Zadania ochronne dla Pienińskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.4.59

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 13 października 2011 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustanawia się zadania ochronne na 2012 r. dla Pienińskiego Parku Narodowego zwanego dalej "Parkiem".
§  2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1)
identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;
2)
opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzajów, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3)
opis sposobów czynnej ochrony roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4)
wskazania obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;
5)
ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych, oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I.

 Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
123
1Grunty obcej własności występujące w granicach Parku, obejmujące około 42% wszystkich gruntówWykup gruntów prywatnych w Parku. Przejęcie gruntów Skarbu Państwa pozostających w innym zarządzie
2Zaniechanie rolniczego użytkowania gruntów rolnych stanowiących własność prywatną, szczególnie widoczne w Gminie KrościenkoWspieranie ekstensywnej działalności rolniczej na rolnych terenach prywatnych. Wykup gruntów lub uzyskanie zgody właściciela gruntu na wykonanie przez niego zabiegu i wprowadzenie zabiegów ochronnych polegających na koszeniu łąk, usuwaniu biomasy lub kontrolowanym spalaniu zebranej biomasy. Prace pielęgnacyjne w starych sadach
3Presja na zabudowę terenów prywatnych w ParkuWykup gruntów prywatnych. Uzgadnianie odpowiednich zapisów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
4Zanikanie populacji rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków roślin i grzybów w wyniku procesów naturalnych, zaniechania użytkowania, nadmiernej eksploatacji, bądź oddziaływania człowiekaOchrona biotopów (w tym na gruntach prywatnych). Hodowla zachowawcza gatunków tych roślin w ogródkach. Wspomaganie populacji naturalnych materiałem hodowlanym. Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion. Zachowanie odpowiednich mikrosiedlisk leśnych poprzez pozostawienie części drewna do mineralizacji
5Zanikanie ekosystemów pastwiskowych w wyniku zaprzestania użytkowania pasterskiegoKulturowy wypas owiec na wybranych obszarach
6Zanikanie populacji rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków zwierząt w wyniku procesów naturalnych, zaniechania użytkowania, nadmiernej eksploatacji, bądź oddziaływania człowiekaOchrona biotopów i miejsc rozrodu, restytucja i reintrodukcja gatunków, realizacja programów aktywnej ochrony, wykup gruntów, odłowy lub rozrzedzenie przegęszczonych populacji, tworzenie i utrzymanie zastępczych miejsc rozrodu
7Niezgodność z siedliskiem składu gatunkowego drzewostanów, niewłaściwa struktura przestrzenna i wiekowa drzewostanów pochodzenia sztucznegoRegulacja struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów, dolesianie luk i przerzedzeń, produkcja we własnej szkółce sadzonek drzew i krzewów do odnowień i zalesień, wykonywanie poprawek i uzupełnień, porządkowanie powierzchni i przygotowanie gleby pod odnowienia, pielęgnacja upraw, wprowadzanie podszytów zgodnych z siedliskiem, utrzymywanie odpowiedniej struktury zbiorowiska leśnego, wykonywanie cięć pielęgnacyjno-hodowlanych i ochronnych, odnowienie lasu w drodze samosiewu, siewu lub sadzenia, przebudowa drzewostanów
8Zachwianie zdrowotności i stabilności drzewostanów związane ze skutkami wzmożonego występowania grzybów patogenicznych

(opieńka Armillaria sp., huba korzeniowa Heterobasidion annosum),

owadów kambiofagicznych

(kornik drukarz Ips typographus), jeleniowatych oraz czynników abiotycznych, w szczególności huraganowych wiatrów

Prognozowanie występowania owadów przez wykładanie pułapek, wyszukiwanie i usuwanie części zasiedlonych drzew stojących, usuwanie części drzew przewróconych lub złamanych w wyniku działania czynników abiotycznych, rozdrabnianie części gałęzi i resztek po wyróbce drewna z pozostawieniem ich na powierzchni, korowanie surowca drzewnego, chwytanie owadów w pułapki, stosowanie repelentów, grodzenia upraw, otrząsanie okiści, utrzymanie przejezdności dróg zrywkowych, infrastruktury technicznej typu mosty, przepusty, konserwacja i ewentualne remonty przystani
9Zanikanie lub zubażanie walorów widokowych w wyniku zasłaniania punktów widokowych przez drzewa i krzewyUtrzymanie miejsc o dużych walorach widokowych w formie bezleśnej (koszenie i odkrzaczanie polan), wycinanie drzew i krzewów lub przycinanie gałęzi w miejscach atrakcyjnych widokowo (punktach i ciągach widokowych), wykup gruntów, uzgadnianie odpowiednich zapisów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
10Niszczenie obiektów kulturowych na terenie Parku w wyniku procesów naturalnych bądź działalności człowiekaProwadzenie remontów i zabezpieczanie obiektów kulturowych znajdujących się na terenie Parku, w tym zwłaszcza Zamku Czorsztyn i Zamku Pieniny. Odtworzenie i bieżące utrzymanie kapliczek oraz innych obiektów kulturowych
11Zanikanie terenów wilgotnych, podmokłych, wilgotnych łąk i źródlisk, niewielkich oczek wodnych, starorzeczy Dunajca w wyniku poboru wódOgraniczenie poboru wody z ujęć na terenie Parku. Dążenie do likwidacji ujęć wody na terenie Parku, popieranie starań gmin o uzyskanie funduszy na wybudowanie wodociągów i ujęć położonych poza granicami Parku (infiltracyjnych, głębinowych, powierzchniowych), badanie czystości wody. Ochrona terenów podmokłych przed zainwestowaniem, odwodnieniem, zniszczeniem, zalesieniem, powstrzymanie sukcesji roślin drzewiastych w lądowych ekosystemach nieleśnych, zabezpieczenie miejsc pojenia owiec przed wydeptywaniem.

Wykup gruntów prywatnych

12Niekontrolowana penetracja terenu Parku przez mieszkańców oraz zwiedzającychUkierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę i konserwację infrastruktury turystycznej, jednolite i czytelne oznakowanie granicy zewnętrznej Parku, konserwacja szlaków pieszych (odnawianie co 3-4 lata), a zgodnie z potrzebą ewentualne korekty ich przebiegu, wymiana słupów i drogowskazów na węzłach komunikacyjnych, konserwacja szlaków rowerowych, wyznaczanie nowych szlaków, konserwacja ścieżki spacerowej do granicy, utrzymanie obiektów przeprawy przez Dunajec w Szczawnicy, utrzymanie obiektów Przystani Flisackiej w Sromowcach Kątach, utrzymanie tradycyjnego spływu Przełomem Dunajca, wykonanie i konserwacja ścieżek edukacyjnych, konserwacja szlabanów metalowych, instalowanie nowych szlabanów w celu uniemożliwienia wjazdów pojazdów na tereny chronione, budowa zapór (z żerdzi, kłód, gałęzi) w miejscach nielegalnej penetracji (ścieżki, wjazdy itp.), kontrola terenu przez służby Parku, edukacja ekologiczna, opracowanie i egzekwowanie regulaminu zwiedzania, zbieranie odpadów w celu uniknięcia synantropizacji niektórych gatunków zwierząt, ustawianie tablic informacyjnych z regulaminem Parku i piktogramów
13Mącenie wód potoków w wyniku oddziaływania ruchu turystycznego na szlakach przebiegających wzdłuż potokówW miejscach, w których jest to technicznie możliwe, maksymalne odsunięcie szlaków turystycznych od potoków, utrzymanie w dobrym stanie szlaków znajdujących się w sąsiedztwie potoków, budowa i utrzymanie mostków i przepustów na przecięciu szlaków turystycznych z potokami
14Zmniejszanie liczebności wybranych gatunków ichtiofauny przede wszystkim na skutek fragmentacji Dunajca w wyniku budowy Zespołu Zbiorników WodnychWyłączenie z odłowów ryb i wędkarstwa wód powierzchniowych położonych w granicach Parku (m.in. zatoka Harczygrunt i Dunajec). Ograniczanie dobowego zróżnicowania ilości wody zrzucanej z Zespołu Zbiorników Wodnych. Restytucja wybranych gatunków ryb
15Zanik naturalnych procesów o charakterze katastrof na Dunajcu w wyniku budowy Zespołu Zbiorników WodnychOgraniczenie redukcji fal powodziowych na Dunajcu, co zapobiegnie sukcesji na wyspach i żwirowiskach na Dunajcu, usuwanie z wybranych miejsc drzew i krzewów wkraczających na żwirowiska
16Degradacja warstwy rumoszu zalegającego skaliste dno potoków w miejscach gdzie zrywka drewna odbywa się w korycie potokuOgraniczanie zrywki drewna korytami potoków do okresu zimowego po zlodzeniu koryta potoku, pobierania rumoszu z dna potoków jest możliwe wyłącznie podczas czyszczenia zbiorników przeciwpożarowych oraz ujęć wody. Wykup terenów leśnych
17Naturalne pojawianie się drzew i krzewów na cennych przyrodniczo ekosystemach nieleśnychUsuwanie drzew, krzewów i ich odrośli oraz krzewów malin z ekosystemów nieleśnych
18Niszczenie upraw leśnych i młodników przez zwierzęta na terenach objętych ochrona czynnąZabezpieczanie upraw leśnych i odnowień przed zgryzaniem, poprzez stosowanie repelentów, osłonek mechanicznych lub wykonanie nowych ogrodzeń oraz naprawianie już istniejących, regulacja populacji zwierząt
19Niszczenie upraw rolnych oraz wykopywanie bulw i kłączy rzadkich gatunków storczyków na łąkach przez dzikiWykonywanie poletek zaporowych
20Masowe pojawianie się gatunków roślin obcego pochodzenia (dolina Dunajca) oraz gatunków inwazyjnych (Majerz, dolina Dunajca) Eliminacja gatunków niepożądanych - barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnovskii, rdestowiec ostrokończysty i sachaliński Reynoutria japonica i R. sachalinensis, ostrożeń polny Cirsium arvense (rozprzestrzeniający się w sąsiedztwie leśnych upraw porolnych)
21Ograniczenie różnorodności biologicznej i zmniejszenie puli genowej w obrębie gatunku w wyniku pobierania materiału rozmnożeniowego z tych samych osobnikówZbiór nasion z wybranych drzew pochodzących z różnych części Parku z dopuszczeniem pozyskiwania nasion z osobników rosnących na obszarze ochrony ścisłej (zgodnie rejestrem Leśnego Materiału Rozmnożeniowego), hodowla odpowiedniego materiału sadzeniowego
22Ograniczenie wzrostu i rozwoju upraw poprzez roślinność zielną i krzewy w sztucznych odnowieniach i zalesieniachZabiegi agrotechniczne, pielęgnacja upraw
23Zamieranie gatunków drzew takich jak jesion i wiąz, w wyniku występowania patogenów, skutkujące zubożeniem składu gatunkowego lasuObserwacja procesu oraz w koniecznych przypadkach jego ograniczanie poprzez usuwanie i niszczenie zainfekowanych egzemplarzy
24W lasach nadzorowanych:

1) nadmierne pozyskanie drewna;

2) gospodarcze wykorzystanie lasów nadzorowanych w sąsiedztwie terenów objętych ochroną ścisłą lub czynną powodujące negatywny odbiór u zwiedzających park;

3) nieprawidłowy skład gatunkowy drzewostanów;

4) nieodpowiednie zmieszanie gatunkowe;

5) zła struktura wiekowa;

6) brak zainteresowania właścicieli zabiegami pielęgnacyjnymi i hodowlanymi

Prowadzenie przez Park nadzoru nad lasami niepaństwowymi na podstawie porozumień zawieranych ze Starostą Powiatu Nowy Targ w oparciu o ustawę o ochronie przyrody i ustawę o lasach
25Erozja gleb i skał w rejonach szlaków turystycznychProwadzenie remontu szlaków turystycznych, wprowadzenie ogrodzeń w miejscach szczególnie podatnych na erozję lub zakrzewień gatunkami charakterystycznymi dla danego obszaru, wykonanie zabezpieczeń technicznych, wykupy obszarów szczególnie zagrożonych lub ustanowienie służebności gruntowych (polegających na wpisaniu do ksiąg wieczystych stałego zezwolenia na przejście szlaku turystycznego przez grunty prywatne), okresowe lub stałe zamykanie szlaków i fragmentów parku dla zwiedzania, wykonanie zabezpieczeń dróg przed spadającymi odłamkami skalnymi, dopuszczenie do ruchu pojazdów mechanicznych, w tym motorów, po drogach gruntowych położonych w Parku, dla właścicieli gruntów prywatnych położonych w Parku w czasie wykonywania czynności gospodarczych
26Abrazja i osuwiska w rejonie Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn - Niedzica -Sromowce Wyżne na skutek falowania wody na Zespole Zbiorników WodnychProwadzenie obserwacji osuwisk i abrazji na brzegach Zespołu Zbiorników Wodnych. Dopuszcza się stabilizację brzegów
27Zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami pochodzenia lokalnego bądź transgranicznegoPropagowanie alternatywnych źródeł energii wśród ludności miejscowej, modernizacja systemów grzewczych, szczególnie w obiektach Parku, na wykorzystujące energię odnawialną i tzw. czystą energię, ocieplanie budynków, edukacja ekologiczna
28Penetracja i niszczenie jaskiń oraz utworów skalnych w wyniku nielegalnej eksploracjiZabezpieczenie wejść do najcenniejszych jaskiń położonych w Parku
29Wiosenne wypalanie traw na nieużytkowanych gruntachEdukacja ekologiczna i przeciwpożarowa, patrole służb Parku w okresie największego zagrożenia, utrzymanie baz sprzętu przeciwpożarowego z właściwym wyposażeniem, utrzymanie samochodu wyposażonego w sprzęt gaśniczy, utrzymanie i bieżące czyszczenie punktów czerpania wody oraz dojazdów do nich. Utrzymanie przejezdności dróg dojazdowych w granicach Parku

II.

 Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
123
1Zanikanie populacji rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków roślin, szczególnie małych izolowanych populacjiOchrona biotopów (w tym na najcenniejszych gruntach prywatnych). Hodowla zachowawcza gatunków tych roślin w ogródkach. Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion
2Inwazja gatunków obcych lub niepożądanychEliminacja gatunków obcych i niepożądanych
3Obniżenie zdrowotności świerczyn związane z liczniejszym pojawieniem się zasnujPróbne poszukiwania larw zasnuj
4Obniżenie zdrowotności jedlinOkreślanie przyczyn wystąpienia zjawiska i podjęcie niezbędnych działań
5Ograniczenie procesu przebudowy drzewostanów z powodu niedostatecznej produkcji materiału szkółkarskiego (brak odpowiednich nasion, infekcje sadzonek) Zbiór nasion z drzew miejscowego pochodzenia oraz utrzymanie produkcji szkółkarskiej na właściwym poziomie (stosowanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych)
6Występowanie pożarówUtrzymanie przejezdności dróg pożarowych, usuwanie resztek mineralnych wzdłuż szlaków, gaszenie pożarów, budowa i utrzymanie punktów czerpania wody

III.

 Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
123
1Fragmentacja i izolacja obszaru Parku wynikająca ze zbyt małej powierzchni Parku i otoczenia go przez tereny zurbanizowaneZachowanie przed zainwestowaniem istniejących korytarzy ekologicznych łączących Park z terenami sąsiednimi przez odpowiednie zapisy w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy
2Obniżanie poziomu wód gruntowychOgraniczanie ilości ujęć wody powodujących obniżanie się poziomu wód gruntowych w Parku
3Zanieczyszczanie wód i gleby ściekami, środkami ochrony roślin i nawozami oraz odpadami i metalami ciężkimiBudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków i kolektorów w miejscowościach otaczających Park. Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów na terenie Parku oraz zbieranie odpadów, szczególnie przy szlakach turystycznych, segregacja odpadów, propagowanie rozwiązań mających na celu ograniczenie ruchu kołowego przez Park, edukacja ekologiczna, propagowanie rolnictwa ekologicznego
4Zmniejszanie liczebności wybranych gatunków ichtiofaunyPozytywne opiniowanie przez Park starań o wyłączenie z odłowów ryb i wędkarstwa niektórych wód powierzchniowych obszarów położonych w otulinie Parku. Restytucja wybranych gatunków ryb
5Zmiany wywołane budową Zespołu Zbiorników WodnychProwadzenie obserwacji zmian klimatycznych na terenie Parku. W obszarze Parku możliwość zabudowy tylko w istniejących niszach osadniczych. Używanie na terenie Zespołu Zbiorników Wodnych w granicach Parku, łodzi z napędem spalinowym dopuszczone jest dla straży pożarnej, policji, obsługi Zespołu Zbiorników Wodnych, pracowników Parku, łodzi do przewozu grupowego oraz obsługi wypożyczalni łodzi
6Zanik walorów i wartości kulturowych szczególnie widoczny w nowym budownictwie i zagospodarowaniu terenuWykonanie i udostępnienie gminom "Katalogu form budownictwa dla miejscowości położonych w otulinie Parku", prowadzenie zajęć edukacyjnych z młodzieżą oraz szkoleń i konferencji dla nauczycieli
7Lokalizacja wolnostojących reklam i bilbordów obniżających walory widokoweW obszarze Parku lokalizacja reklam i bilbordów możliwa jest w terenach zabudowanych. Zakładane reklamy i bilbordy powinny być dostosowane do istniejącej zabudowy, w tym nie przewyższając jej wysokościowo. Wprowadzenie w życie działań przez odpowiednie zapisy w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, edukację ekologiczną

IV.

 Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Wybudowanie wyciągu narciarskiego na Toporzyskowie w Krościenku nad DunajcemWprowadzenie w życie działań, mogących ograniczyć szkodliwość inwestycji
2Ograniczenie lub przecięcie korytarza ekologicznego łączącego Pieniny z Beskidem Sądeckim przez wybudowanie stacji benzynowej lub kompleksu handlowego na Piaskach w SzczawnicyUtrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu lub określenie warunków realizacyjnych dla inwestycji umożliwiających dalsze funkcjonowanie korytarza ekologicznego
3Wzrost zanieczyszczeń powietrzaPropagowanie odnawialnych źródeł energii, termomodernizacja obiektów
4Budowa masztów telefonii komórkowej i innych wysokich budowli na terenach o wysokich walorach krajobrazowychWprowadzenie w życie działań mogących zlikwidować lub ograniczyć szkodliwość inwestycji przez odpowiednie zapisy w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, propagowanie rozwiązań alternatywnych, edukacja ekologiczna
______

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJÓW, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I.

 Na obszarach objętych ochroną ścisłą1)

A.

 W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
Wykonanie pomiarów nieinwazyjnych na stałych powierzchniach badawczych155 stałych powierzchni badawczychTeren ochrony ścisłej

B.

 W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
Usuwanie gatunków obcego pochodzeniaEliminacja gatunków niepożądanych

1) barszcz Sosnowskiego Heracleum Sosnowskyi

2) rdestowiec ostrokończysty i sachaliński Reynoutria japonica i R. sachalinensis

(Przełom Dunajca - żwirowiska, brzegi rzeki)2)

C.

 Inne, według specyfiki Parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1234
1Naprawa i konserwacja szlaków turystycznych, infrastruktury turystycznej, w tym oznakowań, drogowskazów na węzłach komunikacyjnych, tablic edukacyjno-informacyjnych, ławek, barier i poręczy, ogrodzeń przy szlakach turystycznych, usuwanie drzew połamanych i wywróconych na szlaki turystyczneWedług potrzeb(Szlaki turystyczne i obiekty zlokalizowane przy szlakach turystycznych)2)
2Montaż krawężnika kamiennego, przepustów drewnianych i uzupełnienie nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń przed osuwaniem się ziemi, uzupełnienie lub wymiana barier metalowych, ręczne donoszenie i ubijanie materiału na powierzchni szlakuOkoło 900 m(Fragmenty szlaku niebieskiego od Bystrzyka do Czorsztyna)2)
3Bieżące utrzymanie zabezpieczenia dróg publicznych oraz szlaków turystycznych przed spadającymi odłamkami skalnymi i drzewami lub ich fragmentamiWedług potrzebTereny ochrony ścisłej2)
4Remont dróg dojazdowych, utrzymanie przejazdu między łąkamiWedług potrzeb(Fragmenty dróg w Obwodach Ochronnych Pieninki, Macelowa Góra i Zielone Skałki)2)
5Konserwacja i naprawa zabezpieczenia wejścia do Jaskini Ociemne1 jaskiniaOddział 7
6Konserwacja i ochrona kapliczek, krzyży przydrożnych, tablic pamiątkowychWedług potrzebTeren całego Parku2)
7Ochrona granic gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Parku - odmalowanie słupków granicznych i przecięcie wizuryOkoło 150 słupków.

Około 3500 m wizury

Teren całego Parku2)
8Ochrona walorów widokowych polegająca na przebudowie linii energetycznych i teletechnicznych z napowietrznych na kablowe podziemneWedług potrzeb i możliwościTeren całego Parku2)
9Wykonanie pomiarów zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi i pierwiastkami śladowymiWedług potrzebTeren całego Parku

II.

 Na obszarach objętych ochroną czynną

A.

 W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1234
1Zapewnienie ciągłości produkcji rodzimego materiału sadzeniowego: 1) zbiór materiału nasiennego;60 kg(Obwód Ochronny Pieninki, Zielone Skałki, Macelowa Góra - zbiór z wytypowanych drzew)2)
2) hodowla, pielęgnacja i ochrona materiału sadzeniowego w szkółce leśnej. Utrzymanie istniejących obiektów oraz infrastruktury technicznej na szkółcePowierzchnia manipulacyjna szkółki - 0,68 haOddział2) 45h
2Przygotowanie powierzchni pod uprawy poprzez usunięcie niepożądanych krzewów i zarośliOkoło 1,2 haOddziały 45, 48, 50, 62
3Sadzenie gatunków drzew liściastych i iglastych pod koronami drzew

(przebudowa drzewostanów)

Około 1,20 haOddziały 45, 48, 50, 62
4Sadzenie gatunków liściastych i iglastych w uprawach leśnych i młodnikach

(poprawki i uzupełnienia)

Wg potrzebTeren ochrony czynnej
5Ręczna i mechaniczna pielęgnacja gleby w uprawach leśnych i na obrzeżach lasuWykaszanie na powierzchni około 14,0 ha, zabieg powtarzany dwukrotnie w ciągu sezonu (w uzasadnionych wypadkach możliwe jest zmniejszenie bądź zwiększenie liczby zabiegów) Oddziały2): 5, 30, 34, 35, 36, 42,44-53,60,62,67
6Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach, (czyszczenia wczesne i późne) Około 5,0 haOddziały 42, 44, 50, 52
7Kontrolne poszukiwanie larw zasnuj na wyznaczonych powierzchniach19 jednostek kontrolnychObwody Ochronne2): Macelowa Góra, Pieninki, Zielone Skałki
8Wyłożenie drzew pułapkowych na kornikiOkoło 15 sztukObwody Ochronne2): Macelowa Góra, Pieninki, Zielone Skałki
9Wyłożenie pułapek zapachowych (feromonowych) na kornikiOkoło 100 sztukObwody Ochronne2): Macelowa Góra, Pieninki, Zielone Skałki
10Wyznaczenie i usunięcie niektórych drzew:

- zaatakowanych przez owady i grzyby,

- połamanych i wywróconych

W drzewostanach objętych ochroną czynną - około 300 m3Obszar objęty ochroną czynną2), oddziały2): 2, 3, 5, 7-13, 14B, 16A, 16B, 17-26, 28-30, 32-34, 36-39, 41, 42, 44-53, 56-59, 61, 62, 65
11Grodzenie upraw leśnychOkoło 0,8 haOddziały: 45, 48, 50, 62
12Naprawa istniejących ogrodzeńBieżąca naprawa ogrodzeń wg potrzebObwody Ochronne2): Macelowa Góra, Pieninki, Zielone Skałki
Kompleksowa naprawa grodzeń - ok. 800 mbOddział 45
13Zabezpieczenie przed jeleniami i sarnami upraw leśnych zapachowymi środkami odstraszającymi (repelentami) oraz metodami mechanicznymiOkoło 15 haOddziały2): 34, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 67
14Wykonanie pomiarów na stałych powierzchniach badawczych84 stałe powierzchnie badawczeObszar objęty ochroną czynną
15Dostosowanie liczebności zwierząt łownych do istniejącej bazy żerowej - odstrzał redukcyjny jeleni gatunku łownego zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.) (wielkość redukcji będzie uzależniona od wielkości szkód oraz liczebności jeleni) Do 5 sztuk(Obszar Parku objęty ochroną czynną i krajobrazową, strefa ochronna zwierząt łownych)2)

B.

 W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1234
1Usuwanie gatunków obcego pochodzeniaBarszcz Sosnowskiego Heracleum sosnovskii(Rzeka Dunajec - żwirowiska, brzegi rzeki i wyspy na rzece)2), w granicach Parku
Rdestowiec ostrokończysty i sachaliński Reynoutria japonica i R. sachalinensis(Żwirowiska, brzegi rzeki i wyspy na rzece Dunajec w granicach Parku oraz w gminie Czorsztyn)2), przy granicy Parku
2Usuwanie gatunków inwazyjnychOstrożeń polny Cirsium arvense (rozprzestrzeniający się w sąsiedztwie leśnych upraw porolnych i na pastwiskach) Oddział2): 53
3Usuwanie krzewów i drzew oraz ich odrośli z ekosystemów łąkowych, usuwanie krzewów malinNa powierzchni około 0,6 haOddziały2): 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 26, 28, 30, 32, 33, 36, 42, 44, 45, 49, 51, 57, 61, 62, 65
4Koszenie i usuwanie biomasy:

1) mechaniczne dużych kompleksów łąkowych, z pozostawieniem pasów ekologicznych,

2) ręczne małych polan śródleśnych (głównie ziołoroślowych) i podmokłych miejsc na dużych polanach.

Dopuszcza się dodatkowy, jesienny wypas owiec lub krów na wykoszonych łąkach. Dopuszcza się kontrolowane spalanie części skoszonej, wysuszonej i zebranej w niewielkie sterty biomasy, deponowanie części biomasy na obrzeżach łąk lub pod grupami drzew, w razie potrzeby nawożenie kompostem

Na powierzchni około 53 ha; na całym areale dopuszczona ekstensywna działalność rolnicza; koszenie nie wcześniej niż 15 czerwca, a dla łąk o charakterze ciepłolubnym nie wcześniej niż 15 lipca. Dla polan ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów termin dostosowany indywidualnie do wymagań gatunkuOddziały2): 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 26, 28, 30, 32, 33, 36, 42, 44, 45, 49, 51, 53, 57, 61, 62, 65
5Prace porządkowe w tym rozgarnianie kretowisk, wyrównywanie buchtowisk, usuwanie połamanych drzew i gałęzi itp.Według potrzebTeren ochrony czynnej2)
6Usuwanie niepożądanych krzewów i drzew pojawiających się w sposób naturalny w ciepłolubnych zbiorowiskach murawowo-łąkowych oraz w zespole muraw ciepłolubnych (kserotermicznych) Na powierzchni 0,45 haOddziały2): 26l1, m1, 51j, p, r2, w
7Usunięcie krzewów zarastających miejsca występowania niepylaka apolloDo 5,0 haOddziały 37, 38, 41, 50
8Koszenie, w razie możliwości wypasanie owcami ciepłolubnych zbiorowisk murawowo-łąkowychNa powierzchni 0,5 haOddział2) 26m1
9Tradycyjny wypas owiec na kompleksie pastwiskowym Majerz lub koszenieNa powierzchni 52 ha; na całym areale dopuszczona ekstensywna działalność rolniczaOddział2) 53
10Naprawa i uzupełnienie ogrodzenia w kompleksie pastwiskowym, naprawa i bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej oraz obiektów służących wypasowi, bieżące utrzymanie poideł zamontowanych w rejonach źródliskowych służących do pojenia owiecWedług potrzebOddział2) 53
11Ochrona upraw rolnych oraz rzadkich łąkowy gatunków storczyków przez:

1) odstrzał redukcyjny dzików, odstrzał gatunku łownego (dzik) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.);

2) utrzymanie poletka zaporowego

Do 50 sztuk (wielkość redukcji będzie uzależniona od wielkości szkód oraz liczebności dzików). Powierzchnia poletka uzależniona od wielkości szkód w uprawach i stanu populacjiObszar Parku objęty ochroną czynną i krajobrazową, strefa ochronna zwierząt łownych

C.

 W ekosystemach wodnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1234
1Utrzymanie i naprawa nawierzchni szlaków turystycznych położonych w sąsiedztwie potoków lub ich odsunięcie od potoków, budowa i utrzymanie mostkówWedług potrzebTeren całego Parku2)
2Preferowanie zrywki prowadzonej potokami wyłącznie do okresów zimowychWedług potrzebTeren całego Parku2)
3Usuwanie z wysp i żwirowisk rozrastających się krzewów, zagrażających pionierskim zbiorowiskom roślin zielnych, zaliczonym do związku Epilobion fleischeriWedług potrzebRzeka Dunajec w granicach Parku2)
4Likwidacja wysypisk odpadów znajdujących się na terenie ParkuWedług potrzebTeren całego Parku2)

D.

 Inne, według specyfiki Parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1234
1Naprawa i konserwacja szlaków turystycznych, infrastruktury turystycznej, w tym oznakowań, drogowskazów na węzłach komunikacyjnych, tablic edukacyjno-informacyjnych, ławek, barier i poręczy, ogrodzeń przy szlakach turystycznych, usuwanie drzew połamanych i wywróconych na szlaki turystyczneWedług potrzeb(Szlaki turystyczne i obiekty zlokalizowane przy szlakach turystycznych)2)
2Wykonanie nowego odcinka szlaku do przewozu wraz z remontem obiektów związanych z przewozem przez DunajecOkoło 800 mKras
3Montaż krawężnika kamiennego, przepustów drewnianych i uzupełnienie nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń przed osuwaniem się ziemi, uzupełnienie lub wymiana barier metalowych, ręczne donoszenie i ubijanie materiału na powierzchni szlakuOkoło 500 m(Fragmenty szlaku zielonego Kras - Sosnów, fragmenty szlaku niebieskiego Bystrzyk-Czorsztyn)2)
4Remont drogi stanowiącej szlak turystyczny do KrasuOkoło 2200 mOciemne-Kras
5Remont dróg dojazdowych, szlaków zrywkowych, utrzymanie przejazdu między łąkamiWedług potrzebFragmenty dróg w Obwodach Ochronnych Pieninki, Macelowa Góra i Zielone Skałki
6Wybór reprezentatywnych miejsc objętych procesem abrazji, stabilizacja transektów, wykonanie pomiarów geodezyjnych, pobór materiału do analiz laboratoryjnychOkoło 2000 mBrzegi Zespołu Zbiorników Wodnych w oddziałach2): 44, 47
7Naprawa i bieżące utrzymanie istniejących stacji meteorologicznych, wykonanie i bieżące utrzymanie nowych punktów pomiarowych3 stacje, nowe punkty wg potrzebStacje meteorologiczne w Sromowcach Niżnych, na Majerzu i przy Dyrekcji Parku, Teren całego Parku2)
8Usuwanie zadrzewień i zakrzewień ograniczających panoramy i ciągi widokowe, koszenie łąk stanowiących własność Skarbu Państwa, wykup łąk z rąk prywatnychWedług potrzeb, po wcześniejszym wykonaniu projektu i porównaniu ze stanem zaleconym w projekcie planu ochronyTeren całego Parku2)
9Zabezpieczenie ruin Zamku Czorsztyn, uporządkowanie otoczenia ruinKontynuacja prac nad utrwaleniem ruin Zamku Czorsztyn i udostępnieniem ich dla turystówZamek Czorsztyn - oddział 51
10Konserwacja murów Zamku Pieniny w tym usuwanie roślinności porastającej mury i ich bezpośrednie otoczenie, wykonanie zadaszenia z tablicami informacyjnymi nad piwnicą, udostępnianie zabezpieczonych ruin do zwiedzaniaKontynuacja prac przy konserwacji ruin Zamku Pieniny i udostępnieniu ich dla turystów, wykonanie 1 zadaszeniaZamek Pieniny - oddział2) 16Ac
11Ochrona granic gruntów Skarbu Państwa - odmalowanie słupków granicznych i przecięcie wizuryOkoło 260 słupków.

Około 3500 m wizury

Tereny ochrony czynnej
12Ochrona przeciwpożarowa Porządkowanie terenu z suchych części roślin wzdłuż szlaków turystycznych i punktów wypoczynkowychWedług potrzeb, maksymalnie do 1,0 haSzlak turystyczny zielony na odcinku między Burzaną a Dolinami.

Punkty wypoczynkowe: Drożyska, Pieniński Potok, Wyrobek.

Szlak turystyczny niebieski pod Macelakiem.

Szlak turystyczny czerwony przy Trzech Kopcach. Punkty wypoczynkowe: Szopka, Trzy Korony, Góra Zamkowa, Budziska.

Szlak turystyczny niebieski na odcinku między Psiarką a Kozią Górą

13Ochrona przeciwpożarowa. Utrzymanie punktu czerpanie wody na Białym Potoku poprzez usunięcie naniesionego rumoszuWedług potrzebOddział2) 36
14Ochrona walorów widokowych polegająca na przebudowie linii energetycznych i teletechnicznych z napowietrznych na kablowe podziemneWedług potrzeb i możliwościTeren całego Parku2)
15Wykonanie pomiarów zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi pochodzenia komunikacyjnegoWedług potrzebTeren całego Parku2)

III.

 Na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A.

 W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Wykonanie pomiarów na stałych powierzchniach badawczych133 stałe powierzchnie badawczeTeren ochrony krajobrazowej
2Wyznaczenie i usunięcie niektórych drzew:

- zaatakowanych przez owady i grzyby,

- połamanych i wywróconych

W drzewostanach objętych ochroną krajobrazowąTeren ochrony krajobrazowej
3Przygotowanie powierzchni pod uprawy poprzez usunięcie niepożądanych krzewów i zarośliWg potrzebTeren ochrony krajobrazowej
4Sadzenie gatunków drzew liściastych i iglastych pod koronami drzew (przebudowa drzewostanów) Wg potrzebTeren ochrony krajobrazowej
5Sadzenie gatunków liściastych i iglastych w uprawach leśnych i młodnikach (poprawki i uzupełnienia) Wg potrzebTeren ochrony krajobrazowej

B.

 W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Koszenie i usuwanie biomasy:

1) mechaniczne dużych kompleksów łąkowych, z pozostawieniem pasów ekologicznych,

2) ręczne małych polan śródleśnych (głównie ziołoroślowych) i podmokłych miejsc na dużych polanach.

Dopuszcza się dodatkowy, jesienny wypas owiec lub krów na wykoszonych łąkach. Dopuszcza się kontrolowane spalanie części skoszonej, wysuszonej i zebranej w niewielkie sterty biomasy, deponowanie części biomasy na obrzeżach łąk lub pod grupami drzew, w razie potrzeby nawożenie kompostem

Na powierzchni około 36 ha; na całym areale dopuszczona ekstensywna działalność rolnicza; koszenie nie wcześniej niż 15 czerwca, a dla łąk o charakterze ciepłolubnym nie wcześniej niż 15 lipca. Dla polan ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów termin dostosowany indywidualnie do wymagań gatunkuOddziały2): 1, 4, 5, 8, 12, 17, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 50, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72
2Odkrzaczanie zarastających polanOkoło 0,40 haOddziały2): 1, 4, 5, 8, 12, 17, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 50, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72
3Odtworzenie i pielęgnacja sadu, usuwanie gatunków obcych i niepożądanych drzew i krzewówOkoło 0,22 haWielkie Załonie (60k1)
4Usunięcie krzewów zarastających miejsca występowania niepylaka apolloDo 11 haOddz. 37, 65, 72 - w tym grunty gminne
5Prace porządkowe w tym rozgarnianie kretowisk, wyrównywanie buchtowisk, usuwanie połamanych drzew, krzewów i gałęzi itp.Według potrzebTeren ochrony krajobrazowej

C.

 Inne, według specyfiki Parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1234
1Naprawa i konserwacja szlaków turystycznych, infrastruktury turystycznej, w tym oznakowań, drogowskazów na węzłach komunikacyjnych, tablic edukacyjno-informacyjnych, ławek, barier i poręczy, ogrodzeń przy szlakach turystycznych, usuwanie drzew połamanych i wywróconych na szlaki turystyczneWedług potrzebSzlaki turystyczne i obiekty zlokalizowane przy szlakach turystycznych w granicach Parku
2Montaż krawężnika kamiennego, przepustów drewnianych i uzupełnienie nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń przed osuwaniem się ziemi, uzupełnienie lub wymiana barier metalowych, ręczne donoszenie i ubijanie materiału na powierzchni szlakuOkoło 300 mFragmenty szlaku zielonego Kras-Sosnów w granicach Parku
3Wykonanie nowego odcinka szlaku do przewozu wraz z remontem obiektów związanych z przewozem przez DunajecOkoło 800 mKras w granicach Parku
4Remont dróg dojazdowych, szlaków zrywkowych, utrzymanie przejazdów między łąkamiWedług potrzebFragmenty dróg w Obwodach Ochronnych Pieninki, Macelowa Góra i Zielone Skałki
5Utrzymanie zieleni wokół osad służbowych oraz pawilonów edukacyjnych w tym łąk przylegających do pawilonu edukacyjnego w Sromowcach Niżnych i na Przystani Flisackiej. Utrzymanie ogródków roślin pienińskich. Wykonanie niezbędnych prac w zadrzewieniach i lasach przy dyrekcji oraz pawilonach edukacyjnychWedług potrzebOsady służbowe i pawilony edukacyjne na terenie Parku2)
6Ochrona ujęcia wody przed podtopieniem przez bobra europejskiego1 ujęcie wodyOddział2) 56
7Ochrona walorów widokowych polegająca na przebudowie linii energetycznych i teletechnicznych z napowietrznych na kablowe podziemneWedług potrzeb i możliwościTeren całego Parku2)
8Wykonanie pomiarów zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi i pierwiastkami śladowymiWedług potrzebTeren całego Parku
______

1) Podział na:

1) obszary objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową;

2) oddziały położone na gruntach Skarbu Państwa oznaczone liczbami, pododdziały na gruntach Skarbu Państwa oznaczone literami i ewentualnie liczbami;

3) oddziały położone na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa, oznaczone liczbami łamanymi przez duże litery;

4) obwody ochronne

podano zgodnie z projektem planu ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego na lata 2012-2031 wykonanym przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie według stanu na dzień 1 stycznia 2010 r. Projekt planu znajduje się w siedzibie Parku w miejscowości Krościenko nad Dunajcem.

2) Kontynuacja prac z lat ubiegłych.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY ROŚLIN I ZWIERZĄT

I.

 Na obszarach objętych ochroną ścisłą1):

A.

 ochrona roślin

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Smagliczka skalnaZachowanie puli genowej roślin poprzez ochronę ex situZbiór nasion na naturalnych stanowiskach, utrzymywanie w hodowli w ogródkach przy pawilonach edukacyjnych Parku. Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion
2Naradka mlecznobiałaZachowanie puli genowej roślin poprzez ochronę ex situZbiór nasion na naturalnych stanowiskach, utrzymywanie w hodowli w ogródkach przy pawilonach edukacyjnych Parku. Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion
3Chaber barwny odmiana pienińskaZachowanie puli genowej roślin poprzez ochronę ex situZbiór nasion na naturalnych stanowiskach, utrzymywanie w hodowli w ogródkach przy pawilonach edukacyjnych Parku. Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion
4Szczwoligorz tatarskiZachowanie puli genowej roślin poprzez ochronę ex situZbiór nasion na naturalnych stanowiskach, utrzymywanie w hodowli w ogródkach przy pawilonach edukacyjnych Parku. Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion
5Lulecznica kraińskaZachowanie puli genowej roślin poprzez ochronę ex situZbiór nasion na naturalnych stanowiskach, utrzymywanie w hodowli w ogródkach przy pawilonach edukacyjnych Parku. Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion
6Przetacznik kłosowyZachowanie puli genowej roślin poprzez ochronę ex situZbiór nasion na naturalnych stanowiskach, utrzymywanie w hodowli w ogródkach przy pawilonach edukacyjnych Parku. Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion
7Jałowiec sawinaWykonanie zabiegów przeciwdziałających ocienieniu poszczególnych kępObcięcie pojedynczych gałęzi drzew ocieniających poszczególne kępy, usunięcie krzewów w obrębie stanowisk (Piecki, oddział 21)

B.

 Ochrona zwierząt

Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
JenotEliminacja gatunku obcego pochodzenia - odstrzał redukcyjny napotkanych osobnikówTeren całego Parku

II.

 Na obszarach objętych ochroną czynną

A.

 Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Smagliczka skalnaZachowanie puli genowej roślin poprzez ochronę ex situZbiór nasion na naturalnych stanowiskach, utrzymywanie w hodowli w ogródkach przy pawilonach edukacyjnych Parku. Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion
2Pępawa różyczkolistnaZachowanie puli genowej roślin poprzez ochronę ex situZbiór nasion na naturalnych stanowiskach, utrzymywanie w hodowli w ogródkach przy pawilonach edukacyjnych Parku. Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion
3Pszonak pienińskiZachowanie puli genowej roślin poprzez ochronę ex situ.

Wspomaganie naturalnej populacji poprzez ochronę in situ

Zbiór nasion na naturalnych stanowiskach, utrzymywanie w hodowli w ogródkach przy pawilonach edukacyjnych Parku.

Wspomaganie populacji naturalnych materiałem hodowlanym. Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion

4Jałowiec sawinaWykonanie zabiegów przeciwdziałających ocienieniu poszczególnych kępObcięcie pojedynczych gałęzi drzew ocieniających poszczególne kępy, usunięcie krzewów w obrębie stanowisk (Facimiech, oddział 21)
Ochrona czynna pozostałych gatunków roślin prowadzona jest poprzez ochronę ich biotopów i zaplanowana została w ramach zabiegów ochronnych w określonych typach ekosystemów.

B.

 Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1234
1Niepylak mnemozynaRealizacja programu ochrony niepylaka mnemozynyUtrzymanie biotopów niepylaka mnemozyny przez koszenie wybranych polan - zakres prac ujęto w załączniku nr 2 w tabeli II. B w pkt 4
2Kumak górski, żaba trawna, traszka górska, traszka karpackaOchrona miejsc rozrodu płazów w Obwód Ochronny Zielone SkałkiUtrzymanie oczka wodnego, służącego jako miejsce rozrodu płazów na polanie Hałuszowska Sajba. Bieżąca konserwacja oraz wykaszanie roślinności zarastającej brzegi. Prowadzenie obserwacji gatunków przystępujących w nich do rozrodu, wykonanie dokumentacji fotograficznej
Likwidacja w oddz. 45 kałuż na drodze gruntowej stanowiących pułapki dla kumaka górskiegoWyrównanie nawierzchni drogi i utrzymanie oczka wodnego na Hałuszowskiej Sajbie stanowiącego alternatywne miejsce rozrodu dla kumaków
3Jenot odstrzał gatunku łownego zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.) Eliminacja gatunku obcego pochodzenia - odstrzał redukcyjny napotkanych osobnikówTeren całego Parku

C.

 Ochrona czynna gatunków grzybów

Ochrona czynna gatunków grzybów prowadzona jest poprzez ochronę ich biotopów i zaplanowana została w ramach zabiegów ochronnych w określonych typach ekosystemów.

III.

 Na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A.

 Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Pszonak pienińskiZachowanie puli genowej roślin poprzez ochronę ex situ,

Wspomaganie naturalnej populacji poprzez ochronę in situ

Zbiór nasion na naturalnych stanowiskach, utrzymywanie w hodowli w ogródkach przy pawilonach edukacyjnych Parku.

Wspomaganie populacji naturalnych materiałem hodowlanym.

Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion

2Lilia bulwkowataZachowanie puli genowej roślin poprzez ochronę ex situZbiór nasion i cebulek (rozmnóżki w kątach liści) na naturalnych stanowiskach, utrzymywanie w hodowli w ogródkach przy pawilonach edukacyjnych Parku. Wspomaganie populacji naturalnych materiałem hodowlanym. Poprawa warunków siedliskowych na stanowisku naturalnym (wycięcie tarniny) - na gruntach prywatnych zabieg wykonywany za zgodą właściciela.

Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion

B.

 Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Ropucha szara, żaba trawnaOchrona szlaku migracji płazówRozstawienie siatki wzdłuż drogi, na długości 600 m (siatka rozstawiana z dwóch stron drogi z jednej 600 m z drugiej 400 m). Przenoszenie przez drogę migrujących osobników
2Ropucha szara, ropucha zielona, kumak górski, żaba trawna, traszka górska, traszka karpackaOchrona miejsc rozrodu płazów w Obwodzie Ochronnym Zielone SkałkiUtrzymanie kompleksu dwóch stawów u ujścia potoku Głębokiego, służących jako miejsca rozrodu płazów. Bieżąca konserwacja oraz wykaszanie roślinności zarastającej brzegi. Prowadzenie obserwacji gatunków przystępujących w nich do rozrodu, wykonanie dokumentacji fotograficznej
3PtakiDokarmianie ptaków w okresie zimyWyłożenie karmy dla ptaków przy osadach Parku
4Jenot odstrzał gatunku łownego zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.) Eliminacja gatunku obcego pochodzenia - odstrzał redukcyjny napotkanych osobnikówTeren całego Parku

C.

 Ochrona czynna gatunków grzybów

Ochrona czynna gatunków grzybów prowadzona jest poprzez ochronę ich biotopów i zaplanowana została w ramach zabiegów ochronnych w określonych typach ekosystemów.

IV.

 Monitoring

A.

 Monitoring roślin i grzybów

Lp.Nazwa grupy systematycznejRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1234
1Sinice i glonyMonitoring biotopów i obecności osobników wybranych gatunkówZbiór próbek do oznaczenia gatunku
2Porosty

(wszystkie gatunki występujące w Parku)

Kontrola składu gatunkowego na leśnych powierzchniach kołowych oraz na wybranych siedliskach naskalnych na terenie całego Parku Monitoring biotopów i obecności osobników wybranych gatunkówZbiór próbek plech do oznaczenia gatunku
3Grzyby

(wszystkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych występujące w Parku)

Aktualizacja listy gatunków i ich stanowisk na terenie całego ParkuZbiór próbek owocników do oznaczenia gatunku
4Mszaki

(wszystkie gatunki występujące w Parku)

Aktualizacja listy gatunków i ich stanowisk na terenie całego Parku Monitoring biotopów i obecności osobników wybranych gatunkówZbiór próbek roślin do oznaczenia gatunku
5Rośliny naczyniowe

(wszystkie gatunki występujące w Parku)

Aktualizacja listy gatunków i ich stanowisk na terenie całego Parku Monitoring biotopów i obecności osobników wybranych gatunkówZbiór pojedynczych okazów do weryfikacji oznaczenia gatunku

B.

 Monitoring zwierząt

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1ChrząszczeInwentaryzacja wybranych gatunków, w tym nadobnicy alpejskiej Rosalia alpina - cały teren ParkuObserwacje w terenie, odłów kontrolny w celu oznaczenia gatunku, znakowanie osobników
2Niepylak apolloMonitoring gatunku w ramach programu aktywnej ochrony - cały teren ParkuOkreślenie liczebności populacji metodą znakowania i powtórnych odłowów
3MięczakiMonitoring wybranych gatunkówObserwacje w terenie, odłów kontrolny w celu oznaczenia gatunku, pobór prób glebowych
4RybyMonitoring wybranych gatunków - Dunajec i zatoka HarczygruntZastosowanie przeżyciowej metody elektropołowów, każdy odłowiony osobnik zostanie zmierzony oraz określona jego przynależność gatunkowa a następnie wypuszczony
5PłazyInwentaryzacja płazów - cały teren ParkuObserwacje w terenie, odłów w celu oznaczenia gatunku
6Gniewosz plamistyMonitoring - cały teren ParkuObserwacje w terenie, odłów w celu oznaczenia gatunku, pomiary osobników, dokumentacja fotograficzna
7Bocian czarny, cietrzew, derkacz, drozd obrożny, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł czarny, dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł zielonosiwy, gąsiorek jarząbek, muchołówka białoszyja, muchołówka mała, nagórnik, orlik krzykliwy, orzeł przedni, orzechówka, pliszka górska, pomurnik, puchacz, puszczyk uralski, sokół wędrowny, sóweczka, włochatkaInwentaryzacja lub monitoring wybranych gatunków ptaków - cały teren ParkuProwadzenie obserwacji w terenie, kontrola z dystansu przy pomocy sprzętu optycznego znanych gniazd, poszukiwanie nowych stanowisk lęgowych, wykonanie dokumentacji fotograficznej
8NietoperzeInwentaryzacja nietoperzy - cały teren ParkuKontrola miejsc rozrodu i zimowania
______

1) Podział na:

1) obszary objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową;

2) oddziały położone na gruntach Skarbu Państwa oznaczone liczbami, pododdziały na gruntach Skarbu Państwa oznaczone literami i ewentualnie liczbami;

3) oddziały położone na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa oznaczone liczbami łamanymi przez duże litery;

4) Obwody Ochronne

podano zgodnie z projektem planu ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego na lata 2012-2031 wykonanym przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie według stanu na dzień 1 stycznia 2010 r. Projekt planu znajduje się w siedzibie Parku w miejscowości Krościenko nad Dunajcem.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.Rodzaj ochronyLokalizacja1)Powierzchnia ogółem w ha
1Ścisła1a-f, 10a-i, 2a, c-k, 3b-m, 4a-c, f-j, 5c, d, g-j, o-w, y, z, a1, b1, c2, d2, f2, 7a-h, j, c1, 8a, f-h, 9a-d, g, h, 11 b-k, 12a-g, i-1, n, o, 13a-c,f-i, l, m, 14Aa-c, 14Ba-j, 15a-h, 16Aa, b, 16Ba-c, f, 17a, b, g, h, i, p, k1, 18a, b, d, g, 19a-c, f, g, 20a-d, g, h, 21a-h, j, l, m, n, 22a-g, i, j, m, o, p, 23a-d, i, 24a, 25a-k, m, n, 26a-f, h-k, m-r, t, w, x-z, a1, b1, c1, f1, 28c-g, j-t, w-y, a1, z1, 31a-c, f-j, 32a-c, f-i, k, m-p, w-z, a1, c1, d1,f1, g1, h1, j1, k1, 33a, b, d, f, h, i, 34f, l-n, 37a-f, h, 38a-c, g-j, l-o, 39a-f, a2, f2, 41a-c, f-h, k-n, 43a- j, 57a, c, f-k, m, 65k1, 66a, b743,92
2Czynna2l-r, ~c, ~d, a-c, ~a,~b, 3n, o, ~a, ~b, 5a, b, k-n, x, j1, n2, 7i, k, l, d1, i1, i2, 8b-d, z, ~a, ~b, ~c, 9i-k, ~a, 10j, k, ~a, 11a, ~a, 12m, 13d, 14Bk, ~a, 16Ac, 16Bd, 17c-f, j-l, r, x-z, g1, i1, l1, m1, 18c, f, h-k, 19d, 20f, i, ~a, 21i, k, o, ~a, 22h, l, r, ~a, 23h, j, ~a, 24b, c, ~a, 25o, p, ~a, 26g, l, s, dl, l1, ml, 28b, h, i, z, i l, y1, 29a-c, i, 30a-m, p, r, s1, 32d, l, s, t, b1, i1, t1, b2, b3, b4, 33g, c1, c2, c3, 34a-d, g-j, o, r-t, 35a-f, 36a-g, g1, h1, ~c, ~d, ~f, ~g, 37g, 38d, f, ~c, 39g, 41d, i, j, 42a-n, 44a-l, i1, i2, i3, i4, 45a-r, ~c, ~d, ~f, 46a, c-g, 47a-n, 48a-i, i1, ~a, 49a-c, f-r, t, bx, l2, l3, l4, l5, 16, 50a, c-t, z1, 51, a, b, f-w, r2, 52a-p, 53a-z, a1, b1, d1, g1, h1, ~b, 56d, f, 57d, l, z, 58d, 59a, b, k-s, p1, r1, s1, t1, b2, m2, p2, 61a1, b1, d1, bx, 62x1, 65l1532,94
3Krajobrazowa1g-r, 2b, ~a, ~b, 4k-r, p1, p2, ~a, ~a, 5c1-i1, k1 -t1, ~a, ~b, ~c, ~d, ~f, 7m-z, a1, b1, w1, x1, 8i-y, a1, w1, y1, w2, y2, w3, w4, ~a12p-x, ~a, 13k, 17m-o, s, t, w, a1, b1, c1, d1, fi, h1, j1, i2, 18l-s, 22k, n, 23f, g, 26g1, h1, i1, j1, k1, n1, o1, s1, bx, 28b, b1,c1, dl, f1, g1, h1, j, i, k1,29d-h, j, k, ~a, ~b, 30n, o, 32l1, m1, n1, 33j, l, k1, k2, 34w-z, a1, b1, c1, d1, d2, ~a, 35g-j, ~a, 36g-x, ~a, ~b, ~h, 37l-z, a1-z1, a2-r2, x2, y2, j3, r3, j3, j4, j5, ~c, 38r-z, a1-z1, a2-y2, k3, w3, w4, ~a, ~b, ~d, ~f, 39h-z, a1-z1, b2-d2, m2, 02, p2, s2, t2, b3, p3, s3, 41ax, 42o-r, ~a, 44m-z, a1, b1, c1, a2, b2, 45c1, ax, ~a, ~b, ~g, ~h, ~i, ~j, ~k, 46b, ax, ~a, 47o-z, a1-t1, s2, t2, s3, s4, s5, ~a, ~b, 48j-z, a1-c1, x1,x2, ~a, 49d, s, w-z, a1-d1, g1-t1, x1, y1, ~a, ~b, ~c, ~d, ~f, 50b, w-z, a1-z1,a2, w2, z2, bx, 51c, d, p1, r1, ~a, ~b, ~d, ~f, ~g, 53c1, f1, i1, ax, ~a, ~c, ~d, ~f, ~g, 55a~d, g, h, ~a, ~b, ~c, ~d, 56a-c, ~a-~i, 57n-y, w1, ~a, ~b, 58a-c, 59g, t-z, a1-f1, h1-n1, a2, r2, a3, m3, p3, a4, m4, a5, m5, p5, a6, m6, a7, a8, a9, ~a, 60, 61a-z, b2, c2, d2, 62a-y, p1, w1, 63, 64, 65a-z, a1-i1, m1, h2, 66c-y, ~a, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 731094,89
Razem2371,75
______

1) Podział na:

1) obszary objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową;

2) oddziały położone na gruntach Skarbu Państwa oznaczone liczbami, pododdziały na gruntach Skarbu Państwa oznaczone literami i ewentualnie liczbami;

3) oddziały położone na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa oznaczone liczbami łamanymi przez duże litery;

4) obwody ochronne

podano zgodnie z projektem "Planu ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na lata 2012-2031" wykonanym przez Biuru Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie według stanu na dzień 1 stycznia 2010 r. Projekt planu znajduje się w siedzibie Parku w miejscowości Krościenko nad Dunajcem.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH, ORAZ MAKSYMALNA LICZBA OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

A.

 Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane1)Sposoby udostępnianiaMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Cały teren ParkuNa podstawie pisemnej zgody dyrektora z określeniem:

1) nazwiska osoby(osób) uprawnionych;

2) okresu udostępniania;

3) miejsca badań;

4) liczby osób;

5) rodzaju i ilości pozyskiwanych materiałów dowodowych;

6) metodyki prowadzenia badań

Bez limitu

B.

 Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.Miejsce udostępniane1)Sposoby udostępnianiaMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Pawilon edukacyjny Sromowce Niżne ul. Sobczańska 89

oddział 26n1

Ogólnie dostępna wystawa przyrodnicza i punkt informacyjnyBez limitu
2Pawilon edukacyjny Sromowce Wyżne Kąty 247a (przystań flisacka)

oddział 56b

Ogólnie dostępna wystawa przyrodnicza i punkt informacyjnyBez limitu
3Pawilon edukacyjny Hałuszowa 63

oddział 53f1

Ogólnie dostępna wystawa przyrodnicza i punkt informacyjnyBez limitu
4Pawilon edukacyjny Krościenko nad Dunajcem ul. Jagiellońska 107b (Dyrekcja Parku)

oddział 55a

Ogólnie dostępna wystawa przyrodnicza i punkt informacyjnyBez limitu
5Pawilon edukacyjny Szczawnica ul. Zyblikiewicza 1

oddział 2b

Ogólnie dostępna wystawa przyrodnicza i punkt informacyjnyBez limitu
6Znakowane piesze szlaki turystyczne o długości 25,6 kmRuch pieszy w porze dziennej tj. od godziny przed wschodem do godziny po zachodzie słońcaBez limitu
7Szlak wodny w przełomie Dunajca o długości 8,0 km.

W oddziałach 2, 3, 9, 10, 14B, 20-5, 5

Spływ tradycyjnymi łodziami flisackimi w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz innym sprzętem pływającym bez napędu mechanicznegoBez limitu

C.

 Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.Miejsce udostępniane1)Sposoby udostępnianiaMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1234
1Szlak turystyczny niebieski: Czorsztyn-Trzy Korony-Zamkowa Góra-Sokolica-Szczawnica, o długości 14,9 km, przebiegający przez następujące oddziały: 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 16A, 16B, 17, 18, 32, 34, 35, 37, 38, 39 45, 53, 59, 60, 63 64, 65, 66Ruch pieszy w porze dziennej tj. od godziny przed wschodem do godziny po zachodzie słońcaBez limitu
2Szlak turystyczny zielony: Czorsztyn - ruiny zamku Czorsztyn, o długości 0,7 km, przebiegający przez oddział 51Ruch pieszy w porze dziennej tj. od godziny przed wschodem do godziny po zachodzie słońcaBez limitu
3Szlak turystyczny czerwony: Sromowce Kąty-Trzy Kopce, o długości 1,6 km, przebiegający przez następujące oddziały: 39, 71Ruch pieszy w porze dziennej tj. od godziny przed wschodem do godziny po zachodzie słońcaBez limitu
4Szlak turystyczny żółty: Krościenko - Sromowce Niżne, o długości 2,5 km, przebiegający przez następujące oddziały: 8, 13, 17, 28, 32, 60, 65Ruch pieszy w porze dziennej tj. od godziny przed wschodem do godziny po zachodzie słońcaBez limitu
5Szlak turystyczny zielony: Sromowce Niżne-Kosarzyska, o długości 2,0 km, przebiegający przez następujące oddziały: 14B, 16B, 19, 20, 26Ruch pieszy w porze dziennej tj. od godziny przed wschodem do godziny po zachodzie słońcaBez limitu
6Szlak turystyczny zielony: Krościenko-Czertezik, o długości 1,5 km, przebiegający przez następujące oddziały: 5, 7, 8, 11, 12Ruch pieszy w porze dziennej tj. od godziny przed wschodem do godziny po zachodzie słońcaBez limitu
7Szlak turystyczny zielony: Krościenko - przełęcz Sosnów, o długości 1,9 km, przebiegający przez następujące oddziały: 4, 5, 59Ruch pieszy oraz rowerowy na odcinku drogi do Krasu w oddziałach 4, 5, w porze dziennej tj. od godziny przed wschodem do godziny po zachodzie słońcaBez limitu
8Szlak turystyczny czerwony: Szczawnica - przejście graniczne, o długości 0,5 km, przebiegający przez oddział 2Ruch pieszy oraz rowerowy w porze dziennej tj. od godziny przed wschodem do godziny po zachodzie słońcaBez limitu
9Szlaki turystyczne oraz polany, przez które przebiegają szlakiPoruszanie się na nartach po zaśnieżonych terenach nieleśnych w porze dziennej tj. od godziny przed wschodem do godziny po zachodzie słońca. Nie przewiduje się możliwości organizacji zawodów oraz budowy jakiejkolwiek infrastruktury technicznej.Bez limitu
10Szlak wodny w przełomie Dunajca o długości 8,0 km. W oddziałach: 2, 3, 9, 10, 14B, 20-25, 59Spływ tradycyjnymi łodziami flisackimi w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz innym sprzętem pływającym bez napędu mechanicznegoBez limitu
11Szlak samochodowy - droga Krośnica-Sromowce WyżneRuch pieszy, rowerowy i samochodowyBez limitu
12Parkingi w oddziałach: 51c, 55a, b, 56b, cParkowanie samochodów w ilości limitowanej pojemnością parkingówBez limitu
13Ruiny zamku Czorsztyn w oddziale 51m, s, r2Zwiedzanie udostępnionych ruinBez limitu
14Ruiny zamku Pieniny w oddziale 16AcZwiedzanie udostępnionych ruinBez limitu
15Ruiny zamku Pieniny w oddziale 16AcOrganizacja tradycyjnego odpustu na Górze ZamkowejBez limitu
16Zagroda pasterska na Majerzu w oddziale 53f1Wstęp do bacówkiBez limitu
17Przystań flisacka w Sromowcach Wyżnych Kątach w oddziale 56b, cBaza spływu flisackiego na Dunajcu wraz z niezbędną infrastrukturąBez limitu
18Przystań przewozu międzybrzegowego "Kacze" w Szczawnicy w oddziałach: 2, 3 i 59Przewóz łodziami przez Dunajec na szlaku niebieskim pomiędzy Szczawnicą a KrasemBez limitu
______

1) Podział na:

1) obszary objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową;

2) oddziały położone na gruntach Skarbu Państwa oznaczone liczbami, pododdziały na gruntach Skarbu Państwa oznaczone literami i ewentualnie liczbami;

3) oddziały położone na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa oznaczone liczbami łamanymi przez duże litery;

4) obwody Ochronne

podano zgodnie z projektem planu ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego na lata 2012-2031 wykonanym przez Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie według stanu na dzień 1 stycznia 2010 r. Projekt planu znajduje się w siedzibie Parku w miejscowości Krościenko nad Dunajcem.