Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.1.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 maja 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 70
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 1 grudnia 2006 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się zadania ochronne dla Pienińskiego Parku Narodowego na 2007 r., zwanego dalej "Parkiem".
§  2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzajów, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, stanowiących załącznik nr 4 do zarządzenia;
5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych, oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiących załącznik nr 5.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 1

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 3 2

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH, ORAZ MAKSYMALNA LICZBA OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

grafika
1 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 16 z dnia 2 maja 2007 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.07.2.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 maja 2007 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
2 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 16 z dnia 2 maja 2007 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.07.2.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 maja 2007 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.