Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2013.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 70
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stołowych

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się zadania ochronne dla Parku Narodowego Gór Stołowych, zwanego dalej "Parkiem", na 2013 r.
§  2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;
5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 985.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)
Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Zamieranie sztucznych drzewostanów będących monokulturami świerkowymi niedostosowanymi do siedliska, a stanowiącymi w Parku około 83% powierzchni drzewostanów1. Usuwanie drzew chorych i obumierających, jeżeli zagrażają one trwałości drzewostanów, z pozostawieniem niezbędnej liczby drzew ze względu na ochronę różnorodności biologicznej.

2. Działania wykonane z uwzględnieniem wymogów ochrony siedlisk i gatunków określonych w załącznikach do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, zwanej dalej "dyrektywą siedliskową" oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, zwanej dalej "dyrektywą ptasią", czyli zachowanie właściwego stanu zdrowotnego drzewostanów, poprzez:

1) wyznaczanie i eliminowanie oraz korowanie drzew opanowanych przez grzyby (głównie z rodzaju opieniek) i owady (głównie kornik drukarz) zagrażające trwałości drzewostanów,

2) prowadzenie czynności w zakresie ochrony lasu, w szczególności wykonywanie monitoringu zagrożenia drzewostanów, poprzez:

a) jesienne poszukiwania larw zasnui świerkowej,

b) wystawianie pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę,

c) wykładanie pułapek klasycznych i feromonowych na kornika drukarza

2Niszczenie ekosystemów naskalnych1. Ograniczanie penetracji ludzkiej.

2. Udostępnianie wybranych fragmentów Parku do wspinaczki

3Antropogenna erozja gleb na stokach1. Ograniczanie penetracji ludzkiej.

2. Zabudowa przeciwerozyjna istniejących szlaków

4Niekontrolowana penetracja ludzka całego terenu Parku (niszczenie roślinności w pobliżu szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych, niszczenie runa leśnego)1. Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę i konserwację infrastruktury turystycznej.

2. Konserwacja szlaków (według potrzeb) - wymiana słupów i drogowskazów na węzłach komunikacyjnych.

3. Konserwacja szlaków rowerowych, ścieżek dydaktycznych oraz wykonanie kolejnych ścieżek.

4. Konserwacja wyposażenia miejsc odpoczynku, a także koszenie trawy w miejscach odpoczynku.

5. Ustawianie tablic informacyjnych z regulaminem Parku i piktogramów.

6. Konserwacja oznakowania granic Parku.

7. Pobieranie opłat za udostępnienie wybranych obszarów Parku.

8. Odsłanianie form skalnych.

9. Kontrola właściwego sposobu zbioru jagód i grzybów

5Niewystarczająca łączność na terenie Parku mogąca skutkować utrudnianiem akcji ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życiaPoprawa łączności poprzez stworzenie wewnętrznego cyfrowego systemu łączności, niezależnego od operatorów publicznych
61. Niezgodność składu gatunkowego z siedliskiem.

2. Niewłaściwa struktura przestrzenna i wiekowa drzewostanów

1. Regulowanie składu gatunkowego drzewostanów z uwzględnieniem fazy rozwojowej drzewostanu, typu siedliska oraz typu zbiorowiska roślinnego i możliwych wariantów składu gatunkowego.

2. Działania wykonane z uwzględnieniem wymogów ochrony siedlisk i gatunków określonych w załącznikach do dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej.

3. Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych w drzewostanach objętych programem przebudowy i renaturalizacji polegających na:

1) stosowaniu różnych rodzajów cięć dla potrzeb przebudowy składu gatunkowego drzewostanów,

2) odnawianiu drzewostanu pod osłoną, w lukach, na gniazdach oraz w poprawkach i uzupełnieniach,

3) ochronie odnowień poprzez składanie gałęzi,

4) wykaszaniu roślinności zielnej w odnowieniach,

5) pracach szkółkarskich,

6) zbiorze nasion i szyszek

7Uszkadzanie odnowień i młodników przez zwierzynę płowąZabezpieczanie drzewostanów przed nadmiernym uszkodzeniami powodowanymi przez zwierzęta roślinożerne, przez:

1) regulację liczebności populacji zwierząt roślinożernych do poziomu odpowiadającego pojemności wyżywieniowej siedliska,

2) zabezpieczanie młodego pokolenia drzew (grodzenie upraw siatką leśną, smarowanie drzew środkiem odstraszającym)

8Zarastanie ekosystemów trawiastych na skutek sukcesji1. Koszenie łąk i pastwisk z usuwaniem biomasy lub wypas zwierząt.

2. Usuwanie naturalnego odnowienia drzew i krzewów z ekosystemów trawiastych

9Deficyt potencjalnych miejsc lęgowych dla dziuplaków wtórnych (sowy) i popielicowatych1. Zwiększanie liczby potencjalnych miejsc lęgowych poprzez wywieszanie budek lęgowych.

2. Rezygnacja z prac leśnych w strefach ochronnych ptaków

10Zanikanie starych odmian drzew owocowych1. Wegetatywne rozmnażanie drzew i krzewów owocowych z egzemplarzy rosnących na terenie Parku.

2. Pielęgnowanie sadu kolekcyjnego i starych sadów oraz drzew przydomowych

11Zamieranie osobników lub kłopoty z naturalnym odbudowaniem populacji gatunków rzadkich i chronionych:

1) sosny drzewokosej (Pinus x rhaetica),

2) skalnicy zwodniczej (Saxifraga sponhemica),

3) goryczuszki czeskiej (Gentianella bohemica),

4) bagna zwyczajnego (Ledum palustre),

5) rojownika pospolitego (Jovibarba sobolifera)

1. Zbiór nasion i owoców.

2. Rozmnażanie wegetatywne.

3. Hodowla sadzonek.

4. Wprowadzanie wyhodowanych sadzonek na wybrane stanowiska.

5. Monitoring

12Zanieczyszczenie powierzchni ziemi1. Zbiórka, segregacja i wywóz odpadów stałych.

2. Likwidacja zbędnej infrastruktury turystycznej

13Degradacja infrastruktury drogowej przez czynniki abiotyczne i antropogeniczne, utrudniająca dojazd do powstałych zagrożeń, np. pożarów, turystów, którzy ulegli wypadkowiUtrzymanie przejezdności dróg poprzez naprawę zniszczonych odcinków
141. Zmiana stosunków wodnych i szaty roślinnej oraz zubożenie siedlisk wilgotnych spowodowane odwodnieniem ekosystemów starymi rowami melioracyjnymi.

2. Zarastanie wysychających mokradeł nalotem świerka.

3. Nadmierny odpływ wody

1. Ochrona i odtwarzanie zagrożonych siedlisk hydrogenicznych w Parku poprzez ograniczenie nadmiernego odpływu wody.

2. Ograniczenie spływu po zboczach oraz usuwanie nalotów świerkowych

15Presja zabudowy prywatnych nieruchomości na obszarze ParkuWykup gruntów

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Nadmierny ruch pojazdów na drodze do Błędnych Skał, skutkujący napływem dużej liczby turystów, powodujący potencjalne zagrożenie dla przyrody ParkuOgraniczanie ruchu pojazdów drogą do Błędnych Skał poprzez zagospodarowanie edukacyjno-turystyczne obszaru Błędnych Skał i Polany YMCA oraz obiektów powojskowych w rejonie Błędnych Skał
2Koncentracja ruchu turystycznego na Szczelińcu Wielkim i Błędnych Skałach, powodująca potencjalne zagrożenie dla przyrody ParkuZagospodarowanie edukacyjno - turystyczne obszaru Karłowa
3Zagrożenie życia i zdrowia turystów z powodu stojących martwych drzew i lekkomyślnego zbliżania się do urwisk i przepaści1. Systematyczne usuwanie obumarłych drzew w pobliżu szlaków turystycznych

2. Oznakowanie tablicami ostrzegawczymi miejsc niebezpiecznych

4Naturalne masowe ruchy skał, stanowiące zagrożenie dla ruchu turystycznego1. Monitorowanie masowych ruchów skał - odczyty szczelinomierzy.

2. Wykonywanie działań zabezpieczających w rejonie szlaków turystycznych

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Działania ochronne na obszarach ochrony ścisłej
Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
11. Budowa, remonty i utrzymanie szlaków i urządzeń turystycznych:Szlaki turystyczne i obiekty zlokalizowane

przy szlakach turystycznych na obszarze Parku

1) naprawa i bieżąca konserwacja infrastruktury turystycznej w tym oznakowań, drogowskazów na węzłach komunikacyjnych; remont lub wymiana tablic edukacyjnych i informacyjnych przy szlakach oraz miejscach odpoczynku, remont lub wymiana szlakowskazów,Razem do 10 sztuk
2) konserwacje i remonty oznakowania oraz wyposażenia szlaków turystycznych,

3) usuwanie napisów (skutki wandalizmu) z infrastruktury turystycznej i skał,

Do 7 km
4) naprawa i bieżąca konserwacja nawierzchni szlaków turystycznych piaskowcem radkowskim,Do 7 km
5) odnowienie oznakowania szlaków rowerowych,Do 53 kmSzlaki rowerowe na obszarze Parku
6) odnowienie oznakowania szlaków pieszych.Do 50 km
2. Przygotowanie szlaków turystycznych do sezonu turystycznego, przez:Szlaki turystyczne zlokalizowane na obszarze Parku
1) udrożnianie szlaków przez usuwanie drzew tarasujących szlaki,Do 7 km, według potrzeb
2) usuwanie martwych drzew zagrażających turystom poruszającym się po szlakach,Do 7 km, według potrzeb
3) oznaczenie szlaków narciarskich.35 km
3. Budowa parkingu wraz z infrastrukturą.58 miejsc parkingowychBłędne Skały - obiekt powój skowy
4. Remont szlaku turystycznego i wyposażenie go w infrastrukturę turystyczną.1300 mSzlak zielony - Ostra Góra - Pasterka - Karłów
5. Bieżące naprawy i konserwacje kładki edukacyjnej "Niknąca Łąka".Według potrzebOddział 57b, przebieg po żółtym szlaku turystycznym
6. Bieżące naprawy i konserwacje stanowisk "Ścieżki Skalnej Rzeźby"Łącznie 14 stanowiskOddziały - 15, 16, 2, przebieg po żółtym szlaku turystycznym
2Usuwanie zanieczyszczeń stałych z obszaru ParkuWedług potrzebSzlaki turystyczne i miejsca odpoczynku zlokalizowane przy szlakach turystycznych na obszarze Parku
3Oznakowanie granic obszarów objętych ochroną ścisłąDo 10 kmObszar Parku w miejscach występowania

II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Regulowanie składu gatunkowego drzewostanów z uwzględnieniem fazy rozwojowej drzewostanu, typu siedliska oraz typu zbiorowiska roślinnego i możliwych wariantów składu gatunkowego (czyszczenia wczesne, późne)Do 48,78 haOddziały - 4j, 7g, 10i, 12g, 14c, 16m, 18b, 31g, 38b, 41g, 42g,4 9g, 48d, 51c, 52h, 60f, 62d, 671, 67p, 77b,c, 117j, 118a,n, 120f,g 124i, 127c, 146k, 151f, 151h
2Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych w drzewostanach objętych programem przebudowy i renaturalizacji, po uwzględnieniu odnowień naturalnych, polegających na:Do 49,26 haOddziały - 1h, 25d, 40h, 47i, 81b, 84j, 142a, 142b
1) stosowaniu różnych rodzajów cięć dla potrzeb przebudowy składu gatunkowego drzewostanów (cięcia IV, V i starszej klasy wieku),
2) przygotowaniu powierzchni do odnawiania drzewostanu, odnawianie drzewostanu poprzez sadzenie drzew pod osłoną, w lukach, na gniazdach oraz w ramach poprawek i uzupełnień oraz poprzez siew,Do 45 haObwody ochronne -Szczeliniec, Czerwona Woda, Bukowina
3) ochronie odnowień poprzez składanie gałęzi,Według potrzeb
4) wykaszaniu roślinności zielnej w odnowieniach,Do 40 ha
5) pracach szkółkarskich,1,59 haOddziały - 10h, 15b, 251, 39c, 43o, 51h, 80h, 118r, 143g, 144b
6) zbiorze nasion buku, lipy drobnolistnej, wiązu górskiego, jarzęba pospolitego, klonu jaworu, szyszek jodły oraz nasion drzew i krzewów biocenotycznych (głóg, tarnina, itp.)Do 1000 kgObszar Parku w miejscach występowania
3Opóźnienie rozpadu monokultur świerkowych poprzez cięcia sanitarne - usuwanie powalonych, złamanych oraz zasiedlonych przez owady drzew z pozostawieniem części drzew niezagrażających zdrowotności drzewostanów3000 ha, według potrzeb i stopnia zagrożenia przez owadyObwody ochronne -Szczeliniec, Czerwona Woda, Bukowina
4Zachowanie właściwego stanu zdrowotnego drzewostanów, przez:3000 ha według potrzeb i stopnia rozwoju owadów
1) korowanie części drzew, pozostawionych w ekosystemach do rozpadu, a zasiedlonych przez owady w drzewostanach zagrożonych masowym występowaniem kornika drukarza i gatunków towarzyszących,
2) prowadzenie czynności w zakresie ochrony lasu, w szczególności wykonywanie monitoringu zagrożenia drzewostanów poprzez jesienne poszukiwania larw zasnui świerkowej,60 prób
3) prowadzenie czynności w zakresie ochrony lasu, w szczególności wykonywanie monitoringu zagrożenia drzewostanów poprzez wystawianie pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę,Do 40 sztuk
4) prowadzenie czynności w zakresie ochrony lasu, w szczególności wykonywanie monitoringu zagrożenia drzewostanów poprzez wykładanie pułapek klasycznych, feromonowych na kornika drukarzaWedług potrzeb
5Zabezpieczanie drzewostanów przed nadmiernym uszkodzeniami powodowanymi przez zwierzęta roślinożerne, przez:Jeleń - do 65 sztuk
1) regulację liczebności populacji zwierząt roślinożernych w celu ograniczenia szkód powstałych przez zgryzanie jodły i buka w odnowieniach sztucznych wprowadzanych jako przebudowa drzewostanów,Obwody ochronne -Szczeliniec, Czerwona Woda, Bukowina
2) zabezpieczanie młodego pokolenia drzew poprzez grodzenie upraw siatką leśną,Do 8000 m
3) zabezpieczanie młodego pokolenia drzew poprzez smarowanie drzew środkiem odstraszającymDo 150 ha

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Waloryzacja i zachowanie starych odmian drzew owocowych poprzez pielęgnowanie starych sadów i przydomowych drzewWedług potrzebOddziały - 18a,b, 21o, 22j, 991,n
21. Przeciwdziałanie procesom sukcesyjnym w siedliskach hydrogenicznych poprzez ręczne koszenie z usuwaniem biomasy.

2. Usuwanie naturalnego odnowienia drzew i krzewów

Do 2,0 haOddział - 80i,j,k,m,n,p

C. W ekosystemach wodnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja
1Konserwacja urządzeń hydrotechnicznych i przeciwpożarowych:

1) wykaszanie roślinności na grobli na powierzchni,

2) naprawa tablic informacyjnych i urządzeń

10,024 ha

Według potrzeb

Oddziały - 191,r, 78c
21. Ochrona i odtwarzanie zagrożonych siedlisk hydrogenicznych w Parku.

2. Ograniczenie nadmiernego odpływu wody poprzez zatykanie rumoszem drzewnym starych rowów melioracyjnych, spowolnienie spływu po zboczach.

3. Usuwanie nalotów świerkowych ocieniających mokradła.

4. Wykaszanie.

5. Naprawa tablic informacyjnych

Według potrzebTorfowiska i zabagnienia na terenie całego Parku

D. Inne, według specyfiki Parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
11. Budowa, remonty i utrzymanie szlaków i urządzeń turystycznych:Szlaki turystyczne i obiekty zlokalizowane przy szlakach turystycznych, polach wypoczynkowych i parkingach na obszarze Parku
1) naprawa i bieżąca konserwacja infrastruktury turystycznej, w tym oznakowań, drogowskazów na węzłach komunikacyjnych,Według potrzeb
2) budowa wiat turystycznych,3 sztuki
3) remont lub wymiana tablic edukacyjnych i informacyjnych przy szlakach oraz miejscach odpoczynku,Według potrzeb
4) remont lub wymiana znaków na szlakach,Łącznie do 54 sztuk
5) konserwacje i remonty oznakowania oraz wyposażenia szlaków turystycznych,Do 25 km
6) remont i wymiana ogrodzeń przy parkingach i polach wypoczynkowych,Według potrzeb
7) budowa kładek i pomostów na szlakach turystycznych.Według potrzeb
2. Usuwanie napisów (skutki wandalizmu) z infrastruktury turystycznej i skał,Według potrzeb
3. Naprawa i bieżąca konserwacja nawierzchni szlaków turystycznych (piaskowiec radkowski).Do 15 km
4. Przygotowanie szlaków turystycznych do sezonu turystycznego (udrożnianie szlaków przez usuwanie drzew tarasujących szlaki).Według potrzebSzlaki turystyczne zlokalizowane na obszarze Parku
5. Usuwanie martwych drzew zagrażających turystom poruszającym się po szlakach).Do 25 km, według potrzeb
6. Remonty wyposażenia tras turystycznych na Szczelińcu Wielkim:

1) wymiana balustrad przy schodach na Szczelińcu,

2) wymiana kładek,

3) remont nawierzchni szlaku

4) remont drobnej infrastruktury turystycznej

Według potrzebOddziały - 116, 121,41
7. Wykonanie barierek metalowych.Oddział 121 - szlak zielony relacji Bukowina - Błędne Skały
8. Bieżące naprawy nawierzchni szlaków rowerowych na terenie Parku.Według potrzeb - do 5 kmSzlaki rowerowe na obszarze Parku
9. Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych.Do 10 km
10. Bieżące naprawy i konserwacje ścieżki edukacyjnej "Ochrona Ekosystemów w Parku Narodowym Gór Stołowych".Łącznie 12 stanowiskOddziały - 115, 116, 117, 118, 120, 121
11. Bieżące naprawy i konserwacja stanowisk "Ścieżki Skalnej Rzeźby".Łącznie 14 stanowiskOddziały - 2, 4, 19,42, 41 - przebieg po żółtym szlaku turystycznym
12. Bieżące naprawy i konserwacje stanowiska edukacyjnego "Radkowskie Baszty" (ścieżka geologiczna).Według potrzebPododdział 29a
13. Bieżące naprawy i konserwacje stanowisk edukacyjnych "Wisząca Skała, Podmorskie Kanały, Białe Ściany" (ścieżka geologiczna).Oddziały - 106d, 97f
14. Bieżące naprawy i konserwacje kładki edukacyjnej "Niknąca Łąka"Oddział 57a - przebieg po żółtym szlaku turystycznym
2Ograniczanie niekontrolowanej penetracji ludzkiej obszaru Parku, poprzez:
1) przygotowanie, oznakowanie i utrzymanie zimowych szlaków narciarstwa biegowego, Do 30 kmZimowe szlaki narciarstwa biegowego na obszarze Parku
2) odsłanianie form skalnych oraz punktów widokowych poprzez podkrzesywanie i przycinanie gałęzi drzew na "Skalnych Grzybach", "Szczelińcu Wielkim" i "Błędnych Skałach"Według potrzebOddziały - 46, 47, 41, 116
3Poprawa łączności na terenie Parku, poprzez:

1) budowę wewnętrznego systemu łączności cyfrowej - posadowienie masztu stalowego w Obwodzie Ochronnym Czerwona Woda (Batorówek),

Około 500 mOddziały - 61 b, c, d, 62 k, 70 c, h
2) wykonanie połączenia kablowego z masztu do siedziby Obwodu Ochronnego,
3) budowę wewnętrznego systemu łączności cyfrowej - posadowienie systemu anten w południowej części Szczelińca Wielkiego,Około 600 mOddział 41
4) wykonanie połączenia kablowego z istniejącym masztem na Szczelińcu Wielkim
4Usuwanie zanieczyszczeń stałych z obszaru ParkuWedług potrzebSzlaki turystyczne i miejsca odpoczynku zlokalizowane przy szlakach turystycznych na obszarze Parku
5Oznakowanie granic Parku:

1) ustawienie tablic przy wejściach do Parku,

2) koszenie trawy przy tablicach

Obwody ochronne - Szczeliniec, Bukowina, Czerwona Woda
30 sztuk
2 18 m2
6Utrzymanie dróg we właściwym stanie technicznymDo 50 kmObszar Parku

III. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej

A. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Przeciwdziałanie procesom sukcesyjnym w ekosystemach trawiastych poprzez:

1) koszenie łąk, muraw i pastwisk z usuwaniem biomasy lub ekstensywny wypas zwierząt;

2) usuwanie naturalnego odnowienia drzew i krzewów (ochrona występujących na wskazanych obszarach siedlisk z listy Natura 2000 - kod 6210, 6230, 6430, 6510, 6520)

Do 345 haOddziały - 1a, b, 5a,b,d,f, 6j, 7x,z, 8b,c,d,f,g,m, 9a, 17c,d,i,k, m, n, o, s, y, z, bx, ex, fx, 18i,n, 19d, 201,m,n,o,p,s,t,w,x,y,ax,dx,bx,hx,kx,lx, 21a,m,p, 26a, 43n,w, 44b,d,g,h,i,l,o, 49d, 51g,52i,61g,i,k,62m, 67j,o, 70a, 72h,i,m, 78h,i,k,l,o, 79i, 80g, 81a, 100bx,cx, 107d,i,j,m,o,p,r,s, 108c,i, 109f, 112l, 113f,g,p, 121p,s,t, 128w,x,y,ax, 130o,p,r, 131a,b,c, 132i,j, 137d,f, 138b, 139g,j, 141bx,cx,gx,hx, 143d, 146j,r, 151w
2Waloryzacja i zachowanie starych odmian drzew owocowych, poprzez:Oddział 152m
1) pielęgnowanie sadu kolekcyjnego,do 2,5 ha
2) pielęgnowanie starych sadów i przydomowych drzewWedług potrzebOddział 21p

B. Inne, według specyfiki parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
11. Budowa, remonty i utrzymanie szlaków oraz urządzeń turystycznych:Szlaki turystyczne i obiekty zlokalizowane przy - szlakach turystycznych, polach wypoczynkowych i parkingach, na obszarze Parku
1) naprawa i bieżąca konserwacja infrastruktury turystycznej w tym oznakowań, drogowskazów na węzłach komunikacyjnych,Według potrzeb
2) wymiana tablic edukacyjnych i informacyjnych przy szlakach i miejscach odpoczynku,Łącznie do 10 sztuk
3) konserwacje i remonty oznakowania oraz wyposażenia szlaków turystycznych,Do 50 km
4) konserwacja wyposażenia miejsc odpoczynku oraz koszenie trawy w miejscach odpoczynku,Według potrzeb
5) budowa kładek i pomostów na szlakach turystycznych,Według potrzeb
6) usuwanie napisów (skutki wandalizmu) z infrastruktury turystycznej i skał,Według potrzeb
7) naprawa i bieżąca konserwacja nawierzchni szlaków turystycznych (piaskowiec radkowski).do 15 km
2. Przygotowanie szlaków turystycznych do sezonu turystycznego, poprzez:

1) udrożnianie szlaków - usuwanie drzew tarasujących szlaki,

2) usuwanie martwych drzew zagrażających turystom poruszającym się po szlakach.

Do 37 km, według potrzebSzlaki turystyczne zlokalizowane na obszarze Parku
3. Odnowienie oznakowania szlaku rowerowego.Do 53 km, według potrzebSzlaki rowerowe na obszarze Parku
4. Remont i zagospodarowanie obiektów przejętych od wojska w rejonie Błędnych Skał.Według potrzebOddział 121 f
5. Bieżące remonty i naprawy wyposażenia i nawierzchni parkingów (Kształtna Łąka, YMCA, Wodospady Pośny, Batorówek, Droga nad Urwiskiem, pod Szczelińcem).Oddziały - 50f, 133f,g, 35f, 62, 31c, 42g
6. Koszenie trawy na parkingach i miejscach odpoczynku (Kształtna Łąka, YMCA, Wodospady Pośny, Batorówek, Droga nad Urwiskiem, pod Szczelińcem).Około 2 haOddziały - 50f, 133f,g, 35f, 62, 31c, 42g
7. Rozbudowa obiektu wystawienniczego - Muzeum Żaby.Według potrzebOddział 151 t
8. Bieżące naprawy i konserwacje stanowiska edukacyjnego "Łąki Pasterskie" (ścieżka geologiczna).Oddział 44 d
9. Bieżące naprawy i konserwacje stanowiska edukacyjnego "Czerwona Skała" (ścieżka geologiczna).Oddział 148 c
10. Bieżące naprawy i konserwacja stanowisk "Ścieżki Skalnej Rzeźby"Łącznie 14 stanowiskOddziały - 17, 17A, 20A, 157A, 41A -przebieg po żółtym szlaku turystycznym
1. Bieżąca naprawa wyposażenia ścieżki edukacyjnej "Płazy".7 stanowisk oraz ławki, mostki i wiataOddział 151 t, y, w, z, x, ax, bx, ex
2. Wykaszanie roślinności na grobli0,10 ha
2Ograniczanie niekontrolowanej penetracji ludzkiej obszaru Parku poprzez przygotowanie, oznakowanie i utrzymanie zimowych szlaków narciarstwa biegowegoDo 35kmZimowe szlaki narciarstwa biegowego, na obszarze Parku
3Poprawa łączności na terenie Parku, poprzez:

1) budowę wewnętrznego systemu łączności cyfrowej - posadowienie masztu stalowego w Obwodzie Ochronnym Czerwona Woda (Batorówek),

Około 500 mOddział 70 b
2) wykonanie połączenia kablowego z masztu do siedziby Obwodu Ochronnego Czerwona Woda (Batorówek)
4Usuwanie zanieczyszczeń stałych z obszaru Parku poprzez ich zbiórkę i wywóz z miejsc występowaniaWedług potrzebSzlaki turystyczne i miejsca odpoczynku zlokalizowane przy szlakach turystycznych

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Parku Narodowego Gór Stołowych, w skali 1:15 000 według stanu na 1.01.2010 r. Podział na pododdziały oznaczone literą oraz obszary objęte ochroną częściową przyjęto zgodnie z mapą obszarów ochronnych Parku Narodowego Gór Stołowych, w skali 1:15 000, według stanu na 1.01.2010 r. Mapy znajdują się w siedzibie Parku Narodowego Gór Stołowych w miejscowości Kudowa-Zdrój.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Działania ochronne na obszarach ochrony ścisłej

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Skalnica zwodnicza (Saxifraga sponhemica)Ocena stanu populacji w rejonie Rogowej Kopy, na powierzchni 0,5 ha (jedyne stanowisko w kraju)Coroczny monitoring liczebności i struktury populacji
2Rodzime gatunki roślin min.:

1) konietlica łąkowa (Trisetum flavescens),

2) rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius),

3) lilia bulwkowata (Lilium bulbiferum),

4) lilia złotogłów (Lilium martagon),

5) zerwa kulista (Phyteuma orbiculare),

6) pełnik europejski (Trollius europaeus),

7) świerząbek orzęsiony (Chaerophyllum hirsutum),

8) ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum)

Monitoring obszarów ochrony czynnej w zakresie występowania inwazyjnych gatunków roślin wypierających gatunki rodzime, tj.:

1) rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica),

2) rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis),

3) rdestowiec pośredni (Reynoutria x bohemica),

3) barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi),

4) barszcz Mantegazziego (Heracleum mantegazianum),

5) niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera)

W przypadku stwierdzenia inwazyjnych gatunków roślin:

1) koszenie,

2) wykopywanie,

3) wywiezienie poza granice Parku,

4) zniszczenie

3Sosna drzewokosa (Pinus x rhaetica)1. Ocena stanu populacji.

2. Działania zmierzające do powiększenia liczebności populacji i stanowisk

1. Monitoring.

2. Zbiór szyszek z 10 osobników (po 4 szyszki z osobnika).

3. Zbiór zrazów do szczepień ze wszystkich żywych osobników (około 150 sztuk)

4Bagno zwyczajne (Ledum palustre)1. Ocena stanu populacji.

2. Działania zmierzające do powiększenia liczebności populacji i stanowisk

1. Monitoring.

2. Zbiór (w ilości do 10 torebek nasiennych z jednego osobnika) i wysiew nasion z 2 osobników

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.Nazwa gatunkówRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
11. Sokół wędrowny (Falco peregrinus).

2. Jarząbek (Bonasa bonasia).

3. Puchacz (Bubo bubo).

4. Sóweczka (Glaucidium passerinum).

5. Włochatka (Aegolius funereus).

6. Bocian czarny (Ciconia nigra).

żuraw (Grus grus)

Rozpoznanie w terenie celem objęcia ochroną miejsc ich występowania i rozrodu1. Monitoring miejsc występowania, liczebności i parametrów rozrodczych

poszczególnych gatunków. 2. Ograniczanie dostępu do miejsc rozrodu lub w ich bezpośrednie sąsiedztwo.

3. Wzmożony dozór terenu w celu ograniczenia płoszenia zwierząt.

4. Obrączkowanie

2Gatunki owadożernych i gryzoniAktualizacja listy gatunków i ich stanowisk1. Inwentaryzacja składu gatunkowego poprzez prowadzenie odłowów w stożki i pułapki żywołowne.

2. Dokumentacja fotograficzna

3Popielicowate1. Rozpoznanie w terenie celem objęcia ochroną miejsc ich występowania i rozrodu.

2. Inwentaryzacja składu gatunkowego

1. Monitoring miejsc występowania.

2. Inwentaryzacja poprzez prowadzenie odłowów -oznakowanie numeryczne.

3. Pobranie włosów do analiz genetycznych

4NietoperzeRozpoznanie w terenie celem objęcia ochroną miejsc ich występowania - zarówno schronień zimowych i letnich (w tym miejsc rozrodu)1. Monitoring miejsc występowania i liczebności poszczególnych gatunków.

2. Ograniczanie dostępu do miejsc rozrodu lub w ich bezpośrednie sąsiedztwo

II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.Nazwa gatunkówRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Rodzime gatunki roślin min.:

1) konietlica łąkowa (Trisetum flavescens),

2) rajgras wyniosły {Arrhenatherum elatius),

3) lilia bulwkowata (Lilium bulbiferum),

4) lilia złotogłów (Lilium martagon),

5) zerwa kulista (Phyteuma orbiculare),

6) pełnik europejski (Trollius europaeus),

7) świerząbek orzęsiony (Chaerophyllum hirsutum),

8) ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum)

Monitoring obszarów ochrony czynnej w zakresie występowania inwazyjnych gatunków roślin wypierających gatunki rodzime, tj.:

1) rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica),

2) rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis),

3) rdestowiec pośredni (Reynoutria x bohemica),

4) barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi),

5) barszcz Mantegazziego (Heracleum mantegazianum),

6) niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera)

W przypadku stwierdzenia inwazyjnych gatunków roślin:

1) koszenie,

2) wykopywanie,

3) wywiezienie poza granice Parku,

4) zniszczenie

2Skalni ca zwodnicza (Saxifraga sponhemica)Działania zmierzające do zwiększenia liczebności stanowiskWprowadzenie na nowe stanowisko w obwodach ochronnych Czerwona Woda i Bukowina okazów skalnicy przekazanych przez Państwową Akademię Nauk Ogród Botaniczny w Powsinie
3Rojownik pospolity (Jovibarba sobolifera)1. Monitoring populacji.

2. Działania zmierzające do powiększenia liczebności populacji i stanowisk

Wprowadzenie wyhodowanych osobników na nowe stanowisko
4Bagno zwyczajne (Ledum palustre)1. Monitoring populacji.

2. Działania zmierzające do powiększenia liczebności populacji i stanowisk

Zbiór (w ilości do 10 torebek nasiennych z jednego osobnika) i wysiew nasion z 2 osobników
5Sosna drzewokosa (Pinus x rhaetica)1. Działanie zmierzające do powiększenia liczebności populacji i stanowisk.

2. Inwentaryzacja sosny w Obwód Ochronny Bukowina

1. Wysiew nasion.

2. Hodowla sadzonek.

3. Zbiór igieł (po 4 sztuki z osobnika)

61. Zanokcica zielona (Asplenium viride).

2. Zanokcica północna (Asplenium septentrionalne).

3. Podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant).

4. Paprotnik kolczysty (Polystichum aculeatum).

5. Zwonek szerokolistny (Campanula latifolia).

6. Gruszycznik jednokwiatowy (Moneses uniflora).

7. Gnieźnik leśny (Neotia nidus-avis).

8. Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis).

9. Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum).

10. Lilia złotogłów (Lilium martagon).

11. Bażyna czarna (Empetrum nigrum)

Uaktualnienie miejsc występowania, w celu objęcia stanowisk szczególną ochroną1. Monitoring miejsc występowania i liczebności stanowisk.

2. Wzmożony dozór terenu w celu zabezpieczenia istniejących populacji

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.Nazwa gatunkówRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Niepylak apollo (Parnassius apollo)1. Tworzenie warunków do bytowania i rozwoju.

2. Hodowla i reintrodukcja gatunku

1. Hodowla rośliny żywicielskiej Sedum maximum.

2. Przygotowanie do hodowli i reintrodukcji Niepylaka apollo

21. Puchacz (Bubo Bubo).

2. Sóweczka (Glaucidium passerinum).

3. Włochatka (Aegolius funereus).

4. Bbocian czarny (Ciconia nigra).

5. Żuraw (Grus grus)

Rozpoznanie w terenie celem objęcia ochroną miejsc ich występowania i rozrodu1. Monitoring miejsc występowania, liczebności i parametrów rozrodczych poszczególnych gatunków.

2. Ograniczanie dostępu do miejsc rozrodu lub w ich bezpośrednie sąsiedztwo.

3. Wzmożony dozór terenu w celu ograniczenia płoszenia zwierząt.

4. Obrączkowanie.

5. Czyszczenie gniazd i budek lęgowych.

6. Demontaż starych budek.

3Gatunki ptakówDokarmianie ptaków w okresie ostrej zimyWyłożenie karmy dla ptaków przy osadach Parku
4Gatunki ptaków i ssakówWzbogacenie naturalnej bazy żerowej1. Uzupełnianie remiz gatunkami drzew i krzewów owocowych (do 500 sztuk).

2. Zabezpieczanie drzewek i krzewów owocowych przed uszkodzeniami powodowanymi przez zwierzęta roślinożerne za pomocą osłon indywidualnych

5Gatunki owadożernych i gryzoniAktualizacja listy gatunków i ich stanowisk1. Inwentaryzacja składu gatunkowego poprzez prowadzenie odłowów w stożki i pułapki żywołowne.

2. Dokumentacja fotograficzna

6Popielicowate1. Rozpoznanie w terenie celem objęcia ochroną miejsc ich występowania i rozrodu.

2. Inwentaryzacja składu gatunkowego.

3. Zwiększenie ilości potencjalnych miejsc rozrodczych

1. Monitoring miejsc występowania, wieszanie budek przeznaczonych dla popielicowatych (do 20 sztuk), ich kontrole i czyszczenie, demontaż starych budek.

2. Inwentaryzacja poprzez prowadzenie odłowów -oznakowanie numeryczne.

3. Pobranie włosów do analiz genetycznych

7NietoperzeRozpoznanie w terenie celem objęcia ochroną miejsc ich występowania, zarówno schronień zimowych i letnich (w tym miejsc rozrodu)1. Monitoring miejsc występowania i liczebności poszczególnych gatunków.

2. Ograniczanie dostępu do miejsc rozrodu lub w ich bezpośrednie sąsiedztwo

Zwiększenie ilości potencjalnych schronień letnich (w tym miejsc rozrodu)3. Wieszanie budek (do 20 sztuk) dla nietoperzy w drzewostanach Parku

III. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.Nazwa gatunkówRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Rodzime gatunki roślin, min.:

1) konietlica łąkowa (Trisetum flavescens),

2) rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius),

3) lilia bulwkowata (Lilium bulbiferum),

4) lilia złotogłów (Lilium martagon),

5) zerwa kulista (Phyteuma orbiculare),

6) pełnik europejski (Trollius europaeus),

7) świerząbek orzęsiony (Chaerophyllum hirsutum),

8) ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum)

Monitoring obszarów ochrony krajobrazowej w zakresie występowania inwazyjnych gatunków roślin wypierających gatunki rodzime, takich jak:

1) rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica),

2) rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis), rdestowiec pośredni (Reynoutria x Bohemia),

3) barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi), 4) barszcz Mantegazziego (Heracleum mantegazianum),

5) niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera)

W przypadku stwierdzenia inwazyjnych gatunków roślin ich koszenie, wykopywanie i wywiezienie poza granice Parku lub zniszczenie
2Goryczuszka czeska (Gentianella bohemica)1. Monitoring populacji. 2. Działania zmierzające do powiększenia liczebnościW okresie dojrzewania nasion ręczne wzruszanie niewielkich fragmentów gleby populacji w pobliżu osobników gatunku, w celu zwiększenia możliwości rozprzestrzeniania
3Mieczyk dachówkowaty

Gladiolus imbricatus

1. Monitoring populacji.

2. Wzmacnianie trwałości populacji naturalnych oraz ochrona ex situ

1. Zbiór nasion.

2. Hodowla sadzonek do zasilenia populacji macierzystych.

3. Monitoring

41. Zerwa kulista (Phyteuma orbiculare).

2. Pełnik europejski (Trollius europaeus).

3. Orlik pospolity (Aquliegia vulgaris).

4. Koniczyna kasztanowata (Trifolium spadiceum).

5. Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum.

6. Lilia bulwkowata (Lilium bulbiferum.

7. Podkolan biały (Platanthera bifolia).

8. Storczyk męski (Orchis mascula).

9. Storczyca kulista (Traunsteinera globosa).

10. Nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum)

Uaktualnienie miejsc występowania, w celu objęcia stanowisk szczególną ochroną1. Monitoring miejsc występowania i liczebności stanowisk.

2. Wzmożony dozór terenu w celu zabezpieczenia istniejących populacji

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.Nazwa gatunkówRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Gatunki zwierząt owadożernych i gryzoniAktualizacja listy gatunków i ich stanowisk1. Inwentaryzacja składu gatunkowego poprzez prowadzenie odłowów w stożki i pułapki żywołowne.

2. Dokumentacja fotograficzna

2Derkacz (Crex crex)Rozpoznanie w terenie celem objęcia ochroną miejsc ich występowania i rozrodu1. Monitoring miejsc występowania i liczebności poszczególnych gatunków.

2. Ograniczanie dostępu do miejsc rozrodu lub w ich bezpośrednie sąsiedztwo.

3. Wzmożony dozór terenu w celu ograniczenia płoszenia zwierząt

31. Myszołów (Buteo buteo),

2. Trzmielojad (Pernis apivorus),

3. Jastrząb {Accipiter gentilis),

4. Pustułka (Falco tinnunculus)

Utrzymanie terenów otwartychKoszenie i odkrzaczanie zarastających fragmentów łąkowych stanowiących areały łowieckie ptaków drapieżnych
4Gatunki bezkręgowców chronionych (Lepidoptera)Utrzymanie terenów otwartychKoszenia zapobiegające zarastaniu stanowisk bytowania motyli, m.in. modraszków Phengaris teleius oraz Phengaris nausithous

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.Rodzaj ochronyLokalizacja1)Powierzchnia ogółem w ha
1Ochrona ścisła1i, j, m, 2a-h, j, l, m, 71-o, r, 15a, d, f, 16a-c, f-i, k, l, 17a, b, j, l, p, t, 18g, 19b, 20fx, gx, ix, 23a-c, m-o, z, ax, ex, 25f-j, 26g-i, 27a-d, 28d, 33b-f, h, 34a-h, j, 35a-d, g-w, 37a-k, 38d, f, 42h, 44n, p, r-t, 45d, 46c, 47d, f, 57b, c, 76a-n, 83a-d, g, bx, 88c, g-k, m-o, 103a-c, g, h, 111a, b, 112a, 132d-h, k, m, n, 133j, 134d, g, i-n, 135a-l, 136b, 137a-c, g, 138d, g, 139a, b, f, k, l, 140a-c771,00
2Ochrona czynna1c-h,k,l, 2i,k, 3a-h, 4a-p, 5c, 6a-i,k.l 7a-k,p,s-w,y 8a,h-l,n, 9b-i, 10a-i, lla-j, 12a-o, 13a-p, 14b-h, 15b,c, 16j,m, 17f,g,h,r,w,x,ax,dx,gx, hx 18a-f,h,j,k-m, 19a,c,f-r, 20a-c,f,j,k,r,cx,jx 21b-l,n,o, 22a-g,i-k, 23d-i,l,p-t,x,y 24a-c, 25b-d,k,l, 26b-f, 28a-c,f, 29a-j, 30a-f,h,i-m,o 31a,b,d-h, 32a-f,h-l, 34i, 36a-f, 371-n, 38a-c,g, 39a-i, 40a-d,g-i, 41a-l,n-w, 42a,c,f,g,j,k, 43a-m,o-t,y,z 44a,c,f,k,m 45a-c,f,g, 46a,b, d-h, 47a-c,g-m, 48a-h, 49a-c,f-h, 50a,b,d,g-j, 51b-f,h, 52b-h, 53a-h, 54a-g, 55a-f, 56a-f, 57a,d-g, 58a-f, 59a-f, 60a-g, 61a-f, 62a-k, 63a-m, 64a-g, 65a-l, 66a-n, 67a-i,k-n,p, 68a-g, 69a-j, 70c-k, 71a-c, 72a-g,j-l,n-x, 73a-g, 74a-j, 75a-l, 77a-j, 78a,c-h,p-fk, 79a-h, 80a,c,d,h, i,k,m-s, 81b-k,m,n,p, 82a-h, 83h,j,l-o,r-w,x,y,ax,cx,fx,gx, 84a,b,d-k, 85a-l, 86a,c-j, 87a-p,s,w-bx, 88a,b,d,l, 89a-r, 90a-h, 91a-k, 92a-h, 93a-f, 94a-c, 95a-n, 96a-o, 97a-p, 98a-d, 99a-n, 100a-ax, 10la-d, 102a-g, 103d,f, 104a-f, 105a-l, 106a-k, 107a-c,f-h,k,l,n, 108a,b,d-h, 109a-d,g, 110a-h,j-t, 111c-h, 112b-k, 113a-d,i-o,r-t, 114a-d, 115a-d, 116a,c-i,k-o, 117a,c,d,g-dx,gx-ix, 118a-r, 119a-t, 120a-h, 121a-d,g-o, 122a-p, 123a-d, 124a-k, 125a-i, 126a-n, 127a-l, 128a-t, 129a-j, 130a-n,s, 132a,c,l, 133a-f,h,i, 134a,c,f, 136a,c, 137h-j, 138a,c,f, 139c,d,h,i,m, 140d-p, 141ab-ax,dx, 142a-d, 143a,b,c,f,g, 144a-g, 145a-r, 146a-i,k-p,s-z, 147a-g, 148a,b,d-j, 149a-n, 150a-h, 151a-l, 152a-l,n-p, 153a-j4944,77
3Ochrona krajobrazowa1a,b,n, 5a,b,d,f, 5Aa-c, 6j, 7x,z, 8b-g,m, 8Aa,b, 9a, 9Aa,b, 14a, 15g, l6d, 17c,d,i,k,m-o,s,y,z,bx,cx,fx, 17Aa-g, 18i,n, 19d, 20d,l,m-p,s-bx,dx,hx,kx,lx, 20Aa-zx,ay-zy, 20Ba-zx,ay-ky, 20Ca-px, 20Da-h, 21a,m,p, 21Aa-c, 22h, 22Aa-r, 23j,k,w,bx,dx, 23Aa-m, 23Ba-s, 25a, 26a, 30g,n, 31c, 32g, 33a,g, 34k,l, 35f, 40f, 41m,x-z, 41 Aa, 42b,d, 43n,w,x,ax, 43Aa, 44b,d,g-i,l,o, 44Aa-h, 49d, 50c,f, 51a,g,i, 52a,i, 61g-k, 621,m, 67j,o, 68h, 70a,b, 72h,i,m, 78b,h-o, 78Aa, 79i,j, 80b,f,g,j,l, 81a,l,o,r, 83f,i,k,p,z,dx,hx, 83Aa-g, 84c, 851,m, 86b, 87r, 88f, 89Aa, 99o, 100bx,cx, 103i, 106l, 107d,i,j,m,o-s, 108c,i, 109f, 110i, 112l, 112Aa,b, 113f-h,p, 113Aa-hx, 116b,j, 117b,f,fx, 121f,p-w,x, 128w-z,ax, 130o-r, 131a-c, 131Aa-m, 132b,i,j, 133g, 134b,h, 135Aa-n, 136d, 137d,f,k, 138b,h, 139g,j, 139Aa, 141bx-hx, 143d, 146j,r, 148c, 151m-dx, 152m, 154Aa-d, 155Aa, 156Aa, 157Aa-d, 158Aa, 159Aa-g, 160Aa,b, 161Aa-c, 162Aa,b624,39
Razem6340,16
1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Parku Narodowego Gór Stołowych, w skali 1:15.000, według stanu na 1.01.2010 r. Podział na pododdziały oznaczone literą oraz obszary objęte ochroną częściową przyjęto zgodnie z mapą obszarów ochronnych Parku Narodowego Gór Stołowych, w skali 1:15.000, według stanu na 1.01.2010 r. Mapy znajdują się w siedzibie Parku Narodowego Gór Stołowych w miejscowości Kudowa-Zdrój.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

A. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych
Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Ośrodek edukacyjny w siedzibie dyrekcji Parku, oddział 151t40 osób
2Muzeum Żaby, oddział 151t20 osób
3Stanowiska edukacyjne "Geoatrakcje Gór Stołowych", oddziały - 29a, 106d, 97f, 44 d, 148 c20 osób/stanowisko
4Miejsce kultu religijnego Krucza Kopa, oddział 145100 osób

B. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna ilość osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Błędne Skały, oddział 116500 osób
2Szczeliniec Wielki, oddziały - 41, 41A500 osób
31. Parking w oddziale 621,m, Obwód Ochronny Czerwona Woda (Hutniczy Most).

2. Parking w oddziale 50 f, Obwód Ochronny Szczeliniec (Kształtna Łąka).

3. Parking w oddziale 133 g, Obwód Ochronny Bukowina (Polana YMCA)

50 osób
4Miejsca postoju pojazdów na terenie Parku:

1) parking w oddziale 148c, Obwód Ochronny Bukowina (Czerwona Skała),

2) parking w oddziale 133g, Obwód Ochronny Bukowina (polana YMCA),

3) parking w oddziale 116j, Obwód Ochronny Bukowina (parking przy Błędnych Skałach),

4) parking w oddziale 121f, Obwód Ochronny Bukowina (teren byłej jednostki wojskowej),

5) parking w oddziale 106I,f 79b, Obwód Ochronny Czerwona Woda (Parking Lisia Przełęcz I i II),

6) parking w oddziale 42g, Obwód Ochronny Szczeliniec - (Parking pod Szczelińcem),

7) parking w oddziale 50f, Obwód Ochronny Szczeliniec (Kształtna Łąka),

8) parking w oddziale 31c, Obwód Ochronny Szczeliniec (Parking Droga nad Urwiskiem),

9) parking w oddziale 35f, Obwód Ochronny Szczeliniec (Wodospady Pośny),

10) parking w oddziale 621,m, Obwód Ochronny Czerwona Woda (Hutniczy Most)

1600 osób
5Miejsca do biwakowania na terenie Parku:

1) parking w oddziale 621,m, Obwód Ochronny Czerwona Woda (Hutniczy Most),

2) parking w oddziale 50f, Obwód Ochronny Szczeliniec (Kształtna Łąka)

20 osób

C. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Obszar całego Parku z wyjątkiem:

1) upraw leśnych do 4 m wysokości,

2) ogrodzonych powierzchni leśnych,

3) terenów ochrony ścisłej,

4) oznaczonych ostoi zwierzyny,

5) ogrodzonych stref ochrony,

6) bezpośrednich ujęć wody

20 osób
2Obszar łąkowy w miejscowości Karłów, oddział 81 a - organizacja obchodów 20-lecia Parku (impreza plenerowa)500 osób

______

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Parku Narodowego Gór Stołowych, w skali 1:15 000, według stanu na 1.01.2010 r. Podział na pododdziały oznaczone literą oraz obszary objęte ochroną częściową przyjęto zgodnie z mapą obszarów ochronnych Parku Narodowego Gór Stołowych, w skali 1:15 000, według stanu na 1.01.2010 r. Mapy znajdują się w siedzibie Parku Narodowego Gór Stołowych w miejscowości Kudowa-Zdrój.