Zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego na lata 2024-2028.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2024.32

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 kwietnia 2024 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 kwietnia 2024 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego na lata 2024-2028

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 12 ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustanawia się zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego na lata 2024-2028.
§  2. 
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, uwzględniają:
1)
identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
2)
opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3)
opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4)
wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;
5)
ustalenie miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia;
6)
wyznaczenie miejsc połowu ryb stanowiące załącznik nr 6 do zarządzenia.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

(Dz. Urz. Min. Klim. i Środ.

Poz. 32)

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB

OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. 

Istniejące zagrożenia wewnętrzne

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożenia1)Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożenia i jego skutków
1Niedostosowanie składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów do siedliska1. Przebudowa drzewostanów niedostosowanych do siedliska.

2. Zwiększenie w składzie gatunkowym, w średniowiekowych drzewostanach sosnowych na siedliskach buczyn, udziału dębu bezszypułkowego (Quercus petraea) i buka zwyczajnego (Fagus silvática), w tym wspieranie odnowień, kształtowanie zróżnicowanej struktury gatunkowej i przestrzennej drzewostanu przez wykorzystanie i włączenie do drzewostanu spontanicznie powstałych podrostów, odnowień gatunków rodzimych.

3. Pozostawianie w ekosystemach leśnych martwego drewna do naturalnego rozkładu

2Zniekształcenie składu gatunkowego, struktury przestrzennej i wiekowej drzewostanów oraz zasobów rozkładającego się drewna w stosunku do naturalnego stanu ekosystemów, wpływające negatywnie na przedmioty ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Wolin i Uznam" (PLH32 00 1 92)), zwanego dalej "obszarem Natura 2000 Wolin i Uznam" oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków "Delta Świny" (PLB32 0 0 023)), zwanego dalej "Obszarem Natura 2000 Delta Świny", w tym:

1) siedliska przyrodnicze:

a) 2 1 804) Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich,

b) 91F04) Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-

1. Przebudowa drzewostanów niedostosowanych do siedliska.

2. Kształtowanie zróżnicowanej struktury gatunkowej i przestrzennej drzewostanu przez wykorzystanie i włączenie do drzewostanu spontanicznie powstałych podrostów, odnowień gatunków rodzimych.

3. Pozostawianie w ekosystemach leśnych drzew martwych i obumierających oraz z dziuplami, z wyjątkiem drzew zagrażających bezpieczeństwu.

4. Usuwanie gatunków obcych z dolnych pięter drzewostanu

jesionowe (Ficario- Ulmetum),

c) 91104) Kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae- Fagetum),

d) 91304) Żyzna buczyna niżowa (Galio odorati- Fagetum),

e) 91D04) Bory i lasy bagienne;

2) gatunki zwierząt:

a) 10844), 5) pachnica dębowa (Osmoderma eremita),

b) 13244) nocek duży (Myotis myotis),

c) 13374) bóbr europej ski (Castor fiber),

d) A0726) trzmielojad (Pernis apivorus),

e) A0746) kania ruda (Milvus milvus),

f) A0756) bielik (Haliaeetus albicilla),

g) A0816) błotniak stawowy (Circus aeruginosus),

h) A0846) błotniak łąkowy

(Circus pygargus),

i) A2386) dzięcioł średni

(Dendrocopos medius)

3Fragmentacja siedlisk na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego, zwanego dalej "Parkiem", w szczególności przez drogi i linie kolejowe stanowiące bariery dla migracji zwierząt oraz będące przyczyną zwiększonej ich śmiertelności i tworzenia izolowanych populacji, stanowiąc zagrożenie dla różnorodności biologicznej1. Promowanie rozwiązań technicznych przy projektowaniu, modernizacji i realizowaniu inwestycji, mających na celu redukcję negatywnego wpływu tych działań na przyrodę, w tym budowa przejść dla zwierząt.

2. Ustalanie z zarządcami dróg sposobów zabezpieczania odcinków dróg, przez które przebiegają najważniejsze szlaki migracyjne zwierząt, w szczególności przez modyfikację organizacji ruchu lub oznakowanie dróg.

3. Zabezpieczanie za pomocą tymczasowych płotków herpetologicznych odcinków dróg rozpoznanych jako najważniejsze szlaki migracyjne płazów (Amphibia) oraz przenoszenie zwierząt przez drogę w okresie ich migracji.

4. Budowa stałych zabezpieczeń wzdłuż dróg, w szczególności przepustów i płotków naprowadza j ących

4Hałas oraz zanieczyszczenia wód, powietrza i gleb związane z funkcjonowaniem szlaków komunikacyjnych, powodujące pogorszenie stanu siedlisk1. Promowanie rozwiązań technicznych przy projektowaniu, modernizacji i realizowaniu inwestycji drogowych lub kolejowych, mających na celu redukcję negatywnego wpływu tych działań na przyrodę, w tym budowa ekranów akustycznych oraz systemów odprowadzania wód.
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt2. Działania na rzecz zmiany organizacji ruchu, w tym ograniczenia prędkości pojazdów na odcinkach dróg przebiegających przez Park
5Zagrożenie pożarowe, zanieczyszczanie środowiska przyrodniczego substancjami szkodliwymi, kolizje zwierząt z użytkownikami ciągów komunikacyjnych powodowane przez funkcjonowanie na obszarze Parku obiektów takich jak:

1) gazociągi DN-300 i DN- 800;

2) drogi - nr 3 i nr 102;

3) linia kolejowa;

4) linie energetyczne;

5) drogi powiatowe i gminne;

6) tory wodne i szlaki

1. Współpraca z zarządcami ciągów komunikacyjnych przebiegających przez Park w zakresie prowadzenia remontów lub budowy obiektów infrastruktury.

2. Podejmowanie działań na rzecz budowy przejść dla zwierząt w ciągach komunikacyjnych, wykonania płotów wzdłuż dróg publicznych w celu ograniczenia śmiertelności zwierząt, budowy wzdłuż dróg o dużym nasileniu ruchu separatorów oczyszczających zanieczyszczone wody spływające z dróg publicznych

6Wzrastająca ilość wypadków z udziałem zwierząt dzikich z barierami antropogenicznymi1. Leczenie i okresowe przetrzymywanie w celu rehabilitacji zwierząt wymagających opieki.

2. Utrzymywanie okazów rodzimej fauny niezdolnych do samodzielnej egzystencji w środowisku.

3. Współpraca z zarządcami dróg, infrastruktury i urządzeń w celu ograniczenia liczby kolizji

7Ruch statków wodnych na obszarze Parku powodujący płoszenie zwierząt i zanieczyszczanie wódWspółpraca z Urzędem Morskim oraz Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego w zakresie limitowania ilościowego, czasowego i przestrzennego ruchu jednostek z napędem motorowym na wodach morskich w obszarze Parku
8Zwiększająca się presja turystyczna, w szczególności wzrost liczby osób odwiedzających Park oraz postulaty rozszerzenia zakresu udostępnienia jego obszaruUkierunkowanie ruchu turystycznego przez:

1) oznakowanie granicy zewnętrznej Parku;

2) konserwację lub montaż szlabanów w celu uniemożliwienia nielegalnego wjazdu pojazdów na obszar Parku;

3) projektowanie, budowę, modernizację lub konserwację infrastruktury turystycznej oraz informacyjno-edukacyjnej;

4) konserwację szlaków turystycznych, ścieżek i obiektów turystycznych oraz edukacyjnych polegającą, w szczególności na usuwaniu powstałych szkód, prowadzaniu prac porządkowych, czyszczeniu i impregnacji obiektów oraz uzupełnianiu ubytków w oznakowaniu szlaków i ścieżek edukacyjnych;

5) korektę przebiegu szlaków turystycznych oraz ścieżek edukacyjnych;

6) projektowanie, wytyczanie i oznakowanie w terenie, nowych szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych;

7) budowę zapór, w szczególności płotów siatkowych oraz układanie żerdzi i gałęzi u podnóża wydm

i w miejscach nielegalnych zejść z wyznaczonych szlaków turystycznych;

8) ustawianie tablic informacyjnych z regulaminem Parku i piktogramów z wizualnymi informacjami dla przebywających na jego obszarze;

9) edukacja społeczeństwa dotycząca, w szczególności wartości przyrodniczych i kulturowych Parku, w tym ustawianie tablic informacyjnych, rozprowadzanie ulotek oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych i pogadanek;

10) stała kontrola ruchu turystycznego;

11) współpraca z Polskim Towarzystwem Turystyczno- Krajoznawczym i organizacjami zrzeszającymi przewodników turystycznych w zakresie przekazywanych informacji na tematy przyrodnicze i kulturowe oraz zasad obowiązujących w Parku;

12) czasowe ograniczanie wstępu lub udostępniania niektórych obszarów Parku, w szczególności ze względu na zagrożenie pożarowe, zagrożenia spowodowane zjawiskami atmosferycznymi oraz zagrożenia dla ochrony gatunków roślin, zwierząt lub grzybów i siedlisk, w tym siedlisk przyrodniczych

91. Zniekształcenia rzeźby terenu powodowane przez drogi, ścieżki lub wyrobiska.

2. Niszczenie, w tym wydeptywanie pokrywy glebowej i roślin przez ludzi

1. Konserwacja nawierzchni szlaków turystycznych.

2. Budowa lub remont urządzeń turystycznych.

3. Wykonywanie zabezpieczeń technicznych przeciwdziałających schodzeniu ze szlaków oraz likwidacja miejsc nielegalnych zejść ze szlaków, w szczególności przez budowę ogrodzeń, barier i szlabanów oraz obsadzanie rodzimymi gatunkami krzewów leśnych.

4. Umieszczanie tablic urzędowych, informacyjnych lub ostrzegawczych na obszarach Parku szczególnie narażonych na nielegalne wchodzenie ludzi.

5. Prowadzenie działalności edukacyjnej, w szczególności przez ustawienie tablic informujących o zasadach poruszania się na szlakach.

6. Stopniowe wyłączanie z użytkowania niewykorzystywanych dróg wewnętrznych i ścieżek przy wykorzystaniu odnowienia naturalnego, wiatrowałów i wiatrołomów

10Pogarszanie bilansu wodnego i jakości wód na obszarze Parku, w tym przesuszanie siedlisk hydrogenicznych i obniżanie się poziomu wód podziemnych na skutek czynników naturalnych oraz antropogenicznych1. Współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie" w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych zlewni Parku.

2. Działania na rzecz wprowadzenia do planów ogólnych gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postanowień mających na celu zachowanie odpowiedniego bilansu wodnego na obszarze Parku.

3. Wspomaganie naturalnej retencji przez budowę spiętrzeń na sztucznych odpływach z lokalnych obniżeń terenu oraz likwidację rowów melioracyjnych na obszarach podmokłych.

4. Wykonywanie przegród z naturalnych materiałów miejscowego pochodzenia na wybranych rowach i ciekach wodnych
11Zagrożenie pożaroweZabezpieczenie przeciwpożarowe obszaru Parku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1065), w tym przez:

1) utrzymanie i modernizację infrastruktury niezbędnej do zabezpieczenia przeciwpożarowego, w szczególności pasów przeciwpożarowych, punktów czerpania wody i dojazdów pożarowych;

2) patrolowanie obszaru Parku, w szczególności patrole terenowe, patrole lotnicze oraz obserwacje z punktu obserwacyjnego na wieży Grzywacz;

3) utworzenie głównej bazy sprzętu przeciwpożarowego na terenie Białej Góry;

4) utworzenie punktu sprzętu przeciwpożarowego w Wapnicy dla ochrony ekosystemów nieleśnych Wstecznej Delty Świny;

5) zakup sprzętu do zabezpieczenia przeciwpożarowego obszaru Parku;

6) współpraca z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego obszaru Parku

12Nadmierna presja turystyczna, w szczególności w związku z funkcjonowaniem obiektów: Biała Góra, Grodno I oraz Grodno II1. Monitorowanie i uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej.

2. Likwidacja zbędnej infrastruktury.

3. Remont, modernizacja lub adaptacja do potrzeb Parku wybranych obiektów

13Występowanie roślin i zwierząt gatunków obcych powodujące:

1) ograniczanie naturalnej różnorodności biologicznej ekosystemów;

2) zanik rodzimych gatunków roślin i zwierząt;

3) spowalnianie lub uniemożliwianie występowania naturalnych procesów sukcesyjnych

1. Eliminacja roślin gatunków obcych, w tym usuwanie drzew, krzewów, i ich odrośli oraz roślin zielnych.

2. Utrzymanie lub odtwarzanie właściwych warunków siedliskowych dla rodzimych gatunków roślin.

3. Czynna ochrona ekosystemów, w tym ekstensywne użytkowanie.

4. Pozostawianie drzew martwych i zamierających niezagrażających bezpieczeństwu.

5. Eliminacja zwierząt gatunków obcych, w szczególności z ekosystemów wodnych

14Sukcesja drzew i krzewów w cennych przyrodniczo lądowych ekosystemach nieleśnych, zbiorowiskach kserotermicznych oraz na cennych stanowiskach florystycznych1. Usuwanie drzew i krzewów zagrażających celom ochrony oraz koszenie lub wypas zwierząt w ekosystemach łąkowych i murawowych w celu powstrzymania sukcesji niepożądanych drzew i krzewów, wraz z wywozem skoszonej biomasy, z pozostawianiem jej nieznacznej ilości jako miejsca rozwoju, schronienia i zimowania niektórych bezkręgowców i drobnych kręgowców.
2. Usuwanie ze zbiorowisk kserotermicznych drzew i krzewów zagrażających celom ochrony roślin zielnych.

3. Pielęgnowanie cennych stanowisk florystycznych podlegających procesowi zarastania i nadmiernego ocienienia przez drzewa lub krzewy

15Ubożenie składów gatunkowych biocenoz, w tym synantropizacja1. Tworzenie właściwych warunków siedliskowych dla rodzimych gatunków roślin

2. Pozostawianie martwego drewna w ekosystemach leśnych

16Występowanie gatunków obcych pod względem przyrodniczym i geograficznym1. Eliminacja gatunków obcych pod względem przyrodniczym i geograficznym.

2. Uzupełnienie stanu wiedzy i wykorzystanie wyników ekspertyz naukowych dotyczących występowania poszczególnych gatunków

17Zanieczyszczenia wód Parku1. Współpraca z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego na wyspach Wolin i Uznam w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych zlewni Parku.

2. Budowa oczyszczalni ścieków lub modernizacja istniejących, celem objęcia ich zasięgiem wszystkich obiektów na obszarze Parku oraz podłączenie tych obiektów do sieci kanalizacyjnej w miarę rozbudowy tej sieci.

3. Współpraca z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w celu ograniczania ryzyka zanieczyszczenia i przeciwdziałania skutkom awarii, klęsk ekologicznych oraz kolizji statków.

4. Wykonanie zabezpieczenia technicznego w celu ograniczenia skutków ekologicznych następstw awarii, klęsk ekologicznych oraz kolizji statków, w tym centrum odolejania

18Niezgodna z celami Parku gospodarka prowadzona na gruntach położonych na obszarze Parku, niebędących w użytkowanie wieczystym Parku lub niebędących jego własnościąNabywanie gruntów przez Park, w tym w ramach realizacji prawa pierwokupu
19Zanieczyszczenie powietrzaOgraniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń,

w szczególności przez:

1) termomodernizację budynków będących własnością Parku;

2) zastosowanie lub wymianę izolacji termicznej budynków będących własnością Parku;

3) modernizację lub wymianę instalacji grzewczej z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynkach będących własnością Parku

20Szkody wyrządzane przez zwierzęta w odnowieniach naturalnych drzewostanówZabezpieczenie uszkadzanych odnowień, w szczególności przez ich grodzenie
21Zagrożenie ze strony owadów mogących powodować gradacje1. Kontrole stanu populacji najważniejszych gatunków owadów mogących powodować gradacje, w tym foliofagów drzew leśnych.

2. Wykorzystanie wyników ekspertyz naukowych dotyczących stanu poszczególnych gatunków owadów

22Zachwianie równowagi stanu liczebnego niektórych gatunków zwierząt, w tym zanikanie gatunków zwierząt występujących na wyspie Wolin1. Prowadzenie rehabilitacji rannych i chorych zwierząt z obszaru Parku.

2. Tworzenie stref ochronnych.

3. Różnicowanie składu i wieku drzewostanów przez zabiegi pielęgnacyjne.

4. Ochrona siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów, w tym drzew obumierających, martwych lub wykrotów.

5. Pozostawianie piwniczek i schronów oraz nieremontowanie strychów w okresie zajęcia ich przez nietoperze (Chiroptera); w obiektach poddawanych niezbędnym remontom zachowanie warunków do dalszego ich bytowania.

6. Ograniczenie niepokojenia zwierząt, w tym gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

7. Działania zmierzające do ograniczania negatywnego oddziaływania sieci dróg przebiegających przez obszar Parku.

8. Ochrona lęgów ptaków gniazdujących na ziemi, w tym przez odstrzał redukcyjny zwierząt.

9. Współpraca z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich sąsiadujących z obszarem Parku oraz Nadleśnictwem Międzyzdroje w celu wypracowania wspólnego programu gospodarowania populacjami zwierząt łownych na obszarze wyspy Wolin.

10.Wykorzystanie do planowania działań ochronnych wyników ekspertyz naukowych dotyczących stanu poszczególnych gatunków zwierząt

23Niska świadomość społeczna dotycząca ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczegoEdukacja społeczeństwa dotycząca dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz jego ochrony
24Kolizje zwierząt z pojazdami oraz napowietrznymi liniami energetycznymi, w tym gatunków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam oraz obszaru Natura 2000 Delta Świny, w szczególności:

1) 11664) traszki grzebieniastej

(Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus));

2) 13374) bobra europejskiego

(Castor fiber);

3) 13554) wydry (Lutra lutra);

4) A0746) kani rudej (Milvus milvus);

5) A0756) bielika (Haliaeetus albicilla);

1. Działania na rzecz zmiany organizacji ruchu, w tym ograniczenia prędkości pojazdów na odcinkach dróg przebiegających przez Park oraz skablowania linii energetycznych znajdujących się w obszarze Parku.

2. Edukacja społeczeństwa w zakresie konieczności ochrony gatunków zwierząt.

3. Ustawianie, w porozumieniu z zarządcami dróg, znaków ostrzegających przed kolizjami ze zwierzętami

6) A0816) błotniaka stawowego (Circus aeruginosus);

7) A0846) błotniaka łąkowego

(Circus pygargus)

25Zaniechanie użytkowania gruntów powodujące zarastanie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, w tym siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam oraz obszaru Natura 2000 Delta Świny, w szczególności:

1) siedliska przyrodnicze:

a) 13304) Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia Maritimae, część - zbiorowiska nadmorskie), b) 403 04) Suche wrzosowiska

(Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno- Arctostaphylion),

c) 61204), 5) Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae),

d) 62 1 04), 5) Murawy kserotermiczne (Festuco- Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis),

e) 64 1 04) Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),

f) 65 1 04) Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie

(Arrhenatherion elatioris), g) 72 1 04), 5) Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis);

2) gatunki zwierząt:

a) A1226) derkacz (Crex crex), b) A8616) batalion (Calidris pugnax),

c) A1606) kulik wielki

(Numenius arquata),

1. Ekstensywne użytkowanie lądowych ekosystemów nieleśnych, w tym przez wypas lub koszenie.

2. Promowanie ekstensywnego użytkowania lądowych ekosystemów nieleśnych w tym w ramach programów rolno-środowiskowo-klimatycznych

d) A1626) krwawodziób (Tringa totanus)

II. 

Potencjalne zagrożenia wewnętrzne

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożenia1)Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożenia i jego skutków
1Pogarszanie bilansu wodnego na obszarze Parku powodowane rozbudową lub budową ujęć wody1. Współpraca z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych zlewni Parku.

2. Dążenie do utrzymania wielkości poboru wód z istniejących ujęć, określonych w wydanych pozwoleniach wodno-prawnych

2Zanieczyszczenia wód i gleb w Parku1. Współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie" w celu ochrony przed zasoleniem wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze Parku, w tym istniejących ujęć wody.

2. Uwzględnianie przy prowadzeniu inwestycji budowlanych, w szczególności przy modernizacji ciągów komunikacyjnych, wymogów ochrony wód i gleb przed skażeniami

31. Płoszenie zwierząt powodowane ruchem statków wodnych na obszarze Parku.

2. Awarie lub kolizje statków wodnych powodujące zanieczyszczanie wód.

3. Zaolejenie wód i wybrzeża Morza Bałtyckiego związane z cumowaniem i wodowaniem łodzi rybackich w obrębie Przystani Morskiej nr 1

1.Współpraca z Urzędem Morskim, Strażą Graniczną, Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego, Policją i Strażą Graniczną w celu limitowania ilościowego, czasowego i przestrzennego ruchu jednostek z napędem motorowym na wodach morskich na obszarze Parku.

2. Współpraca z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego w celu ograniczania ryzyka zanieczyszczenia

i przeciwdziałania skutkom awarii i kolizji statków.

3. Wykonanie zabezpieczenia technicznego w celu ograniczenia skutków ekologicznych następstw awarii i kolizji statków, w tym centrum odolejania

4Zachwianie stanu równowagi liczebności gatunków zwierząt, w tym zanikanie gatunków zwierząt na terenie wyspy Wolin1. Opracowywanie i realizowanie programów ochrony i restytucji gatunków zwierząt.

2. Prowadzenie rehabilitacji rannych i chorych zwierząt objętych ochroną gatunkową.

3. Tworzenie stref ochronnych zwierząt.

4. Różnicowanie struktury i składu gatunkowego drzewostanów.

5. Pozostawianie piwniczek i schronów oraz nieremontowanie strychów w okresie zajęcia ich przez nietoperze (Chiroptera).

6. Zachowanie warunków bytowania nietoperzy

(Chiroptera) w remontowanych obiektach.

7. Ograniczenie niepokojenia zwierząt, w szczególności gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty

5Sukcesja roślinności powodująca eutrofizacje siedlisk oraz zanik biotopów gatunków, w tym siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam oraz obszaru Natura 2000 Delta Świny, w szczególności:

1) siedliska przyrodnicze:

a) 13104) Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Solicornion ramosissimae), b) 13304) Solniska nadmorskie

(Glauco-Puccinellitalia Maritimae, część - zbiorowiska nadmorskie), c) 403 04) Suche wrzosowiska

(Calluno-Genistion, Pohlio- Callunion, Calluno- Arctostaphylion), d) 61204), 5) Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae),

e) 62104), 5) Murawy kserotermiczne (Festuco- Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis),

f) 64 1 04) Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),

1. Ekstensywne użytkowanie lądowych ekosystemów nieleśnych, w tym przez wypas lub koszenie.

2. Promowanie ekstensywnego użytkowania lądowych ekosystemów nieleśnych, w tym w ramach programów rolno-środowiskowo-klimatycznych

3. Usuwanie drzew i krzewów zagrażających celom ochrony oraz koszenie lub wypas zwierząt w ekosystemach łąkowych i murawowych, w celu powstrzymania sukcesji niepożądanych drzew i krzewów, wraz z wywozem skoszonej biomasy, z pozostawianiem jej nieznacznej ilości jako miejsca rozwoju, schronienia i zimowania niektórych bezkręgowców i drobnych kręgowców.

4. Usuwanie ze zbiorowisk kserotermicznych, drzew i krzewów zagrażających celom ochrony roślin zielnych.

5. Pielęgnowanie cennych stanowisk florystycznych podlegających procesowi zarastania i nadmiernego ocienienia przez drzewa lub krzewy

g) 65 1 04) Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),

h) 72104), 5) Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis);

2) gatunki zwierząt:

a) A1226) derkacz (Crex crex),

b) A1426) czajka (Vanellus vanellus),

c) A8616) batalion (Calidris pugnax),

d) A1606) kulik wielki

(Numenius arquata),

e) A1626) krwawodziób

(Tringa totanus),

f) A1686) brodziec piskliwy

(Actitis hypoleucos)

III. 

Istniejące zagrożenia zewnętrzne

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożenia1)Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożenia i jego skutków
1Urbanizacja obszarów w sąsiedztwie Parku mająca negatywny wpływ na przyrodę Parku i jego walory krajobrazowe, w szczególności lokowanie inwestycji przemysłowych, zabudowa korytarzy ekologicznych i panoram widokowych1. Działania na rzecz wprowadzenia do planów ogólnych gmin oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postanowień ograniczających zabudowę w wybranych miejscach w sąsiedztwie granic Parku.

2. Prowadzenie uzgodnień w ramach postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w sposób zgodny z potrzebami ochrony walorów Parku

2Wkraczanie i rozprzestrzenianie się na obszarze Parku roślin synantropijnych i gatunków obcych, w tym inwazyjnych1. Edukacja społeczności lokalnej na temat celów ochrony przyrody w parku narodowym oraz w zakresie sposobów eliminacji lub ograniczenia zagrożeń ze strony roślin synantropijnych i gatunków obcych, w tym inwazyjnych.

2. Propagowanie działań zmierzających do likwidacji stanowisk roślin gatunków obcych, w tym inwazyjnych w otulinie Parku

3Uniemożliwianie migracji zwierząt przez występowanie bariera ekologicznych w postaci dróg nr 3, nr 102 oraz linii kolejowejWspółpraca Parku z zarządcami ciągów komunikacyjnych na rzecz modernizacji dróg nr 3, nr 102 oraz linii kolejowej z uwzględnieniem wymogów kompleksowej ochrony środowiska
4Wzrastająca presja na udostępnienie obszaru Parku, w szczególności do celów handlowych i rekreacyjnych, powodująca zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód1. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego wyspy Wolin i Uznam mająca na celu:

1) ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parku;

2) zmianę źródeł ogrzewania na oparte o paliwa odnawialne lub ekologicznie czyste;

3) rozwiązanie problemów związanych z gospodarką ściekową obejmującą wszystkie jednostki osadnicze na terenie wyspy Wolin
5Zagrożenie dla fauny, flory wodnej i siedlisk przyrodniczych wynikające z uprawiania na wodach na obszarze Parku sportów wodnych przy użyciu jednostek z napędem elektrycznym i spalinowym, w szczególności motorówek, łodzi, skuterów wodnych, ślizgaczy lub pontonów1. Współpraca z Urzędem Morskim, Policją, Strażą Graniczną oraz Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego w zakresie limitowania ilościowego, czasowego i przestrzennego dla jednostek z napędem motorowym na wodach morskich Parku.

2. Prowadzenie patroli, w tym patroli wspólnych z Policją, Strażą Graniczną lub Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego, w celu egzekwowania przestrzegania przepisów obowiązujących na wodach morskich Parku

6Zakłócanie naturalnego zachowania zwierząt przez światło, antropogeniczne dźwięki i zapachy, a także obecność zwierząt domowych w pobliżu obiektów budowlanych i dróg zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie granic Parku1. Prowadzenie przez Służbę Parku Narodowego kontroli miejsc szczególnie narażonych na nieuprawniony wstęp do Parku.

2. Umieszczanie tablic urzędowych, informacyjnych i ostrzegawczych w miejscach szczególnie narażonych na nieuprawniony wstęp do Parku oraz tablic informujących o zakazie wstępu i zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających poza miejscami udostępnionymi.

3. Edukacja społeczności lokalnej na temat celów ochrony przyrody w parku narodowym oraz w zakresie sposobów eliminacji lub ograniczenia zagrożeń generowanych przez przylegające do Parku tereny zabudowane i zamieszkałe.

4. Działania na rzecz wprowadzenia do planów ogólnych gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postanowień zapobiegających powstawaniu w bezpośrednim sąsiedztwie Parku nowych obiektów budowlanych lub rozwiązań ograniczających presję na obszar Parku, w tym gatunki roślin i zwierząt, i ich siedliska

7Zanieczyszczenie i zmiany ukształtowania powierzchni ziemi, w szczególności przemieszczenie mas ziemnych oraz nielegalne wysypiska i wyrobiska1. Edukacja społeczności lokalnej w zakresie skutków zanieczyszczania i zmian ukształtowania powierzchni ziemi oraz możliwości przeciwdziałania zanieczyszczeniom i zmianom ukształtowania powierzchni ziemi.

2. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie zanieczyszczania powierzchni ziemi na obszarze Parku

8Zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i gleby1. Prowadzenie przez Służbę Parku Narodowego kontroli miejsc szczególnie narażonych na zanieczyszczanie odpadami i egzekwowanie przestrzegania prawa obowiązującego w tym zakresie.

2. Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów.

3. Bieżące usuwanie odpadów stałych z obszaru Parku, w tym ich segregacja i wywóz

9Zanieczyszczenia wód morskich na obszarze ParkuWspółpraca z organami administracji rządowej w celu poprawy jakości wód Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego oraz zapobiegania negatywnym skutkom zanieczyszczenia tych wód
10Pogarszanie bilansu wodnego na obszarze wyspy Wolin1. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w celu ochrony zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w ramach Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych 102, w tym monitorowanie wpływu poboru wody na poziom wód powierzchniowych i podziemnych w Parku.

2. Retencjonowanie wód, w tym:

1) wprowadzenie obiektów technicznych wspomagających retencję wód oraz konserwowanie, utrzymanie i odnawianie istniejącej infrastruktury technicznej wspomagającej retencję wód;

2) edukacja społeczności lokalnej w zakresie ochrony mokradeł oraz retencji powierzchniowej

11Nielegalny połów ryb1. Współpraca z Urzędem Morskim, Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego, Policją i Strażą Graniczną w zakresie kontroli ekosystemów wodnych, limitowania ilościowego, czasowego i przestrzennego prowadzonych połowów.

2. Opracowywanie i realizowanie programów ochrony ichtiofauny.

3. Kontrola ekosystemów wodnych.

4. Utrzymanie wyłączenia obszaru jezior śródlądowych Parku z połowu ryb i rekreacji.

5. Ograniczenie połowów na wodach morskich do wyznaczonych stref na Zatoce Pomorskiej i Zalewie Szczecińskim

12Naruszanie zakazu zbierania owoców runa leśnego1. Egzekwowanie zakazu wstępu w miejsca nieudostępnione oraz zbioru runa leśnego.

2. Kierowanie ruchu turystycznego na istniejące szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne

13Niska świadomość społeczeństwa dotycząca konieczności ochrony dziedzictwa przyrodniczego1. Edukacja społeczeństwa w zakresie podnoszenia świadomości konieczności ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

2. Utrzymanie, modernizacja lub rozbudowa obiektów edukacyjnych oraz ścieżek edukacyjnych.

3. Działalność edukacyjna Centrum Edukacyjno- Muzealnego Parku w Międzyzdrojach i nowych obiektów służących edukacji przyrodniczej

IV. 

Potencjalne zagrożenia zewnętrzne

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożenia1)Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożenia i jego skutków
1Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących ciągów komunikacyj nychWspółpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej przy opracowywaniu i opiniowaniu strategii rozwoju ciągów komunikacyjnych krajowych, wojewódzkich, powiatowych lub gminnych, przebiegających przez obszar Parku, w celu wprowadzania rozwiązań technicznych chroniących występującą różnorodność biologiczną
2Budowa nowych ośrodków wczasowych oraz lokowanie budownictwa j edno-

i wielorodzinnego przy granicach Parku

Współpraca Parku z jednostkami samorządu terytorialnego i wojewodą w zakresie ochrony walorów krajobrazowych w obszarze i bezpośrednim sąsiedztwie Parku
3Wzrastająca presja na udostępnienie obszaru Parku, w szczególności do celów handlowych i rekreacyjnych zagrażających, walorom ParkuDziałania na rzecz wprowadzenia do planów ogólnych gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postanowień zapobiegających powstawaniu w bezpośrednim sąsiedztwie Parku nowych obiektów budowlanych lub rozwiązaniach ograniczających presję na obszar Parku, w tym gatunki roślin i zwierząt, i ich siedliska
4Budowa elektrowni wiatrowych stanowiących barierę antropogeniczną dla ptakówWspółpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i wojewodą w zakresie ochrony korytarzy ekologicznych, w tym estuarium Odry
5Zanieczyszczenia wód ParkuWspółpraca z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego wyspy Wolin i Uznam w zakresie poprawy jakości wód Zalewu Szczecińskiego, Zatoki Pomorskiej i jezior śródlądowych
6Przerywanie istniejących korytarzy ekologicznych łączących obszar Parku z obszarami przyległymi lub pogłębianie się ich dysfunkcyjnościProwadzenie działań na rzecz utrzymania w otulinie Parku oraz wzdłuż granic Parku stref wolnych od zabudowy niesłużącej bezpośrednio celom ochrony przyrody, z zachowaniem dotychczasowych sposobów użytkowania gruntów oraz propagowanie odstąpienia od budowy nowych dróg utwardzonych
7Zmiana warunków siedliskowych na skutek nieprzewidywalnych zmian pogodowych, klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i antropogenicznych1. Prowadzenie monitoringu przyrodniczego.

2. Podejmowanie działań mających na celu zachowanie trwałości istnienia populacji rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimej fauny i flory

8Choroby o charakterze epizootii1. Monitoring stanu zdrowotnego populacji zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem dzika (Sus scrofa).

2. Opracowanie i wdrożenie procedur postępowania w przypadku stwierdzenia epizootii lub zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych

9Planowane inwestycje infrastrukturalne związane z budową dużych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności farm wiatrowych i fotowoltaicznych w bezpośrednim sąsiedztwie Parku, wpływające negatywnie na gatunki zwierząt będące przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam oraz obszaru Natura 2000 Delta Świny, w szczególności:

1) 13244) nocka dużego (Myotis myotis);

2) 11664) traszkę grzebieniastą (Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus));

3) A0366) łabędzia niemego (Cygnus olor);

4) A0386) łabędzia krzykliwego (Cygnus cygnus);

1. Współpraca Parku z jednostkami samorządu terytorialnego i wojewodą w zakresie ochrony korytarzy ekologicznych, w tym estuarium Odry.

2. Prowadzenie działań na rzecz utrzymania w otulinie Parku oraz wzdłuż jego granic stref wolnych od zabudowy niesłużącej bezpośrednio ochronie przyrody, z zachowaniem dotychczasowych sposobów użytkowania gruntów oraz propagowanie odstąpienia od budowy nowych dróg utwardzonych

5) A0726) trzmielojada (Pernis apivorus);

6) A0746) kanię rudą (Milvus milvus);

7) A0756) bielika (Haliaeetus albicilla);

8) A0816) błotniaka stawowego (Circus aeruginosus);

9) A0846) błotniaka łąkowego

(Circus pygargus);

10) A1276) żurawia (Grus grus)

Objaśnienia:

1) Ocena zagrożeń wyraża się w ich uszeregowaniu od najistotniejszego.

2) Kod obszaru został określony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wolin i Uznam (PLH320019) (Dz. U. poz. 2418).

3) Kod obszaru został określony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. poz. 133 i 358, z 2012 r. poz. 358, z 2017 r. poz. 1416, z 2018 r. poz. 1789, z 2022 r. poz. 96 oraz z 2023 r. poz. 1281).

4) Kody siedlisk przyrodniczych, nazwy siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt lub roślin podano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

5) Siedlisko przyrodnicze lub gatunek o znaczeniu priorytetowym.

6) Kody gatunków ptaków zostały zaczerpnięte z portalu Eionet http://cdr.eionet.europa.eu/help/natura2000 będącego oficjalnym partnerem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. 

Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony ścisłej

A. 

W ekosystemach leśnych i nieleśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
11. Inwentaryzacja miejsc występowania oraz ocena struktury zgrupowań gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

2. Monitoring liczebności i stanu ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

3. Prowadzenie badań naukowych, których wyniki będą wykorzystane w planowaniu sposobów ochrony przyrody i realizacji tej ochrony, a także służyć będą poszerzaniu wiedzy o zasobach przyrodniczych Parku.

4. Prowadzenie monitoringu stanu ochrony zasobów przyrodniczych, w tym gatunków i siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Wolin i Uznam" (PLH32 00 1 92)), zwanego dalej "obszarem Natura 2000 Wolin i Uznam" oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków "Delta Świny" (PLB32 0 0 023)), zwanego dalej "obszarem Natura 2000 Delta Świny", występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych sposobów ochrony

Według potrzebObszar objęty ochroną ścisłą
2Monitorowanie występowania gatunków obcych pod względem geograficznym oraz ich eliminacja w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla ekosystemów Wolińskiego Parku Narodowego, zwanego dalej "Parkiem"Według potrzebObszar objęty ochroną ścisłą
3Ochrona zasobów przyrodniczych Parku przed nadmierną

i niekontrolowaną presją turystów przez budowę, modernizację, konserwację lub naprawę obiektów infrastruktury turystycznej

i edukacyjnej oraz ścieżek edukacyjnych

Według potrzebObszar objęty ochroną ścisłą
41. Systematyczne patrolowanie obszaru Parku pod kątem zapobiegania szkodnictwu.

2. Monitorowanie kamerami rejestrującymi i alarmującymi za pośrednictwem sieci GSM (fotopułapkami) miejsc szczególnie narażonych na szkodnictwo

Według potrzebObszar objęty ochroną ścisłą
5Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego, pieszego oraz osób lub mienia w otoczeniu miejsc udostępnionych i dojazdów pożarowych oraz budynków, budowli i dróg publicznych graniczących z obszarem ParkuWedług potrzebObszar objęty ochroną ścisłą
6Zbieranie i transport poza obszar Parku odpadów stałychWedług potrzebObszar objęty ochroną ścisłą
7Zabezpieczenie przeciwpożarowe obszaru Parku, w tym:

1) utrzymanie i modernizacja infrastruktury niezbędnej do zabezpieczenia przeciwpożarowego, w szczególności pasów przeciwpożarowych, punktów czerpania wody i dojazdów pożarowych;

2) patrolowanie obszaru Parku z lądu i z powietrza

Według potrzebObszar objęty ochroną ścisłą
8Działania spowalniające odpływ wód powierzchniowych celem podniesienia zwierciadła wody na terenach podmokłychWedług potrzebObszar objęty ochroną ścisłą

B. 

W ekosystemach wodnych

Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Ochrona siedlisk hydrogenicznych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej przez regulację dostępności obszarów wodnych, w szczególności do rekreacjiWedług potrzebObszar objęty ochroną ścisłą
2Monitoring ichtiofauny pod kątem występowania gatunków:

1) objętych ochroną gatunkową;

2) wymienionych w załącznikach do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm. -

Według potrzebObszar objęty ochroną ścisłą
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102);

3) obcych, w tym inwazyjnych

3Patrolowanie obszaru Parku, w tym wspólnie z Policją, Strażą Graniczną, Inspektorem Rybołówstwa Morskiego oraz kontrola przestrzegania zakazów obowiązujących w ParkuWedług potrzebObszar objęty ochroną ścisłą
41. Patrolowanie obszaru Parku pod kątem zapobiegania szkodnictwu.

2. Monitorowanie urządzeniami rejestrującymi i alarmującymi za pośrednictwem sieci GSM (fotopułapkami) miejsc szczególnie narażonych na szkodnictwo

Według potrzebObszar objęty ochroną ścisłą
51. Inwentaryzacja miejsc występowania oraz ocena struktury zgrupowań gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

2. Monitoring liczebności i stanu ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

3. Prowadzenie badań naukowych, których wyniki będą wykorzystane w planowaniu sposobów ochrony przyrody i realizacji tej ochrony, a także będą służyły poszerzaniu wiedzy o zasobach przyrodniczych Parku.

4. Prowadzenie monitoringu stanu ochrony zasobów przyrodniczych, w tym siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam oraz obszaru Natura 2000 Delta Świny, występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych sposobów ochrony

Według potrzebObszar objęty ochroną ścisłą
6Eliminacja gatunków obcych odłowionych w monitoringu ichtiofaunyWedług potrzebObszar objęty ochroną ścisłą
7Zbieranie i transport poza obszar Parku odpadów stałychWedług potrzebObszar objęty ochroną ścisłą

II. 

Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej

A. 

W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach zniekształconych gospodarką człowieka, w tym usuwanie drzew gatunków obcych -Do 352,73 ha13t, 19i, 28a, 28b, 29a, 28b, 29d, 32i, 32h, 34h, 34i, 36c, 36i, 37a, 37d, 38a, 42a, 53m, 54c-54f, 54i, 55a, 55c, 55i, 58n, 61i, 61k, 62j, 62n, 62r, 62t, 67b, 69c, 69g, 69s, 70d, 70f, 70°, 77b, 77g-77j, 82d, 82f, 84l, 85c, 86a, 86b,
zabieg o charakterze trzebieży późnej86f, 87b, 87c, 87h, 91g, 91h, 94a, 94b, 95a, 101g, 102a, 102c, 102f, 103n, 105f, 105g, 109h, 132o, 136i, 137c, 138a, 138g, 139a, 139f, 143j, 143k, 144h, 145a, 145b, 146b, 147a, 1481i 148j
2Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach na siedliskach zdegradowanych w celu umożliwienia ich przebudowy w kierunku odtworzenia właściwych dla danego siedliska struktury przestrzennej i gatunkowejDo 138,60 ha12y, 12z, 15Aa, 19b, 19d, 26k, l, 32a, 40d, 40h, 47i, 47j, 50c, 62x, 67c, 69a, 69l, 69p, 69r, 70m, 70n, 76h, 90f, 92g, 93p, 93r, 96l, 97l, 97p, 109i, 109f, 110An, 110At, 111j, 111m, 113f, 114a, 114d, 121g, 121h, 121j, 121l, 122t, 122w, 122x, y, 128g, 128Bh, 131h, 131l-131n i 148a
3Usuwanie roślin gatunków obcych i niepożądanych we fragmentach drzewostanów, które powstały ze sztucznych zbiorowisk zastępczych, w celu przywrócenia właściwego składu gatunkowego z] wykorzystaniem naturalnego odnowienia, w szczególności dla siedlisk przyrodniczych:

1) 91104) Kwaśne buczyny (Luzulo- Fagetum);

2) 91304) Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion);

3) 9 1 604) Grąd subatlantycki

(Stellario-Catpinetum);

4) 9 1 904) Kwaśne dąbrowy (Quercion robori- pelraeae)

Według potrzebObszar objęty ochroną czynną
4Poprawa warunków hydrologicznych przez usuwanie roślin gatunków obcych, w szczególności w siedliskach przyrodniczych:

1) 91D04)* 5) Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Belulelum pubescentis, Vaccinio Uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum) i brzozowo- sosnowe bagienne lasy borealne;

2) 91E04)' 5) Łęgi wierzbowe,

topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe;

Według potrzebObszar objęty ochroną czynną
3) 91F04) Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Ficario- Ulmetum)

5Usuwanie z dolnych pięter lasu roślin gatunków obcych, w tym inwazyjnych lub ekspansywnych oraz niepożądanych dla flory Parku, w szczególności:

1) rdestowca (Reynoutria spp.);

2) czeremchy późnej (Padus serotina);

3) śnieguliczki białej

(Symphoricarpus albus);

4) świerka pospolitego (Picea abies);

5) karagany syberyjskiej (Caragana arborescens);

6) robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia);

7) dęba czerwonego (Quercus rubra);

8) róży fałdzistolistnej (Rosa rugosa);

9) żywotnika (Thuja sp.);

10) modrzewia europejskiego

(Larix decidua);

11) daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii)

Do 70 ha rocznieObszar objęty ochroną czynną
6Budowa nowych grodzeń zabezpieczających młode pokolenie lasu w przebudowywanych drzewostanach zniekształconych i zdegradowanych oraz zabezpieczających spontaniczne odnowienia naturalne przed uszkodzeniami przez zwierzętaWedług potrzebObszar objęty ochroną czynną
7Naprawa istniejących ogrodzeń powierzchni przebudowywanych drzewostanów zniekształconych i zdegradowanych oraz zabezpieczających spontaniczne odnowienia naturalneWedług potrzebObszar objęty ochroną czynną
8Rozbiórka zbędnych ogrodzeńWedług potrzebObszar objęty ochroną czynną
9Kontrola stanu zagrożenia drzewostanów - poszukiwania foliofagów w ściółceDo 18 prób rocznieObszar objęty ochroną czynną
10Ochrona i utrzymanie śródleśnych zbiorników wodnych oraz wodopojówWedług potrzebObszar objęty ochroną czynną
11Kontrola występowania brudnicy mniszki (Lymantria monacha), przez wywieszanie pułapek feromonowychDo 14 sztuk rocznieObszar objęty ochroną czynną
12Odstrzał redukcyjny zwierząt:

1) jelenia szlachetnego (Cervus elaphus),

2) sarny (Capreolus capreolus),

3) dzika (Sus scrofa),

4) lisa (Vulpes vulpes)

- w przypadku stwierdzenia ich nadmiernego zagęszczenia w wyniku inwentaryzacji liczebności zwierząt oraz analizie uwarunkowań ekologicznych, w tym możliwości swobodnej migracji, czynników naturalnej śmiertelności oraz relacji drapieżnik-ofiara

Do 30 osobników/rok

Do 20 osobników/rok Do zagęszczenia 0,1 osobnika/km2 Według potrzeb

Obszar objęty ochroną czynną
13Redukcja liczebności gatunków obcych przez odstrzał redukcyjny lub ich odłów i usypianie:

1) jenota

(Nyctereutes procyonoides);

2) szopa pracza (Procyon lotor);

3) wizona amerykańskiego

(Neogale vison)

Według potrzebObszar objęty ochroną czynną
14Ochrona zasobów przyrodniczych Parku przed nadmierną

i niekontrolowaną presją turystów przez budowę, modernizację, konserwację, naprawę lub wymianę ścieżek oraz obiektów edukacyjnych oraz infrastruktury turystycznej, w szczególności modernizacja zejścia turystycznego (schody) z Kawczej Góry na wybrzeże Morza Bałtyckiego

Według potrzebObszar objęty ochroną czynną
151. Patrolowanie obszaru Parku pod kątem zapobiegania szkodnictwu.

2. Monitorowanie urządzeniami rejestrującymi i alarmującymi za pośrednictwem sieci GSM (fotopułapkami) miejsc szczególnie narażonych na szkodnictwo

Według potrzebObszar objęty ochroną czynną
16Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego i pieszego oraz osób i mienia w otoczeniu miejsc udostępnionych, dojazdów pożarowych oraz budynków, budowli i dróg publicznych graniczących lub położonych na obszarze ParkuWedług potrzebObszar objęty ochroną czynną
17Ochrona przeciwpożarowa, w tym:

1) wykonywanie i utrzymywanie pasów przeciwpożarowych przez:

a) mineralizację gleby, b) usuwanie materiałów łatwopalnych wzdłuż dróg i szlaków turystycznych na odległość do 30 m od pasa drogowego i szlaku turystycznego;

2) utrzymanie dojazdów pożarowych przez utrzymanie skrajni, w tym przycinanie gałęzi, usuwanie drzew ograniczających przejezdność oraz naprawy i remonty nawierzchni;

3) utrzymanie punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych przez naprawy i remonty pomostów, przycinanie gałęzi i usuwaniu drzew ograniczających funkcjonalność punktów

Według potrzebObszar objęty ochroną czynną
18Zbieranie i transport poza obszar Parku odpadów stałychWedług potrzebObszar objęty ochroną czynną
191. Inwentaryzacja miejsc występowania oraz ocena struktury zgrupowań gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

2. Monitoring liczebności i stanu ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

3. Prowadzenie badań naukowych, których wyniki mogą być wykorzystane w planowaniu sposobów ochrony przyrody i realizacji tej ochrony, a także służyć będą poszerzaniu wiedzy o zasobach przyrodniczych Parku.

4. Prowadzenie monitoringu stanu ochrony zasobów przyrodniczych, w tym gatunków i siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam oraz obszaru Natura 2000 Delta Świny, występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych sposobów ochrony

Według potrzebObszar objęty ochroną czynną

B. 

W lądowych ekosystemach nieleśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja 1)
1Ochrona odcinków klifów i wydm narażonych na zniszczenie przez turystów, obejmująca montaż, utrzymanie, naprawy lub demontaż na okres jesienno-zimowy odcinków ogrodzeń, w szczególności w celu ochrony siedlisk przyrodniczych:

1) 123 04) Klify na wybrzeżu Bałtyku;

2) 21104) Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych;

3) 2 1 204) Nadmorskie wydmy białe (Elymo

Ammophiletum);

4) 21304), 5) Nadmorskie wydmy szare

Do 4000 m rocznie1Aa, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 15Bj i

16a

2Ochrona wydm i klifów, w tym siedlisk przyrodniczych:

1) 21104) Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych;

2) 21204) Nadmorskie wydmy białe (Elymo

Ammophiletum);

3) 21304), 5) Nadmorskie wydmy szare

- przez wycinanie odrośli i samosiewów, w szczególności sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris), topoli osiki (Populus tremula), wierzb sp. (Salix sp.), czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina), śnieguliczki białej (Symphoricarpos albus), róży fałdzistolistnej (Rosa rugosa), oliwnika wąskolistnego (Elaeagnus angustifolia) i robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia)

Do 21,56 ha rocznie1Ab, 1Ai, 1Bb, 1Bm, 1Cb, 1Db, 1Dc, 1Df, 2b, 4c, 5b, 5r, 6b, 6d, 6f, 7b, 7c, 9b, 9f, 10c, 25k, 10Ab, 10Bb, 15a, 15Bj i 16a
3Odtworzenie wydmy przez usunięcie drzew gatunków drzew i krzewów, w tym sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris), topoli osiki (Populus tremula) i sosny czarnej (Pinus nigra), w celu przywrócenia właściwego stopnia nasłonecznieniaDo 1 ha6b-6d i 6w
4Ochrona muraw, w tym siedliska przyrodniczego 61204), 5) Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) przez zwiększenie różnorodności biotycznej muraw polegające na wprowadzaniu diaspor i sadzonek gatunków kserotermicznych lub darni z gatunkami kserotermicznymiWedług potrzebObszar ochrony czynnej
5Ochrona siedliska przyrodniczego 64 1 04) Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) przez koszenie łąk oraz zebranie skoszonej biomasy i jej wywiezienie poza obszar objęty zabiegiemDo 14,16 ha rocznie201z, 202n, 202s, 202t, 202w i 204z
61. Koszenie lub ekstensywny wypas w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, w tym uzyskania właściwej struktury w biotopach ginących gatunków roślin i ptaków, w szczególności:Do 118 ha rocznie213d
1) siedliska przyrodnicze:

a) 13104) Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Solicornion ramosissimae),

b) 13304) Solniska nadmorskie (Glauco- Puccinellietalia Maritimae, część - zbiorowiska nadmorskie);

2) gatunki zwierząt:

a) A1226) derkacz (Crex crex),

b) A8616) batalion (Calidris pugnax),

c) A1606) kulik wielki (Numenius arquata),

d) A1626) krwawodziób (Tringa totanus). 2. Zabezpieczenie dobrostanu wypasanych zwierząt przez wykonanie i utrzymywanie infrastruktury służącej wypasowi zwierząt, w tym wiat i grodzeń

71. Prowadzenie ekstensywnego wypasu lub ekstensywnej gospodarki łąkarskiej dostosowanej do celów ochrony i restytucji biotopów rzadkich gatunków ptaków oraz unikalnych zbiorowisk roślinnych, w szczególności:

1) siedlisk przyrodniczych:

a) 13104) Śródlądowe błotniste solniska

z solirodkiem (Solicornion ramosissimae),

b) 13304) Solniska nadmorskie (Glauco-

Puccinellietalia Maritimae, część - zbiorowiska nadmorskie);

2) gatunków zwierząt:

a) A1226) derkacz (Crex crex),

b) A8616) batalion (Calidris pugnax),

c) A1606) kulik wielki (Numenius arquata),

d) A1626) krwawodziób (Tringa totanus). Zadanie będzie realizowane w ramach wieloletniej umowy dzierżawy

z uwzględnieniem szczegółowych ekspertyz przez:

1) wypas;

2) koszenie działek kośnych oraz wykaszanie niedojadów na pastwiskach po zakończonym wypasie;

3) okresowe zwiększenie obsady bydła na pastwiskach do 2,0 DJP na hektar, mające na celu ograniczenie ekspansji trzciny pospolitej (Phragmites australis).

2. Zabezpieczenie dobrostanu wypasanych zwierząt przez wykonywanie i utrzymywanie infrastruktury służącej wypasowi zwierząt, w tym wiat i grodzeń

Do 469,69 ha rocznie201w, 201z, 201bx, 201gx, 201hx, 202z, 204, 206-208 i 211
81. Ekstensywny wypas lub koszenie łąk i turzycowisk, z zebraniem i wywiezieniem pokosu poza obszar Parku.

2. Zabezpieczenie dobrostanu wypasanych zwierząt przez wykonanie i utrzymywanie infrastruktury służącej wypasowi zwierząt, w tym wiat i grodzeń

Do 11,43 ha rocznie90c, 109r, 110Am,122gx, 122hx, 125jx, 126c, 126f, 126g, 126j i 126k
91. Ekstensywny wypas lub koszenie muraw ciepłolubnych, w szczególności siedliska przyrodniczego 61204), 5) Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae), wraz z zebraniem i wywiezieniem skoszonej biomasy poza obszar Parku.

2. Zabezpieczenie dobrostanu wypasanych zwierząt przez wykonanie i utrzymywanie infrastruktury służącej wypasowi zwierząt, w tym wiat i grodzeń

Do 12,84 ha rocznie110Bm, 110Bn, 109n, 122l, 122gx,125gx, 125ix, 125lx, 125mx, 125px,125rx, 128k, 128l, 128Ab oraz działka o numerze 227 obręb ewidencyjny Wisełka
10Ekstensywny wypas lub koszenie łąk świeżych, w szczególności siedliska przyrodniczego

65 1 04) Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) wraz z zebraniem i wywiezieniem skoszonej biomasy poza obszar Parku.

2. Zabezpieczenie dobrostanu wypasanych zwierząt przez wykonanie i utrzymywanie infrastruktury służącej wypasowi zwierząt, w tym wiat i grodzeń

Do 0,57 ha rocznie125hx
11Ochrona siedliska przyrodniczego 13104) Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Solicornion ramosissimae) przez koszenie lub wypas wokół obszaru siedliska oraz usuwanie trzciny pospolitej (Phragmites communis)Według potrzebObszar ochrony czynnej
12Wycinanie zarośli wierzbowych oraz usuwanie uczepu amerykańskiego (Bidens frondosa) na łąkach wilgotnych i torfowisku wraz z wyniesieniem materiału poza obszar objęty zabiegiemDo 1,95 ha rocznie110Al i 126g
13Wycinanie odrostów śliwy tarniny (Prunus spinosa) i czeremchy amerykańskiej (Padus serotina), i ich samosiewów z muraw ciepłolubnych, wraz z usunięciem biomasy poza obszar objęty zabiegiemWedług potrzebObszar objęty ochroną czynną
14Usuwanie inwazyjnego rdestowca (Reynoutria sp.) przez siatkowanie lub wielokrotne koszenie wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału poza obszarem ParkuDo 0,95 ha rocznie69k, 109t, 110Bp i 122gx
15Usuwanie odrośli robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia) na klifach nad Zalewem Szczecińskim, wraz z usunięciem biomasyWedług potrzebObszar objęty ochroną czynną
16Ręczne wykaszanie trzcinnika piaskowego (Calamagrostis epigejos) na łąkach świeżych i murawach ciepłolubnych, wraz z usunięciem biomasyDo 21,04 ha rocznie122gx, 122k, l, 125gx, 125hx,

125ix, 125rx, 126c, 128j, 128k i 128Ab

17Wycinanie odrostów śliwy tarniny (Prunus spinosa), głogów (Crataegus sp.), czeremchy amerykańskiej (Padus serotina), róży fałdzistolistnej (Rosa rugosa), robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia) i ich samosiewów oraz nalotów drzew i krzewów na łąkach i murawach wraz z wywiezieniem biomasy poza obszar ParkuDo 20,64 ha rocznie122cx, 122gx, 122k, 122l, 125gx, 125hx, 125ix, 125jx, 125lx, 125mx, 125px, 125rx, 128k, 128l, 128Aa, 128Ab, 128Ah, 128Acx, 135n i 141p
18Ochrona wybranych fragmentów siedliska przyrodniczego 403 04) Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno- Arctostaphylion), przez wycinanie drzew i krzewów oraz koszenie lub usuwanie darni trzcinnika piaskowego (Calamagrostis epigejos), wraz z wywiezieniem biomasy poza obszar ParkuDo 10,31 ha rocznie131o-131s, 138c-138f, 142i- 142k, 143f-1431i 144a-144c
19Zachowanie ekosystemów otwartych, w szczególności zbiorowisk łąkowych, przez przeciwdziałanie sukcesji wtórnej polegające na usunięciu samosiewów, a następnie koszenieWedług potrzebObszar objęty ochroną czynną
20Utrzymanie właściwego reżimu wodnego siedliska przyrodniczego 72 1 04), 5) Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis), w szczególności przez wycinanie nalotu drzew i krzewówWedług potrzebObszar objęty ochroną czynną
211. Inwentaryzacja miejsc występowania oraz ocena struktury zgrupowań gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

2. Monitoring liczebności i stanu ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

3. Prowadzenie badań naukowych, których wyniki mogą być wykorzystane w planowaniu sposobów ochrony przyrody i realizacji tej ochrony, a także mogą służyć poszerzaniu wiedzy o zasobach przyrodniczych Parku.

4. Prowadzenie monitoringu stanu ochrony zasobów, w tym gatunków i siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam oraz obszaru Natura 2000 Delta Świny, występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych sposobów ochrony

Według potrzebObszar objęty ochroną czynną
22Ochrona zasobów przyrodniczych Parku przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, w szczególności przez budowę, modernizację, konserwację, naprawę lub wymianę infrastruktury turystycznej, ścieżek oraz obiektów edukacyjnych, w tym modernizacja szlaku turystycznego (schody) z Kawczej Góry na wybrzeże Morza BałtyckiegoWedług potrzebObszar objęty ochroną czynną
231. Patrolowanie obszaru Parku pod kątem zapobiegania szkodnictwu.Według potrzebObszar objęty ochroną czynną
2. Monitorowanie urządzeniami rejestrującymi i alarmującymi za pośrednictwem sieci GSM (fotopułapkami) miejsc szczególnie narażonych na szkodnictwo
24Utrzymanie warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na Białej GórzeWedług potrzeb15Bc, 15Bh i 15Bi
25Działania spowalniające odpływ wód powierzchniowych w celu podniesienia zwierciadła wody na terenach podmokłychWedług potrzebObszar objęty ochroną czynną
26Zbieranie i transport poza obszar Parku odpadów stałychWedług potrzebObszar objęty ochroną czynną
27Odsłonięcie widoku ze Wzgórza Zielonka przez przycinanie zarośli krzewów do wysokości 0,5 m, wraz z zebraniem pozyskanej biomasy i ułożeniem w stosy poza obszarem wykonywanego zabieguWedług potrzeb1281
28Utrzymanie kolekcji zachowawczej starych odmian drzew owocowych z zastosowaniem zabiegów sadowniczych, agrotechnicznych i wybranych zasad rolnictwa permakulturowegoDo 0,9 ha rocznie113t
29Ochrona czynna starych odmian drzew owocowych przez:

1) pielęgnację drzew, w szczególności cięcia pielęgnacyjne oraz wykaszanie

i odkrzaczanie sadów występujących na obszarze Parku;

2) wegetatywne rozmnażanie lub nasadzenia na obszarze Parku

Według potrzebObszar objęty ochroną czynną
30Eliminacja zwierząt gatunków obcych, w tym inwazyjnych:

1) wizona amerykańskiego (Neovision vison),

2) jenota (Nyctereutesprocyonoides),

3) szopa pracza (Procyon lotor)

- przez odłów w pułapki żywołowne

i usypianie lub odstrzał

Według potrzebObszar objęty ochroną czynną
31Ograniczenie liczebności populacji dzika (Sus scrofa) ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń oraz ochronę lęgów ptaków wodno-błotnych, w drodze odstrzału redukcyjnego zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082)Do zagęszczenia 0,1 osobnika/km2Obszar objęty ochroną czynną
32Naprawa i utrzymanie infrastruktury technicznej, w szczególności mostków i kładek, służących do prowadzenia zabiegów ochrony czynnej oraz umożliwiających dojazd do miejsc zabiegówWedług potrzeb201gx, 201bx, 202n, 204fi 204z

C. 

W ekosystemach wodnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja 1)
1Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk flory i fauny, w tym zmierzających do zachowania różnorodności gatunkowej, przez regulację dostępności obszarów wodnych dla rybołówstwa i rekreacji, w szczególności:

1) 11304) Estuaria;

2) 11504), 5) Laguny przybrzeżne;

3) 11704) Rafy

Do 3875,73 haObszar objęty ochroną czynną
21. Ocena stanu ochrony siedlisk wodnych.

2. Monitoring stanu siedlisk wodnych oraz występowania i liczebności przedstawicieli gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w tym gatunków obcych i inwazyjnych

Do 3875,73 haObszar objęty ochroną czynną
3Monitoring wód powierzchniowych1 punkt205c
41. Patrolowanie obszarów wodnych Parku pod kątem zapobiegania szkodnictwu.

2. Monitorowanie kamerami rejestrującymi i alarmującymi za pośrednictwem sieci GSM (fotopułapkami) miejsc szczególnie narażonych na szkodnictwo

Do 3875,73haObszar objęty ochroną czynną
5Kontrolowanie, w tym wspólnie z Policją, Strażą Graniczną, Inspektorem Rybołówstwa Morskiego, wykonywania rybołówstwa na wodach morskich,Do 3713,85 haObszar objęty ochroną czynną
6Ochrona zasobów wód Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego przez ograniczenie rybołówstwa komercyjnego do wykonywania go przez jednostki otwarto-pokładowe, o długości do 12 m, nieposiadające w specjalnym zezwoleniu połowowym wpisanych ciągnionych lub włóczonych narzędzi, dla których portem macierzystym jest port Międzyzdroje, Lubin, Karsibór, Przytór, Dziwnów, Świnoujście Wolin, pod warunkiem udokumentowania połowów dokonywanych na obszarze ParkuDo 3713,85 haObszar objęty ochroną czynną
7Eliminacja gatunków obcych, w tym odłowionych w ramach monitoringu ichtiofaunyWedług potrzebObszar objęty ochroną czynną
81. Inwentaryzacj a miejsc występowania oraz ocena struktury zgrupowań gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

2. Prowadzenie badań naukowych, których wyniki mogą być wykorzystane w planowaniu sposobów ochrony przyrody i realizacji tej ochrony, a także mogą służyć poszerzaniu wiedzy o zasobach przyrodniczych Parku.

3. Prowadzenie monitoringu stanu ochrony zasobów przyrodniczych, w tym gatunków roślin i zwierząt, i siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam oraz obszaru Natura 2000 Delta Świny, występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych sposobów ochrony

Według potrzebObszar objęty ochroną czynną
9Ograniczenie ilościowe i jakościowe połowów rekreacyjnych w zakresie rozmiarów i liczby odławianych rybWedług potrzebObszar objęty ochroną czynną
10Zbieranie i transport poza obszar Parku odpadów stałychWedług potrzebObszar objęty ochroną czynną
11Utrzymanie drożności kanału dostępowego do przystani w ŁunowieWedług potrzeb205f

III. 

Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej

A. 

W ekosystemach leśnych i lądowych ekosystemach nieleśnych

Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
11. Inwentaryzacja miejsc występowania oraz ocena struktury zgrupowań gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

2. Monitoring liczebności i stanu ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

3. Prowadzenie badań naukowych, których wyniki będą wykorzystane w planowaniu sposobów ochrony przyrody i realizacji tej ochrony oraz mogą służyć poszerzaniu wiedzy o zasobach przyrodniczych Parku

Według potrzebObszar objęty ochroną krajobrazową
2Ochrona przeciwpożarowa, w tym:

1) wykonywanie i utrzymywanie pasów przeciwpożarowych przez:

a) mineralizację gleby, b) usuwanie materiałów łatwopalnych wzdłuż dróg i szlaków turystycznych na odległość do 30 m od pasa drogowego i szlaku turystycznego;

2) utrzymanie dojazdów pożarowych przez utrzymanie skrajni, w tym przycinanie gałęzi, usuwanie drzew ograniczających przejezdność oraz naprawy

i remonty nawierzchni;

3) utrzymanie punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych przez naprawy i remonty pomostów, przycinanie gałęzi i usuwanie drzew ograniczających funkcjonalność punktów

Według potrzebObszar objęty ochroną krajobrazową
3Zabezpieczanie obszarów przed szkodami ze strony nadmiernego ruchu turystycznego polegające na budowie, modernizacji, konserwacji lub naprawie obiektów infrastruktury turystycznej i edukacyjnej oraz ścieżek edukacyjnychWedług potrzebObszar objęty ochroną krajobrazową
41. Patrolowanie obszaru Parku pod kątem zapobiegania szkodnictwu.

2. Monitorowanie urządzeniami rejestrującymi i alarmującymi za pośrednictwem sieci GSM (fotopułapkami) miejsc szczególnie narażonych na szkodnictwo

Według potrzebObszar objęty ochroną krajobrazową
5Zbieranie i transport poza obszar Parku odpadów stałychWedług potrzebObszar objęty ochroną krajobrazową
6Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego i pieszego oraz osób i mienia, w otoczeniu miejsc udostępnionych i dojazdów pożarowych oraz budynków, budowli i dróg publicznych graniczących z obszarem ParkuWedług potrzebObszar objęty ochroną krajobrazową
7Zabezpieczenie przystani morskiej nr 1 w Międzyzdrojach przez utrzymanie istniejącej infrastruktury i wzmocnienie konstrukcji zabezpieczenia brzegowego w celu zachowania rybołówstwa kulturowego - zadanie realizowane przez Urząd1 obiekt16a
Morski w Szczecinie w uzgodnieniu z Dyrektorem Parku

B. 

W ekosystemach wodnych

Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Ochrona różnorodności gatunkowej oraz stanowisk roślin i zwierząt, w szczególności:

1) 10954) minoga morskiego

(Petromyzon marinus),

2) 10994) minoga rzecznego

(Lampetra fluviatilis),

3) alozy (Alosa spp.),

4) parposza (Alosafallax),

5) 11064) łososia atlantyckiego

(Salmo salar),

6) 11304) bolenia (Aspius aspius),

7) 11454) piskorza (Misgurnus fossilis),

8) 11494) kozy (Cobitis taenia),

9) 11634) głowacza białopłetwego

(Cottus gobio),

10) ciosy (Pelecus cultratus),

11) 53394) różanki (Rhodeus sericeus amarus)

- przez regulację dostępności obszarów wodnych do połowy ryb i rekreacji

Według potrzebObszar objęty ochroną krajobrazową
2Monitoring ichtiofauny pod kątem występowania gatunków:

1) objętych ochroną gatunkową;

2) wymienionych w załącznikach do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str.

7, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102);

3) obcych, w tym inwazyjnych

Według potrzebObszar objęty ochroną krajobrazową
3Kontrolowanie wykonywania rybołówstwa na wodach morskich, w tym wspólnie z Policją, Strażą Graniczną, Inspektorem Rybołówstwa MorskiegoWedług potrzebObszar objęty ochroną krajobrazową
4Zabezpieczanie ekosystemów wodnych przed szkodami powodowanymi przez ruch turystyczny polegające na ograniczaniu dostępności do połowu ryb i rekreacjiWedług potrzebObszar objęty ochroną krajobrazową
51. Patrolowanie obszaru pod kątem zapobiegania szkodnictwu.

2. Monitorowanie urządzeniami rejestrującymi i alarmującymi za pośrednictwem sieci GSM (fotopułapkami) miejsc szczególnie narażonych na szkodnictwo

Według potrzebObszar objęty ochroną krajobrazową
6Zabezpieczenie przystani morskiej nr 1 w Międzyzdrojach przez utrzymanie istniejącej infrastruktury i wzmocnienie konstrukcji zabezpieczenia brzegowego w celu zachowania rybołówstwa kulturowego - zadanie realizowane przez Urząd Morski w Szczecinie, w uzgodnieniu z Dyrektorem ParkuWedług potrzebObszar objęty ochroną krajobrazową
71. Inwentaryzacja miejsc występowania oraz ocena struktury zgrupowań gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

2. Monitoring gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

3. Prowadzenie badań naukowych, których wyniki będą wykorzystane w planowaniu sposobów ochrony przyrody i realizacji tej ochrony oraz mogą służyć poszerzaniu wiedzy o zasobach przyrodniczych Parku.

4. Prowadzenie monitoringu stanu ochrony zasobów przyrodniczych, w tym gatunków i siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam oraz obszaru Natura 2000 Delta Świny, występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych sposobów ochrony

Według potrzebObszar objęty ochroną krajobrazową
8Ochrona zasobów wód Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego przez ograniczanie rybołówstwa komercyjnego do wykonywania go przez jednostki otwarto-pokładowe, o długości do 12 m, nieposiadające w specjalnym zezwoleniu połowowym wpisanych ciągnionych lub włóczonych narzędzi, dla których portem macierzystym jest port Międzyzdroje, Lubin, Karsibór, Przytór, Dziwnów, Świnoujście Wolin, pod warunkiem udokumentowania połowów dokonywanych na obszarze ParkuWedług potrzebObszar objęty ochroną krajobrazową
9Eliminacja gatunków obcych, w tym inwazyjnych odłowionych w ramach monitoringu ichtiofaunyWedług potrzebObszar objęty ochroną krajobrazową
10Zbieranie i transport poza obszar Parku odpadów stałychWedług potrzebObszar objęty ochroną krajobrazową

C. 

Inne

Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
Upowszechnianie wiedzy o Parku, wiedzy przyrodniczej, ekologicznej i zasad zrównoważonego rozwoju przez działania edukacyjne i informacyjne, w szczególności:

1) prowadzenie zajęć edukacyjnych, ośrodków edukacyjnych i punktów informacyj nych;

2) organizacja wydarzeń edukacyjnych, w tym festiwali, szkoleń, warsztatów, wycieczek edukacyjnych, konkursów, wernisaży, wystaw, festynów oraz kampanii informacyjnych

i promocyjnych;

3) działalność wydawnicza;

4) organizacja seminariów, warsztatów, konferencji

Według potrzebObszar ochrony krajobrazowej
Objaśnienia:

1) Ekosystemy leśne, nieleśne i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i wielką literą, pododdziały oznaczone są małą literą - zgodnie z mapą przeglądową Parku, sporządzoną przez Park w skali 1:10000, według stanu na 01.01.2014 r. Obszar Parku podzielony jest na 2 obręby ochronne: Morski i Stary Park, który podzielony jest na 5 obwodów ochronnych. Mapa znajduje się w siedzibie Parku w Międzyzdrojach, Grodno 1.

2) Kody siedlisk przyrodniczych, nazwy siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt lub roślin podano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

3) Siedlisko przyrodnicze lub gatunek o znaczeniu priorytetowym.

4) Kod obszaru został określony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wolin i Uznam (PLH320019) (Dz. U. poz. 2418).

5) Kod obszaru został określony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. poz. 133 i 358, z 2012 r. poz. 358, z 2017 r. poz. 1416, z 2018 r. poz. 1789, z 2022 r. poz. 96 oraz z 2023 r. poz. 1281).

6) Kody gatunków ptaków zostały zaczerpnięte z portalu Eionet http://cdr.eionet.europa.eu/help/natura2000 będącego oficjalnym partnerem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONNY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. 

Ochrona czynna gatunków roślin na obszarach ochrony czynnej

Lp.Nazwa gatunkowaRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Pajęcznica liliowata (Anthericum liliago)Zabezpieczanie stanowiskGrodzenia oraz usuwanie samosiewów, odrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie lub wypas istniejących stanowisk po okresie kwitnienia
Powiększanie liczebności populacji gatunkuWprowadzanie nowych osobników do potencjalnych zbiorowisk murawy kserotermicznej
Monitoring rozwoju wysadzonych roślin i ewentualne wspomaganie stanowisk
2Mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum)Utrzymanie i odsłonięcie stanowiskUsuwanie odrostów drzew i krzewów, w szczególności wierzby (Salix sp.), sosny pospolitej (Pinus sylvestris) i topoli osiki (Populus tremula), z usunięciem wyciętego materiału poza teren zabiegu
Odtworzenie wydmy przez usunięcie drzew, w szczególności sosny zwyczajnej (Pinus silvestris) i topoli osiki (Populus tremula) oraz krzewów, w celu przywrócenia właściwego stopnia nasłonecznienia
Powiększanie liczebności populacji gatunkuWprowadzanie nowych osobników do potencjalnych biotopów
Monitoring rozwoju wysadzonych roślin i wspomaganie stanowisk
3Kłoć wiechowata (Cladium mariscus)Utrzymanie i odsłonięcie stanowiskUsuwanie odrostów i samosiewów olszy czarnej (Alnus glutinosa), wierzb (Salix spp.) wraz z usunięciem biomasy poza obszar zabiegu
4Woskownica europejska (Myrica gale)Utrzymanie stanowiskUsuwanie odrostów i samosiewów olszy czarnej (Alnus glutinosa), wierzb (Salix spp.) wraz z usunięciem biomasy poza obszar zabiegu
5Grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata)Utrzymanie stanowiskMonitoring rozwoju wysadzonych roślin i ewentualne wspomaganie stanowisk. Koszenie zimowe szuwaru kłociowego
6Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotund.i folia)Zabezpieczanie stanu siedliska i trwałości stanowiskaOchrona aktywna torfowiska - usuwanie odrostów wierzb
Poprawa stanu uwilgotnienia torfowiska
7Długosz królewski (Osmunda regalis)Utrzymanie stanowiskMonitoring stanu populacji oraz ewentualne wspomaganie stanowisk przez grodzenie i regulację stosunków świetlnych i wilgotnościowych
8Flora rodzimaZabezpieczanie stanu i trwałości flory rodzimej poprzez ochronę in situ i ex situMonitoring i usuwanie gatunków obcych i inwazyjnych wg potrzeb
Restytucja roślinności przez pobór nasion a następnie ich bezpośredni wysiew lub wprowadzanie sadzonek
9Cis pospolity

(Taxus baccata)

Utrzymanie stanowisk i wzmocnienie populacji1. Monitoring oraz wspomaganie stanowisk poprzez grodzenie.

2. Wprowadzanie sadzonek na nowych powierzchniach zgodnych z wymaganiami gatunku

II. 

Ochrona czynna gatunków zwierząt na obszarach ochrony czynnej

lp.Nazwa gatunkowaRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Żubr (Bison bonasus)Hodowla zachowawcza1. Prowadzenie hodowli zachowawczej w Zagrodzie Pokazowej Żubrów.

2. Utrzymanie Zagrody Pokazowej Żubrów, w tym obsługa, remonty ogrodzeń i urządzeń hodowlanych, zabezpieczanie drzew przed uszkodzeniami, gospodarka paszowa oraz opieka weterynaryjna

2Gatunki zwierząt podlegające ochronie strefowejOchrona miejsc rozrodu i przebywaniaUtrzymanie dotychczasowych stref ochronnych miejsc lęgowych i przebywania oraz utworzenie nowych
4Okazy gatunków rodzimej fauny, w tym gatunki chronioneRehabilitacja i edukacja1. Prowadzenie leczenia i rehabilitacji zwierząt z obszaru Wolińskiego Parku Narodowego, zwanego dalej "Parkiem".

2. Utrzymywanie w celach edukacyjnych osobników niezdolnych od powrotu do swoich naturalnych siedlisk

5Ptaki wodne lęgowe, migrujące, koczujące i zimująceOchrona lęgowisk, zimowisk i pierzowisk ptaków wodnych1. Prowadzenie monitoringu ptaków wodnych występujących na obszarze Parku.

2. Limitowanie ilościowe, czasowe, jakościowe i przestrzenne środków pływających na obszarach udostępnionych do połowu.

3. Ograniczanie negatywnego wpływu drapieżników na sukces lęgowy ptaków, w tym ptaków wodno-błotnych, w szczególności przez grodzenia miejsc lęgowych tymczasowym ogrodzeniem elektrycznym.

4. Ograniczenie negatywnego wpływu populacji dzika (Sus scrofa) na sukces lęgowy ptaków wodno-błotnych, w drodze odstrzału redukcyjnego zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1083).

5. Wykonanie i utrzymanie miejsc lęgowych na sztucznych wyspach pływających

6Ptaki krajobrazu otwartegoOchrona miejsc lęgowych, koczowania i zimowaniaUtrzymanie i restauracja biotopów przez prowadzenie gospodarki rolnej
7Ssaki morskie, w tym:

1) foka szara

(Halichoerus grypus);

2) foka pospolita

(Phoca vitulina);

3) foka obrączkowana (Phoca hispida);

4) morświn

(Phocoena phocoena)

Ochrona ssaków morskich oraz potencjalnych siedlisk ich występowania1. Prowadzenie monitoringu ssaków morskich.

2. Limitowanie ilościowe, czasowe, jakościowe i przestrzenne środków pływających na obszarach udostępnionych do połowu i rekreacji.

3. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi zajmującymi się czynną ochroną ssaków morskich; rejestracja fok (Phoca spp.) żywych i martwych.

4. Usuwanie z wybrzeża Morza Bałtyckiego martwych osobników ssaków morskich oraz zabezpieczanie materiału genetycznego do badań.

5. Odławianie rannych lub chorych osobników ssaków morskich i przekazywanie Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu w celu ich rehabilitacji.

6. Minimalizacja przyłowu morświna poprzez obowiązek stosowania przez rybaków odstraszających narzędzi akustycznych typu pinger

8IchtiofaunaZachowanie siedlisk i różnorodności gatunków1. Prowadzenie monitoringu ichtiofauny.

2. Limitowanie ilościowe, czasowe, jakościowe i przestrzenne środków pływających na obszarach udostępnionych do połowu i rekreacji

9Płazy (Amphibia), w tym gatunki:

1) traszka grzebieniasta (Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus));

2) grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus);

3) ropucha zielona

(Bufo viridis);

4) rzekotka drzewna (Hyla arborea);

5) żaba śmieszka (Rana ridibunda);

6) żaba trawna (Rana temporaria);

7) żaba moczarowa (Rana arvalis)

1. Odtworzenie lub utrzymanie siedlisk i miejsc rozrodu.

2. Ograniczenie śmiertelności płazów w czasie sezonowych migracji

1. Odtworzenie i utrzymanie siedlisk i miejsc rozrodu.

2. Monitoring miejsc bytowania i rozmnażania.

3. Utrzymanie we właściwym stanie oczek wodnych przez zatamowanie odpływu wody oraz oczyszczenie z nadmiaru materii organicznej.

4. Zabezpieczenie miejsc migracji płazów przez montaż okresowych barier ochronnych oraz chwytanie i przenoszenie osobników w oddziałach

10Chiropterofauna, w tym:

1) karlik malutki

(Pipistrellus pipistrellus);

2) borowiec wielki

(Nyctalus noctula);

Ochrona potencjalnych siedlisk występowania gatunków nietoperzy1. Utrzymanie miejsc zimowania dla nietoperzy, w tym w opuszczonych bunkrach wojskowych.

2. Tworzenie sztucznych schronień.

3. Zapewnienie odpowiednich warunków hibernacji, w tym wilgotności powietrza w zimowisku

3) nocek rudy (Myotis daubentoni);

4) karlik większy

(Pipistrellus nathusii);

5) nocek Natterera

(Myotis nattereri);

6) nocek duży (Myotis myotis);

7) gacek brunatny

(Plecotus auritus);

8) mroczek późny

(Eptesicus serotinus);

9) karlik drobny

(Pipistrellus pygmaeus)

11Błonkoskrzydłe (Hymenoptera)1. Zachowanie nieleśnych zbiorowisk roślinnych.

2. Zwiększenie dostępności kryjówek

Budowa nowych oraz utrzymanie istniejących schronień
12Występujące na obszarze Parku gatunki zwierząt wymienione w załączniku nr II do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102) oraz gatunki ptaków wymienione w załączniku nr I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z 26.01.2010, str. 7, z późn. zm.)Obejmowanie miejsc występowania i rozrodu właściwą ochroną1. Prowadzenie metodami niskoinwazyjnymi inwentaryzacji miejsc występowania i monitoringu poszczególnych gatunków oraz gromadzenie materiałów dokumentacyj nych.

2. Wprowadzanie właściwych sposobów ochrony miejsc występowania i rozrodu poszczególnych gatunków.

3. Ograniczanie dostępu i wzmożony dozór w miejscach występowania gatunków w celu eliminacji lub ograniczania zagrożeń.

4. Prowadzenie badań naukowych przez pracowników i podmioty zewnętrzne

13Popielica (Glis glis)1. Reintrodukcja gatunku.1. Reintrodukcja przez wprowadzenie osobników pozyskanych z innych populacji.
2. Ochrona potencjalnych siedlisk występowania gatunku oraz zapewnienie bazy żerowej2. Ochrona potencjalnych miejsc występowania i rozrodu.

3. Ograniczenie braku ciągłości koron drzew buka zwyczajnego (Fagus sylvatica), w tym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 102.

4. Nasadzenia gatunków drzew i krzewów w celu zapewnienia bazy żerowej.

5. Monitorowanie sukcesu reintrodukcji

14Ptaki wróblowe (Passerformes)Ochrona populacjiWspomaganie gatunków w okresie zimowym
15Sieweczki (Charadrius spp*)Ocena stanu i ochrona lęgowej populacji gatunku1. Monitorowanie stanu populacji.

2. Prowadzenie właściwego sposobu ochrony potencjalnych miejsc występowania

i rozrodu

16Rodzime duże ssaki drapieżne, w szczególności wilk (Canis lupus) i ryś (Lynx lynx)Ocena stanu populacji1. Monitoring stanu populacji.

2. Zbiór i zabezpieczanie materiału genetycznego

17Gady (Reptilia), w szczególności:

1) jaszczurka zwinka (Lacerta agilis);

2) gniewosz plamisty (Coronella austriaca)

1. Utrzymanie właściwego stanu ochrony i zachowanie siedlisk gatunku oraz korytarzy ekologicznych.

2. Ochrona potencjalnych i rzeczywistych miejsc rozrodu i przebywania

1. Utrzymanie właściwego stanu siedlisk występowania.

2. Utrzymanie obecnych miejsc bytowania i tworzenie nowych oraz monitoring

18Ssaki ziemno-wodne, w szczególności:

1) bóbr europejski

(Castor fiber);

2) wydra (Lutra lutra)

Utrzymanie właściwego stanu ochrony i zachowanie siedlisk gatunku oraz korytarzy ekologicznych1. Utrzymanie właściwego stanu siedlisk występowania.

2. Zapewnienie drożności korytarzy ekologicznych

19Pachnica dębowa

(Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita))

Utrzymanie właściwego stanu ochrony i zachowanie siedlisk gatunku oraz korytarzy ekologicznych1. Utrzymanie właściwego stanu siedlisk przez zapewnienie odpowiedniej ilości starych dziuplastych drzew.

2. Ścisła ochrona siedlisk i stanowisk gatunku.

3. Dokładne rozpoznanie stanu populacji

201. Minogi:

1) minóg morski

(Petromyzon marinus);

2) minóg rzeczny

(Lampetra fluviatilis).

2. Ryby,

w szczególności:

1) aloza (Alosa alosa);

2) parposz (Alosa fallax);

3) łosoś atlantycki (Salmo salar);

4) boleń (Aspius aspius);

5) różanka (Rhodeus sericeus amarus);

6) piskorz (Misgurnus fossilis);

7) koza (Cobitis taenia);

8) głowacz białopłetwy (Cottus gobio);

9) ciosa (Pelecus cultratus)

Utrzymanie właściwego stanu ochrony i zachowanie siedlisk gatunku oraz korytarzy ekologicznych1. Utrzymanie szlaków migracyjnych.

2. Zinwentaryzowanie oraz zachowanie lub odtworzenie miejsc tarliskowych.

3. Zachowanie lub odtworzenie odpowiedniego stanu siedlisk występowania.

4. Dokładna diagnoza stanu populacji

21Ptaki, w tym:

1) perkoz dwuczuby

(Podiceps cristatus);

2) łabędź niemy

(Cygnus olor);

3) łabędź krzykliwy

(Cygnus cygnus);

4) ohar (Tadorna tadorna);

5) krakwa (Anas strepera);

6) płaskonos (Anas clypeata);

7) trzmielojad (Pernis apivorus);

8) kania ruda (Milvus milvus);

9) bielik (Haliaeetus albicilla);

10) błotniak stawowy

(Circus aeruginosus);

11) błotniak łąkowy

(Circus pygargus);

12) jastrząb (Accipiter gentilis);

13) krogulec (Accipiter nisus);

Utrzymanie właściwego stanu ochrony i zachowanie siedlisk gatunku oraz korytarzy ekologicznych1. Monitorowanie stanu populacji.

2. Prowadzenie właściwego sposobu ochrony potencjalnych miejsc występowania i rozrodu

14) myszołów (Buteo buteo);

15) rybołów (Pandion haliaetus);

16) wodnik (Rallus aquaticus);

17) derkacz (Crex crex);

18) łyska (Fulica atra);

19) żuraw (Grus grus);

20) czajka (Vanellus yanellus);

21) biegus zmienny (Calidris alpina);

22) batalion (Calidris pugnax);

23) kulik wielki

(Numenius arquata);

24) krwawodziób (Tringa totanus);

25) samotnik (Tringa ochropus);

26) brodziec piskliwy

(Actitis hypoleucos);

27) lelek (Caprimulgus europaeus);

28) zimorodek (Alcedo atthis);

29) dzięcioł średni (Dendrocopos medius);

30) lerka (Lullula arborea);

31) podróżniczek

(Luscinia svecica);

32) wodniczka

(Acrocephalus paludicola);

33) jarzębatka (Sylvia nisoria);

34) muchołówka mała (Ficedula parva);

35) wąsatka (Panurus biarmicus);

36) gąsiorek (Lanius collurio);

37) kruk (Corvus corax);

38) dziwonia

(Erythrina erythrina)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.Rodzaj ochronyLokalizacja1)
1Ochrona ścisła1b-1d, 1Ch, 1Ci-1Cm, 1Cp, 1Cr, 1Dd, 1Dg-1Dk, 1Dm-1Ds, 2c-2o, 3b, 3c, 4b, 4d, 4h (cz), 5c-5f, 10Bd-10Bp, 11b-11t, 11x-11z, 11bx, 12b-12w, 13b- 13s, 13w, 14b-14d, 14h-14z, 14ax, 15b-15z, 15bx, 15cx, 19f-19h, 19j, 19k, 20a-20g, 21a, 21b (cz), 21c (cz), 21d, 21f, 21g (cz), 21h (cz), 21i, 21j, 22a-22l, 23a-23k, 32g, 33a, 33c, 33g, 34b, 35a, 36a, 36b, 44g, 44k, 45d, 46c, 46d, 46j, 46l, 46m, 46s, 48a, 48b (cz), 48c-48j, 49a-49g, 49h (cz), 68a-68d, 68i-68m, 72a-72c, 73a (cz), 73b, 73c, 74j-74m, 75a, 75d-75k, 76a, 76d, 76f, 76i, 76j, 76m, 76n, 78b, 78d, 78g-78i, 78l, 79a-79h, 80c-80f, 89a, 89b, 89d-89i, 90g, 90h, 90°-90s, 93a-93c, 93f, 93h-93m, 104c, 104d, 104h, 104j, 104k, 104m, 105j, 109b, 109c, 115i, 115h, 116a, 119a, 119c, 119h, 121a-121c, 121l-121o, 122a-122j, 122o-122s, 123f, 124a-124d, 125a-125k, 125l (cz), 125m-125z, 125ax-125dx, 125sx, 125°x, 126b, 126n, 126o, 127a-127l, 128a, 128c, 128d (cz), 128f, 128Aj, 128An, 128Ar (cz), 128Ax, 129a-129d (cz), 129f, 129g, 130a-130c, 131a-131d, 131g, 131j, 131k, 132b-132j, 132l-132n, 133a-133n, 134a-134h, 134j (cz), 135a-135°, 136a-136h, 139c, 140a,

140b (cz), 140c, 140d (cz), 140f-140i, 141a-141o, 141r, 142a-142h, 143a- 143d, 144l, 145d, 145f, 146f, 146g, 146j, 146m, 147h, 147i, 148p, 201h-201j, 202a-202m, 203a, 205a, 205b (cz), 205f (cz), 205g-205j, 209c, 210d, 213b, 213c, 213f, 214a i 215a (cz)

2Ochrona czynna1a, 1f-1n, 1Aa-1Ao, 1Ba-1Bm, 1Ca-1Cg, 1Cn, 1Co, 1Cs, 1Da-1Dc, 1Df, 1Dl, 1Do, 1Dp, 1Dt, 2a, 2b, 2p, 3a, 3d-3i, 3j (cz), 4a, 4c (cz), 4f, 4g, 4i (cz), 4j, 4m, 4n (cz), 4o, 4p, 4r (cz), 4s (cz), 4t, 4w (cz), 4x, 4y (cz), 4z, 4ax, 5a, 5b, 5g- 5r, 6a-6t, 6w, 7a-7d, 7f-7n, 7o-7y, 8a-8h, 9a-9z, 9ax-9sx, 10a-10w, 10Aa- 10Az, 10ax-10wx, 10Ba-10Bc, 11a, 11w, 11ax, 12a, 12x-12z, 13a, 13t, 13w, 13x, 14a, 14f, 14g, 14bx, 15Aa-15Ag, 15Ba-15Bz, 15Bax-15Bcx, 16a (cz), 16b-16y, 17a-17l, 18a (cz), 18b-18k, 18t, 19a-19d, 19i, 20h, 24a-24n, 25a- 25j, 26a-26m, 27a-27g, 28a-28j, 29a-29m, 30a-30k, 31a-31s, 32a-32j, 33b- 33f, 33h-33k, 34a-34o, 35a-35l, 36a-36m, 37a-37k, 38a-38d, 39a-39x, 40a-40j, 41a-41m, 42a-42d, 43a-43m, 44a-44j, 45a-45c, 45f-45k, 46a, 46b, 46f-46i, 46k, 46n, 46o-46r, 46t, 46w, 46x, 46z, 47a-47j, 48k-48x, 49h (cz), 49i, 49j, 50a-50l, 51a-51l, 52a-52p, 53a-53n, 54a-54o, 55a-55n, 56a-56i, 57a-57r, 58a-58p, 59a-59f, 60a-60f, 61a-61m, 62a-62y, 63a-63f, 64a-64d, 65a-65m, 66a-66f, 67a-67j, 68f-68h, 68n-68p, 69a-69t, 70a-70r, 71a-71n, 73a (cz), 74a-74i, 75b, 75c, 76b, 76c, 76g, 76h, 76k, 76l, 76o, 76p, 77a-77l, 78a, 78c, 78f, 78j, 78k, 78m, 78n, 80a, 80b, 80g, 80h, 80i, 81a-81f, 82a-82h, 82j, 83a-83o, 84a-84m, 85a-85l, 86a-86i, 87a-87o, 88a-88l, 89c, 90b-90f, 90i-90n, 91a-91i, 92a-92i, 93d, 93g, 93n-93t, 94a-94f, 95a-95j, 96a-96l, 97a-97x, 98a-98l, 99a-99f, 100a-100c, 101a-101l, 102a-102f, 103a-103s, 104a, 104b, 104f, 104g, 104i, 104l, 104n, 105a-105i, 105k-105p, 106a-106k, 107a-107k, 108a-108h, 109a, 109d-109k, 109m, 109n, 109p, 109r, 109t, 109w-109z, 110a-110z, 110Aa, 110Ab-110Ax, 110Ba-110Bp, 111a-111o, 112a-112o, 113a-113s, 114a-114j, 115a-115g, 115j, 115k, 116b-116g,

117a-117f, 118a-118g, 119b, 119d, 119f, 119g, 119i-119o, 120a-120r, 121d-121k, 122k-122n, 122t-122z, 122ax-122hx, 123a-123d, 123g, 123h, 125l (cz), 125fx-125mx, 125px, 126a, 126c-126g, 126i-126m, 128d, 128g- 128m, 128Ab-128Ai, 128Ak-128Am, 128Ao-128At, 128Aw, 128Ay,

128Az, 128Aax-128Agx, 128Ba-128Bl, 129d (cz), 130d, 131f, 131h, 131i,

1311, 131m, 132a, 132k, 132o, 134i, 134j (cz), 135n, 136i, 137a-137c, 138a- 138k, 139a, 139b, 139d, 139f, 140b (cz), 140d (cz), 141p, 142i-1421, 143f- 143k, 144a-144k, 145a-145c, 146a-146d, 146h, 146i, 146k, 1461, 147a- 147g, 147j, 148a-148o, 148r, 148s, 201a-201g, 201k-201z, 201ax-201kx, 202n-202w, 204a-204z, 204ax-2041x, 205b (cz), 205c, 205d, 205f (cz), 205k, 2051, 206a-206m, 207a-207j, 208a-208z, 208ax-208hx, 209a, 209b, 209d, 210a-210c, 211a-211h, 212a-212f, 213a, 213d, 215a (cz), 216a i 216b (cz)

3Ochrona krajobrazowa1. Grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Wolińskiego Parku Narodowego, zwanego dalej "Parkiem": 3j (cz.), 4c (cz.), 4h (cz.), 4i (cz.), 4n (cz.), 4r (cz.), 4s (cz.), 4w (cz.), 4y (cz.), 10Ai, 10Ak, 10Am, 10An, 10Ap, 10As, 10At, 10Aw, 10Ax, 10Az, 10Adx, 15Bc, 16a (cz.), 18a (cz.), 181-18s, 21b (cz.), 21c (cz.), 21g (cz.), 21h (cz.), 25k, 251, 40g, 46y, 48b (cz), 48k, 481, 48t (cz.), 90a, 109s, 1091, 109o, 113t, 113w-113z, 125nx, 126h, 128Aa, 128Bm, 216a (cz.) i 216b (cz.).

2. Grunty będące własnością Skarbu Państwa we władaniu innych niż Park podmiotów.

3. Grunty niebędące własnością Skarbu Państwa oraz niebędące własnością Parku

Objaśnienia:

1) Ekosystemy leśne, nieleśne i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i wielką literą, pododdziały oznaczone są małą literą - zgodnie z mapą przeglądową Parku sporządzoną przez Park w skali 1:10000, według stanu na 01.01.2014 r. Obszar Parku podzielony jest na 2 obręby ochronne: Morski i Stary Park, który podzielony jest na 5 obwodów ochronnych. Mapa znajduje się w siedzibie Parku w Międzyzdrojach, Grodno 1.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. 

Miejsca udostępniane dla celów naukowych

Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Monitoring środowiska wodnego Wolińskiego Parku Narodowego, zwanego dalej "Parkiem" - badanie wód podziemnych:

1) Obwód Ochronny Wicko - 84a, 88b, 102f, 104c

i 118d;

2) Obwód Ochronny Wisełka - 50a i 10Ax;

3) Obwód Ochronny Wapnica - 129d, 126j i 128Aa;

4) Obwód Ochronny Międzyzdroje - 17i, 40g, 60a, 63c i 42c;

5) Obwód Ochronny Warnowo - 98j i 113t

20
2Monitoring środowiska wodnego Parku - badanie wód powierzchniowych:

1) Obwód Ochronny Warnowo - 110z, 110°, 110Aa, 110Ad, 110Ba, 110Bg i 110Bi;

2) Obwód ochronny Wisełka - 10Aix;

3) Obwód Ochronny Wapnica - 125g, 1281, 128n, 128Ac, 135 i 141;

4) Obręb ochronny Morski - 203, 205 i 211c

20
3Stacja meteorologiczna, Obwód Ochronny Warnowo - 113t4
4Stacja monitoringu przyrodniczego Grodno4
51) Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2) budynki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w

Poznaniu nr 4, 8, 8a, 8b

- Obwód Ochronny Międzyzdroje - 15Bc

100
6Budynki Archiwum Państwowego w Szczecinie, Obwód Ochronny Międzyzdroje - 15Bc30
7Budynek Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, Obwód Ochronny Międzyzdroje - 15Bc100
8Obręb Ochronny Morski - 206b, 207c, 208c i 211c15
9Pozostały obszar Parku, na podstawie zgody na badania naukowe wydanej przez Dyrektora Parku30

II. 

Miejsca udostępniane dla celów edukacyjnych

Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Centrum Edukacyjno-Muzealne Parku, Obwód Ochronny Międzyzdroje - 18n600
2Zagroda Pokazowa Żubrów, Obwód Ochronny Międzyzdroje - 39n-39w, 40i, 40l, 41a i 41b250
3Obiekt Edukacyjno-Turystyczny "Wiatrak", Obwód Ochronny Międzyzdroje - 18f100
4Obiekt Edukacyjny, budynek nr 3, Obwód Ochronny Międzyzdroje - 15Bc100
5Kompleks Edukacyjny Grodno 1, Obwód Ochronny

Wisełka - 10A

150 osób dla każdej działalności
6Kompleks leśniczówki Obwód Ochronny Warnowo - 112t i 112z80
7Obszary ochrony czynnej (poza ścieżkami edukacyjnymi oraz miejscami ćwiczeń edukacyjnych), w ramach zajęć edukacyjnych pod opieką pracownika Parku lub osoby upoważnionej50

III. 

Miejsca udostępniane dla celów turystycznych

Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Niestrzeżone miejsce postojowe Jezioro Turkusowe, Obwód Ochronny Wapnica - 128Aa250
2Niestrzeżone miejsce postojowe Kwasowo, Obwód Ochronny Międzyzdroje - 40g250
3Niestrzeżone miejsce postojowe Gosań, Obwód Ochronny Międzyzdroje - 13k i 13m250
4Niestrzeżone miejsce postojowe przy Jeziorze Czajcze, Obwód Ochronny Warnowo - 111a30
5Punkt widokowy Kawcza Góra, Obwód Ochronny Międzyzdroje - 16c100
6Punkt widokowy Gosań, Obwód Ochronny Międzyzdroje - 14k100
7Punkt widokowy Wzgórze Zielonka, Obwód Ochronny Wapnica, oddział 128j80
8Punkt widokowy Piaskowa Góra, Obwód Ochronny Wapnica - 128Ah80
9Obiekt turystyczny Zagroda Pokazowa Żubrów, Obwód Ochronny Międzyzdroje - 39-41250
10Obiekt turystyczny "Wiatrak", Obwód Ochronny Międzyzdroje - 18f100
11Stanowisko broni V3, Obwód Ochronny Wicko - 90h100
12Stanowisko broni Baterii Artylerii Stałej, Obwód Ochronny Międzyzdroje - 15Bw50
13Kompleks Edukacyjny Grodno 1, Obwód Ochronny

Wisełka - 10A

150 osób dla każdej działalności

IV. 

Miejsca udostępniane dla celów rekreacyjnych

Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Obszar wybrzeża Morza Bałtyckiego (w tym wyznaczone plaże): Świętouść, Obwód Ochronny Wisełka, oddziały - 1Aa, 1Ba, 1Ca położony między punktami o współrzędnych (WGS 84):

Obszar 1:

53°59'32.3"N 14°37'06.7"E

53°59'33.2"N 14°37'06.3"E

53°59'36.4"N 14°37'23.8"E

53°59'37.8"N 14°37'22.5"E

Obszar 2:

53°59'54.5"N 14°38'41.4"E

53°59'56.3"N 14°38'40.8"E

53°59'58.5"N 14°39'07.1"E

54°00'00.0"N 14°39'06.1"E

1200
2Obszar wybrzeża Morza Bałtyckiego (w tym wyznaczone plaże):

1) Wisełka, Obwód Ochronny Wisełka - 4a, 5a, 6a i 7a,

2) Grodno II, Obwód Ochronny Wisełka - 7a, 9a i 9d,

3) Grodno I, Obwód Ochronny Wisełka - 10a, 10Aa i 10Ba

- położony między punktami o współrzędnych (WGS 84):

53°57'59.8"N 14°31'05.2"E

53°58'01.0"N 14°31'04.7"E

53°58'56.5"N 14°34'31.2"E

53°58'58.1"N 14°34'30.0"E

1400

150

250

3Obszar wybrzeża Morza Bałtyckiego (w tym wyznaczone plaże): Międzyzdroje, Obwód Ochronny Międzyzdroje - 16a, położony między punktami o współrzędnych (WGS 84):

53°56'17.5"N 14°27'31.7"E

53°56'18.8"N 14°27'29.6"E

53°56'28.5"N 14°27'51.2"E

53°56'28.9"N 14°27'49.8"E

400
4Przystań żeglarska Łunowo, basen jachtowy, Obręb Ochrony Morski - 205f120
5Ośrodek wypoczynkowy Grodno II, Obwód Ochronny Wisełka - 8j, 9h, 9mx, 9nx, 9px i 9rx150
6Kampingi, Obwód Ochronny Międzyzdroje - 18k20
7Budynek dawnej stacji ratownictwa morskiego, Obwód Ochronny Wisełka - 7j150
8Zatoka Pomorska - 21630
9Jezioro Wicko Wielkie - 205b-205f, z wyłączeniem zatoki wewnętrznej wyspy Warnie Kępy oraz strefy w odległości 100m od skraju szuwarów - obszar obejmujący centralną część jeziora ograniczony linią łączącą punkty, o następujących współrzędnych (BL WGS84):

53°52'59.9040"N 14°25'25.2838"E

53°53'33.2711"N 14°24'23.6666"E

53°53'33.9022"N 14°23'36.6683"E

53°53'06.1442"N 14°22'20.1651"E

53°52'33.2083"N 14°22'53.2903"E

53°52'20.4292"N 14°24'31.7966"E

53°52'09.8990"N 14°24'32.7773"E

53°52'06.6920"N 14°23'28.5196"E

53°51'59.9040"N 14°23'29.8543"E

53°51'02.4842"N 14°23'57.1109"E

53°52'01.5119"N 14°24'46.0559"E

53°52'11.7728"N 14°25'04.0963"E

10
10Zalew Szczeciński - 215a, z wyłączeniem strefy w odległości 100 m od skraju szuwarów pomiędzy miejscowościami Lubin i Karnocice - obszar ograniczony linią łączącą punkty o następujących współrzędnych (BL WGS84): 53°51'29.0167"N 14°30'48.1986"E

53°51'48.7009"N 14°27'06.7495"E

53°51'46.0669"N 14°26'29.7314"E

53°51'38.1507"N 14°26'54.6347"E

53°51'17.1335"N 14°30'46.3863"E

10
11Cieśniny wstecznej Delty Świny:

1) Stara Świna - 212b-212d;

2) Stara Głębia - 212a;

3) Przecznica - 212f;

4) Byczy Rów - 211b;

5) Kacza - 207a i 207b;

6) Gęsia - 208a;

7) Liśnica - 211f;

8) Wielka Struga - 206a;

9) Młyński Rów - 208a

30
12Obszar wybrzeża Morza Bałtyckiego na odcinku od Białej Góry w kierunku wschodnim do Grodna - obszar ograniczony linią łączącą punkty o następujących współrzędnych (BL WGS84):

53°56'28.3"N 14°27'51.21"E

53°57'59.5"N 14°31'05.2"E

20
13Miejsce do palenia ogniska, Obwód Ochronny Wapnica - 128Afx60
1) Ekosystemy leśne, nieleśne i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i wielką literą, pododdziały oznaczone są małą literą - zgodnie z mapą przeglądową Parku sporządzoną przez Park w skali 1:10000, według stanu na 01.01.2014 r. Obszar Parku podzielony jest na 2 obręby ochronne: Morski i Stary Park, który podzielony jest na 5 obwodów ochronnych. Mapa znajduje się w siedzibie Parku w Międzyzdrojach, Grodno 1.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYZNACZENIE MIEJSC POŁOWU RYB

Lp.Miejsca połowu ryb1)
1Jezioro Wicko Wielkie - 205b (cz.), 205c, 205d i 205f (cz.), z wyłączeniem zatoki wewnętrznej wyspy Warnie Kępy oraz strefy w odległości 100 m od skraju szuwarów - obszar obejmujący centralną część jeziora ograniczony linią łączącą punkty o następujących współrzędnych (BL WGS84):

53o 52'59,9040'' N 14o 25'25,2838'' E

53 o 53'33,2711'' N 14 o 24'23,6666'' E

53 o 53'33,9022'' N 14 o 23'36,6683'' E

53 o 53'06,1442'' N 14 o 22'20,1651'' E

53 o 52'33,2083'' N 14 o 22'53,2903'' E

53 o 52'20,4292'' N 14 o 24'31,7966'' E

53 o 52'09,8990'' N 14 o 24'32,7773'' E

53 o 52'06,6920'' N 14 o 23'28,5196'' E

53 o 51'59,9040'' N 14 o 23'29,8543'' E

53 o 52'01,5119'' N 14 o 24'46,0559'' E

53 o 52'11,7728'' N 14 o 25'04,0963'' E

2Cieśniny wstecznej Delty Świny:

1) Stara Świna - 212b-212d;

2) Stara Głębia - 212a;

3) Przecznica - 212f;

4) Byczy Rów - 211b;

5) Kacza - 207a i 207b;

6) Gęsia - 208a;

7) Liśnica - 211f;

8) Wielka Struga - 206a;

9) Młyński Rów - 208a

3Zalew Szczeciński - 215a (cz.), z wyłączeniem strefy w odległości 100 m od skraju szuwarów pomiędzy miejscowościami Lubin - Karnocice - obszar ograniczony linią łączącą punkty o następujących współrzędnych (BL WGS84)

53 o 51''29,0167' N 14 o 30''48,1986' E

53 o 51''48,7009' N 14 o 27''06,7495' E

53 o 51''46,0669' N 14 o 26''29,7314' E

53 o 51''38,1507' N 14 o 26''54,6347' E

53 o 51''17,1335' N 14 o 30''46,3863' E

4Obszar wybrzeża Morza Bałtyckiego (brzeg i przybrzeżny pas wody o szerokości 50 m) - 216b (cz.) na odcinku od Białej Góry w kierunku wschodnim do Grodna, obszar ograniczony linią łączącą punkty o współrzędnych (BL WGS84):

53 o 56''28,3000' N 14 o 27''51,2100' E

53 o 57''56,8300' N 14 o 30''50,5500' E

5Zatoka Pomorska - 216a (cz.) i 216b (cz.) w odległości 100 metrów od brzegu - obszar ograniczony linią łączącą punkty o następujących współrzędnych:

53 o 56'20,2000'' N 14 o 27'27,3000'' E

53 o 57'01,7860'' N 14 o 26'19,9020'' E

53 o 58'44,6230'' N 14 o 29'26,3954'' E

54 o 00'58,4360'' N 14 o 38'47,7150'' E

54 o 00'03,4000' N 14 o 39'03,6000'' E

53 o 58'00,2000' N 14 o 30'04,8000'' E

Objaśnienia:

1) Ekosystemy leśne, nieleśne i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i wielką literą, pododdziały oznaczone są małą literą - zgodnie z mapą przeglądową Parku sporządzoną przez Park w skali 1:10000, według stanu na 01.01.2014 r. Obszar Parku podzielony jest na 2 obręby ochronne: Morski i Stary Park,

który podzielony jest na 5 obwodów ochronnych. Mapa znajduje się w siedzibie Parku w Międzyzdrojach, Grodno 1.

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).