Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2013.71

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej "Parkiem", na 2014 r.
§  2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) wskazanie obszarów objętych ochroną czynną oraz krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;
5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenie wewnętrzne istniejące 2
Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Zanikanie siedlisk ptaków wodno - błotnych wywołane ekspansją trzciny i krzewówKoszenie trzcinowisk z usuwaniem biomasy
2Ekspansja norki amerykańskiej (Neovison vison) jako gatunku obcego, stanowiącego zagrożenie dla trwałości populacji gatunków fauny1. Eliminacja gatunku obcego.

2. Prowadzenie monitoringu populacji oraz identyfikowanych zagrożeń

3Deficyt tlenowy wód w okresie wysokich temperatur w wyniku procesu zarastania koryt rzecznych Narwi (koryto anastomozujące) i spowolnienia przepływu wodyZwiększanie retencji i utrzymanie przepływów biologicznych poprzez udrażnianie zarastających koryt rzecznych
4Zanikanie roślinności łąkowo - pastwiskowej w następstwie zaniechania tradycyjnych form użytkowania1. Koszenie łąk.

2. Wypas bydła, koni

5Zarastanie trzciną i krzewami ekosystemów nieleśnych1. Koszenie mechaniczne trzcinowisk i turzycowisk

2. Wycinanie ręczne krzewów ograniczające ich sukcesję

6Brak akceptacji społecznej dla potrzeby prowadzenia zabiegów ochronnych na gruntach niebędących własnością Skarbu Państwa, położonych w granicach Parku1. Wykup gruntów.

2. Działania edukacyjne społeczności lokalnych

II. Zagrożenie wewnętrzne potencjalne 3

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Występowanie pożarów1. Współpraca ze strażą pożarną.

2. Patrolowanie terenu

2Zagrożenia spowodowane przez masowe pojawianie się owadów foliofagicznych i kambiofagicznych1. Wykładanie pułapek feromonowych i klasycznych.

2. Poszukiwania owadów w ściółce jako działań monitoringowych w celu identyfikacji przebiegu gradacji owadów.

3. Ustalenie ewentualnych metod zapobiegawczych w przypadku stwierdzenia zagrożeń o charakterze ekstremalnym (klęskowym)

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące 4

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Pogarszanie się jakości wody w Narwi (obniżanie się zawartość tlenu, zwiększanie ilości biogenów i toksyn wydzielanych przez sinice) w wyniku niekontrolowanego zrzutu wody ze zbiornika Siemianówka w okresie zakwitów glonów1. Współpraca z zarządem zbiornika Siemianówka.

2. Okresowa kontrola i ustalanie optymalnych wielkości zrzutów wody do rzeki Narew

2Zmiana naturalnego przepływu wód w Narwi w wyniku żądań rolników dotyczących obniżania poziomów piętrzenia określonych pozwoleniem wodnoprawnymWspółpraca z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie funkcjonowania zbiornika Siemianówka i jazu w Rzędzianach w zakresie gospodarki wodnej
3Funkcjonowanie poza granicami Parku urządzeń hydrotechnicznych (zbiornika Siemianówka i jazów na uregulowanych odcinkach Narwi) negatywnie wpływające na jakość oraz poziom wód powierzchniowych rzeki, co ma niekorzystny wpływ na warunki środowiskowe bytowania i rozrodu ichtiofauny, zwłaszcza gatunków ryb drapieżnychWspomaganie populacji ryb drapieżnych oraz regulacja jej struktury wiekowej przez zarybianie - zgodnie z opracowaniem i zaleceniami Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne 5

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Niestabilny poziom wód powierzchniowych i gruntowychEgzekwowanie wytycznych pozwolenia wodno prawnego oraz kontrola piętrzeń wody na jazie w Rzędzianach
2Zagrożenie pożaroweWspółpraca ze strażą pożarną
3Nielegalne składowiska odpadówWspółpraca z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie edukacji i przestrzegania obowiązujących przepisów gospodarki odpadami

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Wystawienie pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę (Lymantria monacha)2)2 sztuki1. Wieś Uhowo, działka numer 342/3

2. Miasto Suraż, działka numer 11

2Poszukiwania owadów w ściółce2 próby
3Prognozowanie występowania cetyńca (Tomicus sp.) na pułapkach klasycznych2 sztuki

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja3)
11. Koszenie łąk z wywożeniem biomasy.

2. Wypas z wykorzystaniem bydła

52,97 ha1. Wieś Kurowo, działki o numerach - 3/1, 4/3, 6/28, 6/2.

2. Miasto Suraż, działki o numerach - 85/3, 112/3, 123/1, 126/1, 143/1, 155/1, 158/2, 159/1, 173, 175, 179/3, 199/17, 274/1, 276/1, 278/1, 279/1, 288/3, 288/4, 369/1, 431/1, 474/5, 474/6, 484/1, 576-578, 580/1, 581/1, 665/1, 667/1, 669/1, 671/1, 682/1, 696/4, 716, 750, 751, 758, 792/1, 860, 880

2Koszenie, odkrzaczanie ze zbiorem biomasy w ramach 5-letniej umowy dzierżawy gruntów104,90 ha1. Wieś Uhowo, działki o numerach - 344/4, 345/4, 345/5, 346/2-346/4, 347/1-347/5, 348/1-348/3, 349/3, 349/4, 350, 357/1, 357/2, 357/4, 358/1, 359/3, 359/4, 360/6, 362/1, 362/2, 371/6, 373/4, 375/3, 760, 761/1, 762/1, 763/1, 765/1, 766, 767/2, 769/1, 770/1, 777/1, 778/1, 780-782, 784, 785, 788-791, 793, 795, 796, 800-802, 804, 806/1, 808/1, 809/1, 813/1, 814/2, 817/1, 819/1, 821/2, 823/1, 826/1, 829/1, 830/1, 833/1, 834, 835/2, 837/1, 838/1, 848/2, 849/1, 850/1, 851/1, 852/1, 853/1, 854, 864-866, 869, 871-875, 877, 879, 882, 884, 885, 887, 889, 892, 897, 901, 902/1, 903-905, 906/1, 913, 916, 917.

2. Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach - 28, 36, 39-41, 42/1, 45, 48, 51, 58, 60, 61, 63-65, 67/1, 71, 77, 78, 89, 90, 94, 103, 107, 108, 110, 113-116, 120, 136-138, 142, 148-150, 152, 153, 160, 161, 169, 172, 175, 181, 182, 185, 457, 461/1, 464, 465, 472/1

3Ręczne koszenie i odkrzaczanie w siedliskach: zarośla wierzby rokity (Betulo-Salicetum repentis) szuwarze turzycy nitkowej (Caricetum lasiocarpae) i łąkach trzęślicowych (Molinietum caeruleae)45,10 ha1. Wieś Uhowo, działki o numerach - 344/3, 351, 352, 353/1-353/3, 354/1, 354/2, 354/3, 355, 356, 363, 366, 367, 369/4, 369/5, 370/1, 370/2, 371/3, 372/1-372/4, 373/1, 373/3, 374/2, 375/1, 375/2, 376/1, 376/5-376/11, 377/2, 377/3, 378/1-378/3, 379/3, 771/1, 772/1, 773/1, 774, 775/1,

2. Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach - 123, 128, 131, 133, 135, 140

4Mechaniczne koszenie, odkrzaczanie z wywożeniem biomasy w ramach 5-letniej umowy dzierżawy72,48 ha1. Wieś Kruszewo, działki o numerach - 318/1, 398/5, 403/1- 403/5, 403/10, 403/11, 404, 551- 554, 556, 569, 584, 586, 593

2. Wieś Pańki, działki o numerach - 1/2, 1/4, 1/5, 1/7, 2/9-2/12, 3/2, 3/4, 3/5, 3/8, 3/9, 4/1-4/4, 5/9, 5/12-5/15, 6/8, 7/2, 7/8-7/10, 8/7, 8/10, 8/15-8/17, 8/20, 8/27, 8/30, 8/33, 8/37-8/40, 8/42-8/46, 8/6, 9/1, 9/2, 9/20-9/22, 10/1, 10/3, 11/1, 12/5, 21/21, 21/28, 21/29, 22/10, 24/17, 24/18, 25/1, 26/1, 331, 332, 334, 336, 339, 342, 344, 345, 347-349, 353-357, 362

5Koszenie z usuwaniem biomasy (zabiegi wieloletnie - przewidziane na okres kolejnych 6 lat)721,95 ha1. Wieś Kruszewo, działki o numerach - 154/1, 154/2, 154/3, 156/1, 156/3, 156/4, 156/6, 159/2, 160/4, 162/1, 162/2, 162/3, 163/10, 163/4, 163/8, 163/9, 164/5, 164/6, 164/7, 168/1, 168/10, 168/11, 168/13, 168/14, 168/15, 168/24, 168/26, 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 170/9, 171/1, 171/2, 171/6, 171/7, 171/8, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 176/1, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 176/8, 176/9, 177/5, 178/12, 178/13, 178/14, 178/15, 178/16, 178/17, 178/18, 178/19, 178/5, 178/6, 179/1, 179/6, 183/5, 185/2, 185/3, 185/4, 185/6, 185/7, 188/1, 188/3, 188/4, 188/5, 194/1, 203/17, 204/4, 204/5, 204/6, 209/10, 210/2, 211/17, 211/20, 211/23, 211/24, 211/25, 211/26, 211/27, 211/7, 212/14, 212/18, 212/22, 212/25, 212/29, 212/6, 212/9, 216/1, 216/2, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 229/1, 229/10, 229/2, 229/3, 229/4, 229/8, 229/9, 230/4, 230/5, 230/6, 233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 234/1, 234/2, 234/3, 239/1, 239/2, 239/3, 347/1, 347/2, 347/3, 347/4, 347/5, 355/2, 356/2, 357/7, 357/8, 357/9, 359/10, 359/11, 359/12, 359/13, 359/17, 359/6, 359/7, 360/6, 363/1, 366/5, 378/3, 384/2, 385/1, 385/2, 385/3, 389/16, 389/17, 389/18, 389/25, 389/26, 389/27, 392/6, 394/1, 691, 692, 693, 694, 704, 711, 712, 713, 714, 715, 726, 727, 728, 734, 735, 736, 737, 738, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 775, 776, 785, 795, 817, 818, 819, 820, 821, 829, 832, 833, 835, 837, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 852, 853, 854, 855, 856, 858, 863, 866.

2. Wieś Izbiszcze, działki o numerach -83/4, 241/4, 243/5, 245/3, 251/3, 252/4, 252/5, 252/6, 253/3, 253/4, 258/3, 298/1, 310/12, 310/6, 311/1, 311/3, 312/3, 312/4, 314/2, 317/1, 317/3, 317/4, 319/1, 319/11, 319/14, 320/1, 320/12, 320/7, 320/9, 322/1, 322/8, 325/1, 325/11, 325/15, 325/16, 325/2, 325/5, 325/6, 325/8, 327/1, 327/2, 327/3, 327/5, 327/6, 327/8, 327/9, 329/1, 329/2, 329/3, 329/4, 329/5, 330/1, 330/2, 330/3, 330/4, 330/5, 332/1, 332/2, 332/32, 332/5, 333/12, 333/6, 334/6, 334/7, 335/6, 335/7, 337/8, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 338/7, 338/8, 339/1, 339/2, 342/1, 342/3, 342/5, 342/7, 343/3, 343/4, 344/1, 344/3, 344/4, 344/5, 345/1, 345/3, 345/4, 345/4, 345/5, 346/3, 346/7, 348/4, 348/5, 348/6, 348/7, 348/8, 349/1, 349/2, 349/5, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 353/3, 353/4, 353/5, 353/6, 353/7, 354/2, 355/2, 355/4, 355/6, 357/5, 357/6, 358/1, 358/2, 358/3, 358/4, 364/1, 369/1, 369/11, 369/15, 369/19, 369/2, 369/20, 369/21, 369/3, 369/4, 369/6, 369/8, 370/4, 370/5, 371/12, 371/13, 371/14, 371/4, 371/5, 372/2, 372/5, 372/7, 372/8, 373/11, 373/7, 373/9, 374/1, 374/15, 374/17, 374/21, 374/4, 377/1, 377/11, 377/12, 377/5, 378/2, 379/1, 379/10, 379/3, 379/5, 379/7, 379/9, 380/2, 380/5, 380/8, 380/9, 381/1, 381/2, 381/5, 383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 384/1, 384/3, 384/5, 384/7, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 389/3, 391/2, 391/3, 392/3, 393/1, 393/3, 393/5, 393/6, 393/7, 396, 397/3, 399/3, 400/1, 400/14, 401/2, 404/4, 405/3.

3. Wieś Uhowo, działki o numerach - 382, 389, 392, 395, 396, 401, 403, 406, 408, 417, 432, 442, 452, 459, 466, 477, 383/1, 384/1, 384/3, 385/1, 386/1, 386/2, 386/3, 387/1, 387/2, 388/1, 388/4, 388/5, 398/1, 399/1, 399/2, 399/3, 400/1, 405/2, 407/2, 409/2, 410/2, 411/1, 411/2, 412/2, 413/1, 413/5, 413/6, 414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 415/2, 415/3, 415/4, 418/10, 418/7, 418/8, 420/1, 420/3, 421/1, 421/6, 421/7, 422/2, 423/3, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 425/3, 426/10, 426/11, 426/12, 426/13, 426/3, 426/5, 426/6, 426/7, 426/8, 427/3, 427/5, 428/2, 430/2, 435/2, 438/2, 438/3, 438/4, 440/1, 440/2, 443/1, 443/4, 444/1, 445/2, 445/3, 446/1, 446/2, 448/2, 449/1, 453/1, 453/4, 454/1, 457/1, 460/2, 460/3, 461/2, 462/1, 462/2, 463/1, 463/3, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 467/3, 468/1, 468/10, 468/6, 469/2, 470/1, 470/2, 470/4, 470/5, 471/2, 471/3, 472/1, 474/2, 474/3, 474/4, 474/5, 474/6, 475/2, 476/6, 478/2, 478/3, 478/4, 479/1, 479/2, 480/5, 481/4, 483/2, 484/1, 484/3, 484/6, 485/1, 486/2, 487/3, 487/6, 488/4, 489/3, 490/4, 490/5, 490/8, 491a/3, 491a/4, 491a/5, 491a/6, 492/2, 493/4, 493/5, 494/1, 494a/5, 494a/8, 495/1, 495/2, 496/3, 496/6, 496/8, 497/2, 497/3, 497/4, 498/3, 498/4, 499/1, 501/2, 501/3, 501/4, 501/5, 501/6, 501/7, 501/8, 502/1, 502/2, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 505/3, 506/1, 507/3, 507/4, 507/5" 507/6, 507/7, 508/2, 508/5, 508/6, 508/7, 509/3, 509/4, 509/5, 509/6, 509/7, 510/5, 510/7, 513/1, 513/2, 514/1, 514/3, 515/1, 515/3, 515/4, 516/2, 516/4, 518/10, 518/12, 518/13, 518/8, 518/9, 519/1, 519/10, 519/2, 519/3, 519/4, 519/5, 519/7, 519/8, 519/9, 520/1, 520/2, 520/3, 520/4, 521/4, 521/7, 522/4, 522/7, 522/8, 523/2, 525/3, 526/5, 527/2, 527/4, 528/1, 532/1, 533/1, 533/2, 533/3, 533/4, 534/3, 536/1, 536/3, 537/2, 537/4, 539/2.

4. Wieś Baciuty, działki o numerach -1055, 1082, 1083, 1084, 1131, 974, 959, 1175, 930, 931, 960, 961, 996, 1164, 1117, 872, 879, 897, 803, 804, 808, 831, 837, 844, 845, 832, 820, 816, 815, 826, 777, 924, 918, 917, 915, 909, 907, 953, 1157, 1143, 1110, 988, 1189, 1190, 1137, 862, 1176, 1186, 952, 977, 759, 976, 978, 1090, 1091, 981, 1064, 761, 1044, 1045, 1046, 1047, 827, 984, 1196, 922, 983, 861, 857, 1172, 1125, 1126, 1183, 1184, 1182, 1180, 1128, 1130, 1144, 875, 891, 833, 801, 813, 814, 829, 836, 825, 796, 964, 1107, 1132, 1146, 1118, 1165, 991, 1112, 1159, 935, 939, 989, 1158, 919, 776, 778, 779, 843, 765, 903, 763, 772, 1063, 1201, 1198, 1206, 1145, 864, 798, 646, 762, 767, 768, 792, 793, 794, 800, 834, 990, 1038, 1108, 1109, 1111, 1173, 628, 629, 630, 633, 635, 637, 643, 647, 649, 662, 666, 668, 669, 673, 696, 997, 998, 1036, 1037, 1039, 645, 651, 652, 943, 1178, 962, 722/1.

5. Wieś Wólka Waniewska, działki o numerach - 20, 21, 27/1, 27/2, 35, 47, 53, 67, 73/1.

6. Wieś Kurowo Kolonia, działki o numerach - 90, 100, 111, 213, 223.

7. Wieś Mojsiki Borzyska, działki o numerach - 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 97.

8. Wieś Jeńki, działki o numerach - 268/2, 296, 319, 385/2.

9. Wieś Waniewo, działka o numerze 441.

10. Wieś Mojsiki, działka o numerze 10

6Wykaszanie, usuwanie drzew i krzewów (odkrzaczanie) ze zbiorem biomasy163,00 ha1. Wieś Radule, działki o numerach -21/18, 26/16, 26/19, 26/20, 49/6, 49/7, 73/1, 73/2, 74/4, 74/5, 77/1, 81, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 80/1, 80/2, 82, 83, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 89/1, 90/1, 90/2, 91, 92/1, 92/2, 92/4, 92/5, 93, 94, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, 100, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 109/4, 109/5, 110/3, 110/4, 111/1, 111/2, 113/2, 113/3, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 119/2, 119/3, 120/1, 120/2, 121, 122/2, 122/3, 123/1, 123/2, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2127/5, 127/6, 128/2, 128/3, 129/4, 129/5, 130/4, 130/5, 131/1, 131/2, 132/2, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 134/2, 134/3, 134/5, 135/1, 135/3, 135/5, 135/7, 135/9, 136/1, 136/6, 136/5, 137/1, 137/7, 138/1, 138/2.

2. Wieś Kurowo Kolonia, działki o numerach - 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201

7Koszenie ze zbiorem biomasy -przewidziane na okres kolejnych 4 lat212,98 ha1. Wieś Kruszewo, działki o numerach - 402/3, 197/12, 366/4, 359/14, 359/15, 212/26, 212/27, 212/30, 212/31, 698, 560, 588, 860, 191/4, 191/5, 160/1, 110/10, 338, 364/4, 377/1, 585, 568, 576, 567, 578, 170/3, 315, 190/4, 190/5, 174/7, 173/6, 331/2, 110/8, 102/18, 152/2, 203/24, 357/3, 574, 212/10, 212/15, 212/19, 212/23, 359/8, 212/11, 212/16, 212/20, 212/24, 359/3, 359/9, 824, 110/9, 110/11, 110/12, 110/13, 190/1, 190/2, 190/3, 191/1, 191/2, 191/3, 377/2, 377/3, 364/2, 364/3, 695, 696, 697, 790, 792, 366/2, 366/3, 203/20, 203/21, 203/22, 203/23, 215/3, 357/1, 357/2, 110/4, 110/5, 110/6, 110/7, 102/12, 102/13, 102/16, 170/1, 167/1, 167/2, 224/1, 762, 763, 764, 765, 766, 109/2, 199, 389/14, 389/15, 389/20, 389/21, 164/4, 355/5, 587, 551, 553, 387/7, 387/8, 395/1, 395/2, 810, 187/3, 187/4, 187/5, 217/2, 217/3, 217/4, 325, 352/5, 352/6, 352/7, 352/8, 371/4, 371/5, 371/6, 161/2, 161/4, 161/5, 227/1, 227/2, 227/3, 227/4, 749, 751, 240/1, 240/2, 382/1, 382/2, 382/3, 210/1, 210/3, 210/4, 210/5, 218/6, 218/7, 219/5, 219/6, 368/1, 368/2, 368/4, 369/4.

2. Wieś Izbiszcze, działki o numerach -324/7, 324/8, 324/9, 310/1, 310/2, 310/8, 310/9, 320/2, 320/10, 320/11, 323/8, 323/14, 323/16, 325/3, 310/3, 310/7, 317/2, 336/3, 336/5, 340/1, 340/5, 341/3, 341/4, 341/5, 326/3, 326/4, 326/5, 314/1, 314/3, 319/12, 319/13, 323/1, 323/17, 324/10, 310/4, 321/7, 392/8, 400/13, 239/5, 331/1, 331/2, 331/3, 331/4, 320/8, 359/3, 359/4, 367/1, 367/2, 367/3, 367/4, 405/1, 405/2, 357/1, 357/3, 389/1, 389/4, 368/6, 368/9, 368/10, 363/2, 363/4, 364/4, 364/5, 248/4, 318/2, 318/3, 318/6, 374/23.

3. Wieś Pańki, działki o numerach - 338, 340, 341, 11/4, 12/2, 32/4, 14/11, 14/12, 14/13, 14/14, 39/2, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/16, 39/21, 39/22, 15/1, 15/6, 15/26, 15/27, 352, 45/15, 45/24, 45/25, 45/26, 45/27, 361, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 12/8.

4. Wieś Kurowo Kolonia, działki o numerach -78, 81.

5. Wieś Topilec, działki o numerach - 100, 238, 439/1, 449, 490, 458, 207, 208, 216, 217, 218, 219, 224, 225, 226, 262, 265, 423, 425, 427, 429, 430/1, 432, 444, 466, 484, 494, 550, 169, 562. 6. Wieś Zawady, działki o numerach - 117, 121/2, 119/2, 123/1

C. W ekosystemach wodnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja3)
1Wykaszanie szuwaru trzcinowego pod powierzchnią wody rzeki Narew7220 m1. Wieś Izbiszcze, działka numer 488.

2. Wieś Uhowo, działka numer 942

3. Wieś Wólka Waniewska, działka numer 531

2Udrażnianie zarastających koryt rzeki Narew poprzez usuwanie lokalnych zastoisk wód spowodowane sukcesją roślinności1900 mWieś Uhowo, działki o numerach - 1789, 1798, 1790
3Zarybianie jesiennym narybkiem:

1) suma (Silurus glanis),

2) szczupaka (Esom lucius),

3) bolenia (Leuciscus aspius)

6000 sztuk suma (Silurus glanis),

300 kg szczupaka (Esom lucius),

6000 sztuk bolenia (Leuciscus aspius)

1. Miasto Suraż, działka numer 856.

2. Miasto Łapy, działki o numerach 1002, 486, 484.

3. Wieś Turośń Kościelna, działka numer 483.

4. Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach - 1082, 1084, 26.

5. Wieś Uhowo, działka numer 942.

6. Wieś Bokiny, działka numer 53.

7. Wieś Wólka Waniewska, na działka numer 531.

8. Wieś Izbiszcze, działka numer 177/1.

9. Wieś Kurowo, działki o numerach 15, 132, 251.

10. Wieś Kruszewo, działki o numerach -876/2, 876/3.

11. Wieś Pańki, działka numer 328

4Odłowy kontrolne i badanie kondycji ichtiofaunyW trzech obszarach Narwi w granicach ParkuNa stanowiskach o przeciętnych dla Narwi warunkach środowiskowych

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną krajobrazową

Inne według specyfiki Parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja4)
1Ochrona siedlisk i gatunków fauny poprzez wykupy gruntów prywatnych w granicach Parku dla realizacji zabiegów ochrony czynnej (koszenia, usuwanie krzewów i drzew z wywożeniem biomasy)163,00 ha1. Wieś Radule, działki o numerach - 18/2, 18/3, 20/3, 21/8-21/10, 26/16- 26/20, 49/6, 49/7, 73/1, 73/2, 74/4, 74/5, 77/1, 79/1-79/4, 80/1, 80/2, 81-83, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86/1/, 86/2, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 88/4, 89/1, 90/1, 90/2, 91, 92/1-92/5, 93, 94, 95/1-95/4, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, 100, 101/, 101/2, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 109/4, 109/5, 110/3, 110/4, 111/1, 111/2, 113/2, 114/1-114/3, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 119/2, 119/3, 120/1, 120/2, 121, 112/2, 122/3, 123/1, 123/2, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 127/5, 127/6, 128/2, 128/3, 129/4, 129/5, 130/4, 130/5, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 133/1-133/4, 135/2-135/1, 135/3, 135/5, 135/7, 135/9, 136/1- 135/5, 137/1, 137/7, 138/1, 138/2, 148/1, 148/2, 192/2, 193/3, 193/4, 194/9/194/12195/13, 196/4, 19715, 197/16, 198/6-198/8, 199/5, 239, 258/1, 258/2, 259.

2. Wieś Kurowo Kolonia, działki o numerach - 15, 71-83, 84/1-84/3, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 91-99, 101/1, 102/1, 103-110, 112-118, 120-126, 128, 129, 132-135, 186-196, 198-201, 203-206, 207/1, 207/2, 208-212, 214-222, 224

2Odtwarzanie siedlisk i ograniczanie sukcesji roślinności na siedliskach gatunków poprzez wykupy gruntów prywatnych dla realizacji działań ochronnych (koszenia, usuwanie krzewów i drzew z wywożeniem biomasy)80,00 ha1. Wieś Kruszewo, działki o numerach - 405, 406/1, 406/3, 407/2, 490, 408/1, 408/2, 315, 316/3, 317, 319, 320, 314/1, 314/2, 313/2, 312/1, 311, 310/1, 309/1, 308/1, 306, 395/1, 395/3, 396, 551, 553, 386/4-386/10, 387/1-387/8, 388/1-388/6, 389/19-389/24, 389/1-389/6, 389/28-389/31, 389/13-389/15, 390/17, 390/19-390/25, 391/1- 391/3, 392/4, 392/1, 393/3, 392/8, 397/1-397/4, 398/2-398/4, 322/1, 322/2, 323/1, 323/2, 429, 324/3, 325-329, 330/1, 331/1, 331/2, 332/1, 332/2, 333, 334/1, 334/2, 471, 336/1, 335, 337-339, 341-343, 344/2, 344/1, 345/4, 384/1, 384/3-384/5, 381/1-383/3, 382/1-382/3, 382/5, 381/1-381/3, 380/1-380/3, 379/1-379/3, 550, 378/7, 378/10, 378/4, 378/5, 336/2, 378/6, 377/1, 377/2, 377/4-377/6, 376/2, 378/3, 375/1-375/4, 374/1, 374/2, 340/1-340/3, 373/1, 373/6-373/9, 372/1-372/3, 371/1-371/6, 345/1-345/3, 370/4-370/8, 396/1-396/4, 368/1, 368/2, 368/4, 368/5, 367/1-367/4, 366/1, 366/3, 366/4, 365/1-365/9, 364/1-364/4, 363/2, 363/3, 362/1-362/3, 361/1-361/3, 360/1, 360/2, 360/4, 359/3, 359/9, 358/1, 358/5, 357/6, 357/1, 355/8, 354/2, 354/3, 359/3, 358/2, 394/1, 353/9, 352/5, 352/1, 351/1, 350/4, 350/1, 349/1, 347/11, 346/1, 359/18-359/20, 359/14, 359/15, 354/5-357/7, 355/9, 357/3, 355/7, 353/10-353/12, 352/6, 352/2, 352/3, 352/7, 351/2-351/4, 350/5, 350/6, 350/2, 350/3, 349/2, 349/3, 348/2, 347/7, 347/12, 499/1, 414/3, 1/3, 1/2, 240/1, 238/1-238/3, 240/2, 237/1-237/6, 236/1-236/5, 235/4-235/9, 233/8, 233/6, 233/10, 232/1, 232/2, 231/1-231/5, 227/1-227/3, 226/1-226/3, 225/1-225/4, 453, 224/1-224/3, 223/4, 223/5, 223/1, 223/2, 222/8, 222/5, 222/9, 223/10, 222/1, 222/2, 222/4, 221/9, 221/7, 221/8, 221/11, 221/5, 221/1, 221/4, 221/3, 220/1, 220/2, 219/5, 219/6, 218/6, 218/7, 217/4, 217/1-217/4, 215/1-215/4, 454-457, 214/1-214/9, 213/1-213/4, 211/8, 211/13, 211/18, 211/21, 211/22, 2111/12, 211/15, 455/1, 212/15, 212/16, 212/19, 212/20, 212/23, 212/24, 212/26, 212/27, 212/30, 212/31, 212/10, 212/11, 210/5, 209/2, 210/1, 210/3210/4, 209/3, 209/9, 209/11, 209/6, 209/5-209/8, 208/2-208/5, 208/7-208/10, 208/12, 207/1-207/3, 206/6-206/10, 205/6-205/9, 203/11-203/15, 203/20-203/24, 202/1-202/12, 201/2-201/4, 201/6, 200/1-200/4, 197/9-197/16, 198, 199, 546, 102/16, 102/17, 102/20, 102/13, 102/12, 102/18, 102/19, 196/7-196/11, 196/2, 196/4-195/6, 196/1, 195/1-195/6, 194/2-194/9, 193/1-193/6, 192/1-192/12, 191/1-191/5, 190/1-190/5, 189/1-189/5, 104/5, 188/7, 188/8, 188/5, 187/1-181/5, 186/1-186/5, 185/1, 185/5, 184/1-184/10, 183/1-183/4, 183/6-183/11, 105/8-105/16, 106/20, 182/1-182/7, 181/1-181/5, 181/7-181/13, 181/17-181/30, 180/8, 180/1, 180/2, 180/4-180/14, 108/1-108/6, 109/1-109/8, 110/4-110/13, 179/2-179/5, 176/14, 177/5, 176/16-176/18, 175/1-175/3, 175/6-175/9, 174/5-174/7, 174/3, 173/2-173/6, 172/7-172/12, 171/3-171/5, 170/1-170/3, 113/8-113/10, 169/4, 169/5, 313/13, 168/12, 167/1-167/3, 166/1-166/12, 165/1-165/3, 164/1-164/4, 163/5-163/7, 161/2-161/5, 160/1-160/3, 159/1-159/3, 157/6-157/8, 157/1-157/3, 156/5, 152/1, 152/2, 153/5-153/10, 153/1, 655-658, 660-668, 670-690, 695-703, 705-710, 716-725, 729-733, 739-751, 762-766, 774, 777-779, 786-794, 796-816, 780, 822-831, 132, 859-862.

2. Wieś Izbiszcze, działki o numerach - 238/5, 238/7, 239/5, 239/6, 239/9, 240/8, 240/10, 243/3, 243/6, 243/7, 245/4-245/6, 246/1-246/4, 247/2-247/5, 246/3, 248/4-248/6, 249/2, 250/3, 251/4, 254/5, 254/11, 255/3, 255/4, 255/11, 255/12, 257/1, 257/2, 259/3, 323/15-323/17, 323/5, 324/7, 324/9, 324/10, 324/4, 324/1, 325/3, 325/4, 325/6-325/11, 326/2-326/5, 325/15, 325/16, 328/1, 328/2, 447, 448, 333/11, 334/5, 327/2, 327/3, 331/1-331/4, 332/4, 333/4, 333/10, 336/1-336/7, 337/1, 337/2, 337/3, 337/5, 337/7, 338/1, 338/2, 339/1-339/3, 340/1, 340/4, 340/5, 341/1-341/3, 341/8, 342/2, 342/4, 342/6, 343/1-343/4, 344/2, 345/2, 346/10, 346/9, 346/4, 347/5-347/7, 347/3, 388/6, 350/1, 350/3, 350/4, 351/1, 351/3, 354/2-354/6, 356/3, 357/1, 357/3, 357/7, 434, 358/3, 359/1-359/5, 359/7-359/9, 360/1, 360/2, 360/6, 360/7, 361/1-361/4, 451, 362/1, 362/3, 361/4, 363/4, 364/4, 364/5, 365/1-365/4, 367/1-367/3, 366/1-366/3, 368/6-368/11, 368/1-368/4, 368/13, 433/1, 369/5, 369/93, 369/7, 369/10, 369/14, 371/15, 371/11, 371/6, 371/3, 371/16-371/18, 432/2, 373/4, 453, 454, 372/6, 372/3, 372/4, 373//5, 373/6, 373/8, 373/10, 374/3, 374/8, 374/13, 374/19, 374/22, 374/23, 375/5, 376/1-376/5, 377/2, 377/9, 377/10, 379/2, 379/4, 379/11, 380/1, 380/3, 380/4, 380/6, 380/7, 382/2, 382/5, 384/2, 384/4, 384/8, 385/1, 385/4-385/8, 386/1-386/11, 388/1, 388/2, 389/1, 398/2, 389/4, 390/1, 390/2, 391/1, 391/4-391/6, 392/1, 392/2, 392/4-392/8, 392/10, 392/11, 394/1, 395/3, 397/5, 398/2, 399/1, 399/2, 402/2, 400/4, 400/8-400/12, 401/1, 401/3, 402/1, 402/2, 403/1-403/3, 404/1, 404/5, 405/1 405/2, 406/1, 406/2, 434, 470/3, 472-476, 477, 479-483, 499.

3. Wieś Pańki, działki o numerach - 66/1, 67/2, 66/2, 63/3, 62/3, 61/1, 60/1, 59/4, 70/3, 70/5, 68/8, 68/6, 68/467/4, 68/5, 63/4, 62/4, 61/2, 60/3, 60/2, 60/4, 61/5, 60/7, 59/3, 58/3, 51/34, 57/42, 57/41, 57/40, 54/22, 54/20, 53/28, 51/10, 50/28, 51/2, 50/36, 48/11, 57/33, 57/32, 58/4, 57/38, 57/37, 57/36, 57/39, 54/21, 52/1, 51/1, 50/35, 49/1, 48/3, 48/2, 48/1, 45/16, 44/23, 44/21, 43/16, 39/20, 39/18, 70/6, 69/2, 68/9, 67/5, 68/8, 64/3, 62/5, 61/6, 60/6, 59/5, 58/6, 78/7, 77/6, 76/8, 75/1, 75/8, 74/21, 74/22, 74/31, 74/34, 73/2, 72/15, 72/16, 74/10, 73/3, 72/13, 72/14, 71/26, 71/2, 71/8, 57/19, 74/38, 73/4, 72/11, 72/12, 71/27, 71/3, 73/5, 72/9, 72/10, 73/6, 72/7, 72/8, 71/28, 71/4, 71/9, 57/18, 57/18, 57/17, 57/16, 55/16, 53/19, 74/39, 73/7, 72/5, 76/6, 71/29, 71/5, 74/41, 73/8, 72/3, 72/4, 74/43, 73/9, 72/1, 72/2, 71/25, 71/1771/6, 71/11, 57/3, 57/2, 57/1, 55/20, 57/15, 57/14, 57/13, 57/9, 56/10, 57/6, 55/18, 55/19, 53/13, 52/12, 55/8, 53/33, 52/11, 51/9, 51/8, 51/7, 49/6, 52/8, 53/12, 53/11, 52/7, 52/6, 51/6, 53/10, 52/5, 51/5, 55/15, 53/30, 51/4, 51/11, 50/29, 49/12, 48/8, 48/7, 48/29, 48/81, 48/45, 48/9, 48/14, 48/12-48/17, 49/5, 45/27, 45/8, 44/16, 49/6, 49/13, 48/28, 48/25, 48/22, 48/19, 48/18, 46/4, 47/9, 46/3, 46/2, 46/1, 45/14, 44/8, 44/15, 43/4, 43/2, 43/6, 44/14, 44/13, 44/7, 44/6, 45/6, 45/26, 44/12, 44/10, 44/5, 45/4, 44/25, 45/24, 45/17, 44/24, 44/28, 43/30, 43/10, 43/8, 39/21, 39/19, 38/11, 39/2, 39/10, 39/22, 39/4, 39/11, 38/2, 39/5, 39/15, 39/14, 39/6, 39/7, 39/12, 38/3, 40/32, 39/8, 39/13, 38/4, 37/27, 36/6, 35/52, 35/18, 35/10, 37/21-37/26, 36/2-36/5, 36/7, 35/50-35/53, 35/30, 35/32, 35/44, 35/37, 37/3, 35/43, 35/36, 35/28, 35/21, 35/35, 35/27, 35/41, 35/34, 35/20, 35/40, 35/33, 35/25, 35/15, 35/47, 35/12, 35/11, 35/10, 34/19-34/22, 34/13, 34/13-34/17, 33/13, 33/2, 33/3-33/5, 33/1, 34/18, 33/15-33/18, 32/1-32/10, 31/4-31/7, 29/10, 29/9, 29/4, 29/8, 28/3, 29/3, 29/7, 28/4, 27/2, 27/1, 28/6, 28/5, 29/6, 29/5, 29/2, 29/1, 30/4, 30/5, 31/6, 25/4, 28/2, 28/1, 27/4, 21/26, 21/30, 21/1, 20/2-20/4, 19/9-19/13, 21/2, 20/30, 20/29, 18/11, 21/31, 21/3, 20/28, 21/4, 20/26, 20/25, 18/10, 21/32, 21/33, 21/5, 20/32, 21/6, 20/22, 20/21, 19/13, 18/8, 18/9, 15/26-15/29, 14/11-14/14, 11/2-11/4, 12/8, 12/9, 12/2, 18/12, 18/13, 19/8, 20/1, 358-361, 350-354, 337-345, 335, 333, 9/17, 9/18, 9/5, 9/4, 7/1, 7/6, 7/3, 5/1, 5/2, 3/1, 3/3, 3/6, 3/7, 1/5, 1/6.

4. Wieś Wólka Waniewska, działki o numerach - 1, 2, 3, 3/3, 3/4, 4, 5, 6/1, 6/4, 6/5, 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 15-17, 18/4, 19, 22, 23/3, 24-26, 28/1, 28/2, 29-31, 32/3, 33, 34/3, 36/1, 36/2, 37/1, 38-40, 41/1, 41/2, 42, 43/1, 45, 46, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52/1, 52/2, 54-57, 58/1, 60/1, 60/2, 61, 62/1, 62/2, 63-66, 68-70, 71/1, 71/2, 72, 73/2, 73/3, 74-77, 78/1, 78/2, 79, 80/3, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83-86, 87/2, 88, 89, 90/1-90/3, 91-93, 94/1, 94/2, 95/2, 96/1, 96/2, 97, 98, 99/1, 99/2, 100, 103, 105, 106/1, 108/3, 109, 110/1, 110/2, 111-116, 117/1-117/4, 118, 119/3, 119/4, 120/1, 120/3-120/5121/1-121/4, 122/3, 123/1-123/3, 124/1, 124/2, 125, 126/1, 126/2, 127, 128/1, 128/2, 129, 130/1, 131/1, 131/2, 132/-132/3, 133, 134, 135/1, 135/2, 136-140, 141/1, 141/3, 141/4, 142/4, 143-146, 147/1, 147/2, 148-154, 155/1, 155/2, 156, 157, 158, 159, 160/1, 162, 163/1, 163/2, 164 -167, 169/1, 169/2, 170, 171/1, 172, 173, 174, 175/1, 177/1, 180, 181/3, 181/4, 182/1, 183, 184, 186/1, 186/2, 187, 189, 190, 192/1, 192/3, 193, 194, 195, 196, 198/2, 200-206, 207/4, 207/5, 209/1, 209/2, 210, 211/1-211/3, 212,213/2, 214, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 219/1-219/3, 220, 221/1, 221, 2, 224-227, 228/1, 228/2, 229/1-229/3, 230, 231/1, 231/4, 232/3, 232/4, 233/1, 233/3, 233/4, 234/1, 234/2, 235/1-235/3, 236/1, 236/2, 237, 238, 240, 242, 244, 245, 247-263, 256/1, 256/2, 266/1, 266/2, 267/1, 268, 269, 270/1, 270/2, 271, 272, 275/1, 276-279, 280/1-280-3, 283/1, 284/4, 284/6, 285, 286/3, 286/4, 289/, 291/2, 292/1, 292/2, 293/1-293/4, 294, 297, 298, 299/1-299/4, 330, 393/6, 484, 529-531, 554-559, 562-564, 627, 628.

5. Wieś Jeńki, działki o numerach - 246, 247, 248/1-248/4, 249/1-249/3, 250/1, 250/2, 251/1-251/5, 252/1-252/5, 253/1253/3, 254, 255, 256/1-256/3, 257, 258/1-258/7, 259/2-259/5, 260/1-260/5, 261-263, 264/264/3, 265, 266/1, 266/2, 267/1, 267/2, 267/3-267/6, 268/1, 268/3, 269/1-269/4, 292/2, 293/1, 293/3, -293/5, 294/1, 294/2, 295/1, 295/2, 297/1, 297/2, 297/3, 298/2, 299, 300/1, 300/2, 301, 302/1-302/5, 303/1-303/3, 304, 305/1, 305/2, 306/1, 306/2, 307, 308/1-308/6, 309/309/3, 310/1-310/3, 311/1, 311/2, 312/1-312/5, 314/1-314/3, 315/1-315/3, 316/1-316/3, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2, 320, 321, 322, 323/1, 323/2, 324, 325/, 325/2, 326, 327/1-327/4, 328, 329, 340-345, 346/, 346/2, 347, 348/1, 348/2, 349/1, 349/2, 350/2, 351/1-351/4, 352/-352/3, 353/1-353/3, 354/2, 354/7-354/11355/1-355/3, 356/1, 356/2, 357/1-357/4, 358/1, 358/2, 359/1, 359/2, 360/2, 361/1, 361/3361/5, 361/6, 362/1, 362/5, 363/1-363/8, 363/10, 363/14, 363/16, 364/1-364/5, 365/1, 365/2, 366/1-366/3, 367/1, 367/2, 368/1-368/4, 369, 370/1-370/3, 371, 372/1-372-4, 373/1, 373/3, 373/4, 374/2, 375/1, 375/2, 376/1, 376/2, 377/2-377/4, 378/1-378/4, 379/2, 380/1, 380/2, 380/5, 380/6, 381/2, 382/2, 383/1, 383/2, 384/2, 385/1, 385/3, 386/2, 387/2, 388/1, 388/2, 389/1, 389/2, 390/1, 390/2, 391, 391/2, 391/3, 391/4, 392/2, 393/2, 393/3, 394/1- 394/4, 395/1-395/10, 395/18, 395/20, 396-398, 399/1-399/3, 399/6, 399/9, 400/1-400/3, 401/1-401/5, 402/1, 402/2, 403/1, 403/2, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 407/1, 407/2, 409/1, 409/2, 410/1, 410/2, 411/1-411/4, 412/2, 412/3, 414/3, 415/1-415/4, 416/3, 417/3, 418/2, 419/2, 420/2, 421/1, 421/, 422/1, 422/3, 423/1-423/3, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 426, 427/1, 427/2, 439-442, 473, 493, 495 537/1-537/3, 538-544, 545/1, 545/2, 546548, 549/1, 549/2, 550, 551, 552a/1, 552b/2, 553, 554/1, 554/2, 555-558, 559/1, 559/2, 560-566, 582, 587, 589, 590-594, 596, 598, 600, 632, 633, 663, 664.

6. Wieś Topilec, działki o numerach - 418, 419, 421, 422, 435, 436/1, 436/2, 437, 438, 439/2, 440, 434, 431, 445, 446, 503, 441, 442, 443, 433, 445, 446, 447, 448, 487, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 481, 478, 479, 482, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 491, 492, 493, 495, 496, 99, 101, 106, 109, 110, 111, 121/1, 112/2, 115, 116, 117, 120, 122, 124, 198, 197, 199, 205, 209, 210, 211, 212, 214, 215.

7. Wieś Kowalewszczyzna, działki o numerach -172, 174/1, 174/2, 232, 234, 175/1, 175/3, 175/4, 176/1, 176/2, 177-180, 181/3-181/7, 227, 183/1-183/6, 184/1, 184/2, 185/1-185/3, 186-188, 189/1-189/3, 235, 190/1, 190/3, 190/5, 190/7, 191/1, 192/1, 192/2, 193/1-193/4, 194, 195, 196/1-196/3, 197/1-197/3, 198/1-198/3, 199/1-199/4, 200/1, 200/2, 201, 202, 203/1-203/3, 204/1-204/3, 205, 206, 207/1, 207/2, 208/1-208/6, 209/1-209/6, 210/1-210/3, 211, 212/1-212/3, 213/1-213/4, 214, 215/1, 215/3, 215/4, 216/1, 216/2, 217, 218/1, 218/2, 219, 220/1, 220/2, 221, 222

3Ochrona siedlisk ichtiofauny realizowana poprzez wykupy gruntów prywatnych umożliwiająca eliminowanie zastoisk wód powierzchniowych (zabiegi wykaszania trzcinowisk i uaktywniania przepływu wód w starorzeczach)25,00 ha1. Wieś Uhowo, działki o numerach - 467/1, 467/2, 467/4, 467/5, 468/2, 468/9, 469/1, 469/3, 469/4, 471/4, 471/5, 472/2, 472/3, 473, 475/1, 480/3, 480/4, 481/1, 481/2, 481/3, 482/1, 483/1, 484/4, 484/5, 485/2, 485/3, 485/4, 486/1, 487/1, 487/2, 488/1, 488/2, 488/3, 488/5, 489/1.

2. Wieś Wólka Waniewska, działki o numerach - 209/1, 209/2, 210, 211/1, 211/2, 211/3, 212, 214, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 224, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 229/3, 230, 231/1, 231/4, 232/3, 232/4, 233/1, 233/3, 233/4, 234/1, 234/2, 235/1, 235/2, 235/3.

3. Wieś Topilec, działki o numerach - 551, 552, 553.

4. Wieś Izbiszcze, działki o numerach - 238/7, 239/6, 239/9, 240/10, 240/8, 243/4, 243/6, 243/7, 245/5, 245/6, 246/1, 246/2, 246/3, 247/2, 247/3, 247/4, 247/5, 248/5, 250/2, 250/3, 251/4, 254/5, 254/11, 255/3, 255/4, 255/11, 255/12, 256/3, 257/1, 257/2, 376/5, 377/10, 377/2, 377/9, 379/11, 379/2, 379/4, 380/1, 380/3, 380/4, 380/6, 380/7, 382/1, 382/2, 382/5, 384/2, 384/4, 384/6, 384/8, 385/1, 385/4, 385/5, 385/6, 385/7, 385/8, 386/1, 386/10, 386/11, 386/2, 386/3, 386/4, 386/5, 386/6, 386/8, 386/9, 388/1, 388/2, 389/2, 390/1, 390/2, 391/1, 391/4, 391/5, 391/6, 392/1, 392/10, 392/11, 392/2, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, 392/9, 394/1, 395/3, 397/5, 398/2, 399/1, 400/10, 400/11, 400/12, 400/2, 400/4, 400/8, 400/9, 401/1, 401/3, 402/1, 402/2, 403/1, 403/2, 403/3. 404/1, 404/5, 406/1, 406/2

1) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: wsi Uhowo, gmina Łapy z 8 sierpnia 1982 r.

2) Zadanie kontynuowane z 2013 r.

3) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami: wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993; miasta Suraż z 1984 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.; miasta Łapy "Łąki nad Narwią" z 1980 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.; wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r., wsi Baciuty, gmina Turośń Kościelna z dnia 10 października 1978 r., wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r., wsi Mojsiki Borzyska z dnia 13 października 1997 r., wsi Mojsiki z dnia 13 października 1997 r. gmina Sokoły wsi Kurowo Kolonia z dnia 4 września 2009 r. gmina Kobylin Borzymy.

4) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.; wsi Radule, gminna Tykocin, z dnia 30 listopada 1989 r.; wsi Jeńki, gmina Sokoły z 1958 r.; wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993; wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ZWIERZĄT

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobu ochrony
1Wodniczka (Acrocephalus paludicola)Ochrona i odtwarzanie siedlisk gatunkuKoszenie obszarów łąkowo - bagiennych w sezonie wegetacyjnym, poza okresem wyprowadzania lęgów (po 1 sierpnia) połączone z usuwaniem biomasy
2Derkacz (Crex crex)Ochrona i odtwarzanie siedlisk gatunku1. Koszenie obszarów łąkowo - bagiennych w sezonie wegetacyjnym, poza okresem wyprowadzania lęgów (po 1 sierpnia) połączone z usuwaniem biomasy.

2. Odkrzaczanie

3Płazy:

1) żaba moczarowa (Rana arvalis),

2) żaba trawna (Rana temporaria),

3) ropuchy (Bufo)

Zabezpieczenie dróg w okresie rozrodczym płazów1. Przenoszenie płazów.

2. Montaż folii uniemożliwiającej wchodzenie płazów na drogę

4Ptaki:

1) rybitwy (Laridae),

2) kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos),

3) łyska (Fulica atra),

4) zielonka (Porzana parva),

5) błotniak stawowy (Circus aeruginosus)

Ochrona ptasich lęgów1. Określenie wpływu norki amerykańskiej (Neovison vison) na obniżenie sukcesu lęgowego ptaków na podstawie badań naukowych i monitoringu populacji gatunku obcego, służące wypracowaniu optymalnych metod jego zwalczania.

2. Prowadzenie odłowów norki amerykańskiej (Neovison vison).

3. Przekazywanie osobników do badań naukowych poza obszar Parku

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp.Rodzaj ochronyLokalizacjaPowierzchnia ogółem w ha
1Ochrona czynnaDziałki zgodnie z mapami ewidencyjnymi:

1) Wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.,

2) Wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.,

3) Wsi Topilec, gmina Turośń Kościelna, z dnia 30 grudnia 1987 r.,

4) Miasta Suraż z 1984 r.,

5) Wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.,

6) Wsi Płonka - Strumianka, gmina Łapy z 8 maja 1980 r.,

7) Wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.,

8) Wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r.,

9) Wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.,

10) Wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.,

11) Wsi Bojary, gmina Turośń Kościelna, z 1979 r.,

12) Wsi Radule, gmina Tykocin z dnia 30 listopada 1989 r.,

13) Wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r.,

14) Wsi Zawady, gmina Turośń Kościelna z dnia 2 maja 1979 r.,

15) Wsi Baciuty, gmina Turośń Kościelna z dnia 10 października z 1978 r.,

16) Wsi Łapy - Dębowina, gmina Łapy z 1962 r.,

17) Wsi Łapy - Szołajdy, gmina Łapy z dnia 19 lipca 1986 r.,

18) Miasta Łapy "Łąki nad Narwią", z 1980 r.,

19) Wsi Łupianka Stara, gmina Łapy z dnia 25 czerwca 1979 r.,

20) Wsi Łupianka Stara "Łąki nad Narwią", gmina Łapy z 1962 r.,

21) Wsi Jeńki, gmina Sokoły z 1958 r.,

22) Wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r.,

23) Wsi Kowalewszczyzna - Folwark, gmina Sokoły z 1933 r.,

24) Majątku Borzyska, gmina Sokoły z 1958 r.,

25) Wsi Pszczółczyn, gmina Kobylin Borzymy z 1952 r.,

26) Wsi Rzędziany, gmina Tykocin z 1958 r.

2011,1408 ha

(grunty w użytkowaniu wieczystym Parku)

2Ochrona krajobrazowaDziałki zgodnie z mapami ewidencyjnymi:

1) Wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.,

2) Wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.,

3) Wsi Topilec, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 1987 r.,

4) Miasta Suraż z 1984 r.,

5) Wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.,

6) Wsi Płonka - Strumianka, gmina Łapy z dnia 8 maja 1980 r.,

7) Wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.,

8) Wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r.,

9) Wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.,

10) Wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.,

11) Wsi Bojary, gmina Turośń Kościelna z 1979 r.,

12) Wsi Radule, gmina Tykocin z dnia 30 listopada 1989 r.,

13) Wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r.,

14) Wsi Zawady, gmina Turośń Kościelna z dnia 2 maja 1979 r.,

15) Wsi Baciuty, gmina Turośń Kościelna z dnia 10 października z 1978 r.,

16) Wsi Łapy - Dębowina, gmina Łapy z 1962 r.,

17) Wsi Łapy - Szołajdy, gmina Łapy z dnia 19 lipca 1986 r.,

18) Miasta Łapy "Łąki nad Narwią" z 1980 r.,

19) Wsi Łupianka Stara, gmina Łapy z dnia 25 czerwca 1979 r.,

20) Wsi Łupianka Stara "Łąki nad Narwią", gmina Łap, z 1962 r.,

21) Wsi Jeńki, gmina Sokoły z 1958 r.,

22) Wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r.,

23) Wsi Kowalewszczyzna - Folwark, gmina Sokoły z 1933 r.,

24) Majątku Borzyska, gmina Sokoły z 1958 r.,

25) Wsi Pszczółczyn, gmina Kobylin Borzymy z 1952 r.,

26) Wsi Rzędziany, gmina Tykocin z 1958 r.

4799,0892 ha

(grunty prywatne)

Razem6810,23 ha

ZAŁĄCZNIK Nr  5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I AMATORSKIEGO POŁOWU RYB ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych
Miejsce udostępnianeMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Obszar całego ParkuBez ograniczeń

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Siedziba Parku wraz z terenem przyległym wsi Kurowo, działki o numerach - 6/2, 5, 12, 4/2, 4/31500

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.Miejsca udostępniane2)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Pole namiotowe we wsi Kurowo, działka numer 4/330
2Pole namiotowe we wsi Topilec, działka numer 439/125
3Wieże widokowe, działki o numerach - 46/2 we wsi Pańki, 201/1 we wsi Topilec, 111 we wsi Wólka Waniewska, 36/1 miasta Suraż, 468/10 i 380/1 we wsi Uhowo oraz 1620 we wsi Łapy Dębowina15 osób na jednej wieży

IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Miejsce udostępniane3)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Rzeka Narew w granicach Parku:

1) Miasto Suraż, działka numer 856,

2) Miasto Łapy, działki o numerach - 1002, 486, 484,

3) Wieś Turośń Dolna, działka numer 483,

4) Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach - 1082, 1084, 26,

5) Wieś Uhowo, działka numer 942,

6) Wieś Bokiny, działka numer 53,

7) Wieś Wólka Waniewska, działka numer 531,

8) Wieś Izbiszcze, działka numer 177/1,

9) Wieś Kurowo, działki o numerach - 15, 132, 251,

10) Wieś Radule, działka numer 260/2,

11) Wieś Kruszewo, działki o numerach - 876/2, 876/3,

12) Wieś Pańki, działka numer 328

150 łącznie

V. Miejsca udostępniane w celu amatorskiego połowu ryb

Miejsce udostępniane3)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Rzeka Narew w granicach Parku:

1) Miasto Suraż, działka numer 856,

2) Miasto Łapy, działki o numerach - 1002, 486, 484,

3) Wieś Turośń Dolna, działka numer 483,

4) Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach - 1082, 1084, 26,

5) Wieś Uhowo, działka numer 942,

6) Wieś Bokiny, działka numer 53,

7) Wieś Wólka Waniewska, działka numer 531,

8) Wieś Izbiszcze, działka numer 177/1,

9) Wieś Kurowo, działki o numerach - 15, 132, 251,

10) Wieś Radule działka numer 260/2,

11) Wieś Kruszewo, działki o numerach - 876/2, 876/3,

12) Wieś Pańki, działka numer 328

200

1) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.

2) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami: wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r. i wsi Topilec z, gmina Turośń Kościelna, z dnia 30 grudnia 1987 r.; miasta Suraż z 1984 r.; miasta Łapy "Łąki nad Narwią" z 1980 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r. wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r. wsi Radule, gmina Tykocin z dnia 30 listopada 1989 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.; wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Łapy Dębowina, gmina Łapy z 1962 r.

3) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: miasta Suraż z 1984 r.; miasta Łapy "Łąki nad Narwią" z 1980 r.; wsi Turośń Dolna, gmina Turośń Kościelna z dnia 24 marca 1986 r.; wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.; wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r.; wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r., wsi Radule, gmina Tykocin z dnia 30 listopada 1989 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).
2 Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
3 Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
4 Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
5 Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.