Zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2013.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej "Parkiem", na 2013 r.
§  2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1)
identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;
2)
opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3)
opis sposobów czynnej ochrony gatunków zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4)
wskazanie obszarów objętych ochroną czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;
5)
ustalenie miejsc udostępniania w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz amatorskiego połowu ryb, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenie wewnętrzne istniejące1)
Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Zanikanie siedlisk ptaków wodno - błotnych wywołane ekspansją trzciny i krzewówKoszenie trzcinowisk z usuwaniem biomasy
2Ekspansja norki amerykańskiej (Neovison vison) jako gatunku obcego, stanowiącego zagrożenie dla trwałości populacji gatunków fauny1. Eliminacja gatunku obcego.

2. Prowadzenie monitoringu populacji oraz identyfikowanych zagrożeń

3Deficyt tlenowy wód w okresie wysokich temperatur w wyniku procesu zarastania koryt rzecznych Narwi (koryto anastomozujące) i spowolnienia przepływu wodyZwiększanie retencji i utrzymanie przepływów biologicznych poprzez udrażnianie zarastających koryt rzecznych
4Zanikanie roślinności łąkowo - pastwiskowej w następstwie zaniechania tradycyjnych form użytkowania1. Koszenie łąk.

2. Wypas bydła, koni

5Zarastanie trzciną i krzewami ekosystemów nieleśnych1. Koszenie.

2. Wycinanie krzewów

6Funkcjonowanie poza granicami Parku urządzeń hydrotechnicznych (zbiornika Siemianówka i jazów na uregulowanych odcinkach Narwi) negatywnie wpływające na jakość oraz poziom wód powierzchniowych rzeki, co ma niekorzystny wpływ na warunki środowiskowe bytowania i rozrodu ichtiofauny, zwłaszcza gatunków ryb drapieżnychWspomaganie populacji ryb drapieżnych oraz regulacja jej struktury wiekowej przez zarybianie - zgodnie z opracowaniem i zaleceniami Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
7Brak akceptacji społecznej dla potrzeby prowadzenia zabiegów ochronnych na gruntach niebędących własnością Skarbu Państwa, położonych w granicach Parku1. Wykup gruntów.

2. Działania edukacyjne społeczności lokalnych

II. Zagrożenie wewnętrzne potencjalne1)

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Występowanie pożarów1. Współpraca ze strażą pożarną.

2. Patrolowanie terenu

2Zagrożenia ze strony owadów1. Wykładanie pułapek feromonowych i klasycznych.

2. Poszukiwania owadów w ściółce jako działań monitoringowych w celu identyfikacji przebiegu gradacji owadów.

3. Ustalenie ewentualnych metod zapobiegawczych w przypadku stwierdzenia zagrożeń o charakterze ekstremalnym (klęskowym)

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Pogarszanie się jakości wody w Narwi (obniżanie się zawartość tlenu, zwiększanie ilości biogenów i toksyn wydzielanych przez sinice) w wyniku niekontrolowanego zrzutu wody ze zbiornika Siemianówka w okresie zakwitów glonów1. Współpraca z zarządem zbiornika Siemianówka.

2. Okresowa kontrola i ustalanie optymalnych wielkości zrzutów wody do rzeki Narew

2Zmiana naturalnego przepływu wód w Narwi w wyniku żądań rolników dotyczących obniżania poziomów piętrzenia określonych pozwoleniem wodnoprawnymWspółpraca z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie funkcjonowania zbiornika Siemianówka i jazu w Rzędzianach w zakresie gospodarki wodnej

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Niestabilny poziom wód powierzchniowych i gruntowychEgzekwowanie wytycznych pozwolenia wodno prawnego oraz kontrola piętrzeń wody na jazie w Rzędzianach
2Zagrożenie pożaroweWspółpraca ze strażą pożarną
3Nielegalne składowiska odpadówWspółpraca z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie edukacji i przestrzegania obowiązujących przepisów gospodarki odpadami

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Wystawienie pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę (Lymantria monacha)2) 2 sztukiWieś Uhowo, działka numer 342/3
2Poszukiwania owadów w ściółce2 próby
3Prognozowanie występowania cetyńca (Tomicus sp.) na pułapkach klasycznych2 sztuki

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja3)
11. Koszenie łąk z wywożeniem biomasy.

2. Wypas z wykorzystaniem bydła

52,55 ha1. Wieś Kurowo, działki o numerach - 3/1, 4/3, 6/28, 6/2.

2. Miasto Suraż, działki o numerach - 85/3, 665/1, 667/1, 669/1, 671/1, 578, 682/1, 750, 751, 792/1, 758, 716, 484/1, 880, 474/5, 474/6, 461/1, 274/1, 276/1, 278/1, 279/1, 577, 576, 580/1, 581/1, 288/3, 288/4, 360/1, 112/3, 123/1, 126/1, 143/1, 155/1, 158/2, 860, 159/1, 199/7, 173, 175, 179/3

21. Usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej (nalotu).

2. Koszenie z wywożeniem biomasy

135,00 ha1. Wieś Uhowo, działki o numerach - 343/1, 343/2, 344/1, 344/2, 344/3, 344/4, 345/4, 345/5, 346/2, 346/3, 346/4, 347/4, 347/5, 348/1, 348/2, 348/3, 349/3, 349/4, 350, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 354/1, 354/2, 354/3, 356, 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 358/1, 358/2, 359/2, 359/3, 359/4, 360/6, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 363, 364/1, 365, 366, 364/2, 367, 368, 369/4, 369/5, 370/1, 370/2, 371/1, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7, 372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 373/1, 373/2, 373/3, 373/4, 374/1, 374/2, 375/1, 375/2, 375/3, 375/4, 376/1, 376/3, 376/4, 376/5, 376/6, 376/7, 376/8, 376/9, 376/10, 376/11, 377/2, 377/3, 377/4, 378/1, 378/2, 378/3, 379/1, 379/2, 379/3, 760, 761/1, 762/1, 763/1, 764/1, 765/1, 766, 767/2 769/1, 770/1, 771/1, 772/1, 773/1, 774, 775/1, 776/1, 777/1, 778/1, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 806/1, 807/1, 808/1, 809/1, 810/1, 811/1, 812/1, 813/1, 814/2, 816/1, 817/1, 818/1, 819/1, 820/1, 821/2, 823/1, 824/1, 825/1, 826/1, 828/2, 829/1, 830/1, 831/1, 832/1, 833/1, 834, 835/2, 837/1, 838/1, 839/1, 840/1, 841/1, 842/1, 844/2, 845/1, 846/1, 848/2, 849/1, 850/1, 851/1, 852/1, 853/1, 855/1, 858, 860/2, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902/1, 903, 904, 905, 906/1, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919.

2. Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach - 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 62, 66, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 82, 85/1, 92, 93/1, 93/2, 95, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 115, 117, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 174, 175, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 453, 454, 455, 458, 459, 460, 466, 467/1

3Koszenie z wywożeniem biomasy78,00 ha1. Wieś Kruszewo, działki o numerach - 404, 403/10, 403/11, 403/5, 403/4, 403/3, 403/2, 403/1, 404, 403/10, 403/11, 565, 567, 591, 596, 399, 402/3, 401/1.

2. Wieś Pańki, działki o numerach - 1/4, 2/11, 4/3, 5/13, 8/37, 8/40, 8/43, 1/2, 2/10, 3/4, 3/5, 4/2, 5/12, 6/8, 7/2, 8/27, 8/39, 9/2, 9/20, 9/21, 9/22, 9/1, 331, 332, 334, 8/30, 8/38, 7/8, 8/6, 8/7, 8/10, 8/46, 10/3, 7/9, 8/33, 8/42, 4/1, 3/2, 2/9, 1/7, 336, 362, 10/1, 8/16, 8/17, 8/44, 8/20, 7/10, 8/15, 8/11, 11/1, 5/14, 5/9, 2/12, 3/8, 3/9, 4/4, 5/15, 12/5, 22/10, 24/17, 24/18, 25/1, 26/1;31/2, 40/24, 40/26, 21/1, 20/31, 30/1, 42/2, 42/11, 41/2, 41/10, 39/2, 39/21

4Koszenie z usuwaniem biomasy (zabiegi wieloletnie - przewidziane na okres kolejnych 7 lat) 721,95 ha1. Wieś Kruszewo, działki o numerach - 154/1, 154/2, 154/3, 156/1, 156/3, 156/4, 156/6, 159/2, 160/4, 162/1, 162/2, 162/3, 163/10, 163/4, 163/8, 163/9, 164/5, 164/6, 164/7, 168/1, 168/10, 168/11, 168/13, 168/14, 168/15, 168/24, 168/26, 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 170/9, 171/1, 171/2, 171/6, 171/7, 171/8, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 176/1, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 176/8, 176/9, 177/5, 178/12, 178/13, 178/14, 178/15, 178/16, 178/17, 178/18, 178/19, 178/5, 178/6, 179/1, 179/6, 183/5, 185/2, 185/3, 185/4, 185/6, 185/7, 188/1, 188/3, 188/4, 188/5, 194/1, 203/17, 204/4, 204/5, 204/6, 209/10, 210/2, 211/17, 211/20, 211/23, 211/24, 211/25, 211/26, 211/27, 211/7, 212/14, 212/18, 212/22, 212/25, 212/29, 212/6, 212/9, 216/1, 216/2, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 229/1, 229/10, 229/2, 229/3, 229/4, 229/8, 229/9, 230/4, 230/5, 230/6, 233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 234/1, 234/2, 234/3, 239/1, 239/2, 239/3, 347/1, 347/2, 347/3, 347/4, 347/5, 355/2, 356/2, 357/7, 357/8, 357/9, 359/10, 359/11, 359/12, 359/13, 359/17, 359/6, 359/7, 360/6, 363/1, 366/5, 378/3, 384/2, 385/1, 385/2, 385/3, 389/16, 389/17, 389/18, 389/25, 389/26, 389/27, 392/6, 394/1, 691, 692, 693, 694, 704, 711, 712, 713, 714, 715, 726, 727, 728, 734, 735, 736, 737, 738, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 775, 776, 785, 795, 817, 818, 819, 820, 821, 829, 832, 833, 835, 837, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 852, 853, 854, 855, 856, 858, 863, 866.

2. Wieś Izbiszcze, działki o numerach - 83/4, 241/4, 243/5, 245/3, 251/3, 252/4, 252/5, 252/6, 253/3, 253/4, 258/3, 298/1, 310/12, 310/6, 311/1, 311/3, 312/3, 312/4, 314/2, 317/1, 317/3, 317/4, 319/1, 319/11, 319/14, 320/1, 320/12, 320/7, 320/9, 322/1, 322/8, 325/1, 325/11, 325/15, 325/16, 325/2, 325/5, 325/6, 325/8, 327/1, 327/2, 327/3, 327/5, 327/6, 327/8, 327/9, 329/1, 329/2, 329/3, 329/4, 329/5, 330/1, 330/2, 330/3, 330/4, 330/5, 332/1, 332/2, 332/32, 332/5, 333/12, 333/6, 334/6, 334/7, 335/6, 335/7, 337/8, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 338/7, 338/8, 339/1, 339/2, 342/1, 342/3, 342/5, 342/7, 343/3, 343/4, 344/1, 344/3, 344/4, 344/5, 345/1, 345/3, 345/4, 345/4, 345/5, 346/3, 346/7, 348/4, 348/5, 348/6, 348/7, 348/8, 349/1, 349/2, 349/5, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 353/3, 353/4, 353/5, 353/6, 353/7, 354/2, 355/2, 355/4, 355/6, 357/5, 357/6, 358/1, 358/2, 358/3, 358/4, 364/1, 369/1, 369/11, 369/15, 369/19, 369/2, 369/20, 369/21, 369/3, 369/4, 369/6, 369/8, 370/4, 370/5, 371/12, 371/13, 371/14, 371/4, 371/5, 372/2, 372/5, 372/7, 372/8, 373/11, 373/7, 373/9, 374/1, 374/15, 374/17, 374/21, 374/4, 377/1, 377/11, 377/12, 377/5, 378/2, 379/1, 379/10, 379/3, 379/5, 379/7, 379/9, 380/2, 380/5, 380/8, 380/9, 381/1, 381/2, 381/5, 383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 384/1, 384/3, 384/5, 384/7, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 389/3, 391/2, 391/3, 392/3, 393/1, 393/3, 393/5, 393/6, 393/7, 396, 397/3, 399/3, 400/1, 400/14, 401/2, 404/4, 405/3.

3. Wieś Uhowo, działki o numerach - 382, 389, 392, 395, 396, 401, 403, 406, 408, 417, 432, 442, 452, 459, 466, 477, 383/1, 384/1, 384/3, 385/1, 386/1, 386/2, 386/3, 387/1, 387/2, 388/1, 388/4, 388/5, 398/1, 399/1, 399/2, 399/3, 400/1, 405/2, 407/2, 409/2, 410/2, 411/1, 411/2, 412/2, 413/1, 413/5, 413/6, 414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 415/2, 415/3, 415/4, 418/10, 418/7, 418/8, 420/1, 420/3, 421/1, 421/6, 421/7, 422/2, 423/3, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 425/3, 426/10, 426/11, 426/12, 426/13, 426/3, 426/5, 426/6, 426/7, 426/8, 427/3, 427/5, 428/2, 430/2, 435/2, 438/2, 438/3, 438/4, 440/1, 440/2, 443/1, 443/4, 444/1, 445/2, 445/3, 446/1, 446/2, 448/2, 449/1, 453/1, 453/4, 454/1, 457/1, 460/2, 460/3, 461/2, 462/1, 462/2, 463/1, 463/3, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 467/3, 468/1, 468/10, 468/6, 469/2, 470/1, 470/2, 470/4, 470/5, 471/2, 471/3, 472/1, 474/2, 474/3, 474/4, 474/5, 474/6, 475/2, 476/6, 478/2, 478/3, 478/4, 479/1, 479/2, 480/5, 481/4, 483/2, 484/1, 484/3, 484/6, 485/1, 486/2, 487/3, 487/6, 488/4, 489/3, 490/4, 490/5, 490/8, 491a/3, 491a/4, 491a/5, 491a/6, 492/2, 493/4, 493/5, 494/1, 494a/5, 494a/8, 495/1, 495/2, 496/3, 496/6, 496/8, 497/2, 497/3, 497/4,,498/3, 498/4, 499/1, 501/2, 501/3, 501/4, 501/5, 501/6, 501/7, 501/8, 502/1, 502/2, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 505/3, 506/1, 507/3, 507/4, 507/5, 507/6, 507/7, 508/2, 508/5, 508/6, 508/7, 509/3, 509/4, 509/5, 509/6, 509/7, 510/5, 510/7, 513/1, 513/2, 514/1, 514/3, 515/1, 515/3, 515/4, 516/2, 516/4, 518/10, 518/12, 518/13, 518/8, 518/9, 519/1, 519/10, 519/2, 519/3, 519/4, 519/5, 519/7, 519/8, 519/9, 520/1, 520/2, 520/3, 520/4, 521/4, 521/7, 522/4, 522/7, 522/8, 523/2, 525/3, 526/5, 527/2, 527/4, 528/1, 532/1, 533/1, 533/2, 533/3, 533/4, 534/3, 536/1, 536/3, 537/2, 537/4, 539/2.

4. Wieś Baciuty, działki o numerach - 1055, 1082, 1083, 1084, 1131, 974, 959, 1175, 930, 931, 960, 961, 996, 1164, 1117, 872, 879, 897, 803, 804, 808, 831, 837, 844, 845, 832, 820, 816, 815, 826, 777, 924, 918, 917, 915, 909, 907, 953, 1157, 1143, 1110, 988, 1189, 1190, 1137, 862, 1176, 1186, 952, 977, 759, 976, 978, 1090, 1091, 981, 1064, 761, 1044, 1045, 1046, 1047, 827, 984, 1196, 922, 983, 861, 57, 1172, 1125, 1126, 1183, 1184, 1182, 1180, 1128, 1130, 1144, 875, 891, 833, 801, 813, 814, 829, 836, 825, 796, 964, 1107, 1132, 1146, 1118, 1165, 991, 1112, 1159, 935, 939, 989, 1158, 919, 776, 778, 779, 843, 765, 903, 763, 772, 1063, 1201, 1198, 1206, 1145, 864, 798, 646, 762, 767, 768, 792, 793, 794, 800, 834, 990, 1038, 1108, 1109, 1111, 1173, 628, 629, 630, 633, 635, 637, 643, 647, 649, 662, 666, 668, 669, 673, 696, 997, 998, 1036, 1037, 1039, 645, 651, 652, 943, 1178, 962, 722/1.

5. Wieś Wólka Waniewska, działki o numerach - 20, 21, 27/1, 27/2, 35, 47, 53, 67, 73/1.

6. Wieś Kurowo Kolonia, działki o numerach - 90, 100, 111, 213. 223.

7. Wieś Mojsiki Borzyska, działki o numerach - 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 97.

8. Wieś Jeńki, działki o numerach - 268/2, 296, 319, 385/2.

9. Wieś Waniewo, działka o numerze 441.

10. Wieś Mojsiki, działka o numerze 10

5.Wykaszanie, usuwanie drzew i krzewów (odkrzaczanie) ze zbiorem biomasy163,00 ha1. Wieś Radule, działki o numerach - 21/18, 26/16, 26/19, 26/20, 49/6, 49/7, 73/1, 73/2, 74/4, 74/5, 77/1, 81, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 80/1, 80/2, 82, 83, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 89/1, 90/1, 90/2, 91, 92/1, 92/2, 92/4, 92/5, 93, 94, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, 100, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 109/4, 109/5, 110/3, 110/4, 111/1, 111/2, 113/2, 113/3, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 119/2, 119/3, 120/1, 120/2, 121, 122/2, 122/3, 123/1, 123/2, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2127/5, 127/6, 128/2, 128/3, 129/4, 129/5, 130/4, 130/5, 131/1, 131/2, 132/2, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 134/2, 134/3, 134/5, 135/1, 135/3, 135/5, 135/7, 135/9, 136/1, 136/6, 136/5, 137/1, 137/7, 138/1, 138/2

2. Wieś Kurowo Kolonia, działki o numerach - 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201

6.Koszenie (w 2013 r. także usuwanie drzew i krzewów - odkrzaczanie) ze zbiorem biomasy - przewidziane na okres kolejnych 5 lat212,98 ha1. Wieś Kruszewo, działki o numerach - 402/3, 197/12, 366/4, 359/14, 359/15, 212/26, 212/27, 212/30, 212/31, 698, 560, 588, 860, 191/4, 191/5, 160/1, 110/10, 338, 364/4, 377/1, 585, 568, 576, 567, 578, 170/3, 315, 190/4, 190/5, 174/7, 173/6, 331/2, 110/8, 102/18, 152/2, 203/24, 357/3, 574, 212/10, 212/15, 212/19, 212/23, 359/8, 212/11, 212/16, 212/20, 212/24, 359/3, 359/9, 824, 110/9, 110/11, 110/12, 110/13, 190/1, 190/2, 190/3, 191/1, 191/2, 191/3, 377/2, 377/3, 364/2, 364/3, 695, 696, 697, 790, 792, 366/2, 366/3, 203/20, 203/21, 203/22, 203/23, 215/3, 357/1, 357/2, 110/4, 110/5, 110/6, 110/7, 102/12, 102/13, 102/16, 170/1, 167/1, 167/2, 224/1, 762, 763, 764, 765, 766, 109/2, 199, 389/14, 389/15, 389/20, 389/21, 164/4, 355/5,587,551,553, 387/7, 387/8, 395/1, 395/2, 810, 187/3, 187/4, 187/5, 217/2, 217/3, 217/4, 325, 352/5, 352/6, 352/7, 352/8, 371/4, 371/5, 371/6, 161/2, 161/4, 161/5, 227/1, 227/2, 227/3, 227/4, 749, 751, 240/1, 240/2, 382/1, 382/2, 382/3, 210/1, 210/3, 210/4, 210/5, 218/6, 218/7, 219/5, 219/6, 368/1, 368/2, 368/4, 369/4.

2. Wieś Izbiszcze, działki o numerach - 324/7, 324/8, 324/9, 310/1, 310/2, 310/8, 310/9, 320/2, 320/10, 320/11, 323/8, 323/14, 323/16, 325/3, 310/3, 310/7, 317/2, 336/3, 336/5, 340/1, 340/5, 341/3, 341/4, 341/5, 326/3, 326/4, 326/5, 314/1, 314/3, 319/12, 319/13, 323/1, 323/17, 324/10, 310/4, 321/7, 392/8, 400/13, 239/5, 331/1, 331/2, 331/3, 331/4, 320/8, 359/3, 359/4, 367/1, 367/2, 367/3, 367/4, 405/1, 405/2, 357/1, 357/3, 389/1, 389/4, 368/6, 368/9, 368/10, 363/2, 363/4, 364/4, 364/5, 248/4, 318/2, 318/3, 318/6, 374/23.

3. Wieś Pańki, działki o numerach - 338, 340, 341, 11/4, 12/2, 32/4, 14/11, 14/12, 14/13, 14/14, 39/2, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/16, 39/21, 39/22, 15/1, 15/6, 15/26, 15/27, 352, 45/15, 45/24, 45/25, 45/26, 45/27, 361, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 12/8.

4. Wieś Kurowo Kolonia, działki o numerach -78,81.

5. Wieś Topilec, działki o numerach - 100, 238, 439/1, 449, 490, 458, 207, 208, 216, 217, 218, 219, 224, 225, 226, 262, 265, 423, 425, 427, 429, 430/1, 432, 444, 466, 484, 494, 550, 169, 562.

6. Wieś Zawady, działki o numerach - 117, 121/2, 119/2, 123/1

C. W ekosystemach wodnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja3)
1Udrażnianie zarastających koryt rzeki Narew3400 m1. Wieś Topilec, działka numer 263.

2. Wieś Izbiszcze, działka numer 488.

3. Wieś Uhowo, działka numer 942.

4. Wieś Wólka Waniewska, działka numer 531

1900 mWieś Uhowo, działki o numerach - 1789, 1798, 1790
2300 mWieś Kurowo, działki o numerach - 15 i 18/1
2Wykaszanie szuwaru trzcinowego pod powierzchnią wody rzeki Narew7220 m1. Wieś Topilec na działce numer 263.

2. Wieś Izbiszcze na działce numer 488.

3. Wieś Uhowo na działce numer 942.

4. Wieś Wólka Waniewska na działce numer 531

3Zarybianie jesiennym narybkiem:

1) suma (Silurus glanis),

2) szczupaka (Esom lucius),

3) bolenia (Leuciscus aspius)

6000 sztuk suma

(Silurus glanis),

300 kg szczupaka (Esom lucius),

6000 sztuk bolenia

(Leuciscus aspius)

1. Miasto Suraż, działka numer 856.

2. Miasto Łapy, działki o numerach 1002, 486, 484.

3. Wieś Turośń Kościelna, działka numer 483.

4. Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach - 1082, 1084, 26.

5. Wieś Uhowo, działka numer 942.

6. Wieś Bokiny, działka numer 53.

7. Wieś Wólka Waniewska, na działka numer 531.

8. Wieś Izbiszcze, działka numer 177/1.

9. Wieś Kurowo, działki o numerach 15, 132, 251.

10. Wieś Kruszewo, działki o numerach - 876/2, 876/3.

11. Wieś Pańki, działka numer 328

4Odłowy kontrolne i badanie kondycji ichtiofaunyW trzech obszarach Narwi w granicach ParkuNa stanowiskach o przeciętnych dla Narwi warunkach środowiskowych

II. Na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja4)
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych w granicach Parku158,00 ha1. Miasto Suraż, działki o numerach - 39 - 65/2, 71/1-74/6, 80/2, 102/1, 108/1, 112/4, 117/1, 120/1, 157, 158/1, 168/1, 168/2, 169, 170, 171/2, 172/2, 51, 72/3, 171/4, 174/1, 176, 190/1, 193/1, 197/1, 201/1,208,207,205/1,203/1.

2. Wieś Bokiny, działki o numerach - 323 - 351/1, 255 - 288/1.

3. Wieś Płonka Strumianka, działki o numerach - 60/4 - 130/5, 131-136/2, 138, 141/1- 145/2, 122/10 - 150, 157/1, 157/2.

4. Wieś Uhowo, działki o numerach - 340/1 - 342/5, 370/3 - 371/7.

5. Wieś Wólka Waniewska, działki o numerach - 289/1, 291/2, 292/1, 291/2, 293/4, 293/2, 294, 297, 95/2, 96/1, 96/2, 97, 98, 99/1, 99/2, 100, 103, 105, 150, 159, 160/1, 162, 163/1, 163/7, 164, 165, 227, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 229/3, 230, 231/4.

6. Wieś Pańki, działki o numerach - 35/1, 35/6, 38/5, 35/14, 3/8, 3/9, 4/4, 5/15, 7/10, 8/1, 8/2, 8/5, 8/11, 8/12, 8/15, 8/45.

7. Wieś Kruszewo, działki o numerach - 286, 287/2, 287/3, 288, 289/3, 152/1, 152/2, 157/8, 159/6, 160/1, 161/3.

8. Wieś Topilec, działki o numerach - 111, 105, 495, 256, 254, 253, 252, 251, 248, 247, 245, 244, 233/9, 233/11, 233/6, 229, 124, 112/2, 112/1, 120, 115.

9. Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach - 147, 148, 149, 124/2, 124/1, 123, 122, 121, 120, 187,186.

10. Wieś Bojary, działki o numerach - 6, 7, 8, 9, 233 - 238, 247, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 261, 266

B. Inne według specyfiki Parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja
1Wykup gruntów w celu ochrony siedlisk i gatunków163,00 ha1. Wieś Radule, działki o numerach - 18/2, 18/3, 20/3, 21/8-21/10, 26/16- 26/20, 49/6, 49/7, 73/1, 73/2, 74/4, 74/5, 77/1, 79/1-79/4, 80/1, 80/2, 81-83, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86/1/, 86/2, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 88/4, 89/1, 90/1, 90/2, 91, 92/1-92/5, 93, 94, 95/1-95/4, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, 100, 101/, 101/2, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 109/4, 109/5, 110/3, 110/4, 111/1, 111/2, 113/2, 114/1-114/3, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 119/2, 119/3, 120/1, 120/2, 121, 112/2, 122/3, 123/1, 123/2, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 127/5, 127/6, 128/2, 128/3, 129/4, 129/5, 130/4, 130/5, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 133/1-133/4, 135/2-135/1, 135/3, 135/5, 135/7, 135/9, 136/1-135/5, 137/1, 137/7, 138/1, 138/2, 148/1, 148/2, 192/2, 193/3, 193/4, 194/9/194/12195/13, 196/4, 19715, 197/16, 198/6-198/8, 199/5, 239, 258/1, 258/2, 259.

2. Wieś Kurowo Kolonia, działki o numerach - 15, 71-83, 84/1-84/3, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 91-99, 101/1, 102/1, 103-110, 112-118, 120-126, 128, 129, 132-135, 186-196, 198-201, 203-206, 207/1, 207/2, 208-212, 214-222, 224

2Wykup gruntów w celu odtwarzania siedlisk i ograniczenia wpływu inwazyjnych gatunków80,00 ha1. Wieś Kruszewo, działki o numerach - 405, 406/1, 406/3, 407/2, 490, 408/1, 408/2, 315, 316/3, 317, 319, 320, 314/1, 314/2, 313/2, 312/1, 311, 310/1, 309/1, 308/1, 306, 395/1, 395/3, 396, 551, 553, 386/4-386/10, 387/1-387/8, 388/1-388/6, 389/19-389/24, 389/1-389/6, 389/28-389/31, 389/13-389/15, 390/17, 390/19-390/25, 391/1-391/3, 392/4, 392/1, 393/3, 392/8, 397/1-397/4, 398/2-398/4, 322/1, 322/2, 323/1, 323/2, 429, 324/3, 325-329, 330/1, 331/1, 331/2, 332/1, 332/2, 333, 334/1, 334/2, 471, 336/1, 335, 337-339, 341-343, 344/2, 344/1, 345/4, 384/1, 384/3-384/5, 381/1-383/3, 382/1-382/3, 382/5, 381/1-381/3, 380/1-380/3, 379/1-379/3, 550, 378/7, 378/10, 378/4, 378/5, 336/2, 378/6, 377/1, 377/2, 377/4-377/6, 376/2, 378/3, 375/1-375/4, 374/1, 374/2, 340/1-340/3, 373/1, 373/6-373/9, 372/1-372/3, 371/1-371/6, 345/1-345/3, 370/4-370/8, 396/1-396/4, 368/1, 368/2, 368/4, 368/5, 367/1-367/4, 366/1, 366/3, 366/4, 365/1-365/9, 364/1-364/4, 363/2, 363/3, 362/1-362/3, 361/1-361/3, 360/1, 360/2, 360/4, 359/3, 359/9, 358/1, 358/5, 357/6, 357/1, 355/8, 354/2, 354/3, 359/3, 358/2, 394/1, 353/9, 352/5, 352/1, 351/1, 350/4, 350/1, 349/1, 347/11, 346/1, 359/18-359/20, 359/14, 359/15, 354/5-357/7, 355/9, 357/3, 355/7, 353/10-353/12, 352/6, 352/2, 352/3, 352/7, 351/2-351/4, 350/5, 350/6, 350/2, 350/3, 349/2, 349/3, 348/2, 347/7, 347/12, 499/1, 414/3, 1/3, 1/2, 240/1, 238/1-238/3, 240/2, 237/1-237/6, 236/1-236/5, 235/4-235/9, 233/8, 233/6, 233/10, 232/1, 232/2, 231/1-231/5, 227/1-227/3, 226/1-226/3, 225/1-225/4, 453, 224/1-224/3, 223/4, 223/5, 223/1, 223/2, 222/8, 222/5, 222/9, 223/10, 222/1, 222/2, 222/4, 221/9, 221/7, 221/8, 221/11, 221/5, 221/1, 221/4, 221/3, 220/1, 220/2, 219/5, 219/6, 218/6, 218/7, 217/4, 217/1-217/4, 215/1-215/4, 454-457, 214/1-214/9, 213/1-213/4, 211/8, 211/13, 211/18, 211/21, 211/22, 2111/12, 211/15, 455/1, 212/15, 212/16, 212/19, 212/20, 212/23, 212/24, 212/26, 212/27, 212/30, 212/31, 212/10, 212/11, 210/5, 209/2, 210/1, 210/3210/4, 209/3, 209/9, 209/11, 209/6, 209/5-209/8, 208/2-208/5, 208/7-208/10, 208/12, 207/1-207/3, 206/6-206/10, 205/6-205/9, 203/11-203/15, 203/20-203/24, 202/1-202/12, 201/2-201/4, 201/6, 200/1-200/4, 197/9-197/16, 198, 199, 546, 102/16, 102/17, 102/20, 102/13, 102/12, 102/18, 102/19, 196/7-196/11, 196/2, 196/4-195/6, 196/1, 195/1-195/6, 194/2-194/9, 193/1-193/6, 192/1-192/12, 191/1-191/5, 190/1-190/5, 189/1-189/5, 104/5, 188/7, 188/8, 188/5, 187/1-181/5, 186/1-186/5, 185/1, 185/5, 184/1-184/10, 183/1-183/4, 183/6-183/11, 105/8-105/16, 106/20, 182/1-182/7, 181/1-181/5, 181/7-181/13, 181/17-181/30, 180/8, 180/1, 180/2, 180/4-180/14, 108/1-108/6, 109/1-109/8, 110/4-110/13, 179/2-179/5, 176/14, 177/5, 176/16-176/18, 175/1-175/3, 175/6-175/9, 174/5-174/7, 174/3, 173/2-173/6, 172/7-172/12, 171/3-171/5, 170/1-170/3, 113/8-113/10, 169/4, 169/5, 313/13, 168/12, 167/1-167/3, 166/1-166/12, 165/1-165/3, 164/1-164/4, 163/5-163/7, 161/2-161/5, 160/1-160/3, 159/1-159/3, 157/6-157/8, 157/1-157/3, 156/5, 152/1, 152/2, 153/5-153/10, 153/1, 655-658, 660-668, 670-690, 695-703, 705-710, 716-725, 729-733, 739-751, 762-766, 774, 777-779, 786-794, 796-816, 780, 822-831, 132, 859-862.

2. Wieś Izbiszcze, działki o numerach - 238/5, 238/7, 239/5, 239/6, 239/9, 240/8, 240/10, 243/3, 243/6, 243/7, 245/4-245/6, 246/1-246/4, 247/2-247/5, 246/3, 248/4-248/6, 249/2, 250/3, 251/4, 254/5, 254/11, 255/3, 255/4, 255/11, 255/12, 257/1, 257/2, 259/3, 323/15-323/17, 323/5, 324/7, 324/9, 324/10, 324/4, 324/1, 325/3, 325/4, 325/6-325/11, 326/2-326/5, 325/15, 325/16, 328/1, 328/2, 447, 448, 333/11, 334/5, 327/2, 327/3, 331/1-331/4, 332/4, 333/4, 333/10, 336/1-336/7, 337/1, 337/2, 337/3, 337/5, 337/7, 338/1, 338/2, 339/1-339/3, 340/1, 340/4, 340/5, 341/1-341/3, 341/8, 342/2, 342/4, 342/6, 343/1-343/4, 344/2, 345/2, 346/10, 346/9, 346/4, 347/5-347/7, 347/3, 388/6, 350/1, 350/3, 350/4, 351/1, 351/3, 354/2-354/6, 356/3, 357/1, 357/3, 357/7, 434, 358/3, 359/1-359/5, 359/7-359/9, 360/1, 360/2, 360/6, 360/7, 361/1-361/4, 451, 362/1, 362/3, 361/4, 363/4, 364/4, 364/5, 365/1-365/4, 367/1-367/3, 366/1-366/3, 368/6-368/11, 368/1-368/4, 368/13, 433/1, 369/5, 369/93, 369/7, 369/10, 369/14, 371/15, 371/11, 371/6, 371/3, 371/16-371/18, 432/2, 373/4, 453, 454, 372/6, 372/3, 372/4, 373//5, 373/6, 373/8, 373/10, 374/3, 374/8, 374/13, 374/19, 374/22, 374/23, 375/5, 376/1-376/5, 377/2, 377/9, 377/10, 379/2, 379/4, 379/11, 380/1, 380/3, 380/4, 380/6, 380/7, 382/2, 382/5, 384/2, 384/4, 384/8, 385/1, 385/4-385/8, 386/1-386/11, 388/1, 388/2, 389/1, 398/2, 389/4, 390/1, 390/2, 391/1, 391/4-391/6, 392/1, 392/2, 392/4-392/8, 392/10, 392/11, 394/1, 395/3, 397/5, 398/2, 399/1, 399/2, 402/2, 400/4, 400/8-400/12, 401/1, 401/3, 402/1, 402/2, 403/1-403/3, 404/1, 404/5, 405/1 405/2, 406/1, 406/2, 434, 470/3, 472-476, 477, 479-483, 499.

3. Wieś Pańki, działki o numerach - 66/1, 67/2, 66/2, 63/3, 62/3, 61/1, 60/1, 59/4, 70/3, 70/5, 68/8, 68/6, 68/467/4, 68/5, 63/4, 62/4, 61/2, 60/3, 60/2, 60/4, 61/5, 60/7, 59/3, 58/3, 51/34, 57/42, 57/41, 57/40, 54/22, 54/20, 53/28, 51/10, 50/28, 51/2, 50/36, 48/11, 57/33, 57/32, 58/4, 57/38, 57/37, 57/36, 57/39, 54/21, 52/1, 51/1, 50/35, 49/1, 48/3, 48/2, 48/1, 45/16, 44/23, 44/21, 43/16, 39/20, 39/18, 70/6, 69/2, 68/9, 67/5, 68/8, 64/3, 62/5, 61/6, 60/6, 59/5, 58/6, 78/7, 77/6, 76/8, 75/1, 75/8, 74/21, 74/22, 74/31, 74/34, 73/2, 72/15, 72/16, 74/10, 73/3, 72/13, 72/14, 71/26, 71/2, 71/8, 57/19, 74/38, 73/4, 72/11, 72/12, 71/27, 71/3, 73/5, 72/9, 72/10, 73/6, 72/7, 72/8, 71/28, 71/4, 71/9, 57/18, 57/18, 57/17, 57/16, 55/16, 53/19, 74/39, 73/7, 72/5, 76/6, 71/29, 71/5, 74/41, 73/8, 72/3, 72/4, 74/43, 73/9, 72/1, 72/2, 71/25, 71/1771/6, 71/11, 57/3, 57/2, 57/1, 55/20, 57/15, 57/14, 57/13, 57/9, 56/10, 57/6, 55/18, 55/19, 53/13, 52/12, 55/8, 53/33, 52/11, 51/9, 51/8, 51/7, 49/6, 52/8, 53/12, 53/11, 52/7, 52/6, 51/6, 53/10, 52/5, 51/5, 55/15, 53/30, 51/4, 51/11, 50/29, 49/12, 48/8, 48/7, 48/29, 48/81, 48/45, 48/9, 48/14, 48/12-48/17, 49/5, 45/27, 45/8, 44/16, 49/6, 49/13, 48/28, 48/25, 48/22, 48/19, 48/18, 46/4, 47/9, 46/3, 46/2, 46/1, 45/14, 44/8, 44/15, 43/4, 43/2, 43/6, 44/14, 44/13, 44/7, 44/6, 45/6, 45/26, 44/12, 44/10, 44/5, 45/4, 44/25, 45/24, 45/17, 44/24, 44/28, 43/30, 43/10, 43/8, 39/21, 39/19, 38/11, 39/2, 39/10, 39/22, 39/4, 39/11, 38/2, 39/5, 39/15, 39/14, 39/6, 39/7, 39/12, 38/3, 40/32, 39/8, 39/13, 38/4, 37/27, 36/6, 35/52, 35/18, 35/10, 37/21-37/26, 36/2-36/5, 36/7, 35/50-35/53, 35/30, 35/32, 35/44, 35/37, 37/3, 35/43, 35/36, 35/28, 35/21, 35/35, 35/27, 35/41, 35/34, 35/20, 35/40, 35/33, 35/25, 35/15, 35/47, 35/12, 35/11, 35/10, 34/19-34/22, 34/13, 34/13-34/17, 33/13, 33/2, 33/3-33/5, 33/1, 34/18, 33/15-33/18, 32/1-32/10, 31/4-31/7, 29/10, 29/9, 29/4, 29/8, 28/3, 29/3, 29/7, 28/4, 27/2, 27/1, 28/6, 28/5, 29/6, 29/5, 29/2, 29/1, 30/4, 30/5, 31/6, 25/4, 28/2, 28/1, 27/4, 21/26, 21/30, 21/1, 20/2-20/4, 19/9-19/13, 21/2, 20/30, 20/29, 18/11, 21/31, 21/3, 20/28, 21/4, 20/26, 20/25, 18/10, 21/32, 21/33, 21/5, 20/32, 21/6, 20/22, 20/21, 19/13, 18/8, 18/9, 15/26-15/29, 14/11-14/14, 11/2-11/4, 12/8, 12/9, 12/2, 18/12, 18/13, 19/8, 20/1, 358-361, 350-354, 337-345, 335, 333, 9/17, 9/18, 9/5, 9/4, 7/1, 7/6, 7/3, 5/1, 5/2, 3/1, 3/3, 3/6, 3/7, 1/5, 1/6.

4. Wieś Wólka Waniewska, działki o numerach - 1, 2, 3, 3/3, 3/4, 4, 5, 6/1, 6/4, 6/5, 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 15-17, 18/4, 19, 22, 23/3, 24-26, 28/1, 28/2, 29-31, 32/3, 33, 34/3, 36/1, 36/2, 37/1, 38-40, 41/1, 41/2, 42, 43/1, 45, 46, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52/1, 52/2, 54-57, 58/1, 60/1, 60/2, 61, 62/1, 62/2, 63-66, 68-70, 71/1, 71/2, 72, 73/2, 73/3, 74-77, 78/1, 78/2, 79, 80/3, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83-86, 87/2, 88, 89, 90/1-90/3, 91-93, 94/1, 94/2, 95/2, 96/1, 96/2, 97, 98, 99/1, 99/2, 100, 103, 105, 106/1, 108/3, 109, 110/1, 110/2, 111-116, 117/1-117/4, 118, 119/3, 119/4, 120/1, 120/3-120/5121/1-121/4, 122/3, 123/1-123/3., 124/1, 124/2, 125, 126/1, 126/2, 127, 128/1, 128/2, 129, 130/1, 131/1, 131/2, 132/-132/3, 133, 134, 135/1, 135/2, 136-140, 141/1, 141/3, 141/4, 142/4, 143-146, 147/1, 147/2, 148-154, 155/1, 155/2, 156, 157, 158, 159, 160/1, 162, 163/1, 163/2, 164 -167, 169/1, 169/2, 170, 171/1, 172, 173, 174, 175/1, 177/1, 180, 181/3, 181/4, 182/1, 183, 184, 186/1, 186/2, 187, 189, 190, 192/1, 192/3, 193, 194, 195, 196, 198/2, 200-206, 207/4, 207/5, 209/1, 209/2, 210, 211/1-211/3, 212" 213/2, 214, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 219/1-219/3, 220, 221/1, 221, 2, 224-227, 228/1, 228/2, 229/1-229/3, 230, 231/1, 231/4, 232/3, 232/4, 233/1, 233/3, 233/4, 234/1, 234/2, 235/1-235/3, 236/1, 236/2, 237, 238, 240, 242, 244, 245, 247-263, 256/1, 256/2, 266/1, 266/2, 267/1, 268, 269, 270/1, 270/2, 271, 272, 275/1, 276-279, 280/1-280-3, 283/1, 284/4, 284/6, 285, 286/3, 286/4, 289/, 291/2, 292/1, 292/2, 293/1-293/4, 294, 297, 298, 299/1-299/4, 330, 393/6, 484, 529-531, 554-559, 562-564, 627, 628.

5. Wieś Jeńki, działki o numerach - 246, 247, 248/1-248/4, 249/1-249/3, 250/1, 250/2, 251/1-251/5, 252/1-252/5, 253/1253/3, 254, 255, 256/1-256/3, 257, 258/1-258/7, 259/2-259/5, 260/1-260/5, 261-263, 264/264/3, 265, 266/1, 266/2, 267/1, 267/2, 267/3-267/6, 268/1, 268/3, 269/1-269/4, 292/2, 293/1, 293/3, -293/5, 294/1, 294/2, 295/1, 295/2, 297/1, 297/2, 297/3, 298/2, 299, 300/1, 300/2, 301, 302/1-302/5, 303/1-303/3, 304, 305/1, 305/2, 306/1, 306/2, 307, 308/1-308/6, 309/309/3, 310/1-310/3, 311/1, 311/2, 312/1-312/5, 314/1-314/3, 315/1-315/3, 316/1-316/3, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2, 320, 321, 322, 323/1, 323/2, 324, 325/, 325/2, 326, 327/1-327/4, 328, 329, 340-345, 346/, 346/2, 347, 348/1, 348/2, 349/1, 349/2, 350/2, 351/1-351/4, 352/-352/3, 353/1-353/3, 354/2, 354/7-354/11355/1-355/3, 356/1, 356/2, 357/1-357/4, 358/1, 358/2, 359/1, 359/2, 360/2, 361/1, 361/3361/5, 361/6, 362/1, 362/5, 363/1-363/8, 363/10, 363/14, 363/16, 364/1-364/5, 365/1, 365/2, 366/1-366/3, 367/1, 367/2, 368/1-368/4, 369, 370/1-370/3, 371, 372/1-372-4, 373/1, 373/3, 373/4, 374/2, 375/1, 375/2, 376/1, 376/2, 377/2-377/4, 378/1-378/4, 379/2, 380/1, 380/2, 380/5, 380/6, 381/2, 382/2, 383/1, 383/2, 384/2, 385/1, 385/3, 386/2, 387/2, 388/1, 388/2, 389/1, 389/2, 390/1, 390/2, 391, 391/2, 391/3, 391/4, 392/2, 393/2, 393/3, 394/1- 394/4, 395/1-395/10, 395/18, 395/20, 396-398, 399/1-399/3, 399/6, 399/9, 400/1-400/3, 401/1-401/5, 402/1, 402/2, 403/1, 403/2, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 407/1, 407/2, 409/1, 409/2, 410/1, 410/2, 411/1-411/4, 412/2, 412/3, 414/3, 415/1-415/4, 416/3, 417/3, 418/2, 419/2, 420/2, 421/1, 421/, 422/1, 422/3, 423/1-423/3, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 426, 427/1, 427/2, 439-442, 473, 493, 495 537/1-537/3, 538-544, 545/1, 545/2, 546548, 549/1, 549/2, 550, 551, 552a/1, 552b/2, 553, 554/1, 554/2, 555-558, 559/1, 559/2, 560-566, 582, 587, 589, 590-594, 596, 598, 600, 632, 633, 663, 664.

6. Wieś Topilec, działki o numerach - 418, 419, 421, 422, 435, 436/1, 436/2, 437, 438, 439/2, 440, 434, 431, 445, 446, 503, 441, 442, 443, 433, 445, 446, 447, 448, 487, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 481, 478, 479, 482, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 491, 492, 493, 495, 496, 99, 101, 106, 109, 110, 111, 121/1, 112/2, 115, 116, 117, 120, 122, 124, 198, 197, 199, 205, 209, 210, 211, 212, 214, 215.

7. Wieś Kowalewszczyzna, działki o numerach -172, 174/1, 174/2, 232, 234, 175/1, 175/3, 175/4, 176/1, 176/2, 177-180, 181/3-181/7, 227, 183/1-183/6, 184/1, 184/2, 185/1-185/3, 186-188, 189/1-189/3, 235, 190/1, 190/3, 190/5, 190/7, 191/1, 192/1, 192/2, 193/1-193/4, 194, 195, 196/1-196/3, 197/1-197/3, 198/1-198/3, 199/1-199/4, 200/1, 200/2, 201, 202, 203/1-203/3, 204/1-204/3, 205, 206, 207/1, 207/2, 208/1-208/6, 209/1-209/6, 210/1-210/3, 211, 212/1-212/3, 213/1-213/4, 214, 215/1, 215/3, 215/4, 216/1, 216/2, 217, 218/1, 218/2, 219, 220/1, 220/2, 221, 222

3Wykup gruntów w celu ochrony siedlisk ichtiofauny25,00 ha1. Wieś Uhowo, działki o numerach - 467/1, 467/2, 467/4, 467/5, 468/2, 468/9, 469/1, 469/3, 469/4, 471/4, 471/5, 472/2, 472/3, 473, 475/1, 480/3, 480/4, 481/1, 481/2, 481/3, 482/1, 483/1, 484/4, 484/5, 485/2, 485/3, 485/4, 486/1, 487/1, 487/2, 488/1, 488/2, 488/3, 488/5, 489/1.

2. Wieś Wólka Waniewska, działki o numerach - 209/1, 209/2, 210, 211/1, 211/2, 211/3, 212, 214, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 224, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 229/3, 230, 231/1, 231/4, 232/3, 232/4, 233/1, 233/3,

233/4, 234/1, 234/2, 235/1, 235/2, 235/3.

3. Wieś Topilec, działki o numerach - 551, 552, 553.

4. Wieś Izbiszcze, działki o numerach - 238/7, 239/6, 239/9, 240/10, 240/8, 243/4, 243/6, 243/7, 245/5, 245/6, 246/1, 246/2, 246/3, 247/2, 247/3, 247/4, 247/5, 248/5, 250/2, 250/3, 251/4, 254/5, 254/11, 255/3, 255/4, 255/11, 255/12, 256/3, 257/1, 257/2, 376/5, 377/10, 377/2, 377/9, 379/11, 379/2, 379/4, 380/1, 380/3, 380/4, 380/6, 380/7, 382/1, 382/2, 382/5, 384/2, 384/4, 384/6, 384/8, 385/1, 385/4, 385/5, 385/6, 385/7, 385/8, 386/1, 386/10, 386/11, 386/2, 386/3, 386/4, 386/5, 386/6, 386/8, 386/9, 388/1, 388/2, 389/2, 390/1, 390/2, 391/1, 391/4, 391/5, 391/6, 392/1, 392/10, 392/11, 392/2, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, 392/9, 394/1, 395/3, 397/5, 398/2, 399/1, 400/10, 400/11, 400/12, 400/2, 400/4, 400/8, 400/9, 401/1, 401/3, 402/1, 402/2, 403/1, 403/2, 403/3, 404/1, 404/5, 406/1, 406/2

4Modernizacja wież widokowych4 sztuki1. Wieś Topilec, działka o numerze 554.

2. Wieś Kurowo, działki o numerach 4/2 i 4/3.

3. Wieś Kurowo, działki o numerach 4/2 i 4/3

5Modernizacja ścieżki "Kładka wśród bagien"450 m

1) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: wsi Uhowo, gmina Łapy z 8 sierpnia 1982 r.

2) Zadanie kontynuowane z 2012 r.

3) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami: wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993; miasta Suraż z 1984 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.; miasta Łapy "Łąki nad Narwią" z 1980 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.; wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r., wsi Baciuty, gmina Turośń Kościelna z dnia 10 października 1978 r., wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r., wsi Mojsiki Borzyska z dnia 13 października 1997 r., wsi Mojsiki z dnia 13 października 1997 r. gmina Sokoły wsi Kurowo Kolonia z dnia 4 września 2009 r. gmina Kobylin Borzymy.

4) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: miasta Suraż z 1984r.; wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.; wsi Płonka - Strumianka, gmina Łapy z dnia 8 maja 1980 r.; wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Topilec, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 1987 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Bojary, gmina Turośń Kościelna z 1979 r.

5) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.; wsi Radule, gminna Tykocin, z dnia 30 listopada 1989 r.; wsi Jeńki, gmina Sokoły z 1958 r.; wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993; wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ZWIERZĄT

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobu ochrony
1Wodniczka

(Acrocephalus paludicola)

Ochrona i odtwarzanie siedlisk gatunkuKoszenie obszarów łąkowo - bagiennych w sezonie wegetacyjnym połączone z usuwaniem biomasy
2Derkacz (Crex crex) Ochrona i odtwarzanie siedlisk gatunku1. Koszenie obszarów łąkowo - bagiennych w sezonie wegetacyjnym połączone z usuwaniem biomasy.

2. Odkrzaczanie

3Płazy:

1) żaba moczarowa (Rana arvalis),

2) żaba trawna (Rana temporaria),

3) ropuchy (Bufo)

Zabezpieczenie dróg w okresie rozrodczym płazów1. Przenoszenie płazów.

2. Montaż folii uniemożliwiającej wchodzenie płazów na drogę

4Ptaki:

1) rybitwy (Laridae),

2) kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos),

3) łyska (Fulica atra),

4) zielonka (Porzana parva),

5) błotniak stawowy (Circus aeruginosus)

Ochrona ptasich lęgów1. Prowadzenie badań naukowych w celu określenia wpływu norki amerykańskiej (Neovison vison) jako gatunku obcego na obniżenie sukcesu lęgowego ptaków.

2. Prowadzenie odłowów norki amerykańskiej (Neovison vison).

3. Przekazywanie osobników do badań naukowych poza obszar Parku

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.Rodzaj ochronyLokalizacjaPowierzchnia ogółem w ha
1Ochrona czynnaDziałki zgodnie z mapami ewidencyjnymi:

1) Wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.,

2) Wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.,

3) Wsi Topilec, gmina Turośń Kościelna, z dnia 30 grudnia 1987 r.,

4) Miasta Suraż z 1984 r.,

5) Wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.,

6) Wsi Płonka - Strumianka, gmina Łapy z 8 maja 1980 r.,

7) Wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.,

8) Wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r.,

9) Wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.,

10) Wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.,

11) Wsi Bojary, gmina Turośń Kościelna, z 1979 r.,

12) Wsi Radule, gmina Tykocin z dnia 30 listopada 1989 r.,

13) Wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r.,

14) Wsi Zawady, gmina Turośń Kościelna z dnia 2 maja 1979 r.,

15) Wsi Baciuty, gmina Turośń Kościelna z dnia 10 października z 1978 r.,

16) Wsi Łapy - Dębowina, gmina Łapy z 1962 r.,

17) Wsi Łapy - Szołajdy, gmina Łapy z dnia 19 lipca 1986 r.,

18) Miasta Łapy "Łąki nad Narwią", z 1980 r.,

19) Wsi Łupianka Stara, gmina Łapy z dnia 25 czerwca 1979 r.,

20) Wsi Łupianka Stara "Łąki nad Narwią", gmina Łapy z 1962 r.,

21) Wsi Jeńki, gmina Sokoły z 1958 r.,

22) Wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r.,

23) Wsi Kowalewszczyzna - Folwark, gmina Sokoły z 1933 r.,

24) Majątku Borzyska, gmina Sokoły z 1958 r.,

25) Wsi Pszczółczyn, gmina Kobylin Borzymy z 1952 r.,

26) Wsi Rzędziany, gmina Tykocin z 1958 r.

1982,1408 ha (grunty w użytkowaniu wieczystym Parku)
2Ochrona krajobrazowaDziałki zgodnie z mapami ewidencyjnymi:

1) Wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.,

2) Wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.,

3) Wsi Topilec, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 1987 r.,

4) Miasta Suraż z 1984 r.,

5) Wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.,

6) Wsi Płonka - Strumianka, gmina Łapy z dnia 8 maja 1980 r.,

7) Wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.,

8) Wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r.,

9) Wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.,

10) Wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.,

11) Wsi Bojary, gmina Turośń Kościelna z 1979 r.,

12) Wsi Radule, gmina Tykocin z dnia 30 listopada 1989 r.,

13) Wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r.,

14) Wsi Zawady, gmina Turośń Kościelna z dnia 2 maja 1979 r.,

15) Wsi Baciuty, gmina Turośń Kościelna z dnia 10 października z 1978 r.,

16) Wsi Łapy - Dębowina, gmina Łapy z 1962 r.,

17) Wsi Łapy - Szołajdy, gmina Łapy z dnia 19 lipca 1986 r.,

18) Miasta Łapy "Łąki nad Narwią" z 1980 r.,

19) Wsi Łupianka Stara, gmina Łapy z dnia 25 czerwca 1979 r.,

20) Wsi Łupianka Stara "Łąki nad Narwią", gmina Łap, z 1962 r.,

21) Wsi Jeńki, gmina Sokoły z 1958 r.,

22) Wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r.,

23) Wsi Kowalewszczyzna - Folwark, gmina Sokoły z 1933 r.,

24) Majątku Borzyska, gmina Sokoły z 1958 r.,

25) Wsi Pszczółczyn, gmina Kobylin Borzymy z 1952 r.,

26) Wsi Rzędziany, gmina Tykocin z 1958 r.

4828,0892 ha (grunty prywatne)
Razem6810,23 ha

ZAŁĄCZNIK Nr  5

MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH ORAZ AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych
Miejsce udostępnianeMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Obszar całego ParkuBez ograniczeń

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Kładka przyrodnicza Waniewo - Śliwno, wieś Kruszewo, działki o numerach - 817, 818, 819, 820, 821, 871 i 876200
2Siedziba Parku wraz z terenem przyległym wsi Kurowo, działki o numerach - 6/2, 5, 12, 4/2, 4/31500

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.Miejsca udostępniane2)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Pole namiotowe we wsi Kurowo, działka numer 4/330
2Pole namiotowe we wsi Topilec, działka numer 439/125
3Rzeka Narew w granicach Parku:

1) Miasto Suraż, działka numer 856,

2) Miasto Łapy, działki o numerach - 1002, 486, 484,

3) Wieś Turośń Dolna, działka numer 483,

4) Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach - 1082, 1084, 26.

5) Wieś Uhowo, działka numer 942,

6) Wieś Bokiny, działka numer 53,

7) Wieś Wólka Waniewska, działka numer 531,

8) Wieś Izbiszcze, działka numer 177/1,

9) Wieś Kurowo, działki o numerach - 15, 132, 251,

10) Wieś Radule, działka numer 260/2,

11) Wieś Kruszewo, działki o numerach - 876/2, 876/3,

12) Wieś Pańki, działka numer 328

28 osób na szlakach oznakowanych w obwodach ochronnych Kurowo i Łapy
4Wieże widokowe, działki o numerach - 46/2 we wsi Pańki, 201/1 we wsi Topilec, 111 we wsi Wólka Waniewska, 36/1 miasta Suraż, 468/10 i 380/1 we wsi Uhowo oraz 1620 we wsi Łapy Dębowina15 osób na jednej wieży

IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Miejsce udostępniane3)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Rzeka Narew w granicach Parku:

1) Miasto Suraż, działka numer 856,

2) Miasto Łapy, działki o numerach - 1002, 486, 484,

3) Wieś Turośń Dolna, działka numer 483,

4) Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach - 1082, 1084, 26,

5) Wieś Uhowo, działka numer 942,

6) Wieś Bokiny, działka numer 53,

7) Wieś Wólka Waniewska, działka numer 531,

8) Wieś Izbiszcze, działka numer 177/1,

9) Wieś Kurowo, działki o numerach - 15, 132, 251,

10) Wieś Radule, działka numer 260/2,

11) Wieś Kruszewo, działki o numerach - 876/2, 876/3,

12) Wieś Pańki, działka numer 328

150

V. Miejsca udostępniane w celu amatorskiego połowu ryb

Miejsce udostępnianeMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Rzeka Narew w granicach Parku:

1) Miasto Suraż, działka numer 856,

2) Miasto Łapy, działki o numerach - 1002, 486, 484,

3) Wieś Turośń Dolna, działka numer 483,

4) Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach - 1082, 1084, 26,

5) Wieś Uhowo, działka numer 942,

6) Wieś Bokiny, działka numer 53,

7) Wieś Wólka Waniewska, działka numer 531,

8) Wieś Izbiszcze, działka numer 177/1,

9) Wieś Kurowo, działki o numerach - 15, 132, 251,

10) Wieś Radule działka numer 260/2,

11) Wieś Kruszewo, działki o numerach - 876/2, 876/3,

12) Wieś Pańki, działka numer 328

200

1) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.

2) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami: wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r. i wsi Topilec z, gmina Turośń Kościelna, z dnia 30 grudnia 1987 r.; miasta Suraż z 1984 r.; miasta Łapy "Łąki nad Narwią" z 1980 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r. wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r. wsi Radule, gmina Tykocin z dnia 30 listopada 1989 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.; wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Łapy Dębowina, gmina Łapy z 1962 r.

3) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: miasta Suraż z 1984 r.; miasta Łapy "Łąki nad Narwią" z 1980 r.; wsi Turośń Dolna, gmina Turośń Kościelna z dnia 24 marca 1986 r.; wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.; wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r.; wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r., wsi Radule, gmina Tykocin z dnia 30 listopada 1989 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.