urzędach górniczych, w ramach trwającego stosunku pracy z Pracodawcą, w dniu przyznania świadczenia będzie dłuższy niż 90 dni.
2.  17  Osobami uprawnionymi do uzyskania świadczenia rodzicielskiego są pracownicy urzędów górniczych, jeżeli jednocześnie:
1) posiadają dzieci urodzone nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania świadczenia, które w roku przyznania świadczenia ukończą nie więcej niż 15 rok życia;
2) ich staż pracy w urzędach górniczych, w ramach trwającego stosunku pracy z Pracodawcą, w dniu przyznania świadczenia będzie dłuższy niż 90 dni.
3.  Osobami uprawnionymi do uzyskania świadczenia seniorskiego są osoby, o których mowa w § 2 pkt 2.
§  52.  Świadczenia dodatkowe są przyznawane jeden raz w roku kalendarzowym.
§  53.  Świadczenie pracownicze oraz świadczenie rodzicielskie są wypłacane w terminie do dnia 15 grudnia, na podstawie list sporządzonych przez Biuro Budżetowo-Finansowe.
§  54.  18  Liczba świadczeń rodzicielskich przysługujących osobie uprawnionej jest równa liczbie dzieci spełniających kryteria określone w § 51 ust. 2 pkt 1.
§  55.  19  (uchylony).
§  56.  20  (uchylony).

Rozdział  9

Zwrot świadczenia

§  57.  Jeżeli:
1) osoba uprawniona złożyła fałszywe oświadczenie, o którym mowa w § 26 ust. 1 albo 2, lub
2) osoba uprawniona przedłożyła, w celu użycia za autentyczny, dokument podrobiony lub przerobiony, lub
3) osoba uprawniona nie skorzystała z wypoczynku w wymiarze co najmniej 7 dni, lub
4) 21  dziecko, o którym mowa w § 31 pkt 2 albo 4, nie skorzystało z wypoczynku w wymiarze co najmniej 7 dni, lub,
4a) 22  dziecko, o którym mowa w § 31a, nie skorzystało z wypoczynku w wymiarze co najmniej 5 dni, lub
5) osoba uprawniona wykorzystała kwotę pożyczki, w całości albo części, na cel inny niż cel określony we wniosku o udzielenie pożyczki

- osoba uprawniona jest obowiązana do zwrotu kwoty pobranego świadczenia, a w przypadku pożyczki - do zwrotu kwoty niespłaconej części udzielonej pożyczki.

§  58.  Pismo wzywające do zwrotu kwoty pobranego świadczenia albo zwrotu kwoty niespłaconej części udzielonej pożyczki, wskazujące zaistnienie jednej albo kilku okoliczności określonych w § 57, jest podpisywane przez Pracodawcę.
§  59.  W przypadku określonym w § 57 pkt 5 osoba uprawniona nie może ubiegać się o pożyczkę przez okres 6 lat od dnia zwrotu kwoty niespłaconej części udzielonej pożyczki.

Rozdział  10

Wzory dokumentów

§  60. 
1.  Wzory:
1) wniosków,
2) oświadczeń składanych przez osoby uprawnione

- są opracowywane przez Biuro Budżetowo-Finansowe w porozumieniu z Departamentem Prawnym oraz wymagają uzgodnienia z organizacjami związkowymi.

2.  Wzory wniosków oraz wzory oświadczeń, o których mowa w § 26 ust. 1 i 2, zawierają klauzulę o znajomości przez osobę uprawnioną art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz treść tego przepisu.
§  61.  Wzory:
1) umowy pożyczki,
2) umowy poręczenia

- są opracowywane przez Departament Prawny w porozumieniu z Biurem Budżetowo-Finansowym oraz wymagają uzgodnienia z organizacjami związkowymi.

§  62.  Wzory, o których mowa w § 60 ust. 1 oraz § 61, po akceptacji przez Dyrektora Generalnego podlegają obowiązkowemu stosowaniu.

Rozdział  11

Upowszechnianie informacji

§  63.  Osobom uprawnionym zapewnia się dostęp do:
1) treści Regulaminu;
2) tabel dofinansowania;
3) wzorów, o których mowa w § 60 ust. 1 oraz § 61.
§  64.  Zapewnienie dostępu, o którym mowa w § 63, polega na:
1) przesłaniu przez Biuro Budżetowo-Finansowe treści Regulaminu, tabel dofinansowania oraz wzorów, o których mowa w § 60 ust. 1 oraz § 61, drogą elektroniczną do:
a) komórek organizacyjnych, samodzielnych wydziałów oraz samodzielnych stanowisk w Wyższym Urzędzie Górniczym,
b) stanowisk niewchodzących w skład komórek organizacyjnych, samodzielnych wydziałów oraz samodzielnych stanowisk w Wyższym Urzędzie Górniczym,
c) okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego;
2) udostępnianiu w Biurze Budżetowo-Finansowym wersji papierowej Regulaminu, tabel dofinansowania oraz wzorów, o których mowa w § 60 ust. 1 oraz § 61, do wglądu na każde żądanie osoby uprawnionej;
3) umieszczeniu treści Regulaminu, tabel dofinansowania oraz wzorów, o których mowa w § 60 ust. 1 oraz § 61, w extranecie urzędów górniczych;
4) umieszczeniu treści Regulaminu oraz wzorów, o których mowa w § 60 ust. 1 oraz § 61, na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego.

Rozdział  12

Przepisy końcowe

§  65.  Zmiana Regulaminu jest dokonywana w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.
§  66.  Regulamin wchodzi w życie z dniem ustalenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.
1 Załącznik § 15 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2019 r.
2 Załącznik § 17 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2019 r.
3 Załącznik § 20 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2019 r.
4 Załącznik § 23 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2019 r.
5 Załącznik § 24 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2019 r.
6 Załącznik § 26 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2019 r.
7 Załącznik § 31 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2019 r.
8 Załącznik § 31 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2019 r.
9 Załącznik § 31a dodany przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2019 r.
10 Załącznik § 32 ust. 3 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2019 r.
11 Załącznik § 33 zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2019 r.
12 Załącznik § 34 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2019 r.
13 Załącznik § 34 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2019 r.
14 Załącznik § 49 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2019 r.
15 Załącznik § 50a ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2019 r.
16 Załącznik § 51 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2019 r.
17 Załącznik § 51 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2019 r.
18 Załącznik § 54 zmieniony przez § 1 pkt 12 zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2019 r.
19 Załącznik § 55 uchylony przez § 1 pkt 13 zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2019 r.
20 Załącznik § 56 uchylony przez § 1 pkt 13 zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2019 r.
21 Załącznik § 57 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. a zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2019 r.
22 Załącznik § 57 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 14 lit. b zarządzenia nr 1 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2019 r.