Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2013.73

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stołowych

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 843) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się zadania ochronne dla Parku Narodowego Gór Stołowych, zwanego dalej "Parkiem", na 2014 r.
§  2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;
5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące 2
Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Zamieranie sztucznych drzewostanów będących monokulturami świerkowymi niedostosowanymi do siedliska, a stanowiącymi w Parku około 83% powierzchni drzewostanów1. Usuwanie drzew chorych i obumierających, jeżeli zagrażają one trwałości drzewostanów, z pozostawieniem niezbędnej liczby drzew ze względu na ochronę różnorodności biologicznej.

2. Działania wykonane z uwzględnieniem wymogów ochrony siedlisk i gatunków określonych w załącznikach do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa ptasia) - zachowanie właściwego stanu zdrowotnego drzewostanów, poprzez:

1) wyznaczanie i eliminowanie oraz korowanie drzew opanowanych przez grzyby, głównie z rodzaju opieńka (Armillaria), owady, głównie kornika drukarza (Ips typographus), zagrażające trwałości drzewostanów,

2) prowadzenie czynności w zakresie ochrony lasu, w szczególności wykonywanie monitoringu zagrożenia drzewostanów, poprzez:

a) jesienne poszukiwania larw owadów z rodzaju zasnuja (Pamphilidiae),

b) wystawianie pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę (Lymantria monacha),

c) wykładanie pułapek klasycznych i feromonowych na kornika drukarza (Ips typographus)

2Niekontrolowana penetracja ludzka całego terenu Parku (niszczenie roślinności w pobliżu szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych, niszczenie runa leśnego)1. Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę i konserwację infrastruktury turystycznej.

2. Konserwacja szlaków (według potrzeb) - wymiana słupów i drogowskazów na węzłach komunikacyjnych.

3. Konserwacja szlaków rowerowych, ścieżek dydaktycznych oraz wykonanie kolejnych ścieżek.

4. Konserwacja wyposażenia miejsc odpoczynku, a także koszenie trawy w miejscach odpoczynku.

5. Ustawianie tablic informacyjnych z regulaminem Parku i piktogramów.

6. Konserwacja oznakowania granic Parku.

7. Pobieranie opłat za udostępnienie wybranych obszarów Parku.

8. Odsłanianie form skalnych.

9. Kontrola właściwego sposobu zbioru jagód i grzybów

31. Niezgodność składu gatunkowego z siedliskiem.

2. Niewłaściwa struktura przestrzenna i wiekowa drzewostanów

1. Regulowanie składu gatunkowego drzewostanów z uwzględnieniem fazy rozwojowej drzewostanu, typu siedliska oraz typu zbiorowiska roślinnego i możliwych wariantów składu gatunkowego.

2. Działania wykonane z uwzględnieniem wymogów ochrony siedlisk i gatunków określonych w załącznikach do dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej.

3. Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych w drzewostanach objętych programem przebudowy i renaturalizacji polegających na:

1) stosowaniu różnych rodzajów cięć dla potrzeb przebudowy składu gatunkowego drzewostanów,

2) odnawianiu drzewostanu pod osłoną, w lukach, na gniazdach oraz w poprawkach i uzupełnieniach,

3) ochronie odnowień poprzez składanie gałęzi,

4) wykaszaniu roślinności zielnej w odnowieniach,

5) pracach szkółkarskich,

6) zbiorze nasion i szyszek

4Uszkadzanie odnowień i młodników przez zwierzynę płowąZabezpieczanie drzewostanów przed nadmiernym uszkodzeniami powodowanymi przez zwierzęta roślinożerne, przez:

1) regulację liczebności populacji zwierząt roślinożernych do poziomu odpowiadającego pojemności wyżywieniowej siedliska,

2) zabezpieczanie młodego pokolenia drzew (grodzenie upraw siatką leśną, smarowanie drzew środkiem odstraszającym),

3) naprawy bieżące i remonty generalne istniejących ogrodzeń,

4) demontaż starych ogrodzeń, które spełniły swoją funkcję

5Zarastanie ekosystemów trawiastych na skutek sukcesji1. Koszenie łąk i pastwisk z usuwaniem biomasy lub wypas zwierząt.

2. Usuwanie naturalnego odnowienia drzew i krzewów z ekosystemów trawiastych

6Zanikanie starych odmian drzew owocowych oraz zamieranie populacji owadów będących naturalnymi zapylaczami1. Wegetatywne rozmnażanie drzew i krzewów owocowych z egzemplarzy rosnących na terenie Parku.

2. Pielęgnowanie sadu kolekcyjnego i starych sadów oraz drzew przydomowych.

3. Odtworzenie zbliżonego do naturalnego zespołu owadów-zapylaczy poprzez reaktywowanie bartnictwa

7Wypieranie rodzimych gatunków roślin przez gatunki inwazyjne1. Monitoring w zakresie występowania inwazyjnych gatunków roślin, takich jak:

1) rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica),

2) rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis),

3) rdestowiec pośredni (Reynoutria x Bohemia),

4) barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi),

5) barszcz Mantegazziego (Heracleum mantegazianum),

6) niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera).

2. W przypadku stwierdzenia inwazyjnych gatunków roślin:

1) koszenie,

2) wykopywanie,

3) wywiezienie poza granice Parku,

4) zniszczenie

8Zamieranie osobników lub kłopoty z naturalnym odbudowaniem populacji gatunków rzadkich i chronionych:

1) sosny drzewokosej (Pinus x rhaetica),

2) skalnicy zwodniczej (Saxifraga sponhemica),

3) goryczuszki czeskiej (Gentianella bohemica),

4) bagna zwyczajnego (Ledum palustre),

5) rojownika pospolitego (Jovibarba sobolifera)

1. Zbiór nasion i owoców.

2. Rozmnażanie wegetatywne.

3. Hodowla sadzonek.

4. Wprowadzanie wyhodowanych sadzonek na wybrane stanowiska.

5. Monitoring

9Degradacja infrastruktury drogowej przez czynniki abiotyczne i antropogeniczne, utrudniająca dojazd do powstałych zagrożeń, np. pożarów, turystów, którzy ulegli wypadkowiUtrzymanie przejezdności dróg poprzez naprawę zniszczonych odcinków
101. Zmiana stosunków wodnych i szaty roślinnej oraz zubożenie siedlisk wilgotnych spowodowane odwodnieniem ekosystemów starymi rowami melioracyjnymi.

2. Zarastanie wysychających mokradeł młodym pokoleniem świerka (Picea abies) pochodzącym z sukcesji naturalnej (nalot).

3. Nadmierny odpływ wody

1. Ochrona i odtwarzanie zagrożonych siedlisk hydrogenicznych w Parku poprzez ograniczenie nadmiernego odpływu wody.

2. Ograniczenie spływu po zboczach oraz usuwanie nalotu świerka (Picea abies)

II. Zagrożenia zewnętrzne istniejące 3

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Niszczenie ekosystemów naskalnych1. Ograniczanie penetracji ludzkiej.

2. Udostępnianie wybranych fragmentów Parku do wspinaczki

2Antropogenna erozja gleb na stokach1. Ograniczanie penetracji ludzkiej.

2. Zabudowa przeciwerozyjna istniejących szlaków

3Zanieczyszczenie powierzchni ziemi1. Zbiórka, segregacja i wywóz odpadów stałych.

2. Likwidacja zbędnej infrastruktury turystycznej

4Presja zabudowy prywatnych nieruchomości na obszarze ParkuWykup gruntów

III. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne 4

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Zagrożenie życia i zdrowia turystów z powodu stojących martwych drzew i lekkomyślnego zbliżania się do urwisk i przepaściSystematyczne usuwanie obumarłych drzew w pobliżu szlaków turystycznych
2Naturalne masowe ruchy skał, stanowiące zagrożenie dla ruchu turystycznego1. Monitorowanie masowych ruchów skał - odczyty szczelinomierzy.

2. Wykonywanie działań zabezpieczających w rejonie szlaków turystycznych

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne 5

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Nadmierny ruch pojazdów na drodze do Błędnych Skał, skutkujący napływem dużej liczby turystów, powodujący potencjalne zagrożenie dla przyrody ParkuOgraniczanie ruchu pojazdów drogą do Błędnych Skał poprzez zagospodarowanie edukacyjno-turystyczne obszaru Błędnych Skał i Polany YMCA oraz obiektów powojskowych w rejonie Błędnych Skał
2Koncentracja ruchu turystycznego na Szczelińcu Wielkim i Błędnych Skałach, powodująca potencjalne zagrożenie dla przyrody ParkuKanalizacja ruchu turystycznego w rejonie Szczelińca Wielkiego i Błędnych Skał poprzez budowę infrastruktury turystycznej

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną ścisłą
Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
11. Budowa, remonty i utrzymanie szlaków i urządzeń turystycznych:Szlaki turystyczne i obiekty zlokalizowane
1) naprawa i bieżąca konserwacja infrastruktury turystycznej w tym oznakowań, drogowskazów na węzłach komunikacyjnych - remont lub wymiana tablic edukacyjnych i informacyjnych przy szlakach oraz miejscach odpoczynku, remont lub wymiana szlakowskazów,Razem do 10 sztukprzy szlakach turystycznych na obszarze Parku
2) konserwacje i remonty oznakowania oraz wyposażenia szlaków turystycznych,Do 7 km
3) usuwanie napisów (skutki wandalizmu) z infrastruktury turystycznej i skał,Według potrzeb
4) naprawa i bieżąca konserwacja nawierzchni szlaków turystycznych piaskowcem,Do 7 km
5) odnowienie oznakowania szlaków rowerowych,Do 53 kmSzlaki rowerowe i piesze na obszarze
6) odnowienie oznakowania szlaków pieszych.Do 50 kmParku
2. Przygotowanie szlaków turystycznych do sezonu turystycznego, przez:Szlaki turystyczne zlokalizowane na obszarze Parku
1) udrożnianie szlaków przez usuwanie drzew tarasujących szlaki,Do 7 km, według potrzeb
2) usuwanie martwych drzew zagrażających turystom poruszającym się po szlakach,Do 7 km, według potrzeb
3) oznaczenie szlaków narciarskich.35 km
3. Bieżące naprawy i konserwacje kładki edukacyjnej "Niknąca Łąka".Według potrzebOddział 57b, przebieg po żółtym szlaku turystycznym
4. Bieżące naprawy i konserwacje stanowisk "Ścieżki Skalnej Rzeźby"Łącznie 14 stanowiskOddziały - 15, 16, 2, przebieg po żółtym szlaku turystycznym
2Usuwanie zanieczyszczeń stałych z obszaru ParkuWedług potrzebSzlaki turystyczne i miejsca odpoczynku zlokalizowane przy szlakach turystycznych na obszarze Parku
3Oznakowanie granic obszarów objętych ochroną ścisłąDo 10 kmObszar Parku w miejscach występowania
4Zabezpieczanie drzewostanów przed nadmiernym uszkodzeniami powodowanymi przez zwierzęta roślinożerne - demontaż starych ogrodzeń, które spełniły funkcję zabezpieczaniaDo 50 mObwód ochronny Szczeliniec
51. Monitoring w zakresie występowania inwazyjnych gatunków roślin, takich jak:

1) rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica),

2) rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis),

3) rdestowiec pośredni (Reynoutria x Bohemia),

4) barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi),

5) barszcz Mantegazziego (Heracleum mantegazianum),

6) niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera).

2. W przypadku stwierdzenia inwazyjnych gatunków roślin:

1) koszenie,

2) wykopywanie,

3) wywiezienie poza granice Parku,

4) zniszczenie

Według potrzebObszar Parku w miejscach występowania

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Regulowanie składu gatunkowego drzewostanów z uwzględnieniem fazy rozwojowej drzewostanu, typu siedliska oraz typu zbiorowiska roślinnego i możliwych wariantów składu gatunkowego (czyszczenia wczesne, późne, cięcia II i III klasy wieku)Do 48 haOddziały - 4b, 12d, 31a, 49a,c, 53d, 56a, 69f, 70g, 71a, 115c, 117l, 120a,b, 121c,d, 126k, 126n, 146k, 149m, 151j
2Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych w drzewostanach objętych programem przebudowy i renaturalizacji, po uwzględnieniu odnowień naturalnych, polegających na:Oddziały - 1h, 8n, 9b, 24b, 25l, 36a, 45c, 67l, 69c, 69j, 77c, 81f, 129d, 151g
1) stosowaniu różnych rodzajów cięć dla potrzeb przebudowy składu gatunkowego drzewostanów (cięcia IV, V i starszej klasy wieku),Do 59 ha
2) przygotowaniu powierzchni do odnawiania drzewostanu, odnawianie drzewostanu poprzez sadzenie drzew pod osłoną, w lukach, na gniazdach oraz w ramach poprawek i uzupełnień oraz poprzez siew,Do 45 haObwody ochronne - Szczeliniec, Czerwona Woda, Bukowina
3) ochronie odnowień poprzez składanie gałęzi,Według potrzeb
4) wykaszaniu roślinności zielnej w odnowieniach, Do 38 ha
5) pracach szkółkarskich,1,59 haOddziały - 10h, 15b, 25l, 39c, 43o, 51h, 80h, 118r, 143g, 144b
6) zbiorze nasion buka (Fagus sylvatica), lipy drobnolistnej (Tilia cordata), wiąza górskiego (Ulmus glabra), jarząba pospolitego (Sorbus aucuparia), klonu jaworu (Acer pseudoplatanus), szyszek jodły (Abies alba) oraz nasion drzew i krzewów biocenotycznych, np. głogu (Crataegus monogyna), tarniny (Prunus spinosa)Do 1000 kgObszar Parku w miejscach występowania
3Opóźnienie rozpadu monokultur świerkowych poprzez cięcia sanitarne - usuwanie powalonych, złamanych oraz zasiedlonych przez owady drzew z pozostawieniem części drzew niezagrażających zdrowotności drzewostanów3000 ha, według potrzeb i stopnia zagrożenia przez owadyObwody ochronne -Szczeliniec, Czerwona Woda, Bukowina
4Zachowanie właściwego stanu zdrowotnego drzewostanów, przez:
1) korowanie części drzew, pozostawionych w ekosystemach do rozpadu, a zasiedlonych przez owady w drzewostanach zagrożonych masowym występowaniem kornika drukarza (Ips typographus) i gatunków towarzyszących,3000 ha według potrzeb i stopnia rozwoju owadów
2) prowadzenie czynności w zakresie ochrony lasu, w szczególności wykonywanie monitoringu zagrożenia drzewostanów poprzez jesienne poszukiwania larw owadów z rodzaju zasnuja (Pamphilidiae),60 prób
3) prowadzenie czynności w zakresie ochrony lasu, w szczególności wykonywanie monitoringu zagrożenia drzewostanów poprzez wystawianie pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę (Lymantria monacha),Do 40 sztuk
4) prowadzenie czynności w zakresie ochrony lasu, w szczególności wykonywanie monitoringu zagrożenia drzewostanów poprzez wykładanie

pułapek klasycznych, feromonowych na kornika drukarza (Ips typographus)

Według potrzeb
5Zabezpieczanie drzewostanów przed nadmiernym uszkodzeniami powodowanymi przez zwierzęta roślinożerne, przez:Obwody ochronne -Szczeliniec, Czerwona Woda, Bukowina
1) regulację liczebności populacji jeleni (Cervus elaphus) w celu ograniczenia szkód powstałych przez zgryzanie jodły (Abies alba) i buka (Fagus sylvatica) w odnowieniach sztucznych wprowadzanych jako przebudowa drzewostanów,Jeleń (Cervus elaphus) - do 60 sztuk
2) zabezpieczanie młodego pokolenia drzew poprzez grodzenie upraw siatką leśną,Do 5500 m
3) zabezpieczanie młodego pokolenia drzew poprzez smarowanie drzew środkiem odstraszającym,Do 150 ha
4) naprawy bieżące i remonty kapitalne istniejących ogrodzeń,Według potrzeb
5) demontaż starych ogrodzeń, które spełniły funkcję zabezpieczaniaDo 1500 m
61. Monitoring w zakresie występowania inwazyjnych gatunków roślin, takich jak:

1) rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica),

2) rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis),

3) rdestowiec pośredni (Reynoutria x Bohemia),

4) barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi),

5) barszcz Mantegazziego (Heracleum mantegazianum),

6) niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera).

2. W przypadku stwierdzenia inwazyjnych gatunków roślin:

1) koszenie,

2) wykopywanie,

3) wywiezienie poza granice Parku,

4) zniszczenie

Według potrzebObszar Parku w miejscach występowania
7Restytucja populacji owadów będących naturalnymi zapylaczamiWedług potrzeb - do 20 kłód bartniczychOddziały - 18, 22, 99

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Waloryzacja i zachowanie starych odmian drzew owocowych poprzez pielęgnowanie starych sadów i przydomowych drzewWedług potrzebOddziały - 18a,b, 21o, 22j, 99l,n
21. Przeciwdziałanie procesom sukcesyjnym w siedliskach hydrogenicznych poprzez ręczne koszenie z usuwaniem biomasy.

2. Usuwanie naturalnego odnowienia drzew i krzewów

Do 2,0 haOddział - 80i,j,k,m,n,p
31. Monitoring w zakresie występowania inwazyjnych gatunków roślin, takich jak:

1) rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica),

2) rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis),

3) rdestowiec pośredni (Reynoutria x Bohemia),

4) barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi),

5) barszcz Mantegazziego (Heracleum mantegazianum),

6) niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera).

2. W przypadku stwierdzenia inwazyjnych gatunków roślin:

1) koszenie,

2) wykopywanie,

3) wywiezienie poza granice Parku,

4) zniszczenie

Według potrzebObszar Parku w miejscach występowania

C. W ekosystemach wodnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Konserwacja urządzeń hydrotechnicznych i przeciwpożarowych:Oddziały - 19l,r, 78c
1) wykaszanie roślinności na grobli na powierzchni,0,024 ha
2) naprawa tablic informacyjnych i urządzeńWedług potrzeb
21. Ochrona i odtwarzanie zagrożonych siedlisk hydrogenicznych w Parku.

2. Ograniczenie nadmiernego odpływu wody poprzez zatykanie rumoszem drzewnym starych rowów melioracyjnych, spowolnienie spływu po zboczach.

3. Usuwanie nalotu świerka (Picea abies), ocieniającego mokradła.

4. Wykaszanie.

5. Naprawa tablic informacyjnych

Według potrzebTorfowiska i zabagnienia na terenie całego Parku

D. Inne, według specyfiki Parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
11. Budowa, remonty i utrzymanie szlaków i urządzeń turystycznych:Szlaki turystyczne i obiekty zlokalizowane przy szlakach turystycznych, polach wypoczynkowych i parkingach na obszarze Parku
1) naprawa i bieżąca konserwacja infrastruktury turystycznej, w tym oznakowań, drogowskazów na węzłach komunikacyjnych,Według potrzeb
2) budowa wiat turystycznych,8 sztuki
3) remont lub wymiana tablic edukacyjnych i informacyjnych przy szlakach oraz miejscach odpoczynku,Według potrzeb
4) remont lub wymiana znaków na szlakach,Łącznie do 54 sztuk
5) konserwacje i remonty oznakowania oraz wyposażenia szlaków turystycznych,Do 25 km
6) remont i wymiana ogrodzeń przy parkingach i polach wypoczynkowych,Według potrzeb
7) budowa kładek i pomostów na szlakach turystycznych.Według potrzeb
2. Usuwanie napisów (skutki wandalizmu) z infrastruktury turystycznej i skał.Według potrzeb
3. Naprawa i bieżąca konserwacja nawierzchni szlaków turystycznych (piaskowiec radkowski).Do 15 km
4. Przygotowanie szlaków turystycznych do sezonu turystycznego (udrożnianie szlaków przez usuwanie drzew tarasujących szlaki).Według potrzebSzlaki turystyczne zlokalizowane na obszarze Parku
5. Usuwanie martwych drzew zagrażających turystom poruszającym się po szlakach.Do 25 km, według potrzeb
6. Remonty wyposażenia tras turystycznych na Szczelińcu Wielkim:

1) wymiana balustrad przy schodach na Szczelińcu,

2) wymiana kładek,

3) remont nawierzchni szlaku,

4) remont drobnej infrastruktury turystycznej.

Według potrzebOddziały - 116, 121, 41
7. Budowa parkingu wraz z infrastrukturą.58 miejsc parkingowychBłędne Skały - obiekt powojskowy
8. Remont szlaku turystycznego i wyposażenie go w infrastrukturę turystyczną.900 m1. Szlak zielony -Bukowina - Błędne Skały.
550 m2. Szlak powrotny z Błędnych Skał do parkingu.
620 m23. Utwardzenie terenu przy wyjściu z Błędnych Skał
9. Bieżące naprawy nawierzchni szlaków rowerowych na terenie Parku.Według potrzeb - do 5 kmSzlaki rowerowe na obszarze Parku
10. Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych.Do 10 km
11. Bieżące naprawy i konserwacje ścieżki edukacyjnej "Ochrona Ekosystemów w Parku Narodowym Gór Stołowych".Łącznie 12 stanowiskOddziały - 115, 116, 117, 118, 120, 121
12. Bieżące naprawy i konserwacja stanowisk "Ścieżki Skalnej Rzeźby".Łącznie 14 stanowiskOddziały - 2, 4, 19, 42, 41 - przebieg po żółtym szlaku turystycznym
13. Bieżące naprawy i konserwacje stanowiska edukacyjnego "Radkowskie Baszty" (ścieżka geologiczna).Według potrzebPododdział 29a
14. Bieżące naprawy i konserwacje stanowisk edukacyjnych "Wisząca Skała, Podmorskie Kanały, Białe Ściany" (ścieżka geologiczna).Oddziały - 106d, 97f
15. Bieżące naprawy i konserwacje kładki edukacyjnej "Niknąca Łąka"Oddział 57a - przebieg po żółtym szlaku turystycznym
2Ograniczanie niekontrolowanej penetracji ludzkiej obszaru Parku, poprzez:
1) przygotowanie, oznakowanie i utrzymanie zimowych szlaków narciarstwa biegowego,Do 30 kmZimowe szlaki narciarstwa biegowego na obszarze Parku
2) odsłanianie form skalnych oraz punktów widokowych poprzez podkrzesywanie i przycinanie gałęzi drzew na "Skalnych Grzybach", "Szczelińcu Wielkim" i "Błędnych Skałach"Według potrzebOddziały - 46, 47, 41, 116
3Usuwanie zanieczyszczeń stałych z obszaru ParkuWedług potrzebSzlaki turystyczne i miejsca odpoczynku zlokalizowane przy szlakach turystycznych na obszarze Parku
4Oznakowanie granic Parku:

1) ustawienie tablic przy wejściach do Parku,

30 sztukObwody ochronne - Szczeliniec, Bukowina, Czerwona Woda
2) koszenie trawy przy tablicach2 18 m2
5Utrzymanie dróg we właściwym stanie technicznymDo 50 kmObszar Parku

III. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Przeciwdziałanie procesom sukcesyjnym w ekosystemach trawiastych poprzez:

1) koszenie łąk, muraw i pastwisk z usuwaniem biomasy lub ekstensywny wypas zwierząt,

2) usuwanie naturalnego odnowienia drzew i krzewów (ochrona występujących na wskazanych obszarach siedlisk z listy Natura 2000 - kod 6210, 6230, 6430, 6510, 6520)

Do 345 haOddziały - 1a,b, 5a,b,d,f, 6j, 7x,z, 8b,c,d,f,g,m, 9a, 17c,d, i, k, m, n, o, s, y, z, bx, cx, fx, 18i,n, 19d, 20l,m,n,o,p,s,t,w,x,y,ax, dx,bx,hx,kx,lx, 21a,m,p, 26a, 43n,w, 44b,d,g,h,i,l,o, 49d, 51g, 52i, 61g,i,k, 62m, 67j,o, 70a, 72h,i,m, 78h,i,k,l,o, 79i, 80g, 81a, 100bx,cx, 107d,i,j,m,o,p,r,s, 108c,i, 109f, 112l, 113f,g,p, 121p,s,t, 128w,x,y,ax, 130o,p,r, 131a,b,c, 132i,j, 137d,f, 138b, 139g,j, 141bx,cx,gx,hx, 143d, 146j,r, 151w
2Waloryzacja i zachowanie starych odmian drzew owocowych, poprzez:
1) pielęgnowanie sadu kolekcyjnego,Do 2,5 haOddział 152m
2) pielęgnowanie starych sadów i przydomowych drzewWedług potrzebOddział 21p
3Restytucja populacji owadów będących naturalnymi zapylaczamiWedług potrzeb - do 20 kłód bartniczychOddziały - 137, 138, 152
41. Monitoring w zakresie występowania inwazyjnych gatunków roślin, takich jak:

1) rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica),

2) rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis),

3) rdestowiec pośredni (Reynoutria x Bohemia),

4) barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi),

5) barszcz Mantegazziego (Heracleum mantegazianum),

6) niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera).

2. W przypadku stwierdzenia inwazyjnych gatunków roślin:

1) koszenie,

2) wykopywanie,

3) wywiezienie poza granice Parku,

4) zniszczenie

Według potrzebObszar Parku w miejscach występowania

B. Inne, według specyfiki Parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja
11. Budowa, remonty i utrzymanie szlaków oraz urządzeń turystycznych:Szlaki turystyczne i obiekty zlokalizowane przy - szlakach turystycznych, polach wypoczynkowych i parkingach, na obszarze Parku
1) naprawa i bieżąca konserwacja infrastruktury turystycznej w tym oznakowań, drogowskazów na węzłach komunikacyjnych,Według potrzeb
2) wymiana tablic edukacyjnych i informacyjnych przy szlakach i miejscach odpoczynku,Łącznie do 10 sztuk
3) konserwacje i remonty oznakowania oraz wyposażenia szlaków turystycznych,Do 50 km
4) konserwacja wyposażenia miejsc odpoczynku oraz koszenie trawy w miejscach odpoczynku,Według potrzeb
5) budowa kładek i pomostów na szlakach turystycznych,Według potrzeb
6) usuwanie napisów (skutki wandalizmu) z infrastruktury turystycznej i skał,Według potrzeb
7) naprawa i bieżąca konserwacja nawierzchni szlaków turystycznych (piaskowiec radkowski).Do 15 km
2. Przygotowanie szlaków turystycznych do sezonu turystycznego, poprzez:

1) udrożnianie szlaków - usuwanie drzew tarasujących szlaki,

2) usuwanie martwych drzew zagrażających turystom poruszającym się po szlakach.

Do 37 km, według potrzebSzlaki turystyczne zlokalizowane na obszarze Parku
3. Odnowienie oznakowania szlaku rowerowego.Do 53 km, według potrzebSzlaki rowerowe na obszarze Parku
4. Remont i zagospodarowanie obiektów przejętych od wojska w rejonie Błędnych Skał.Według potrzebOddział 121 f
5. Bieżące remonty i naprawy wyposażenia i nawierzchni parkingów (Kształtna Łąka, YMCA, Wodospady Pośny, Batorówek, Droga nad Urwiskiem, pod Szczelińcem).Oddziały - 50f, 133f,g, 35f, 62, 31c, 42g
6. Koszenie trawy na parkingach i miejscach odpoczynku (Kształtna Łąka, YMCA, Wodospady Pośny, Batorówek, Droga nad Urwiskiem, pod Szczelińcem).Około 2 haOddziały - 50f, 133f,g, 35f, 62, 31c, 42g
7. Budowa Ekocentrum przy Dyrekcji Parku.1 budynekOddział 151 t
8. Bieżące naprawy i konserwacje stanowiska edukacyjnego "Łąki Pasterskie" (ścieżka geologiczna).Według potrzebOddział 44 d
9. Bieżące naprawy i konserwacje stanowiska edukacyjnego "Czerwona Skała" (ścieżka geologiczna).Oddział 148 c
10. Bieżące naprawy i konserwacja stanowisk "Ścieżki Skalnej Rzeźby".Łącznie 14 stanowiskOddziały - 17, 17A, 20A, 157A, 41A - przebieg po żółtym szlaku turystycznym
1. Bieżąca naprawa wyposażenia ścieżki edukacyjnej "Płazy".7 stanowisk oraz ławki, mostki i wiataOddział 151 t, y, w, z, x, ax, bx, cx
2. Wykaszanie roślinności na grobli0,10 ha
2Ograniczanie niekontrolowanej penetracji ludzkiej obszaru Parku poprzez przygotowanie, oznakowanie i utrzymanie zimowych szlaków narciarstwa biegowegoDo 35 kmZimowe szlaki narciarstwa biegowego, na obszarze Parku
3Usuwanie zanieczyszczeń stałych z obszaru Parku poprzez ich zbiórkę i wywóz z miejsc występowaniaWedług potrzebSzlaki turystyczne i miejsca odpoczynku zlokalizowane przy szlakach

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Parku Narodowego Gór Stołowych, w skali 1:15 000 według stanu na 1.01.2010 r. Podział na pododdziały oznaczone literą oraz obszary objęte ochroną częściową przyjęto zgodnie z mapą obszarów ochronnych Parku Narodowego Gór Stołowych, w skali 1:15 000, według stanu na 1.01.2010 r. Mapy znajdują się w siedzibie Parku Narodowego Gór Stołowych w miejscowości Kudowa-Zdrój.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt na obszarach objętych ochroną ścisłą

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Skalnica zwodnicza (Saxifraga sponhemica)Ocena stanu populacji w rejonie Rogowej Kopy, na powierzchni 0,5 ha (jedyne stanowisko w kraju)Coroczny monitoring liczebności i struktury populacji
2Sosna drzewokosa (Pinus x rhaetica)1. Ocena stanu populacji.

2. Działania zmierzające do powiększenia liczebności populacji i stanowisk

1. Monitoring.

2. Zbiór szyszek z 10 osobników (po 4 szyszki z osobnika).

3. Zbiór zrazów do szczepień z około 20 osobników

3Bagno zwyczajne (Ledum palustre)1. Ocena stanu populacji.

2. Działania zmierzające do powiększenia liczebności populacji i stanowisk

1. Monitoring.

2. Zbiór (w ilości do 10 torebek nasiennych z jednego osobnika) i wysiew nasion z 2 osobników

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.Nazwa gatunkówRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
11. Sokół wędrowny (Falco peregrinus).

2. Jarząbek (Bonasa bonasia).

3. Puchacz (Bubo bubo).

4. Sóweczka (Glaucidium passerinum).

5. Włochatka (Aegolius funereus).

6. Bocian czarny (Ciconia nigra).

7. Żuraw (Grus grus)

Rozpoznanie w terenie celem objęcia ochroną miejsc ich występowania i rozrodu1. Monitoring miejsc występowania, liczebności i parametrów rozrodczych poszczególnych gatunków.

2. Ograniczanie dostępu do miejsc rozrodu lub w ich bezpośrednie sąsiedztwo.

3. Wzmożony dozór terenu w celu ograniczenia płoszenia zwierząt.

4. Obrączkowanie

2Gatunki zwierząt owadożernych i gryzoniAktualizacja listy gatunków i ich stanowisk1. Inwentaryzacja składu gatunkowego poprzez prowadzenie odłowów w stożki i pułapki żywołowne.

2. Dokumentacja fotograficzna.

3. W przypadku karczowników - pobranie włosów do analiz genetycznych

3Popielicowate (Gliridae)Rozpoznanie w terenie celem objęcia ochroną miejsc ich występowania i rozrodu1. Monitoring miejsc występowania.

2. Inwentaryzacja poprzez prowadzenie odłowów - oznakowanie numeryczne.

3. Pobranie włosów do analiz genetycznych

4Nietoperze (Chiroptera)Rozpoznanie w terenie celem objęcia ochroną miejsc ich występowania - zarówno schronień zimowych i letnich (w tym miejsc rozrodu)1. Monitoring miejsc występowania i liczebności poszczególnych gatunków.

2. Ograniczanie dostępu do miejsc rozrodu lub w ich bezpośrednie sąsiedztwo

II. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt na obszarach objętych ochroną czynną

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.Nazwa gatunkówRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Rojownik pospolity (Jovibarba sobolifera)1. Monitoring populacji.

2. Działania zmierzające do powiększenia liczebności populacji i stanowisk

Wprowadzenie wyhodowanych osobników na nowe stanowisko
2Bagno zwyczajne (Ledum palustre)1. Monitoring populacji.

2. Działania zmierzające do powiększenia liczebności populacji i stanowisk

Zbiór (w ilości do 10 torebek nasiennych z jednego osobnika) i wysiew nasion z 2 osobników
3Sosna drzewokosa (Pinus x rhaetica)1. Działanie zmierzające do powiększenia liczebności populacji i stanowisk.

2. Inwentaryzacja sosny drzewokosej (Pinus x Rhaetica) w Obwodzie Ochronnym Bukowina

1. Wysiew nasion.

2. Hodowla sadzonek.

3. Zbiór igieł do badań genetycznych (po 4 sztuki z osobnika).

4. Założenie plantacji sosny drzewokosej (Pinus x rhaetica)

41. Zanokcica zielona (Asplenium viride).

2. Zanokcica północna (Asplenium septentrionalne).

3. Podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant).

4. Paprotnik kolczysty (Polystichum aculeatum).

5. Dzwonek szerokolistny (Campanula latifolia).

6. Gruszycznik jednokwiatowy (Moneses uniflora).

7. Gnieźnik leśny (Neotia nidus-avis).

8. Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis).

9. Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum).

10. Lilia złotogłów (Lilium martagon).

11. Bażyna czarna (Empetrum nigrum)

Uaktualnienie miejsc występowania, w celu objęcia stanowisk szczególną ochroną1. Monitoring miejsc występowania i liczebności stanowisk.

2. Wzmożony dozór terenu w celu zabezpieczenia istniejących populacji

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.Nazwa gatunkówRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Niepylak apollo (Parnassius apollo)1. Tworzenie warunków do bytowania i rozwoju.

2. Hodowla i reintrodukcja gatunku.

1. Hodowla rośliny żywicielskiej Sedum maximum.

2. Przygotowanie do hodowli i reintrodukcji niepylaka Apollo (Parnassius apollo)

21. Puchacz (Bubo Bubo).

2. Sóweczka (Glaucidium passerinum).

3. Włochatka (Aegolius funereus).

4. Bocian czarny (Ciconia nigra).

5. Sokół wędrowny (Falco peregrinus).

6. Jarząbek (Bonasa Banasia).

7. Żuraw (Grus grus)

Rozpoznanie w terenie celem objęcia ochroną miejsc ich występowania i rozrodu1. Monitoring miejsc występowania, liczebności i parametrów rozrodczych poszczególnych gatunków.

2. Ograniczanie dostępu do miejsc rozrodu lub w ich bezpośrednie sąsiedztwo.

3. Wzmożony dozór terenu w celu ograniczenia płoszenia zwierząt.

4. Obrączkowanie.

5. Czyszczenie gniazd i budek lęgowych.

6. Demontaż starych budek

3Gatunki ptakówDokarmianie ptaków w okresie ostrej zimyWyłożenie karmy dla ptaków przy osadach Parku
4Gatunki zwierząt owadożernych i gryzoniAktualizacja listy gatunków i ich stanowisk1. Inwentaryzacja składu gatunkowego poprzez prowadzenie odłowów w stożki i pułapki żywołowne.

2. Dokumentacja fotograficzna.

3. W przypadku karczowników - pobranie włosów do analiz genetycznych

5Popielicowate (Gliridae)Rozpoznanie w terenie celem objęcia ochroną miejsc ich występowania i rozrodu1. Monitoring miejsc występowania, kontrole i czyszczenie budek, demontaż starych budek.

2. Inwentaryzacja poprzez prowadzenie odłowów - oznakowanie numeryczne.

3. Pobranie włosów do analiz genetycznych

6Nietoperze (Chiroptera)Rozpoznanie w terenie celem objęcia ochroną miejsc ich występowania, zarówno schronień zimowych i letnich (w tym miejsc rozrodu)1. Monitoring miejsc występowania i liczebności poszczególnych gatunków.

2. Ograniczanie dostępu do miejsc rozrodu lub w ich bezpośrednie sąsiedztwo.

III. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną krajobrazową

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.Nazwa gatunkówRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Goryczuszka czeska (Gentianella bohemica)1. Monitoring populacji.

2. Działania zmierzające do powiększenia liczebności

W okresie dojrzewania nasion ręczne wzruszanie niewielkich fragmentów gleby populacji w pobliżu osobników gatunku, w celu zwiększenia możliwości rozprzestrzeniania
2Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus)1. Monitoring populacji.

2. Wzmacnianie trwałości populacji naturalnych oraz ochrona ex situ

1. Zbiór nasion.

2. Hodowla sadzonek do zasilenia populacji macierzystych.

3. Monitoring

31. Zerwa kulista (Phyteuma orbiculare).

2. Pełnik europejski (Trollius europaeus).

3. Orlik pospolity (Aquliegia vulgaris).

4. Koniczyna kasztanowata (Trifolium spadiceum).

5. Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum).

6. Lilia bulwkowata (Lilium bulbiferum).

7. Podkolan biały (Platanthera bifolia).

8. Storczyk męski (Orchis mascula).

9. Storczyca kulista (Traunsteinera globosa).

10. Nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum)

Uaktualnienie miejsc występowania, w celu objęcia stanowisk szczególną ochroną1. Monitoring miejsc występowania i liczebności stanowisk.

2. Wzmożony dozór terenu w celu zabezpieczenia istniejących populacji

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.Nazwa gatunkówRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Gatunki zwierząt owadożernych i gryzoniAktualizacja listy gatunków i ich stanowisk1. Inwentaryzacja składu gatunkowego poprzez prowadzenie odłowów w stożki i pułapki żywołowne.

2. Dokumentacja fotograficzna.

3. W przypadku karczowników - pobranie włosów do analiz genetycznych

2Derkacz (Crex crex)Rozpoznanie w terenie celem objęcia ochroną miejsc ich występowania i rozrodu1. Monitoring miejsc występowania i liczebności poszczególnych gatunków.

2. Ograniczanie dostępu do miejsc rozrodu lub w ich bezpośrednie sąsiedztwo

31. Myszołów (Buteo buteo).

2. Trzmielojad (Pernis apivorus).

3. Jastrząb (Accipiter gentilis).

4. Pustułka (Falco tinnunculus)

Utrzymanie terenów otwartychKoszenie i odkrzaczanie zarastających fragmentów łąkowych stanowiących areały łowieckie ptaków szponiastych
4Gatunki bezkręgowców chronionych (Lepidoptera)Utrzymanie terenów otwartychKoszenia zapobiegające zarastaniu stanowisk bytowania motyli, m.in. modraszków (Phengaris teleius) oraz (Phengaris nausithous)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.Rodzaj ochronyLokalizacja1)Powierzchnia ogółem w ha
1Ochrona ścisłaOddziały - 1i, j, m, 2a-h, j, l, m, 7l-o, r, 15a, d, f, 16a-c, f-i, k, l, 17a, b, j, l, p, t, 18g, 19b, 20fx, gx, ix, 23a-c, m-o, z, ax, cx, 25f-j, 26g-i, 27a-d, 28d, 33b-f, h, 34a-h, j, 35a-d, g-w, 37a-k, 38d, f, 42h, 44n, p, r-t, 45d, 46c, 47d, f, 57b, c, 76a-n, 83a-d, g, bx, 88c, g-k, m-o, 103a-c, g, h, 111a, b, 112a, 132d-h, k, m, n, 133j, 134d, g, i-n, 135a-l, 136b, 137a-c, g, 138d, g , 139a, b, f, k, l, 140a-c771,00
2Ochrona czynnaOddziały - 1c-h,k,l, 2i,k, 3a-h, 4a-p, 5c, 6a-i,k.l 7a-k,p,s-w,y 8a,h-l,n, 9b-i, 10a-i, 11a-j, 12a-o, 13a-p, 14b-h, 15b,c, 16j,m, 17f,g,h,r,w,x,ax,dx,gx, hx 18a-f,h,j,k-m, 19a,c,f-r, 20a-c,f,j,k,r,cx,jx 21b-l,n,o, 22a-g,i-k, 23d-i,l,p-t,x,y 24a-c, 25b-d,k,l, 26b-f, 28a-c,f, 29a-j, 30a-f,h,i-m,o 31a,b,d-h, 32a-f,h-l, 34i, 36a-f, 37l-n, 38a-c,g, 39a-i, 40a-d,g-i, 41a-l,n-w, 42a,c,f,g,j,k, 43a-m,o-t,y,z 44a,c,f,k,m 45a-c,f,g, 46a,b, d-h, 47a-c,g-m, 48a-h, 49a-c,f-h, 50a,b,d,g-j, 51b-f,h, 52b-h, 53a-h, 54a-g, 55a-f, 56a-f, 57a,d-g, 58a-f, 59a-f, 60a-g, 61a-f, 62a-k, 63a-m, 64a-g, 65a-l, 66a-n, 67a-i,k-n,p, 68a-g, 69a-j, 70c-k, 71a-c, 72a-g,j-l,n-x, 73a-g, 74a-j, 75a-l, 77a-j, 78a,c-h,p-fx, 79a-h, 80a,c,d,h, i,k,m-s, 81b-k,m,n,p, 82a-h, 83h,j,l-o,r-w,x,y,ax,cx,fx,gx, 84a,b,d-k, 85a-l, 86a,c-j, 87a-p,s,w-bx, 88a,b,d,l, 89a-r, 90a-h, 91a-k, 92a-h, 93a-f, 94a-c, 95a-n, 96a-o, 97a-p, 98a-d, 99a-n, 100a-ax, 101a-d, 102a-g, 103d,f, 104a-f, 105a-l, 106a-k, 107a-c,f-h,k,l,n, 108a,b,d-h, 109a-d,g, 110a-h,j-t, 111c-h, 112b-k, 113a-d,i-o,r-t, 114a-d, 115a-d, 116a,c-i,k-o, 117a,c,d,g-dx,gx-ix, 118a-r, 119a-t, 120a-h, 121a-d,g-o, 122a-p, 123a-d, 124a-k, 125a-i, 126a-n, 127a-l, 128a-t, 129a-j, 130a-n,s, 132a,c,l, 133a-f,h,i, 134a,c,f, 136a,c, 137h-j, 138a,c,f, 139c,d,h,i,m, 140d-p, 141ab-ax,dx, 142a-d, 143a,b,c,f,g, 144a-g, 145a-r, 146a-i,k-p,s-z, 147a-g, 148a,b,d-j, 149a-n, 150a-h, 151a-l, 152a-l,n-p, 153a-j4944,77
3Ochrona krajobrazowaOddziały - 1a,b,n, 5a,b,d,f, 5Aa-c, 6j, 7x,z, 8b-g,m, 8Aa,b, 9a, 9Aa,b, 14a, 15g, 16d, 17c,d,i,k,m-o,s,y,z,bx,cx,fx, 17Aa-g, 18i,n, 19d, 20d,l,m-p,s-bx,dx,hx,kx,lx, 20Aa-zx,ay-zy, 20Ba-zx,ay-ky, 20Ca-px, 20Da-h, 21a,m,p, 21Aa-c, 22h, 22Aa-r, 23j,k,w,bx,dx, 23Aa-m, 23Ba-s, 25a, 26a, 30g,n, 31c, 32g, 33a,g, 34k,l, 35f, 40f, 41m,x-z, 41 Aa, 42b,d, 43n,w,x,ax, 43Aa, 44b,d,g-i,l,o, 44Aa-h, 49d, 50c,f, 51a,g,i, 52a,i, 61g-k, 62l,m, 67j,o, 68h, 70a,b, 72h,i,m, 78b,h-o, 78Aa, 79i,j, 80b,f,g,j,l, 81a,l,o,r, 83f,i,k,p,z,dx,hx, 83Aa-g, 84c, 85l,m, 86b, 87r, 88f, 89Aa, 99o, 100bx,cx, 103i, 106l, 107d,i,j,m,o-s, 108c,i, 109f, 110i, 112l, 112Aa,b, 113f-h,p, 113Aa-hx, 116b,j, 117b,f,fx, 121f,p-w,x, 128w-z,ax, 130o-r, 131a-c, 131Aa-m, 132b,i,j, 133g, 134b,h, 135Aa-n, 136d, 137d,f,k, 138b,h, 139g,j, 139Aa, 141bx-hx, 143d, 146j,r, 148c, 151m-dx, 152m, 154Aa-d, 155Aa, 156Aa, 157Aa-d, 158Aa, 159Aa-g, 160Aa,b, 161Aa-c, 162Aa,b624,39
Razem6340,16
1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Parku Narodowego Gór Stołowych, w skali 1:15.000, według stanu na 1.01.2010 r. Podział na pododdziały oznaczone literą oraz obszary objęte ochroną częściową przyjęto zgodnie z mapą obszarów ochronnych Parku Narodowego Gór Stołowych, w skali 1:15.000, według stanu na 1.01.2010 r. Mapy znajdują się w siedzibie Parku Narodowego Gór Stołowych w miejscowości Kudowa-Zdrój.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych
Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Ośrodek edukacyjny w siedzibie dyrekcji Parku, oddział 151t40 osób
2Ekocentrum, oddział 151t50 osób
3Stanowiska edukacyjne "Geoatrakcje Gór Stołowych", oddziały - 29a, 106d, 97f, 44 d, 148 c20 osób/stanowisko
4Miejsce kultu religijnego Krucza Kopa, oddział 145100 osób

II. Miejsca udostępniane w celach turystycznych i rekreacyjnych

Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna ilość osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Błędne Skały, oddział 116500 osób
2Szczeliniec Wielki, oddziały - 41, 41A500 osób
31. Parking w oddziale 62l,m, Obwód Ochronny Czerwona Woda (Hutniczy Most).

2. Parking w oddziale 50 f, Obwód Ochronny Szczeliniec (Kształtna Łąka).

3. Parking w oddziale 133 g, Obwód Ochronny Bukowina (Polana YMCA)

50 osób
4Miejsca postoju pojazdów na terenie Parku:

1) parking w oddziale 148c, Obwód Ochronny Bukowina (Czerwona Skała),

2) parking w oddziale 133g, Obwód Ochronny Bukowina (polana YMCA),

3) parking w oddziale 116j, Obwód Ochronny Bukowina (parking przy Błędnych Skałach),

4) parking w oddziale 121f, Obwód Ochronny Bukowina (teren byłej jednostki wojskowej),

5) parking w oddziale 106I,f 79b, Obwód Ochronny Czerwona Woda (Parking Lisia Przełęcz I i II),

6) parking w oddziale 42g, Obwód Ochronny Szczeliniec - (Parking pod Szczelińcem),

7) parking w oddziale 50f, Obwód Ochronny Szczeliniec (Kształtna Łąka),

8) parking w oddziale 31c, Obwód Ochronny Szczeliniec (Parking Droga nad Urwiskiem),

9) parking w oddziale 35f, Obwód Ochronny Szczeliniec (Wodospady Pośny),

10) parking w oddziale 62l,m, Obwód Ochronny Czerwona Woda (Hutniczy Most)

1600 osób
5Miejsca do biwakowania na terenie Parku:

1) parking w oddziale 62l,m, Obwód Ochronny Czerwona Woda (Hutniczy Most),

2) parking w oddziale 50f, Obwód Ochronny Szczeliniec (Kształtna Łąka)

20 osób

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Parku Narodowego Gór Stołowych, w skali 1:15 000, według stanu na 1.01.2010 r. Podział na pododdziały oznaczone literą oraz obszary objęte ochroną częściową przyjęto zgodnie z mapą obszarów ochronnych Parku Narodowego Gór Stołowych, w skali 1:15 000, według stanu na 1.01.2010 r. Mapy znajdują się w siedzibie Parku Narodowego Gór Stołowych w miejscowości Kudowa-Zdrój.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).
2 Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
3 Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
4 Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
5 Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.