Zadania ochronne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego na lata 2024-2026.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2024.25

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 kwietnia 2024 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 11 kwietnia 2024 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego na lata 2024-2026

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 12 ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustanawia się zadania ochronne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego na lata 20242026.
§  2. 
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1)
identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
2)
opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3)
opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4)
wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;
5)
ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia;
6)
wyznaczenie miejsc połowu ryb, stanowiące załącznik nr 6 do zarządzenia.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Istniejące zagrożenia wewnętrzne
Lp.Identyfikacja i ocena zagrożenia1)Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożenia oraz jego skutków
1Odwodnienie siedlisk bagiennych prowadzące w szczególności do degradacji torfowisk, spowodowane:

1) pracami hydrotechnicznymi i melioracjami odwadniającymi w ekosystemach wodno-błotnych;

2) gospodarką wodną w dolinie Biebrzy niezapewniającą optymalnego stanu uwodnienia siedlisk, w tym niewłaściwym, czasowym i ilościowym rozdziałem wód z Jeziora

Rajgrodzkiego, Kanału Augustowskiego i Kanału Rudzkiego

1. Ograniczanie odpływu wód z systemów melioracyjnych, w szczególności przez:

1) utrzymanie w należytym stanie technicznym istniejących urządzeń hydrotechnicznych;

2) budowę na rowach i ciekach infrastruktury technicznej służącej podnoszeniu poziomu wód;

3) pozostawienie starych rowów do ich naturalnego zarośnięcia i wypłycenia;

4) depozycja w starych rowach biomasy pochodzącej z zabiegów ochronnych realizowanych na powierzchniach sąsiadujących z rowami.

2. Przywracanie zdolności retencyjnych doliny Biebrzy przez odtwarzanie naturalnej sieci hydrograficznej i zasobów wodnych.

3. Ustalenie z zarządcami wód zlewni Biebrzy warunków korzystania z wód, w szczególności w zakresie czasowego i ilościowego rozdziału wód jeziora Rajgrodzkiego, Kanału Augustowskiego oraz Kanału Rudzkiego, w celu optymalizacji stanu uwodnienia siedlisk.

4. Ochrona naturalnych procesów zachodzących w ciekach, w tym sedymentacji i erozji rzecznej oraz zachowanie roślinności w strefie brzegowej.

5. Monitorowanie stanu wód powierzchniowych i podziemnych I poziomu wodonośnego.

6. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie nielegalnego odwadniania siedlisk.

7. Edukacja społeczeństwa w zakresie roli wody w ekosystemach bagiennych, konieczności jej zatrzymywania oraz metod gospodarowania wodą zgodnie z wymaganiami przyrodniczymi na użytkach zielonych o dużym uwodnieniu.

8. Uzgadnianie decyzji lub opiniowanie planów dotyczących budowy oraz przebudowy i konserwacji istniejących urządzeń melioracyjnych

2Zarastanie ekosystemów nieleśnych przez drzewa i krzewy oraz trzcinę pospolitą (Phragmites australis), eliminujące charakterystyczne dla tych ekosystemów zbiorowiska roślinne oraz gatunki roślin i zwierząt1. Zwiększanie uwilgotnienia siedlisk.

2. Usuwanie drzew i krzewów oraz koszenie turzycowisk i łąk wraz z usuwaniem biomasy, zgodnie z potrzebami ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.

3. Ekstensywny wypas zwierząt.

4. Utrzymanie przejezdności dróg i mostów, w tym realizacja niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych, w celu umożliwienia dojazdu do miejsc wykonywania zabiegów ochronnych.

5. Promowanie programów i działań sprzyjających utrzymaniu właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.

6. Monitorowanie stanu ekosystemów nieleśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej "Parkiem".

7. Edukacja społeczeństwa w zakresie roli ekosystemów nieleśnych i potrzeby ich ochrony.

8. Promowanie i propagowanie w społeczeństwie działań ochrony czynnej

3Eutrofizacja siedlisk przyrodniczych1. Przeciwdziałanie murszeniu gleb torfowych.

2. Usuwanie biomasy z powierzchni objętych zabiegami ochronnymi, zwłaszcza:

1) uprzątnięcie zalegającej biomasy w borach chrobotkowych,

2) wywóz biomasy pochodzącej z działań ochronnych realizowanych przez podmioty zewnętrzne,

3) kontrolowane spalanie biomasy pochodzącej z działań ochronnych w miejscach i urządzeniach do tego przystosowanych.

3. Ochrona siedlisk wodnych przez wyłączenie nawożenia w strefach o szerokości nie mniejszej niż 50 m.

4. Minimalizacja nawożenia upraw trawiastych na siedliskach mokradłowych.

5. Edukacja społeczeństwa w zakresie negatywnych skutków eutrofizacji siedlisk przyrodniczych
4Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności na skutek intensyfikacji rolnictwa oraz presji urbanizacyjnej1. Lokalizowanie źródeł zanieczyszczeń wód i ich zgłaszanie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

2. Ochrona cieków przez tworzenie wyłączającej nawożenie strefy buforowej o szerokości nie mniejszej niż 50 m od ich brzegu.

3. Działania na rzecz pozostawiania roślinności szuwarowej w ujściowych odcinkach rowów i kanałów oraz cieków naturalnych jako ważnej bariery biogeochemicznej (biofiltru), zatrzymującej i pochłaniającej zanieczyszczenia.

4. Promowanie zachowania stref buforowych o charakterze bagiennym lub ekstensywnie użytkowanych łąk, w celu zatrzymywania lub ograniczania transferu substancji pochodzących z rolniczego użytkowania gruntów.

5. Działania na rzecz zwiększenia liczby punktów monitoringu stanu ekologicznego wód Biebrzy i jej dopływów w obszarze Parku.

6. Monitorowanie podstawowych parametrów fizykochemicznych stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

7. Tworzenie i utrzymywanie stref buforowych wzdłuż brzegów rzek w postaci pasów roślinności stanowiących barierę przed zanieczyszczeniami i erozją.

8. Promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów bagiennych, w szczególności w obszarach ochrony krajobrazowej.

9. Działania na rzecz:

1) rozbudowy systemów oczyszczania ścieków, kanalizowania wsi, oczyszczania ścieków burzowych oraz budowy płyt obornikowych, w miejscowościach położonych w dorzeczu Biebrzy;

2) likwidacji nieczynnych studni kopanych.

10. Propagowanie wśród miejscowych rolników zasad dobrych praktyk rolniczych, rolnictwa ekologicznego oraz ograniczania stosowania nawozów i środków ochrony roślin.

11. Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego wód w Biebrzy i jej

dopływach.

12. Nabywanie na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz Parku nieruchomości, w tym przez realizację prawa pierwokupu.

13. Zachęcanie rolników do uczestnictwa w działaniach rolno-środowiskowo- klimatycznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

14. Edukacja społeczeństwa w zakresie negatywnych skutków zanieczyszczenia wód i ich eutrofizacji oraz zapobiegania tym zjawiskom.

15. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie zanieczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych

5Duży udział nieruchomości niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku lub niebędących jego własnością powodujący:

1) utrudnienie lub uniemożliwienie realizacji zadań ochronnych;

2) zagrożenie dla trwałości występowania cennych przyrodniczo siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów

1. Nabywanie na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz Parku nieruchomości, w tym przez realizację prawa pierwokupu.

2. Dzierżawienie nieruchomości w celu umożliwienia kompleksowej ochrony siedlisk.

3. Zamiany lub inne formy nabywania praw do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz Parku

6Fragmentacja ekosystemów, w tym siedlisk przyrodniczych, przez inwestycje liniowe oraz zabudowę mieszkaniową, powodująca utratę integralności siedlisk przyrodniczych, izolowanie populacji roślin i zwierząt oraz stanowiąca bariery w migracji zwierząt1. Rozpoznanie najważniejszych szlaków migracyjnych oraz ocena skali śmiertelności zwierząt na drogach lokalnych.

2. Zabezpieczanie odcinków dróg rozpoznanych jako najważniejsze szlaki migracyjne płazów z wykorzystaniem tymczasowych płotków herpetologicznych oraz przenoszenie zwierząt w okresie ich migracji do i z miejsc rozrodu.

3. Budowa stałych zabezpieczeń przed wtargnięciem na jezdnię zwierząt, w szczególności drobnych kręgowców oraz obiektów umożliwiających ich migrację, w szczególności przepustów i budowli naprowadzaj ących.

4. Promowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych przy projektowaniu, modernizacji i realizacji inwestycji drogowych i kolejowych, mających na celu redukcję ich negatywnego wpływu na przyrodę, w tym budowy przejść dla zwierząt w kluczowych dla ich migracji lokalizacjach.

5. Ustalanie z zarządcami dróg sposobów zabezpieczania odcinków dróg, przez które

przebiegają najważniejsze szlaki migracyjne zwierząt, w szczególności ustawianie znaków zakazów zatrzymywania się i postoju oraz ograniczenia prędkości pojazdów.

6. Współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wprowadzenia do planów ogólnych gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, postanowień ograniczających zabudowę w obszarze Parku i w jego otulinie, w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie jego granic oraz utrzymanie korytarzy ekologicznych zapewniających połączenia Parku z obszarami sąsiednimi.

7. Uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod kątem ograniczania zabudowy w obszarze Parku i w jego otulinie, w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie jego granic oraz utrzymanie korytarzy ekologicznych zapewniających połączenia Parku z obszarami sąsiednimi.

8. Nabywanie na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz Parku nieruchomości, w tym przez realizację prawa pierwokupu

7Rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków obcych zagrażających rodzimym populacjom gatunków roślin i zwierząt1. Monitorowanie występowania oraz liczebności populacji roślin i zwierząt inwazyjnych gatunków obcych.

2. Ograniczanie liczebności populacji roślin i zwierząt inwazyjnych gatunków obcych, w szczególności przez:

1) wycinanie, wykopywanie, wyrywanie, koszenie, karczowanie, ogławianie, obrączkowanie lub zwalczanie chemiczne i biologiczne roślin;

2) odłowy lub odstrzały redukcyjne jenota (Nyctereutes procyonoides), szopa pracza (Procyon lotor), bażanta (Phasianus colchicus) i wizona amerykańskiego (Neogale vision);

3) uwzględnianie przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1589) w postępowaniach uzgodnieniowych warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego.

3. Zwiększanie odporności ekosystemów leśnych z drzewostanami iglastymi pochodzenia antropogenicznego przez promowanie rodzimych gatunków liściastych.

4. Edukacja społeczeństwa w zakresie zagrożeń ze

strony inwazyjnych gatunków obcych
8Pożary torfowisk i lasów powodujące całkowitą lub częściową degradację siedlisk przyrodniczych, w szczególności przez niekorzystne zmiany roślinności oraz właściwości fizyczno-chemicznych gleb hydrogenicznych i wód powierzchniowych1. Przywracanie warunków bagiennych na torfowiskach.

2. Udział w akcjach gaszenia pożarów.

3. Budowa, rozbudowa, modernizacja, zaopatrzenie baz sprzętu przeciwpożarowego.

4. Prowadzenie szkoleń dla pracowników Parku w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

5. Bieżąca aktualizacja procedur postępowania w przypadku wystąpienia pożaru oraz zakup specjalistycznego oprogramowania, analiz i ekspertyz w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego Parku.

6. Utrzymanie przejezdności dróg i dojazdów pożarowych.

7. Budowa dróg przeciwpożarowych oraz budowli i urządzeń hydrotechnicznych pozwalających na przejazd pojazdów i retencję wód.

8. Utrzymywanie dostępu do punktów czerpania wody.

9. Oznakowanie dróg pożarowych.

10. Budowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja, rozbudowa lub rozbiórka budynków, budowli i innych obiektów, w tym turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą celem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

11. Budowa lub naprawa rogatek, w celu ograniczenia możliwości wjazdu pojazdów na obszary leśne.

12. Kontrola terenu w okresie zagrożenia pożarowego, w tym tworzenie, rozbudowa i modernizacja wizyjnego systemu ochrony przeciwpożarowej.

13. Edukacj a społeczeństwa w zakresie negatywnych skutków pożarów dla przyrody.

14. Ustawianie, naprawa lub wymiana tablic informujących o zagrożeniach pożarowych oraz o ograniczeniach wynikających ze stanu zagrożenia pożarowego.

15. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

16. Współpraca, w szczególności z Państwową Strażą Pożarną, jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji

rządowej, w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
9Intensyfikacja rolnictwa na gruntach prywatnych, w szczególności wcześniejsze i częstsze koszenie ekosystemów nieleśnych skutkujące niszczeniem gniazd ptasich i zabijaniem piskląt oraz ubożeniem struktury ekosystemów łąkowych i ich różnorodności gatunkowej1. Promowanie programów i działań sprzyjających utrzymaniu właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt.

2. Nabywanie na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz Parku nieruchomości, w tym przez realizację prawa pierwokupu.

3. Edukacja społeczeństwa, w szczególności rolników, w zakresie negatywnych skutków intensyfikacji rolnictwa i sposobów przeciwdziałania tym zjawiskom.

4. Działania na rzecz opracowania programu wsparcia rozwoju rolnictwa ekstensywnego na obszarach form ochrony przyrody

10Presja urbanizacyjna obszaru Parku prowadząca do obniżenia walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych oraz fragmentacji korytarzy ekologicznych1. Współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wprowadzenia do planów ogólnych gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postanowień ograniczających zabudowę w obszarze Parku oraz w jego otulinie, w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie jego granic oraz utrzymanie korytarzy ekologicznych zapewniających połączenia Parku z obszarami sąsiednimi.

2. Działania na rzecz zapobiegania urbanizacji obszaru Parku, w szczególności przez uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego, z uwzględnieniem działań minimalizujących ich wpływ na przyrodę i krajobraz Parku.

3. Współpraca przy tworzeniu audytów kraj obrazowych.

4. Promowanie tradycyjnych, lokalnych cech architektonicznych obiektów budowlanych.

5. Nabywanie na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz Parku nieruchomości, w tym przez realizację prawa pierwokupu

11Nadmierna liczebność populacji niektórych gatunków rodzimych roślin lub zwierząt, zagrażająca trwałości cennych przyrodniczo gatunków roślin lub zwierząt oraz siedliskom przyrodniczym1. Monitorowanie zagrożeń ze strony ekspansywnych gatunków rodzimych dla cennych przyrodniczo gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych.

2. Ograniczanie liczebności populacji niektórych ekspansywnych gatunków roślin

i zwierząt, w szczególności przez:

1) wykaszanie, wycinanie, wyrywanie, wykopywanie, ogławianie, obrączkowanie lub wypas;

2) odstrzały redukcyjne lisa (Vulpes vulpes)

12Brak stabilności populacji niektórych gatunków ptaków, w szczególności:

1) bociana czarnego (Ciconia nigra);

2) puchacza (Bubo bubo);

3) orlika grubodziobego (Clanga clanga);

4) bielika (Haliaeetus albicilla);

5) orlika krzykliwego (Clanga pomarina);

6) cietrzewia (Lyrurus tetrix)

1. Budowa platform gniazdowych.

2. Okresowe ograniczanie udostępniania niektórych obszarów Parku, w szczególności wyłączanie z udostępnienia szlaków turystycznych w sąsiedztwie stref ochrony zwierząt.

3. Zwiększanie udziału drzew starszych klas wieku w aktualnych i potencjalnych siedliskach lęgowych.

4. Ograniczenie drapieżnictwa ze strony kuny leśnej (Martes martes) przez zakładanie kołnierzy lub smarowanie pni terpentyną.

5. Nabywanie na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz Parku nieruchomości, w tym przez realizację prawa pierwokupu.

6. Monitoring ptaków, w szczególności metodą telemetryczną oraz przy pomocy kamer lub fotopułapek przy gniazdach.

7. Ratowanie młodych orlików grubodziobych (Clanga pomarina) przed kainizmem, przez wyjmowanie młodszych piskląt z gniazd, odchów wolierowy oraz wypuszczanie w pełni odchowanych osobników.

8. Zasilanie miejscowej populacji cietrzewia (Lyrurus tetrix) osobnikami pochodzącymi z hodowli

13Spadek liczebność populacji gatunków roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową oraz zagrożonych wyginięciemProwadzenie działań ochronnych dostosowanych do specyfiki biologii i wymagań siedliskowych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową oraz zagrożonych wyginięciem
14Negatywne oddziaływanie na przyrodę Parku spowodowane działalnością człowieka, w szczególności:

1) użytkowaniem gruntów niezgodnie z ich przeznaczeniem, w tym czasowym składowaniem biomasy na grądzikach, w obrębie aktualnych i potencjalnych stanowisk gatunków roślin lub zwierząt objętych ochroną gatunkową;

1. Kontrola obszaru Parku, w tym monitoring wizyjny z wykorzystaniem fotopułapek i dronów.

2. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie naruszania zakazów obowiązujących na obszarze Parku.

3. Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody oraz roli zakazów obowiązujących w Parku.

4. Egzekwowanie zakazu wstępu do miejsc wyłączonych z udostępnienia.

2) nielegalnym pozyskiwaniem okazów roślin, zwierząt lub grzybów;

3) wydeptywaniem lub umyślnym niszczeniem i uszkadzaniem stanowisk roślin, zwierząt lub grzybów;

4) płoszeniem lub niepokojeniem zwierząt w związku z przebywaniem lub przemieszczaniem się ludzi w miejscach wyłączonych z udostępniania;

5) nielegalnym wjazdem lub parkowaniem na obszarze Parku pojazdów, w szczególności quadów, motocykli i samochodów terenowych;

6) duża liczba turystów lub odwiedzających Park, skutkująca zaśmiecaniem obszaru Parku, wprowadzaniem biogenów do środowiska, hałasem oraz zagrożeniem pożarowym;

7) pozostawianie psów bez nadzoru, lub puszczanie psów luzem;

8) nielegalne używanie bezzałogowych statków powietrznych (dronów) lub balonów

5. Oznakowanie obszarów Parku udostępnionych do zbierania grzybów, przez ustawienie tablic informacyjnych oraz upublicznianie informacji o takich obszarach.

6. Ustawianie szlabanów i znaków z zakazami oraz tablic informacyjnych.

7. Tworzenie ostoi oraz stref ochronnych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów.

8. Monitorowanie miejsc występowania cennych przyrodniczo gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

9. Kanalizowanie ruchu turystycznego przez określanie miejsc, szlaków oraz obiektów dostępnych dla turystyki.

10. Przenoszenie presji turystycznej poza granice Parku przez poprawę i uatrakcyjnienie infrastruktury turystycznej w otoczeniu Parku.

11. Współpraca, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie poprawy i uatrakcyjnienia infrastruktury turystycznej w otoczeniu Parku.

12. Utrzymanie istniejącej lub budowa nowej infrastruktury turystycznej, w szczególności wież i platform widokowych, kładek, parkingów, miejsc postojowych, pól namiotowych, wiat, zadaszeń, tablic i znaków informacyjnych oraz oznakowanie szlaków turystycznych.

13. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wyłapywania bezpańskich psów z obszaru Parku.

14. Egzekwowanie ograniczeń w zakresie lotów balonami w przestrzeni powietrznej nad obszarem Parku.

15. Ograniczanie udostępniania przestrzeni powietrznej nad obszarem Parku dla dronów lub balonów

15Nadmierny rozwój turystyki wodnej, skutkujący w szczególności płoszeniem i niepokojeniem zwierząt, a także niszczeniem roślinności wodnej i przybrzeżnej oraz pozostawianiem odpadów w ciekach oraz w strefie przybrzeżnej wód1. Limitowanie udostępniania w celach turystycznych wód w obszarze Parku, w tym ograniczenie liczby spływów na rzece Biebrzy i jej dopływach, podczas migracji wiosennej oraz w sezonie lęgowym ptaków wodno-błotnych.

2. Okresowe wyłączanie odcinków Biebrzy, z udostępniania w celach turystycznych, w szczególności podczas migracji wiosennej oraz w sezonie lęgowym ptaków wodno-błotnych.

3. Sprzątanie odpadów pozostawionych przez turystów.

4. Egzekwowanie przestrzegania regulaminu udostępniania obszaru Parku.

5. Monitorowanie skutków turystyki wodnej.

6. Edukacja turystów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z wód

16Negatywny wpływ na ekosystemy wodne oraz ekosystemy do nich przylegające, wynikający z:

1) niewłaściwych postaw i zachowań osób uprawiających wędkarstwo, w szczególności pozostawianie odpadów w ciekach i w strefie przybrzeżnej wód, płoszenie lub niepokojenie zwierząt oraz wydeptywanie roślinności przybrzeżnej;

2) kłusownictwa wodnego, w tym odławiania zbyt dużej liczby osobników ryb gatunków drapieżnych

1. Monitorowanie efektów połowów wędkarskich.

2. Limitowanie udostępniania obszaru Parku do połowu ryb.

3. Czasowe wyłączanie odcinków rzek z udostępniania w celu połowu ryb.

4. Ograniczenie lub całkowite wstrzymanie połowu niektórych rzadkich gatunków ryb drapieżnych.

5. Wprowadzanie ograniczenia wstępu i połowu na starorzeczach i w rozlewiskach rzek udostępnionych do wędkowania, od początku lutego do połowy lipca.

6. Kontrola miejsc udostępnianych do wędkowania oraz sprzątanie pozostawionych odpadów.

7. Egzekwowanie przestrzegania regulaminu udostępniania Parku w celu połowu ryb.

8. Zwalczanie kłusownictwa, w tym poszukiwanie i usuwanie sprzętu kłusowniczego.

9. Edukacja społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnego połowu ryb

17Zanieczyszczenie lub zmiany ukształtowania powierzchni ziemi, w tym przemieszczanie mas ziemi, nielegalne wysypiska i wyrobiska oraz długoterminowe składowanie biomasy1. Edukacja społeczności lokalnej w zakresie skutków zanieczyszczania powierzchni ziemi oraz możliwości przeciwdziałania tym zjawiskom.

2. Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów.

3. Ustawianie i obsługa koszy na odpady w obrębie wiat i zadaszeń turystycznych.

4. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie zanieczyszczania powierzchni ziemi

18Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy oraz uproszczona struktura wiekowa i przestrzenna drzewostanów pochodzenia antropogenicznegoOdtwarzanie składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów zgodnej z siedliskiem, w szczególności przez:

1) cięcia regulujące strukturę przestrzenną, gatunkową i wiekową, z zachowaniem drzew dziuplastych, obumierających oraz w wieku 100 lat i powyżej, z wyjątkiem drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz drzew gatunków obcych;

2) odnowienia, dolesienia lub poprawki, w oparciu o gatunki zgodne z siedliskiem;

3) porządkowanie powierzchni i przygotowanie gleby pod odnowienia;

4) pielęgnacja upraw;

5) inicjowanie i wspieranie odnowień naturalnych;

6) zabezpieczanie upraw i młodników przed uszkodzeniem przez jeleniowate (Cervidae)

19Zanikanie zbiorników wodnych stanowiących miejsca rozrodu płazów (Amphibia), na skutek nadmiernego obniżania się poziomu wód gruntowych, zanieczyszczania odpadami oraz zasypywania i eutrofizacji zbiorników wodnych1. Ograniczanie odpływu wód ze zbiorników wodnych.

2. Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów w zbiornikach wodnych.

3. Czynna ochrona stanowisk rozrodczych płazów (Amphibia), przez utrzymanie otwartego lustra wody oraz przeciwdziałanie wypłycaniu zbiorników.

4. Edukacja społeczeństwa na temat znaczenia płazów (Amphibia) oraz potrzeby ich ochrony, w tym roli małych zbiorników wodnych dla ich rozrodu oraz metod czynnej ochrony płazów

(Amphibia)

20Napowietrzne linie elektroenergetyczne stanowiące zagrożenie dla ptaków (Aves)Działania na rzecz zastępowania linii napowietrznych przewodami kablowymi nadziemnymi lub podziemnymi oraz stosowania rozwiązań konstrukcyjnych zmniejszających częstość kolizji ptaków z liniami napowietrznymi i innymi elementami infrastruktury, w szczególności przez wprowadzanie odpowiednich postanowień do planów ogólnych gmin lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
21Deficyt martwego, w tym rozkładającego się drewna w ekosystemach leśnych, stanowiący zagrożenie dla różnorodności biologicznej lasów, w szczególności dla występowania grzybów i owadów saproksylicznych1. Monitorowanie zasobów martwego drewna w ekosystemach leśnych.

2. Zwiększanie zasobów rozkładającego się drewna przez pozostawianie do dalszego naturalnego rozkładu zamierających i martwych drzew, wiatrołomów i wiatrowałów oraz części drzew po zabiegach ochronnych

22Zanieczyszczenie powietrza1. Współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, w zakresie zwalczania źródeł zanieczyszczeń powietrza.

2. Promowanie przyjaznych środowisku źródeł energii oraz efektywności energetycznej, w szczególności termomodernizacji budynków, stosowania paliw dobrej jakości oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii.

3. Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w tym zmiana źródeł energii wykorzystywanej przez Park na odnawialne.

4. Edukacja społeczeństwa w zakresie źródeł i skutków zanieczyszczenia powietrza

oraz możliwości przeciwdziałania im
23Ubywanie zimowisk i noclegowisk nietoperzy (Chiroptera)1. Kontrola stanu zachowania schronów i piwnic stanowiących zimowiska nietoperzy (Chiroptera).

2. Poprawa stanu zachowania schronów i piwnic stanowiących zimowiska nietoperzy (Chiroptera), w tym remonty oraz wstawianie drzwi i krat.

3. Edukacja w zakresie ochrony nietoperzy (Chiroptera).

4. Pozostawianie drzew stanowiących potencjalne noclegowiska nietoperzy (Chiroptera), w szczególności drzew dziuplastych, martwych lub obumierających

24Nadmiernie rozmnażające się owady lub grzyby patogeniczne, uszkadzające drzewa w drzewostanach iglastych pochodzenia antropogenicznegoMonitorowanie oraz ograniczanie liczebności nadmiernie rozmnażających się owadów i grzybów uszkadzających drzewa w drzewostanach iglastych sztucznego pochodzenia, przez:

1) prognozowanie występowania owadów;

2) wykładanie pułapek feromonowych;

3) wyszukiwanie i usuwanie drzew zasiedlonych lub zainfekowanych;

4) prowadzenie cięć stabilizujących drzewostan w celu poprawy jego struktury przestrzennej i wzrostu mechanizmów samoobrony drzewostanów oraz ich odporności

25Hałas oraz zanieczyszczenia związane z funkcjonowaniem szlaków komunikacyjnychPromowanie zakładania i ochrony roślinności przydrożnej, łagodzącej negatywne oddziaływanie infrastruktury transportowej na środowisko
26Zatory na ciekach wodnych powodowane przez skoszoną roślinność spływającą tymi ciekami, skutkujące blokowaniem przepływu wody oraz tworzeniem warunków beztlenowych w ciekach1. Zapobieganie spływaniu skoszonej roślinności ciekami wodnymi oraz interwencje w przypadku występowania takich zjawisk, w tym usuwanie zatorów oraz informowanie o tym zarządców cieków.

2. Monitoring wizyjny.

3. Edukacja społeczeństwa oraz instytucji prowadzących prace utrzymaniowe na ciekach, w zakresie skutków niewłaściwego wykaszania roślinności w ciekach wodnych

27Utrudnienia w realizacji zadań ochronnych wynikające z braku lub złego stanu infrastruktury drogowej i dojazdowej do powierzchni działań ochronnychRemonty, modernizacja i budowa nowych dojazdów do powierzchni działań ochronnych oraz infrastruktury towarzyszącej służących ochronie przyrody w Biebrzańskim Parku Narodowym
28Niewystarczająca wiedza o zasobach, tworach i składnikach przyrody Parku oraz procesach przyrodniczych1. Prowadzenie inwentaryzacji i monitoringu zasobów, tworów i składników przyrody Parku.

2. Inicjowanie i wspieranie badań naukowych oraz monitoringu przyrodniczego i sozologicznego

realizowanego przez podmioty zewnętrzne.

3. Gromadzenie wyników z monitoringu i badań naukowych w bazach danych

29Uszkodzenia upraw leśnych i młodników powodowane przez zwierzętaZabezpieczanie upraw leśnych i młodników przed uszkodzeniami powodowanymi przez zwierzęta, w szczególności przed zgryzaniem i spałowaniem, przez:

1) grodzenie upraw leśnych;

2) naprawę ogrodzeń upraw leśnych;

3) zabezpieczanie upraw za pomocą osłonek mechanicznych;

4) zabezpieczanie upraw repelentami;

5) wykładanie gałęzi sosnowych pozostających po zabiegach ochronnych jako żeru dla łosia (Alces alces)

30Nielegalne pozyskiwanie kopalin, wytworów kultury materialnej i militariów1. Kontrole terenowe Straży Parku.

2. Edukacja społeczeństwa w zakresie roli zakazów obowiązujących na obszarze Parku.

3. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie naruszania przepisów o ochronie przyrody

31Niezgodność stanu rzeczywistego gruntu z zapisami ewidencji gruntów i budynkówDostosowanie zapisów w ewidencji gruntów i budynków do stanu faktycznego

II. Potencjalne zagrożenia wewnętrzne

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożenia1)Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożenia i jego skutków
1Inwestycje liniowe, w szczególności drogowe i kolejowe, pogłębiające fragmentację siedlisk oraz stanowiące bariery w migracji zwierząt1. Opiniowanie lub uzgadnianie planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na przyrodę Parku, w tym integralność jego obszaru.

2. Działania na rzecz wprowadzenia do planów ogólnych gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, postanowień pozwalających na ochronę przyrody Parku.

3. Współpraca, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego oraz inwestorami na rzecz minimalizowania negatywnych skutków planowanych inwestycji dla przyrody Parku

2Nadmierny rozwój turystyki wodnej, w tym regulacja koryta Biebrzy i rozwój żeglugi śródlądowej, w szczególności udostępnienie Biebrzy na odcinku od ujścia Kanału Augustowskiego do ujścia Biebrzy do Narwi, dla dużych jednostek1. Podejmowanie działań zmierzających do wykreślenia Biebrzy z listy śródlądowych dróg wodnych.

2. Działania na rzecz wprowadzenia do planów ogólnych gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu

pływających, powodujący:

1) zanik albo ograniczenie corocznych wiosennych zalewów rzeki skutkujący utratą miejsc odpoczynku, lęgowisk, żerowisk ptaków wodno-błotnych, w tym przedmiotów ochrony specjalnego obszaru ochrony ptaków Ostoja Biebrzańska (PLB20 0 0 062));

2) zmniejszenie liczebności i pogorszenie stanu siedliska małży, w szczególności 10323) skójki gruboskorupowej (Unio crassus);

3) degradacja zbiorowisk roślin wodnych i szuwarowych oraz cennych siedlisk gatunków zwierząt, w tym gatunków z Załącznika II dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (DZ. U. 1992, L 206, s. 7 - wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 15, t. 2, s. 102);

4) zwiększenie śmiertelności zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym;

5) sztuczne przekształcenia morfologiczne koryta Biebrzy;

6) trwałe i znaczące pogorszenie warunków życia ichtiofauny, w tym utrata siedlisk gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (DZ. U. 1992, L 206, s. 7 - wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 15, t. 2, s. 102), w szczególności: 53393) różanki (Rhodeus sericeus amarus), 11303) bolenia (Aspius aspius), 11493) kozy (Cobitis taenia), 11453) piskorza (Misgurnus fossilis) i 10983) minogów czarnomorskich (Eudontomyzon spp.);

7) zniszczenie siedlisk przyrodniczych występujących w sąsiedztwie cieków wodnych, w szczególności: 31503) Starorzecza ze zbiorowiskami

zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, postanowień ograniczających nadmierny rozwój turystyki wodnej oraz prace hydrotechniczne wpływające na morfologię koryta Biebrzy.

3. Działania na rzecz zminimalizowania negatywnych skutków dla przyrody Parku planowanych inwestycji.

4. Utrzymanie, remonty lub przebudowa oraz budowa nowej infrastruktury turystycznej w celu kanalizowania ruchu turystycznego.

5. Dbanie o prawidłowe oznakowanie szlaków wodnych i szlaku żeglownego

z Nympheion, Potamion, 32703) Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p., 64303) Ziołorośla górskie (Adenostylion alliarie) i ziołorośla nadrzeczne

(Convolvuletalia sepium);

8) płoszenie lub niepokojenie zwierząt;

9) zanieczyszczanie cieków wodnych;

10) hałas

3Nadmierne usuwanie drzew i krzewów na obszarze objętym ochroną krajobrazową1. Monitorowanie skali zjawiska oraz jego wpływu na przyrodę Parku.

2. Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących uzgadniania usuwania drzew i krzewów na obszarze Parku, w celu ograniczenia skali ich wycinki.

3. Nabywanie na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz Parku nieruchomości, w tym przez realizację prawa pierwokupu.

4. Edukacja społeczeństwa w zakresie znaczenia i potrzeby zachowania zakrzaczeń, zadrzewień i zasobów martwego drewna

III. Istniejące zagrożenia zewnętrzne

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożenia1)Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożenia i jego skutków
1Odwodnienie siedlisk bagiennych spowodowane:

1) pracami hydrotechnicznymi i melioracjami odwadniającymi, prowadzącymi do degradacji torfowisk oraz innych negatywnych zmian w ekosystemach wodno- błotnych;

2) gospodarką wodną w dolinie Biebrzy niezapewniającą optymalnego stanu uwodnienia siedlisk, w tym niewłaściwy czasowy i ilościowy rozdział wód z Jeziora Rajgrodzkiego, Kanału Augustowskiego i Kanału Rudzkiego

1. Odtwarzanie naturalnej sieci hydrograficznej.

2. Ustalanie z zarządcami wód warunków korzystania z wód zlewni Biebrzy, w szczególności w zakresie rozdziału (czasowego i ilościowego) wód Jeziora Rajgrodzkiego i na śluzie Dębowo, w celu optymalizacji stanu uwodnienia siedlisk.

3. Dążenie do sporządzenia planów utrzymania wód w zlewni Biebrzy.

4. Monitorowanie stanów wód powierzchniowych i gruntowych (podziemnych I poziomu wodonośnego).

5. Edukacja społeczeństwa w zakresie potrzeby poprawy uwilgotnienia torfowisk zdegradowanych oraz roli wody w ekosystemach bagiennych, konieczności jej zatrzymywania i metod gospodarowania na użytkach zielonych o wysokim poziomie wód, w zgodzie z wymaganiami przyrodniczymi.

6. Uzgadnianie decyzji i opiniowanie planów dotyczących budowy nowych i konserwacji istniejących urządzeń melioracyjnych.

7. Współpraca z zarządcami wód w zakresie renaturyzacji cieków w obszarze Parku
2Zmiany klimatu skutkujące degradacją struktury i funkcji siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin i zwierząt oraz zmniejszeniem populacji gatunków roślin i zwierząt, w szczególności przez: niski stan wód podziemnych i powierzchniowych, suszę, zmiany reżimu hydrologicznego rzek, w szczególności ograniczenie powierzchni i przesunięcie w czasie wiosennych zalewów oraz krótki okres zalegania pokrywy śnieżnej1. Zwiększenie odporności ekosystemów na zmiany klimatu, przez:

1) zwiększenie możliwości retencyjnych siedlisk hydrogenicznych oraz wspieranie czynnych procesów torfotwórczych, przez zapobieganie ich odwadnianiu;

2) zwiększenie retencji wody w glebie przez przebudowę istniejących urządzeń melioracyjnych z funkcji odwadniającej na nawadniająco-odwadniającą;

3) zaniechanie realizacji prac utrzymaniowych związanych z bieżącą konserwacją cieków, w tym wykaszania roślinności z dna i brzegów cieków w okresach niskich stanów wód spowodowanych wystąpieniem zjawiska suszy hydrologicznej;

4) realizacja działań renaturyzacyjnych w celu odtworzenia naturalnych zdolności retencyjnych koryt rzecznych oraz poprawy funkcjonowania siedlisk hydrogenicznych;

5) promowanie stosowania naturalnych metod powodujących zwiększenie retencji powierzchniowej dolin rzecznych, przez dłuższe utrzymywanie w dolinach wód opadowych i roztopowych oraz pochodzących z zalewów; do takich metod należą w szczególności zaniechanie wykaszania roślinności szuwarowej, ochrona zbiorowisk łąkowych, głównie roślinności kępowej, zakaz lub ograniczenie wykaszania roślinności dennej w ciekach, zakaz lub ograniczenie pogłębiania i odmulania cieków wodnych;

6) utrzymanie otwartego charakteru zbiorowisk nieleśnych związanych z glebami hydrogenicznymi (zmniejszenie ewapotranspiracji);

7) nabywanie gruntów, na których wykształcone są siedliska hydrogeniczne;

8) przebudowa drzewostanów pochodzenia antropogenicznego prowadzona zgodnie z naturalną dynamiką i procesami klimatycznymi.

2. Monitorowanie trendów zmian siedlisk, w tym przy użyciu technik teledetekcyjnych.

3. Edukacja społeczeństwa w zakresie wiedzy na temat suszy, skutków odtwarzania rowów odwadniających, promowania oszczędnego gospodarowania wodą oraz technik i rozwiązań służących zwiększeniu lub odtworzeniu naturalnej retencji
3Rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków obcych zagrażających rodzimym populacjom gatunków roślin i zwierząt1. Monitorowanie przenikania roślin i zwierząt inwazyjnych gatunków obcych z otuliny Parku.

2. Usuwanie roślin inwazyjnych gatunków obcych.

3. Ograniczanie liczebności zwierząt inwazyjnych gatunków obcych stanowiących zagrożenie dla populacji gatunków rodzimych.

4. Edukacja społeczeństwa w zakresie zagrożeń powodowanych przez inwazyjne gatunki obce i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom

4Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych1. Współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód, w tym lokalizowanie i zgłaszanie źródeł zanieczyszczeń oraz zwiększenia liczby punktów monitoringu stanu ekologicznego wód rzeki Biebrzy i jej dopływów.

2. Współpraca z Wodami Polskimi w zakresie ustalania warunków pozwoleń wodnoprawnych, korzystania z wód, odprowadzania z oczyszczalni ścieków oczyszczonych wód oraz kontroli przestrzegania warunków pozwoleń.

3. Działania na rzecz utrzymywania stref buforowych wzdłuż brzegów rzek, w postaci pasów roślinności stanowiącej barierę biogeochemiczną.

4. Działania na rzecz pozostawiania roślinności szuwarowej w ujściowych odcinkach rowów jako bariery biogeochemicznej (biofiltru) zatrzymującej i pochłaniającej zanieczyszczenia.

5. Promowanie zachowania stref buforowych o charakterze bagiennym lub ekstensywnie użytkowanych łąk między obszarem Parku a obszarami użytkowanymi rolniczo, w celu zatrzymywania lub ograniczania transferu substancji pochodzenia rolniczego.

6. Promowanie zrównoważonego użytkowania torfowisk w otulinie Parku.

7. Działania na rzecz:

1) rozbudowy systemów oczyszczania ścieków i kanalizacji wsi;

2) oczyszczania ścieków burzowych;

5Presja urbanizacyjna na obszary w sąsiedztwie Parku mająca wpływ na jego przyrodę i walory krajobrazowe, w szczególności zabudowa korytarzy ekologicznych, panoram widokowych oraz inwestycje w obszarach wolnych od zabudowy, w tym budowa chlewni, ferm drobiu, farm fotowoltaicznych lub biogazowni3) budowy płyt obornikowych w miejscowościach położonych w dolinie Biebrzy i w jej sąsiedztwie;

4) zabezpieczenia studni kopanych przed dopływem zanieczyszczeń;

5) likwidacji nieczynnych studni kopanych.

8. Propagowanie ograniczania stosowania nawozów i środków ochrony roślin w zlewni Biebrzy.

9. Działania na rzecz osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego wód.

10. Zachęcanie rolników z doliny Biebrzy do uczestnictwa w działaniu rolno-środowiskowo- klimatycznym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ekoschematach.

11. Działania na rzecz wprowadzenia do planów ogólnych gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, postanowień ograniczających zabudowę dolin rzecznych, zwłaszcza obszarów zlokalizowanych w obrębie zasięgu zalewów

1. Działania na rzecz wprowadzenia do planów ogólnych gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, postanowień ograniczających zabudowę w wybranych miejscach w sąsiedztwie obszaru Parku.

2. Uzgodnienia lub opiniowanie planowanych przedsięwzięć, w szczególności w ramach procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy

6Intensyfikacja rolnictwa i zmiany w strukturze upraw, w tym monotypizacja upraw, powodujące zanik siedlisk lęgowych i żerowisk rodzimych przedstawicieli fauny1. Propagowanie zasad dobrych praktyk rolniczych, idei rolnictwa ekologicznego, ekoschematów i działania rolno-środowiskowo- klimatycznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Tworzenie stref buforowych (remizy, okrajki) odciągających zwierzęta od pól uprawnych.

3. Nabywanie na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz Parku nieruchomości, w tym przez realizację prawa pierwokupu.

4. Różnicowanie struktury krajobrazu polnego, przez tworzenie śródpolnych remiz, zadrzewień i ugorów.

5. Propagowanie utworzenia programu wsparcia rozwoju rolnictwa ekstensywnego na obszarach objętych ochroną.

6. Edukacja społeczeństwa, w szczególności rolników, w zakresie negatywnych skutków intensyfikacji rolnictwa i sposobów przeciwdziałania tym zjawiskom

7Zaburzenie funkcjonowania i trwałości populacji zwierząt, w tym przerywanie ich szlaków migracyjnych, przez:

1) rozpraszanie zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej, zagrodowej lub przemysłowej na tereny niezurbanizowane;

2) wzrastający ruch na lokalnych drogach i szlakach kolejowych;

3) fragmentację siedlisk

1. Działania na rzecz stosowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska i przyrody przy remontach, rozbudowach i modernizacjach dróg i kolei, w szczególności budowa przejść dla zwierząt.

2. Monitoring śmiertelności zwierząt kręgowych.

3. Działania na rzecz wprowadzenia do planów ogólnych gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, postanowień ograniczających zabudowę w wybranych miejscach w sąsiedztwie obszaru Parku.

4. Uzgodnienia lub opiniowanie planowanych przedsięwzięć, w szczególności w ramach procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy

8Zanieczyszczenie powierzchni ziemi1. Promowanie selektywnej zbiórki odpadów i ich wywozu na składowiska.

2. Podejmowanie działań we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz likwidacji dzikich wysypisk odpadów

9Zanieczyszczenie powietrza1. Monitorowanie źródeł zanieczyszczeń.

2. Promowanie poprawy efektywności energetycznej oraz energetyki odnawialnej, której rozwój nie prowadzi do utraty walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.

3. Edukacja społeczeństwa w zakresie źródeł i skutków zanieczyszczenia powietrza oraz możliwości przeciwdziałania im

10Inwestycje z zakresu energetyki odnawialnej, w szczególności wiatrowej i solarnej, mogące stanowić zagrożenie dla fauny, w tym ograniczenia w migracji i dyspersji osobników oraz walorów krajobrazowych1. Starania o wprowadzenie do planów ogólnych gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, postanowień ograniczających budowę farm wiatrowych na trasach wędrówek oraz na obszarach żerowania ptaków w otoczeniu Parku oraz określających lokalizację elektrowni fotowoltaicznych.
11Zatory na ciekach wodnych powodowane przez spływającą tymi ciekami skoszoną roślinność, skutkujące blokowaniem przepływu wody oraz tworzeniem warunków beztlenowych w ciekach2. Uzgodnienia lub opiniowanie planowanych przedsięwzięć, w szczególności w ramach procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy

1. Zapobieganie spływaniu skoszonej roślinności ciekami wodnymi oraz interwencje w przypadku występowania takich zjawisk, w tym usuwanie zatorów lub informowanie zarządców cieków.

2. Edukacja społeczeństwa, w szczególności podmiotów prowadzących prace związane z koszeniem w ciekach wodnych

12Zanieczyszczenie świetlne1. Promowanie rozwiązań ograniczających nadmierne i niepotrzebne oświetlenie miejscowości, dróg i obiektów, w szczególności poza obszarami zwartej zabudowy.

2. Edukacja społeczeństwa w zakresie oddziaływania emisji światła na faunę i krajobraz Parku.

3. Działania na rzecz wprowadzenia do planów ogólnych gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, postanowień dotyczących stosowania oświetlenia kierunkowego, zakazu lub ograniczenia stosowania oświetlenia dekoracyjnego elewacji budynków, czasowego ograniczania stosowania oświetlenia

IV. Potencjalne zagrożenia zewnętrzne

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożenia1)Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożenia i jego skutków
1Zanieczyszczenie środowiska powodowane przez nowe inwestycje drogowe i kolejowe oraz nowe obiekty przemysłowe i rolnicze, w szczególności duże fermy zwierząt1. Działania na rzecz wprowadzenia do planów ogólnych gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, postanowień ograniczających w otulinie Parku budowę obiektów przemysłowych oraz inwestycji drogowych lub kolejowych, wpływających potencjalnie negatywnie na przyrodę Parku.

2. Uzgodnienia lub opiniowanie planowanych przedsięwzięć, w szczególności w ramach procedury wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub procedury oddziaływania na środowisko

2Budowa wież przekaźnikowych telefonii komórkowej na skraju doliny Biebrzy, w szczególności w sąsiedztwie rozlewisk, stwarzająca ryzyko kolizji dla ptaków podczas migracji i codziennych przelotów z doliny Biebrzy na żerowiska i z powrotemUzgodnienia lub opiniowanie planowanych przedsięwzięć, w szczególności w ramach procedury wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
3

4

Zdarzenia o charakterze epizootii

Choroby płazów (Amphibia) powodowane przez grzyby pasożytnicze: Batrachochytrium dendrobatidis4) i Batrachochytrium salamandrivorans4) oraz wirusy z rodzaju Ranavirus4), mogące przyczyniać się do masowej śmiertelności płazów (Amphibia)

1. Monitoring stanu zdrowotnego populacji zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem dzika (Sus scrofa).

2. Opracowanie i wdrożenie procedur postępowania w przypadku stwierdzenia epizootii lub zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych

1. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych pod kątem występowania grzybów pasożytniczych w populacji płazów (Amphibia) Parku.

2. Opracowanie i wdrożenie procedury postępowania w przypadku potwierdzenia obecności grzybów pasożytniczych u płazów

(Amphibia)

Objaśnienia:

1) Ocena zagrożeń wyraża się w uszeregowaniu zagrożeń od najistotniejszego.

2) Kod obszaru został określony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. poz. 133 i 358, z 2012 r. poz. 358, z 2017 r. poz. 1416, z 2018 r. poz. 1789, z 2022 r. poz. 96 oraz z 2023 r. poz. 1281).

3) Kody siedlisk przyrodniczych, nazwy siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt lub roślin podano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczania jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

4) Gatunek posiada wyłącznie nazwę łacińską.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Zadania wspólne dla wszystkich rodzajów ochrony
Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja
1Prowadzenie monitoringu przyrodniczego, w tym gatunków roślin, zwierząt i grzybów, i ich siedlisk, siedlisk przyrodniczych, środowiska abiotycznego oraz procesów ekologicznych zachodzących w środowisku w szczególności przez:

1) pobieranie prób glonów, mchów, grzybów, wątrobowców lub roślin naczyniowych trudnych do identyfikacji w terenie;

2) odławianie, czasowe przetrzymywanie i znakowanie zwierząt;

3) montaż fotopułapek;

4) wykorzystywanie bezzałogowych statków powietrznych

Według potrzebObszar Biebrzańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej "Parkiem"
2Monitoring ptaków, w tym bociana czarnego (Ciconia nigra), orlika grubodziobego (Aquila clanga), orlika krzykliwego (Aquila pomarina), bielika (Haliaeetus albicilla), puchacza (Bubo bubo), czajki (Vanellus vanellus), rycyka (Limosa limosa), kulika wielkiego (Numenius arquata), rybitwy białoskrzydłej (Chlidonias leucopterus), rybitwy czarnej (Chlidonias niger) rybitwy białowąsej (Chlidonias hybrida) oraz wodniczki (Acrocephalus paludicola), w szczególności przez:

1) wyszukiwanie i kontrolę gniazd;

2) monitoring gniazd za pomocą fotopułapek i logerów;

3) zakładanie obrączek, w tym kolorowych;

4) zakładanie nadajników telemetrycznych

Według potrzebObszar Parku
3Monitorowanie i prognozowanie występowania owadów w ekosystemach leśnych w celu wykrycia potencjalnych zagrożeń zdrowotności drzewostanów, przez:

1) wykładanie pułapek feromonowych na:

a) brudnicę mniszkę (Lymantria monacha),

b) brudnicę nieparkę (Lymantria dispar), c) kornika drukarza (Ips typographus), d) zwójkę dębową (Archips xylosteana);

2) zakładanie opasek lepowych na miernikowce (Geomatridae);

3) jesienne poszukiwania owadów w ściółce na próbnych powierzchniach podokapowych

1) corocznie, 60 sztuk;

2) corocznie, 20 sztuk;

3) corocznie, 28 prób

Obszar ochrony czynnej
4Prowadzenie badań naukowych i monitoringu środowiska przyrodniczego, w tym przez podmioty zewnętrzne, na zasadach określonych w zarządzeniu Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego w sprawie badań naukowychWedług potrzebObszar Parku
5Ręczne, mechaniczne, chemiczne lub biologiczne zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych, w szczególności: dębu czerwonego (Quercus rubra), czeremchy amerykańskiej (Padus serotina), robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia), klonu jesionolistnego (Acer negundo), łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus), derenia rozłogowego (Cornus sericea), kolczurki klapowanej (Echinocystis lobata), nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis), nawłoci późnej (Solidago gigantea), słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus), trojeści amerykańskiej (Asclepias syriaca) oraz wierzby ostrolistnej (Salix acutifolia)Według potrzebObszar Parku
6Odstrzał sanitarny lub redukcyjny dzikaDo 80 sztukSektory udostępnione do
(Sus scrofa), w celu:

1) ograniczenia rozprzestrzeniania się

i minimalizacji zagrożenia epizootycznego w populacjach dziko występujących gatunków zwierząt;

2) minimalizacji szkód na łąkach

i pastwiskach oraz gruntach ornych powodowanych przez osobniki tego gatunku

rocznieodstrzałów redukcyjnych
7Redukcja liczebności populacji wizona amerykańskiego (Neogale vision) przez:

1) odłowy dwa razy w ciągu roku, wiosną

i jesienią;

2) odstrzał redukcyjny wykonywany przez uprawnionych pracowników Parku

Według potrzebObszar Parku
8Przywracanie zdolności retencyjnych doliny Biebrzy przez odtwarzanie naturalnej sieci hydrograficznej i jej zasobów wodnych, w tym:

1) odtwarzanie rzeki "Martwy" Ełk przez udrożnienie fragmentów jej koryta;

2) budowa przepustu niskopietrzącego na rzece Ełk;

3) przebudowa węzła wodnego Modzelówka

1) do 28 km;

2) 1 obiekt;

3) 1 obiekt

Obszar Parku
9Zapobieganie degradacji siedlisk bagiennych przez eksploatację i remonty urządzeń piętrzących43 sztukiObszar Parku
10Ograniczanie odpływu wód z systemów melioracyjnych przez:

1) budowę na rowach i ciekach infrastruktury technicznej służącej podnoszeniu poziomu wód;

2) pozostawienie starych rowów do ich naturalnego zarośnięcia i wypłycenia;

3) "zalądawianie" rowów przez depozycję biomasy pochodzącej z zabiegów ochronnych realizowanych na powierzchniach sąsiadujących z rowami

Według potrzebObszar Parku
11Likwidacja zatorów z roślinności na ciekachWedług potrzebObszar Parku
12

13

Utrzymywanie baz sprzętu do gaszenia pożarów i infrastruktury przeciwpożarowej

Utrzymywanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności

6 sztuk

48 km

Obszar Parku

Obszar Parku

14Remont lub wymiana słupów, tablic informacyjnych lub ostrzegawczych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowegoWedług potrzebObszar Parku
15Gaszenie pożarów i dozorowanie pożarzyskWedług potrzebObszar Parku
16Prowadzenie dyżurów przeciwpożarowych służb terenowych oraz w punkcie alarmowo-dyspozycyjnymWedług potrzebObszar Parku
17Budowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury przeciwpożarowejWedług potrzebObszar Parku
18Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, szlakach turystycznych, w pobliżu obiektów turystycznych i linii energetycznych, przez usuwanie leżących drzew i konarów oraz ścinkę drzew zagrażających życiu, zdrowiu bądź mieniu ludzkiemu.

Ścięte drzewa mogą być pozostawiane w miejscu ścięcia lub zagospodarowane zgodnie z potrzebami Parku

Według potrzebObszar Parku
19Budowa, przebudowa lub rozbudowa obiektów związanych z edukacją i udostępnianiem obszaru Parku5 obiektów1. Ośrodek muzealno- edukacyjny w Goniądzu.

2. Ośrodek wolontariatu w Goniądzu.

3. Terenowy Ośrodek Edukacyjny Grzędy.

4. Terenowy Ośrodek Edukacyjny Trzyrzeczki.

5. Zaplecze wolontariatu w Osowcu Twierdzy (Osada Bóbr)

20Utrzymanie infrastruktury służącej ochronie, edukacji i udostępnianiu obszaru Parku, w tym:

1) budowa, przebudowa lub rozbudowa obiektów i urządzeń infrastruktury;

2) remonty obiektów i urządzeń;

3) eksploatacja i konserwacja obiektów

i urządzeń;

4) rozbiórka obiektów i urządzeń

Według potrzebObszar Parku
21

22

Edukacja społeczeństwa, w szczególności w zakresie ochrony przyrody oraz zasad korzystania z obszaru Parku

Ochrona przed szkodnictwem

Według potrzeb

Według potrzeb

Obszar Parku

Obszar Parku

23Ochrona dóbr kultury i dziedzictwaWedługObszar Parku
kulturowego, w szczególności przez prace konserwatorskiepotrzeb

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Kształtowanie składu gatunkowego drzewostanów sztucznego pochodzenia do zgodnego z siedliskiem, przez:

1) regulację składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach - zabieg o charakterze czyszczeń wczesnych, polegający na usuwaniu niepożądanych drzew; w jednej lokalizacji zabieg wykonywany raz w trakcie obowiązywania zarządzenia;

zabieg wykonywany poza okresem lęgowym ptaków

2) regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w młodnikach - zabieg o charakterze czyszczeń późnych polegający na usuwaniu niepożądanych drzew; w jednej lokalizacji zabieg wykonywany raz w trakcie obowiązywania zarządzenia; zabieg wykonywany poza okresem lęgowym ptaków

1,69 ha

21,03 ha

48a i 50b

15b, 20a, 24b, 42a, 511a, 511o i 511p oraz działka o numerze 138/2 obręb ewidencyjny Jagłowo

2Ochrona siedliska przyrodniczego 91T02) Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum), przez:

1) usuwanie z dna lasu zalegającej biomasy, w tym grubszych gałęzi i konarów drzew;

Według potrzeb350a, 350c, 350d, 396b, 397a i 398g
2) wygrabienie i wyniesienie poza płat siedliska nadmiaru biomasy zgromadzonej w dnie lasu;

3) ręczne odsłonięcie powierzchni gruntu o wielkości kilku m2 w celu odtworzenia siedlisk porostów naziemnych;

4) usuwanie drzew i krzewów nadmiernie zacieniających siedlisko przyrodnicze; regulacja nadmiernego zwarcia drzew do uzyskania zwarcia około 60%.

Zabiegi będą wykonywane poza okresem lęgowym ptaków

3Zwiększanie odporności ekosystemów leśnych, w szczególności drzewostanów iglastych sztucznego pochodzenia na presję drzew inwazyjnych gatunków obcych, przez: cięcia odsłaniające pozwalające na wzrost dębów szypułkowych (Quercus robur) znajdujących się w dolnych piętrach drzewostanu.

Wykonanie zabiegu poza okresem lęgowym ptaków

Według potrzeb307b, 309f, 312c, 313a, 317b, 318d, 320c, 328k, 331a, 336c, 338a, 338b, 339a, 340b, 342b, 347j, 353b, 357a, 375d, 375d, 377i, 377g, 378a, 377m i 378a
4Rozebranie zbędnych ogrodzeń upraw leśnychDo 4 710 m47d, 47k, 511a, 511o i 511p oraz działka o numerze 138/2 obręb ewidencyjny Jagłowo, gmina Sztabin
5Rozebranie zbędnych ogrodzeń remiz śródleśnychDo 716 m378a, 378g, 378h, 378k, 511a i 511p oraz działka o numerze 138/2 obręb ewidencyjny Jagłowo, gmina Sztabin
6Konserwacja ogrodzeń upraw i młodników leśnychDo 1650 m15b, 20a, 24b, 27c, 41a, 41b, 48a, 48d, 50b, 62fi63a
7Przeciwdziałanie szkodom lub zagrożeniom w drzewostanach sztucznego pochodzenia powodowanym masowym pojawianiem się owadów lub grzybów, w szczególności przez usuwanie z drzewostanów drzew opanowanych przez owady lub grzyby, lubWedług potrzebObszar ochrony czynnej
uszkodzonych na skutek działania niekorzystnych czynników atmosferycznych, z pozostawieniem minimum 25% drzew do naturalnego rozkładu na miejscu

B. W lądowych ekosystemach nieleśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Ochrona siedliska przyrodniczego 23302) Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis), przez:

1) ręczne usunięcie podrostu drzew i krzewów, w szczególności brzozy zwisłej (Betula pendula) i osiki (Populus tremula) oraz ich odrośli, wraz z wyniesieniem lub wywiezieniem biomasy poza obręb siedliska; wykonanie zabiegu, w terminie od dnia 16 sierpnia do dnia 15 lutego roku następnego;

2) ręczne usuwanie orlicy pospolitej

(Pteridium aquilinum) przez jej wyrywanie, koszenie, wraz z zebraniem i wyniesieniem biomasy poza obręb siedliska; wykonanie zabiegu w terminie od dnia 16 czerwca do dnia 30 listopada

Według potrzebDziałki o numerach:

1) 2697, 2723 i 2607 obręb ewidencyjny Wólka P-Łąki R. wsi, gmina Goniądz;

2) 385 obręb ewidencyjny Sośnia, gmina Radziłów

2Ochrona siedliska przyrodniczego 61202), 3) Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) oraz kadłubowych zbiorowisk muraw napiaskowych, przez:

1) usuwanie podrostu drzew i krzewów oraz ich odrośli z pozostawieniem większych i zwartych kęp krzewów, jałowców (Juniperus communis) i niskich sosen (Pinus silvestris), wraz z wyniesieniem lub wywiezieniem biomasy poza obręb siedliska; wykonanie zabiegu w terminie od dnia 16 sierpnia do dnia 15 lutego roku następnego;

2) ręczne usuwanie orlicy pospolitej (Pteridium aquilinum) przez jej wyrywanie i koszenie, wraz z zebraniem i wyniesieniem biomasy poza obręb siedliska; wykonanie zabiegu według potrzeb, w terminie od dnia 16 czerwca do dnia 30 listopada;

Według potrzebDziałki o numerach:

1) 671 obręb ewidencyjny

Kapice, gmina Grajewo;

2) 938 obręb ewidencyjny

Wólka Piaseczna, gmina Goniądz;

3) 2620, 2621, 2643, 2648,

2652, 2653, 2680, 2681, 2701-2703, 2712, 27222726 i 2752 obręb ewidencyjny Wólka P-Łąki R. wsi;

4) 683, 684 i 691 obręb ewidencyjny Gugny Dz. Dobarz, gmina Trzcianne;

5) 673 obręb ewidencyjny

Nowa Wieś-Bagno Ławki, gmina Trzcianne

3) koszenie z użyciem sprzętu ręcznego, z jednym pokosem w roku, wraz z zebraniem i wyniesieniem biomasy w terminie do 2 tygodni po pokosie lub ułożenie siana w stogi; w przypadku ułożenia biomasy w stogi powinna być ona usunięta z powierzchni do dnia 30 listopada; gdy poziom wody uniemożliwi dojazd i wywóz biomasy z powierzchni bez naruszenia wierzchniej warstwy gleby, dopuszcza się jej wywóz w dogodnych warunkach w późniejszym czasie; wykonanie zabiegu w terminie od dnia 16 sierpnia do 30 listopada

4) ekstensywny, całoroczny wypas konika polskiego przy obsadzie zwierząt od 0,3 do 1 DJP/ha oraz wykaszanie niedojadów w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada

3Ochrona siedliska przyrodniczego 62102), 3) Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentorialis Festucion pallentis), przez:

1) usuwanie podrostu drzew i krzewów oraz ich odrośli z użyciem sprzętu ręcznego, wraz z wywiezieniem biomasy; w przypadku, gdy poziom wody uniemożliwi dojazd i wywóz biomasy z powierzchni bez naruszenia wierzchniej warstwy gleby, dopuszcza się zebranie jej w stogi do wywiezienia w dogodnych warunkach w późniejszym czasie; wykonanie zabiegu według potrzeb, w terminie od dnia 16 sierpnia do dnia 15 lutego roku następnego

2) koszenie z użyciem sprzętu ręcznego z jednym pokosem w roku, wraz z zebraniem i wywiezieniem skoszonej biomasy w terminie do 2 tygodni po pokosie lub ułożenie siana w stogi; w przypadku, gdy poziom wody uniemożliwi dojazd i wywóz biomasy z powierzchni bez naruszenia wierzchniej warstwy gleby, dopuszcza się zebranie jej w stogi do wywiezienia w dogodnych warunkach w późniejszym czasie;

Według potrzebDziałki o numerach:

1) 666 obręb ewidencyjny

Kapice, gmina Grajewo;

2) 918 i 929 obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna, gmina Goniądz;

3) 2729 obręb ewidencyjny

Wólka P-Łąki R. wsi

wykonanie zabiegu w terminie od dnia 16 sierpnia do dnia 30 listopada
4Ochrona siedliska przyrodniczego 62302), 3) Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie), przez:

1) usuwanie pojedynczych drzew, podrostu drzew i krzewów oraz ich odrośli z użyciem sprzętu ręcznego, w szczególności brzozy zwisłej (Betula pendula.), olszy czarnej (Alnus glutinosa.) i osiki (Populus tremula), z wyłączeniem drzew dziuplastych oraz drzew starszych, wraz z wywiezieniem biomasy; w przypadku, gdy poziom wody uniemożliwi dojazd i wywóz biomasy z powierzchni bez naruszenia wierzchniej warstwy gleby, dopuszcza się zebranie jej w stogi do wywiezienia w dogodnych warunkach w późniejszym czasie; wykonanie zabiegu w terminie od dnia 16 sierpnia do końca lutego roku następnego;

2) koszenie z użyciem sprzętu ręcznego z jednym pokosem w roku, wraz z zebraniem i wywiezieniem skoszonej biomasy w terminie do 2 tygodni po pokosie lub ułożenie siana w stogi; w przypadku, gdy poziom wody uniemożliwi dojazd i wywóz biomasy z powierzchni bez naruszenia wierzchniej warstwy gleby, dopuszcza się zebranie jej w stogi do wywiezienia w dogodnych warunkach w późniejszym czasie; wykonanie zabiegu w terminie od dnia 16 sierpnia do dnia 1 marca roku następnego

Według potrzebDziałki o numerach:

1) 1718 obręb ewidencyj ny

Giełczyn, gmina Trzcianne;

2) 683 i 690 obręb ewidencyjny Gugny-Dz. Dobarz, gmina Trzcianne;

3) 589 obręb ewidencyjny

Nowa Wieś-Bagno Ławki, gmina Trzcianne;

4) 1271 obręb Szorce, gmina

Trzcianne

5Ochrona siedliska przyrodniczego 64102) Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), przez:

1) usuwanie krzewów oraz pojedynczych drzew, w szczególności brzozy (Betula spp.) i osiki (Populus tremula) i ich odrośli, z użyciem sprzętu ręcznego, z pozostawieniem pojedynczych dębów szypułkowych (Quercus robur) i dębów bezszypułkowych (Quercus petraea), wraz z wywiezieniem biomasy; w przypadku, gdy poziom wody uniemożliwi dojazd i wywóz biomasy z powierzchni bez naruszenia wierzchniej warstwy gleby,

Według potrzebDziałki o numerach:

1) 918, 919, 928, 929, 937, 938, 940, 946, 952, 954 i 958 obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna, gmina Goniądz;

2) 49, 52, 53, 64, 72-77, 80, 81, 95, 96, 126-133, 135, 136, 143, 144, 154, 155, 166-168, 170, 171, 188190, 207, 217, 218, 231, 294, 296, 297, 310, 329, 331, 332, 335, 336, 341, 345, 347, 359, 367, 377-

dopuszcza się zebranie jej w stogi do wywiezienia w dogodnych warunkach w późniejszym czasie; wykonanie zabiegu w terminie od dnia 16 sierpnia do końca lutego roku następnego;

2) koszenie z użyciem sprzętu ręcznego z jednym pokosem w roku, z możliwością pozostawienia fragmentów nieskoszonych na 15-20% powierzchni; w dwóch kolejnych pokosach, wykonywanych w odstępie 2 lat, należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone; zebranie i usunięcie skoszonej biomasy w terminie do 2 tygodni po pokosie lub ułożenie siana w stogi; w przypadku, gdy poziom wody uniemożliwi dojazd i wywóz biomasy z powierzchni bez naruszenia wierzchniej warstwy gleby, dopuszcza się zebranie jej w stogi do wywiezienia w dogodnych warunkach w późniejszym czasie; wykonanie zabiegu w terminie od dnia 1 września do dnia 1 marca roku następnego;

3) koszenie mechaniczne z jednym pokosem w roku, z możliwością pozostawienia fragmentów nieskoszonych: 15-20% powierzchni; w dwóch kolejnych pokosach, wykonywanych w odstępie 2 lat, należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone; w przypadku dużych powierzchni siedliska (powyżej 10 ha) silnie zarastających podrostem drzew i krzewów dopuszcza się koszenie corocznie 50% powierzchni; zebranie i usunięcie skoszonej biomasy w terminie do 2 tygodni po pokosie lub ułożenie siana w stogi, pryzmy balotowe; w przypadku, gdy poziom wody uniemożliwi dojazd i wywóz biomasy z powierzchni bez naruszenia wierzchniej warstwy gleby, dopuszcza się zebranie jej w stogi lub pryzmy balotowe do wywiezienia w dogodnych warunkach w późniejszym czasie; wykonanie zabiegu w terminie od dnia 16 sierpnia do dnia 1 marca roku następnego

380, 384, 385, 427, 432, 444, 445, 450, 451, 453, 455, 480, 482, 484, 488, 507, 509, 510, 515, 516, 519, 524, 525, 536, 537, 544-549, 554, 556, 559562, 565-570, 578, 579, 581, 582, 587, 588, 598, 599, 636, 637, 639, 645, 812, 813, 815, 2524, 2594, 2598,2601,2616,26182622,2648, 2649, 2652, 2653,2657, 2658, 26792681,2683, 2697-2703, 2711-2715, 2718, 2719, 2721, 2729, 2731, 2736, 2752 i 2754-2757 obręb ewidencyjny Wólka P-Łąki R. wsi, gmina Goniądz;

3) 614/1, 622, 624, 661, 664666, 669-671, 674, 675 i 711 obręb ewidencyjny Kapice, gmina Grajewo;

4) 1260 obręb ewidencyjny Woźnawieś, gmina Rajgród;

5) 885 obręb ewidencyjny Biele Suchowolskie, gmina Suchowola;

6) 1718 obręb ewidencyjny Giełczyn, gmina Trzcianne;

7) 728 obręb ewidencyjny Gugny Dz. Dobarz, gmina Trzcianne;

8) 580, 589, 1336, 1338, 1351, 1378, 1417, 1219/2 i 405/1 obręb ewidencyjny Nowa Wieś-Bagno Ławki

6Ochrona siedliska przyrodniczego 64403) Łąki selernicowe (Cnidion dubii), przez koszenie mechaniczne z jednym pokosem w roku, zWedług potrzebDziałki o numerach:

1) 297/1 i 297/2 obręb ewidencyjny Wólka P-Dz.

możliwością pozostawieniafragmentów nieskoszonych na 15-20% powierzchni; w dwóch kolejnych pokosach, wykonywanych w odstępie 2 lat, należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone; zebranie i usunięcie skoszonej biomasy w terminie do 2 tygodni po pokosie lub ułożenie siana w stogi, pryzmy balotowe; w przypadku, gdy poziom wody uniemożliwi dojazd i wywóz biomasy z powierzchni bez naruszenia wierzchniej warstwy gleby, dopuszcza się zebranie jej w stogi, pryzmy balotowe do wywiezienia w dogodnych warunkach w późniejszym czasie. Wykonanie zabiegu w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 1 marca roku następnego. Koszenie należy wykonać z zachowaniem następujących warunków:

1) w obszarach występowania wodniczki

(Acrocephalus paludicola) dopuszcza się koszenie całej powierzchni raz na dwa lata w terminie od dnia 16 sierpnia;

2) w płatach siedliska, nawiązujących składem florystycznym do łąk trzęślicowych, z udziałem takich gatunków jak: czarcikęsik Kluka (Sucissela inflexa) kosaciec syberyjski (Iris sibirica) i goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe), dopuszcza się koszenie raz na 2 lata z pozostawieniem 15-20% fragmentów niekoszonych, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić nieskoszone inne fragmenty;

3) w przypadku dużych płatów siedliska o powierzchni powyżej 10 ha dopuszcza się koszenie corocznie 50-80% powierzchni siedliska przyrodniczego;

4) w przypadku małych płatów siedliska o powierzchni do 5 ha dopuszcza się koszenie całości w danym roku

Ł. Szpakowo, gmina Goniądz;

2) 461, 470, 492, 918, 927 i 937 obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna, gmina Goniądz;

3) 113, 114/1, 121/1, 129,

132, 133 i 134/1 obręb ewidencyjny Wólka P- Klewianka, Krzecz., gmina Goniądz;

4) 5 obręb ewidencyjny

Wólka P-Ł/K Wólki P., gmina Goniądz;

5) 236, 243, 258-260, 308,

315, 316, 321-323, 698, 700, 701 i 703 obręb ewidencyjny Kapice, gmina Grajewo;

6) 46, 48, 53, 55, 57, 60-63,

65, 67, 662, 663, 669, 670, 1096, 1111, 1114, 1123, 1129,1147, 1150, 1156, 1174,1189, 1192, 1195, 1249-1252, 1255, 1256, 1261,1262, 1267-1270, 1273-1276, 1281-1284, 1287, 1288, 1402-1404, 1407, 1410, 1412, 1413, 1422,1423,1464, 1465, 1469, 1470, 1473, 1474, 1479, 1480, 1487, 15021505, 1514-1517, 1528, 1529,1538, 1539, 15421551, 1556-1560, 1757, 1759-1761, 1767, 1769, 1770-1772, 2644, 2647, 2651-2655, 2658-2660, 2676,2677, 2682, 26922696, 2699-2701, 1090/1, 1090/2, 1168/1 obręb ewidencyjny Biele Suchowolskie, gmina Suchowola;

7) 466 obręb ewidencyjny

Jaziewo, gmina Sztabin;

8) 368, 369, 457, 463 i 1341

obręb ewidencyjny Giełczyn, gmina Trzcianne

7Ochrona siedliska przyrodniczego 65102) Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) przez:

1) koszenie z użyciem sprzętu ręcznego z jednym pokosem w roku, z możliwością pozostawienia 15-20% powierzchni niekoszonej, przy czym w dwóch kolejnych pokosach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone; w przypadku, gdy poziom wody uniemożliwi dojazd i wywóz biomasy z powierzchni bez naruszenia wierzchniej warstwy gleby, dopuszcza się zebranie jej w stogi do wywiezienia w dogodnych warunkach w późniejszym czasie;

wykonanie zabiegu w terminie od dnia 16 sierpnia do dnia 30 listopada;

2) koszenie mechaniczne z jednym pokosem w roku, z możliwością pozostawienia 15-20% powierzchni niekoszonej, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone; w przypadku, gdy poziom wody uniemożliwi dojazd i wywóz biomasy z powierzchni bez naruszenia wierzchniej warstwy gleby, dopuszcza się zebranie jej w stogi do wywiezienia w dogodnych warunkach w późniejszym czasie; dla działek nieprzekraczających powierzchni 1 ha dopuszczalne jest zrezygnowanie

z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki; w siedliskach derkacza (Crex crex) rozpoczęcie koszenia od dnia 1 sierpnia; wykonanie zabiegu w terminie od dnia 16 lipca do dnia 30 listopada;

3) ekstensywny, całoroczny wypas konika polskiego przy obsadzie zwierząt od 0,3 do 1 DJP/ha, wraz z wykaszaniem niedojadów w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada

Według potrzebDziałki o numerach:

1) 537 obręb ewidencyjny

Wólka Piaseczna, gmina Goniądz;

2) 719-722 obręb ewidencyjny Gugny-Dz. Dobarz, gmina Trzcianne

8Ochrona siedliska przyrodniczego 71402) Torfowiska przejściowe i trzęsawiskaWedług potrzebDziałki o numerach 11/2, 58, 59, 65/1, 66/1, 67/1, 69/2, 70/2 i
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio- Caricetea) przez usuwanie drzew i podrostu drzew oraz krzewów i ich odrośli z użyciem sprzętu ręcznego wraz z wyniesieniem biomasy oraz złożeniem jej w stogi lub stosy poza powierzchnią objętą zabiegiem.

Wykonanie zabiegu w terminie od dnia 16 sierpnia do końca lutego roku następnego

80/1 obręb ewidencyjny Gugny, gmina Trzcianne
9Ochrona siedliska przyrodniczego 72302) Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, przez:

1) usuwanie drzew, podrostu drzew oraz krzewów i ich odrośli z użyciem sprzętu ręcznego, z pozostawieniem wierzby lapońskiej (Salix lapponum), większych skupień brzozy niskiej (Betula humilis) i zwartych kęp zakrzewień i zadrzewień oraz pojedynczych okazów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris), wraz z wyniesieniem lub wywiezienie po zamarzniętym gruncie biomasy poza torfowisko; w przypadku niskiego poziomu wód gruntowych, gwarantującego zachowanie darni

i wierzchniej warstwy gleby, dopuszczalne jest zebranie biomasy oraz jej wywóz, bezpośrednio po wyschnięciu; w przypadku, gdy poziom wody uniemożliwi dojazd i wywóz biomasy z powierzchni bez naruszenia wierzchniej warstwy gleby, dopuszcza się zebranie jej w stogi do wywiezienia w dogodnych warunkach w późniejszym czasie; wykonanie zabiegu w terminie od dnia 16 sierpnia do końca lutego roku następnego; w przypadku wystąpienia dogodnych warunków (zamarznięty grunt) wywóz biomasy do dnia 15 marca kolejnego roku;

2) wycięcie podrostu drzew i krzewów, i ich odrośli oraz koszenie runi z użyciem sprzętu mechanicznego od 80 do 100% powierzchni, z pozostawieniem wierzby lapońskiej (Salix lapponum) i większych skupisk brzozy niskiej (Betula humilis); dla zwartych obszarów o wielkości powyżej 20 ha, dopuszcza się coroczne koszenie 33% powierzchni, a dla obszarów silnie

Według potrzebDziałki o numerach:

1) 60, 61, 63, 65, 66, 72, 73, 75-77, 79, 80-85, 90 i 91 obręb ewidencyjny Kamienna Nowa, gmina Dąbrowa Białostocka;

2) 638-640, 645, 647, 651, 655, 656, 658, 660, 664/2, 665/1, 672, 675, 677 i 701 obręb ewidencyjny Kamienna Stara, gmina Dąbrowa Białostocka;

3) 847 obręb ewidencyjny Kropiwno, gmina Dąbrowa Białostocka;

4) 32, 73, 75/1, 75/2, 80, 82, 87, 89, 92, 97/1, 98/2, 99/1, 99/2, 100/2, 103/2, 106-110 obręb ewidencyjny Szuszalewo, gmina Dąbrowa Białostocka;

5) 2618 obręb ewidencyjny Wólka P-Łąki R. wsi, gmina Goniądz;

6) 369/2, 405, 408, 412, 413, 490, 491, 492, 494 i 499 obręb ewidencyjny Jałowo, gmina Lipsk;

7) 368/1, 981, 984, 986, 988, 989, 993/2, 1061/2, 1062, 1063 i 1292 obręb ewidencyjny Lipsk, gmina Lipsk;

8) 3, 5, 11, 26/1 i 26/2 obręb ewidencyjny Łoje Awissa, gmina Radziłłów;

9) 226/2, 364/5, 491, 539/1 i 539/2 obręb ewidencyjny Ostrowie, gmina Sztabin;

zakrzaczonych coroczne koszenie 50% powierzchni, przy czym w dwóch kolejnych pokosach należy pozostawić inne fragmenty niekoszone; skoszona biomasa powinna być zebrana i usunięta z powierzchni, zakazuje się pozostawiania jej na powierzchni; w przypadku, gdy poziom wody uniemożliwi dojazd i wywóz biomasy z powierzchni bez naruszenia wierzchniej warstwy gleby, dopuszcza się zebranie jej w stogi, pryzmy balotowe do wywiezienia w dogodnych warunkach w późniejszym czasie; w siedliskach wodniczki (Acrocephalus paludicola) dopuszcza się koszenie corocznie od 20% do 50% powierzchni, przy czym w kolejnym roku należy pozostawić inne fragmenty niekoszone; w czasie występowania wody gruntowej ponad 15 cm nad poziomem gruntu dopuszcza się tylko koszenie ręczne; wykonanie zabiegu w terminie od dnia 16 sierpnia do końca lutego roku następnego; w przypadku wystąpienia dogodnych warunków (zamarznięty grunt) wywóz biomasy do dnia 15 marca kolejnego roku;

3) usuwanie podrostu drzew i krzewów, i ich odrośli oraz koszenie runi z użyciem sprzętu ręcznego, od 50% do 100% powierzchni lub 20% powierzchni corocznie; skoszona biomasa powinna być zebrana i usunięta z powierzchni, zakazuje pozostawiania jej na powierzchni; w przypadku, gdy poziom wody uniemożliwi dojazd i wywóz biomasy z powierzchni bez naruszenia wierzchniej warstwy gleby, dopuszcza się zebranie jej w stogi do wywiezienia w dogodnych warunkach w późniejszym czasie; w siedliskach wodniczki (Acrocephalus paludicola) dopuszcza się koszenie corocznie od 20% do 50% powierzchni; przy czym w kolejnym roku należy pozostawić inne fragmenty niekoszone; wykonanie zabiegu w terminie od dnia 16 sierpnia do końca lutego roku następnego; w przypadku wystąpienia dogodnych warunków

10) 191 obręb ewidencyjny Budy Jaskra, Dud. Lewonie, gmina Trzcianne;

11) 10, 13 i 14 obręb Gugny, gmina Trzcianne;

12) 52, 53, 55, 109/1, 109/2, 129/1, 131/1, 135/2, 136/2, 448-457, 624-641, 643, 645-648, 650-659, 671, 679 i 680 obręb ewidencyjny Gugny Dz. Dobarz, Gmina Trzcianne;

13) 120/2, 125/3, 132, 133/2, 140/2, 141, 144, 145, 375, 377/1, 378, 380/1, 381/2, 385/1 i 385/2 obręb ewidencyjny Gugny Dz. Guzy, Przytulanka, gmina Trzcianne;

14) 140, 141/1, 141/2, 143,

145/1, 145/2, 148/1, 148/2, 151, 156, 158/1, 158/2 i 159 obręb ewidencyjny Gugny Dz. Konopczyn, gmina Trzcianne;

15) 405/1, 412/1, 447/4, 451, 466, 467, 472, 491, 492, 530, 532, 559-563,565/1, 565/3, 565/7, 573, 575-578, 580, 589, 592, 594, 595, 601, 602, 607, 608, 611, 618-621, 626, 629-635, 639, 643, 645-648, 651, 655, 656, 673, 737, 739, 743, 747, 749, 751, 861, 867, 870, 892, 901-910, 1135,1163, 1165, 11751181, 1186, 1188, 1189, 1191, 1193-1196, 1208, 1211, 1213, 1216, 12511253,1261,1262, 1265, 1268,1270, 1272, 1273, 1275,1277,1281, 1283, 1285-1294, 1296, 1299, 1300, 1302, 1304, 1305, 1307,1311, 1312, 13161318,1337, 1338, 1342-

(zamarznięty grunt) wywóz biomasy do dnia 15 marca kolejnego roku1346,1348, 1350, 1351, 1355,1356, 1358, 1359, 1367, 1369, 1378, 1379, 1388, 1389, 1396, 1484, 1553,1554, 1559, 15621564,1566,1567, 1582, 1166/1, 1167/1, 1169/1, 1171/1, 1173/1, 1183/1, 1192/1, 1199/1, 1201/1, 1205/1, 1219/1, 1219/2, 1230/1, 1236/1, 1264/1, 1274/1, 1357/1, 1368/1 obręb ewidencyjny Nowa Wieś-Bagno Ławki, gmina Trzcianne;

16) 3, 5, 10-13, 15, 19, 22-25, 28, 29, 31-33, 38, 42-44, 47-51, 54-56, 58, 61, 62, 63/1, 63/2, 68, 97, 98, 100, 103, 105-107, 112, 113, 116, 130-133, 135-137, 139, 140, 142, 144, 145, 147, 148, 153, 155, 157159, 161-163, 166-169, 363, 367, 371, 374, 376, 377, 379, 380, 383-387, 389-392, 395, 396, 402, 404, 405, 408-412, 435439, 440-442, 445-450, 452, 453, 455, 457, 458, 463, 465, 467, 468, 470, 472, 474, 483, 485, 487493, 1264, 1271, 1269/1 i 1269/1 obręb ewidencyjny Szorce, gmina Trzcianne

10Ochrona szuwarów wielkoturzycowych

(Magnocaricion), zbiorowisk torfowiskowych oraz łąkowych, przez koszenie ręczne lub mechaniczne, lub wypas - koszenie z jednym pokosem w roku, przy poziomie wody poniżej 15 cm nad poziomem gruntu, od 20% do 80% powierzchni, przy czym w kolejnych latach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone, wraz z usunięciem skoszonej biomasy; w przypadku, gdy poziom wody uniemożliwi dojazd i wywóz biomasy z powierzchni bez naruszenia wierzchniej warstwy gleby,

Według potrzebDziałki o numerach:

1) 1 obręb ewidencyjny Łąki

W. Tajno Orzechówka, gmina Bargłów;

2) 4, 65, 66, 72, 73, 75-77, 79,

80-85, 87, 90, 91, 429, 435, 437, 438, 443, 447, 457, 460 i 639 obręb ewidencyjny Kamienna Nowa, gmina Dąbrowa Białostocka;

dopuszcza się zebranie jej w stogi lub pryzmy balotowe, do wywiezienia w dogodnych warunkach w późniejszym czasie.

Wykonanie zabiegu w terminie od dnia 16 lipca do końca lutego kolejnego roku.

W przypadku wystąpienia dogodnych warunków zimowych (zamarznięty grunt, ujemne temperatury, pokrywa śniegowa), wywóz biomasy do dnia 15 marca kolejnego roku.

Koszenie należy wykonać z zachowaniem następujących warunków:

1) w okresie występowania wody gruntowej ponad 15 cm nad poziomem gruntu dopuszcza się tylko koszenie ręczne;

2) dla zwartych obszarów o powierzchni do

5 ha, dopuszcza się koszenie całości raz na 2 lata;

3) koszenie turzycowisk o strukturze kępowej przynajmniej 1 raz w ciągu 3 lat od 50% do 100% powierzchni lub koszenie ręczne co roku od 20% do 80% powierzchni;

4) w przypadku szuwarów o strukturze kępowej wysokość koszenia dostosowana do wysokości kęp - nieniszcząca struktury kęp;

5) w obszarze występowania wodniczki (Acrocephalus paludicola) koszenie od dnia 16 sierpnia;

6) w obszarze występowania derkacza (Crex crex) koszenie od dnia 1 sierpnia;

7) w ostojach cietrzewia (Lyrurus tetrix) wykonanie zabiegów w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada;

8) w uzasadnionych przypadkach zalecany jest ekstensywny wypas zwierząt gospodarskich (do 1 DJP/ha), zamiast koszenia albo uzupełniająco w terminie od 15 maja do 31 października (wypas koników polskich dopuszczalny całorocznie), waz z wykaszaniem niedojadów w terminie od 16 sierpnia do 15 listopada

3) 638-640, 644/1, 664/2,

645, 647, 651, 655, 656, 658, 660, 661, 663, 665/1, 672,675, 677, 680-684, 693, 694, 700, 701, 860, 862, 1071, 1072, 1081, 1253, 1255, 1263, 1264, 1268,1269, 1273, 1276 obręb ewidencyjny Kamienna Stara, gmina Dąbrowa Białostocka;

4) 290/1, 292/1, 296/1, 298/1,

304/1, 308/1, 316/1, 324/1, 326/1, 330/1, 332/1, 338/1, 342/1, 349, 354, 406, 410, 554/1, 612, 613, 615, 620/1, 718/1, 727/1, 729/1 i 740/1 obręb ewidencyjny Małowista, gmina Dąbrowa Białostocka;

5) 10/1, 14/1 i 30/1 obręb ewidencyjny Szuszalewo, gmina Dąbrowa Białostocka;

6) 108/4, 108/7, 152/24,

152/37, 216/1-216/3 obręb ewidencyjny Budne Żarnowo, gmina Goniądz;

7) 321, 323, 326, 331, 333,

337, 340, 348, 368, 319/2, 320/2, 322/1, 335/1, 355/5, 361/1, 369/1 i 1621 obręb ewidencyjny Dawidowizna, gmina Goniądz;

8) 1367 obręb ewidencyjny

Downary, gmina Goniądz;

9) 56, 58, 64, 74, 75 i 146

obręb ewidencyjny M. Goniądz, gmina Goniądz;

10) 123/1, 123/2, 126/3, 126/6, 134/1, 139/5, 139/6-139/8, 145/1-145/7, 148/1, 148/2, 153/2, 153/4, 157, 159/1, 159/2, 162/5, 165/6, 165/7, 174/10, 179/4, 181/2, 182/4 i 184/2 obręb ewidencyjny

Olszowa Dr. Kropiew, gmina Goniądz;

11) 22, 38, 39, 48, 57, 58, 77/2, 103, 111-113, 222, 223, 288, 290, 307, 325, 326, 1324/3, 1340/3, 1341/4, 1342/3, 1344/5, 1345/9, 1348/5, 1348/6, 1350/3, 1350/4 i 1352/2 obręb ewidencyjny Olszowa Dr. Za Twierdzą;

12) 9, 14, 25, 34, 41, 45, 46, 48, 69, 71, 75, 93, 94, 97, 104, 118, 123, 137, 144, 154, 173, 174, 178, 180, 182, 188, 204, 206, 215, 217, 223, 234, 235, 259, 264/1, 271, 281, 285, 292, 298, 302, 330, 331, 339, 341, 345, 357, 359, 370, 378, 390, 393, 399, 400, 405, 417, 419, 421, 423, 426, 438, 452, 471, 505, 523, 529, 531, 543, 554, 557, 567, 572, 575, 596, 601, 607, 610, 618/1, 619, 643, 648, 667, 669, 670, 674, 683, 694, 695, 698, 700, 706, 720, 732, 741, 746, 749, 751, 782, 783, 787, 788, 832, 833, 846, 847, 901, 1008, 1012, 1020, 1021, 1023, 1034, 1039, 1047,1053, 1077, 1100, 1101,1152, 1153, 1160, 1161, 1163 i 1268 obręb ewidencyjny Olszowa Droga, gmina Goniądz;

13) 23, 26, 31, 43, 47, 73 i 83 obręb ewidencyjny Osowiec, gmina Goniądz;

14) 1, 3, 10/3, 11-13, 17, 20, 31/2, 36, 37, 42, 43/1, 43/2, 44, 48-50, 64, 66, 67, 69/1, 73, 78, 82-85, 87-91, 93, 94 i 108 obręb ewidencyjny

Wólka P-Bagno I, gmina Goniądz;

15) 244/1, 244/2, 248/1, 248/2, 251/1-251/4, 252/1, 252/2, 253/2, 253/4, 259/1, 259/2, 260, 263, 266, 267/1, 267/2, 268/1, 268/2, 269/2, 269/3, 269/6, 272, 275/2, 277, 280/1, 280/2, 281/4, 281/7, 282/1, 282/2, 285/1, 285/2, 287/1-287/3, 289/1, 289/3, 290/1, 290/7, 292/2, 296/1, 296/2, 298/1, 298/2, 299/1, 299/3, 300/1, 300/2, 302/1, 302/2, 303/1, 303/2, 309/2, 309/3, 309/4, 309/7 i 311/1-311/3 obręb ewidencyjny Wólka P- Bobrówka I, gmina Goniądz;

16) 322, 323, 324/1, 325/3, 325/4, 326/2, 328/2, 328/4, 330/1-330/3, 331/1, 331/2, 333/1, 333/2, 335/1, 335/3, 337/1-337/5, 342/1 i 342/4 obręb ewidencyjny Wólka P-Bobrówka II, gmina Goniądz;

17) 110-112, 133/1, 133/2, 135, 141, 142, 177, 227, 254, 256-258, 267, 273/1, 426, 443, 444, 447, 464, 475-477, 489, 508, 509, 512, 517, 518, 521, 526, 530, 531/1, 531/2, 544, 549, 551, 552, 554, 560, 564, 571, 577, 578, 585, 588, 600, 602, 610, 613, 614, 625, 627, 629, 630, 633, 635-641, 649/1, 657, 662, 663, 670, 673, 674, 676, 684, 692, 694-696, 698, 700, 701, 706, 707, 713-715, 717, 720, 727, 735-737, 771, 775, 776, 778, 780, 785, 786, 792, 800, 802, 804, 807-812,

816/1, 816/2, 835-843, 844, 849, 850-852, 854, 856-858, 861, 862, 870, 873, 874, 904, 905, 914916, 918, 925-927, 936, 938, 945, 946, 951 i 957 obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna, gmina Goniądz;

18) 349, 370, 372, 383, 386, 397, 407, 421, 422, 428, 429, 340/1, 340/2, 341/1341/4, 342/1, 342/4, 343/1, 343/2, 344/1, 344/2, 348/2, 361/1-361/3, 364/1, 364/2, 373/2, 380/3, 381/3, 390/2, 391/1, 391/2, 392/1, 392/4, 393/1, 393/2, 394/1, 394/2, 394/3, 404/1, 404/4, 406/1, 408/5, 409/1, 409/2, 412/2, 412/3, 413/1, 413/2 i 426/5 obręb ewidencyjny Wólka P-Jaświły, gmina Goniądz;

19) 699-701, 706/1, 708/1, 709, 713, 715/1, 716/1, 716/2, 717, 718, 719/1, 719/2, 725/1, 725/2, 726/2, 729, 734, 735, 740/1, 741/2, 742, 747, 753, 754, 757, 752/3, 756/1, 756/2, 758/1-758/3, 761/1, 763/1, 763/2 i 765/1 obręb ewidencyjny Wólka P- Kalinówka, gmina Goniądz;

20) 142/1, 142/2, 432/1, 432/2, 433/1, 433/2, 436/1, 436/2, 437/1-437/8, 438/1, 438/2, 439/1, 439/2, 441/7441/10, 442/1, 442/2, 443/1, 443/2, 444/1, 444/2, 447/5, 449/1, 449/2, 451/1, 451/4, 452/1, 452/2, 453/3, 453/4, 454/1, 454/2, 456/1, 456/2, 457/1, 457/2, 460/1, 460/2, 461/1, 461/2, 462/1, 462/2, 465/1, 465/2, 467/1, 467/2, 469/2, 469/3, 469/5,

469/6, 470/1, 470/2, 471/3, 471/4, 472/1-472/3, 474/1, 474/2, 477/7, 477/8, 478/1, 478/2, 479/1-479/4, 483/1, 483/2, 485/3, 485/4, 486/5, 486/6, 487/1, 487/2, 491/1, 491/2, 495/1, 495/2, 502/2, 504/1, 504/2, 506/2-506/4, 507/1, 507/2, 511/1, 511/2, 514/1, 514/2, 517/1-517/6, 520/1-520/3, 521/1-521/3, 522/1-522/3, 524/1-524/3, 525/1, 525/2, 528/1, 528/2, 529/1, 529/2, 530, 531, 533/1 i 534/1 obręb ewidencyjny Wólka P- Klewianka, gmina Goniądz;

21) 1/2, 1/3, 2/1, 2/3, 2/4, 3 i 5 obręb ewidencyjny Wólka P-Ł/K Wólki, gmina Goniądz;

22) 22, 80, 153, 244, 247-249, 263-265, 270, 271, 276, 280, 282, 288, 321, 323, 497, 498, 577, 580, 674681, 692, 709, 713, 714, 727, 728, 736, 738, 782, 847, 848, 850, 877, 880, 882, 889, 891, 1379, 1395, 1400,1401, 1423, 1424, 1552, 1579/3, 1584, 1586, 1588, 1592, 1593, 1596, 1597,1599, 1615, 1620, 1624-1627, 1664, 1665, 1668, 1671, 1673, 1674, 1681, 1686, 1698, 1729, 1734, 1741, 1764, 1783, 1950,1954, 1960, 1964, 1966,1983, 1985, 19901992,1996, 2022, 2025, 2040, 2041,2046,2051, 2063, 2136, 2172, 2343, 2499,2553, 2622, 2648, 2651, 2652-2655, 26572659, 2679-2681, 2683, 2688,2690, 2691, 2693, 2694, 2697, 2698, 2700,

2703, 2705, 2707-2710, 2724-2727, 2729, 2731, 2735-2752, 2755, 27572759,2761, 2762, 2764, 2765, 2769, 2770, 27722776 i 2778-2781 obręb ewidencyjny Wólka P-Łąki R. Wsi, gmina Goniądz;

23) 157/2, 157/4, 158/2, 159, 165/1-165/3, 169/1, 173/2, 179/2, 180/2, 185, 186/2, 188/1, 188/2, 195/3, 195/4, 198/1, 198/2, 201/1, 201/3, 201/4, 202/1 i 202/3 obręb ewidencyjny Wólka P- Piwowary, gmina Goniądz;

24) 4, 5/1, 6/1, 6/6, 7-11, 12/2, 14, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 20/4, 23/2, 24/2, 25/1-25/3, 25/5, 27, 29, 30, 32/1, 33, 34/2, 36/1, 37/1, 40, 42, 46, 47, 53/2, 56-58, 61/1, 62/2, 63/2, 72, 74, 76, 80, 81, 83, 84, 86/1, 86/3, 86/5, 88/2, 95/2, 95/3, 95/5, 95/6, 96/1, 96/2, 98/1, 99/1, 99/2, 100/1, 100/2, 103/1, 103/3, 104/6, 104/8, 105/1, 105/2, 106/2, 106/4, 107/1, 107/2, 110/1, 111/1, 111/3, 115/1, 116/1, 116/2, 118/1, 118/2, 120/1, 120/2, 124/1, 124/2, 125/3, 125/4, 127/1, 127/2, 128/1, 128/2, 151, 160, 161, 165-167, 346 i 349 obręb ewidencyjny Wólka P-Szaciły, gmina Goniądz;

25) 285, 286, 288/1, 288/2, 289/5, 290/2, 290/4, 291/1, 293/1, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 293/6, 299, 300, 303, 311/1, 312/1, 312/2, 313/2, 315, 316/3, 317/1, 320/1, 321/1, 323/1, 323/2, 324, 325/1 i 327/3 obręb ewidencyjny Wólka P- Szpakowo, gmina Goniądz;

26) 188, 204, 236, 243, 258260, 263, 315, 316, 326, 616-619, 623, 625-627, 630, 631, 637-642, 644, 648, 663, 665, 694, 695, 699, 701, 702, 704, 706, 708, 712, 716, 717, 720722, 728, 733, 744, 745, 748, 613/1, 614/1, 636/2 i 645/2 obręb ewidencyjny Kapice, gmina Grajewo;

27) 220/1 obręb ewidencyjny Sojczynek, gmina Grajewo;

28) 396, 398/1, 417/3, 418/1, 418/2, 423/1, 423/2, 433, 548, 573/4, 573/6, 573/8 i 576 obręb ewidencyjny Dolistowo Nowe, gmina Jaświły;

29) 17, 21/3, 27/3, 47/1, 47/4, 48, 50, 74/1, 74/2, 77/10, 77/7, 77/8, 91/1, 91/2, 93, 110/2, 110/3, 110/12, 110/14, 788, 789, 812, 816, 822, 823, 828, 830, 834, 838, 840, 856, 857, 859, 860, 861, 896 i 898 obręb ewidencyjny Dolistowo Stare, gmina Jaświły;

30) 974, 976-978 i 1048/3 obręb ewidencyjny Zabiele, gmina Jaświły;

31) 618, 633, 644 i 645 obręb ewidencyjny Stary Rogożyn, gmina Lipsk;

32) 321, 330, 334, 349, 360, 377, 379, 686 i 689 obręb ewidencyjny Brychy, gmina Radziłów;

33) 609/1, 609/2, 610/3, 611, 624/2, 651, 656, 657, 661/2, 661/3, 662, 664/3, 672, 710, 714/2, 726/1, 726/2, 738/3, 767, 768/1, 768/2, 777/1, 777/2, 779/1, 794/2, 803/3, 808, 809/2, 811/1, 819/1, 819/4, 819/5,

830, 831, 840/1, 841/1, 841/2, 842, 853/1, 880882, 884, 883/3, 883/4, 883/5, 887/2, 896/2, 897/3, 899/4, 900, 907/2, 913/2, 914/2, 916/1, 916/2, 917, 922, 933/1, 941/2, 943, 958/1, 961 i 992/4 obręb ewidencyjny Klimaszewnica, gmina Radziłów;

34) 21, 49, 72, 73, 78, 102, 112, 117/1, 118, 122, 130, 133, 134, 140, 153, 156/2, 605, 606, 617, 623-625, 633, 641, 648, 654, 659, 661, 677, 695/1, 696/2, 697, 708, 713, 714/1, 714/2, 715-734, 739, 740/1, 741/2, 742-764, 786/2, 787-813, 839/1, 841/1, 843, 845-870, 909-926, 954-961, 963-973, 1003, 1004, 1008, 1010-1014, 1016, 1018-1028, 10621065, 1099/2, 1100/2, 1101-1114, 1115/2, 1117, 1129, 1133, 1135 i 1137 obręb ewidencyjny Łoje Awissa, gmina Radziłów;

35) 102, 117, 125-127, 155, 165, 168, 169, 193, 213, 214, 224/1, 228, 233, 234, 240, 350, 406, 427, 429, 455, 461, 480, 487, 492, 511, 513, 583, 588, 593, 596, 598, 612, 623, 626629, 634, 637, 651/2, 652, 663 i 715 obręb ewidencyjny Mścichy Łąki, gmina Radziłów;

36) 382/3, 386/1, 388/2, 390, 391, 393/2, 395, 397/1, 397/2, 400/4, 400/7, 405/1, 406/1, 406/3, 411/1, 411/2, 414/2, 414/4, 425, 430/1, 445/3, 446/2, 453/1, 454/2,

464/2, 757, 763, 768, 775, 782, 791, 792, 796, 754/2, 754/3, 790/1, 795/1 i 795/2 obręb ewidencyjny Okrasin, gmina Radziłów;
37) 10/2, 156, 220/3, 221/2,
222/2, 224/4, 381, 387, 386/2, 390, 391 i 393/1 obręb ewidencyjny Sośnia, gmina Radziłów;
38) 315, 316, 323/1, 341, 343,
356, 357, 367, 384/1, 391, 392, 394 i 399 obręb ewidencyjny Ciszewo, gmina Rajgród;
39) 274/2, 275/2 i 276/2 obręb
ewidencyjny Kuligi, gmina Rajgród;
40) 63, 65, 67, 80-84, 88, 89,
119, 123, 127, 131, 150152, 154, 157, 158, 160, 162-167, 169-173, 177179, 201/2, 202, 206, 207/1, 218, 219, 224, 225, 233, 234, 236, 239-242, 244, 247-251, 257, 258, 261, 262, 266, 273, 274, 367, 368, 485, 489, 493, 497, 501, 504, 506, 508, 513, 515, 516, 519, 520, 522, 576, 577, 659, 673, 689, 749-751, 778, 786/1, 792-794, 823, 835, 866, 867, 870, 871, 884, 885, 890, 891, 929, 930, 935, 936, 943, 948, 971-974, 979, 980, 983, 985, 10021005, 1014-1017, 1022, 1023, 1026-1029, 1039, 1040,1043, 1044, 1047, 1048, 1051, 1052, 1056, 1059, 1067, 1073, 1089/1, 1089/2, 1095, 1112, 1113, 1124, 1130, 1148, 1149, 1155, 1167/1, 1173, 1190, 1191,1196, 1214, 1220, 1221, 1228, 1237, 1250,
1562, 2289, 2290, 2668, 2669, 2709, 2710, 2745, 2746, 2767, 2768, 2781, 2782, 2785, 2786, 2797, 2809, 2812,2821,2825, 2828, 2996, 3043, 3047, 3054,3055, 3060-3064, 3066 i 3363/2 obręb ewidencyjny Biele Suchowolskie, gmina Suchowola;

41) 30 obręb ewidencyjny Podhorodnianka, gmina Suchowola;

42) 5/5, 6/5, 6/6 6/17, 6/18, 6/41 i 7 obręb ewidencyjny Dębowo, gmina Sztabin;

43) 23, 32, 314-317 i 319-323 obręb ewidencyjny Jagłowo, gmina Sztabin;

44) 45/9, 47, 50/14 i 51 obręb ewidencyjny Jasionowo Dębowskie, gmina Sztabin;

45) 300, 315, 333/1, 423, 425, 443 i 446 obręb ewidencyjny Jasionowo k. Krasnegobor, gmina Sztabin;

46) 484 obręb Jaziewo, gmina Sztabin;

47) 1, 3, 13, 15-17, 19, 20, 22, 27, 29, 31, 33-35, 38, 42, 49/1, 82/3, 85, 90/2 92, 107, 135, 136, 139, 140 i 160 obręb ewidencyjny Kopytkowo, gmina Sztabin;

48) 136/3, 137/4, 149/3, 182, 184/7, 554 i 557 obręb ewidencyjny Krasnoborki, gmina Sztabin;

49) 629, 630, 642, 645, 646, 658, 664, 670, 674, 676/2, 678, 688-690, 775, 794797, 799-807, 809, 810, 813-815, 821-823 i 825837 obręb ewidencyjny Krasnybór, gmina Sztabin;

50) 136, 152/3, 152/4, 158/1, 158/2, 158/3, 159/1, 159/2, 159/4, 159/5, 159/6, 169/2, 175/1, 176/3, 176/4, 178, 187, 226/2, 227-232, 460, 461, 471/1, 471/2, 472/1472/3, 473/1, 473/2, 476/1, 476/3, 476/5, 478/4, 478/5, 485, 491, 496/1, 496/2, 508/3, 508/6, 508/8, 508/10, 509/3 i 509/5 obręb ewidencyjny Mogilnice, gmina Sztabin;

51) 311/1, 312, 317/3, 325/1, 326/1, 327/1 i 330 obręb ewidencyjny Ostrowie, gmina Sztabin;

52) 54/2, 55/2, 73/4, 76/6, 79/1, 106/5, 106/7 i 120/2 obręb ewidencyjny Polkowo, gmina Sztabin;

53) 50/3 obręb ewidencyjny Wolne, gmina Sztabin;

54) 2, 7, 9, 11, 22/9, 32, 34, 95, 100, 101, 103, 104, 131/50, 132/49 i 168 obręb ewidencyjny Budy, gmina Trzcianne;

55) 5, 6, 8, 11, 13 i 24 obręb ewidencyjny Budy Dz. Budy, gmina Trzcianne;

56) 158/1, 158/2, 165/4, 166/4, 166/6, 170/1, 170/2, 171/1, 171/2, 177/1, 179, 186/3, 187/1, 187/2, 190/1, 190/2, 191 i 193 obręb ewidencyjny Budy Dz. Dzieżki, gmina Trzcianne;

57) 4, 20, 27 i 28 obręb ewidencyjny Budy Dz. Gugny, gmina Trzcianne;

58) 11, 13/1, 13/2, 20, 195, 196, 205, 206, 210, 216/2, 217, 221/1 obręb ewidencyjny Budy Dz. Jask. Dud. Lewon, gmina Trzcianne;

59) 767/1, 767/2, 775/1, 776/2, 777/1, 779/3, 781, 783/3, 785/3, 787/1, 792, 794/2, 800/1, 803/4, 803/6, 803/7, 804/1, 815, 820/2, 821/1, 829 i 831 obręb ewidencyjny Budy Dz. Kalin. Król., gmina Trzcianne;

60) 128-130, 131/1, 131/2, 132/2, 140/1, 140/2, 144/1, 144/2, 145/3, 146/1, 146/2, 146/5, 146/6, 147/1, 147/2, 148/1-148/6, 149/2, 149/3, 150/1, 150/2, 161/1, 161/3, 162/1, 162/2, 172/2, 172/4, 175/1-175/3, 175/5-175/8, 175/10, 176/1 i 176/2 obręb ewidencyjny Budy Dz. Kołodzież., gmina Trzcianne;

61) 691, 694, 706, 707, 720, 722, 724, 728 i 755 obręb ewidencyjny Budy-Dz. Milewskie;

62) 172/2, 173, 178/1, 179, 181/1, 181/2, 182, 194/4, 196/2, 197/6, 198/5, 202/6, 202/7, 207/4, 214/6, 214/7, 215/3 i 218/1 obręb ewidencyjny Budy-Dz. Potoczyzna, gmina Trzcianne;

63) 57, 60/1, 60/2, 61/3, 62, 63, 334, 331/1, 335/2, 339, 340/1, 340/2, 341/1, 348/2, 348/4, 350/1-350/4, 352/5 i 352/7 obręb ewidencyjny Budy-Dz. Przytulanka-CI, gmina Trzcianne;

64) 49, 54, 57 i 61 obręb ewidencyjny Budy-Dz. Rekle, gmina Trzcianne;

65) 97/2, 106/2, 111, 118/2, 120/3, 124/2, 126/2, 133/1, 137/1, 137/2, 153/2, 155/2, 156/2, 156/3, 158, 162/2,

163/2, 164, 173/1, 174, 178, 183, 184/2, 184/3, 184/4, 185/1, 185/2 i 186 obręb ewidencyjny Budy- Dz. Zalesie i Zuci, gmina Trzcianne;

66) 1, 7, 361, 1187, 1199, 1243, 1244, 1314, 1330, 1358, 1436, 1478, 1500, 1531, 1580, 1606-1608, 1621, 1623,1624, 1628, 1629, 1631, 1632, 1641-1643, 1652/2, 1652/3, 1654, 1658, 1661, 1664, 1665, 1668, 1682, 1684, 16901692,1695, 1705, 1710, 1712 i 1718 obręb ewidencyjny Giełczyn, gmina Trzcianne;

67) 72/1, 80/1, 81/1, 81/2 i 82 obręb ewidencyjny Gugny, gmina Trzcianne;

68) 2/1, 7/1, 7/2, 8, 20/2, 21, 29, 34, 45/2, 45/4, 47, 59, 63, 65/1, 69/1, 73, 74, 75/1, 76, 80 obręb ewidencyjny Gugny-Dz. Boguszewo, gmina Trzcianne;

69) 40, 43, 47/1, 51-53, 102, 103, 109, 111, 112, 144/1, 144/2, 148-155, 176-179, 183-191, 191/1, 191/2, 192-197, 197/1, 197/3, 197/4, 198-200, 200/1, 200/2, 201, 201/1, 202208, 210-220, 227-235, 235/1, 236, 236/3, 236/6, 237-245, 245/2, 246-263, 270/2, 271-274, 274/1, 274/4, 275-277, 277/2, 278, 278/1, 278/3, 278/4, 279, 279/1, 279/3, 280, 281, 281/2, 282, 283, 283/2, 284-287, 287/1, 288-291, 291/4, 292-300, 300/1, 300/2, 301, 314329, 356-390, 437, 472,

473, 522, 534, 535, 556, 559, 565, 572, 573, 580, 581, 589, 590, 595, 598, 599, 601-607, 615-621, 714, 727, 728, 737, 740, 746, 747, 794, 795 i 802 obręb ewidencyjny Gugny- Dz. Dobarz, gmina Trzcianne;

70) 388/1, 388/2, 390/1, 390/2, 391/1, 391/2, 398/1 i 398/2 obręb ewidencyjny Gugny- Dz. Guzy, Przyt., gmina Trzcianne;

71) 165 obręb ewidencyjny Gugny-Dz. Kalin. Kość., gmina Trzcianne;

72) 120, 121/1, 121/2, 123, 129, 134, 136/1 i 136/2 obręb ewidencyjny Gugny- Dz. Konopczyn., gmina Trzcianne;

73) 1570-1572 obręb ewidencyjny Gugny-Dz. Krypno Koś., gmina Trzcianne;

74) 408, 409, 412, 413, 414/1, 415/2, 416/1, 416/2, 419/1, 492/1, 492/2, 493/1, 495/2, 497/1, 497/2, 500/1 i 501 obręb ewidencyjny Gugny- Dz. Krypno Wielkie, gmina Trzcianne;

75) 7, 8, 14, 22, 26, 28, 123, 160 i 161 obręb ewidencyjny Gugny-Dz. Niewiarowo, gmina Trzcianne;

76) 1/1, 2-5, 8-10, 12, 14, 16, 20, 27, 35, 36, 38, 42, 43, 46, 53-55, 58, 59, 67, 68, 72-74, 76, 79, 80, 83, 85/1, 96, 97, 101, 102, 104, 105, 110, 125, 126, 129-132, 135-137, 139, 142, 143/1, 143/2, 147, 151, 152, 156, 157, 159, 167-169, 171/1,

175-178, 180-182, 187/1, 191/2, 193-196, 199, 201, 202, 204, 205, 207, 210, 211, 213-217, 219, 223, 226, 227, 230, 234, 238, 244, 248, 251, 254, 259, 267, 269, 274, 276, 277, 279, 280/3, 283, 285, 287, 289, 290, 298, 299, 308 i 310 obręb ewidencyjny Gugny-Dz. Zastocze, gmina Trzcianne;

77) 46, 47, 54, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 81, 82/1, 87, 88/1, 90, 91/1, 93, 94/1, 96, 97/1, 102, 104/1, 105, 107/1, 111, 114/1, 118, 120/1, 121, 129, 136/1, 138, 148/2, 173/1, 174, 182, 183, 210, 220, 235, 236, 239-241, 243, 255, 258/1, 261/1, 262, 274, 276, 279, 284-289, 292-294, 296, 298, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 321, 328, 336, 338, 339/1, 341, 343, 350352, 354, 358, 368, 370, 373, 374, 376, 377/1, 380/1, 389-391, 395, 400, 401, 404/1, 405/1, 409, 410, 412/1, 439/1, 439/3, 442/1, 442/2, 442/3, 447/4, 448, 451, 456, 457, 459, 470, 479, 529, 536/1, 537539, 545-549, 551, 556, 589, 659, 668-670, 673, 676, 677, 684-686, 688, 690, 691, 693-695, 699701, 710, 711, 713-715, 719-721, 726, 727, 728, 732, 733, 843-845, 847, 848, 852, 875, 879, 880882, 884-888, 890, 896899, 922, 935, 1144, 1155, 1205/1, 1242/1, 1247/1 i 1410 obręb ewidencyjny

Nowa Wieś-Bagno Ławki, gmina Trzcianne

III. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony krajobrazowej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Przeciwdziałanie szkodom lub zagrożeniom w drzewostanach sztucznego pochodzenia powodowanym masowym pojawianiem się owadów lub grzybów, w szczególności przez usuwanie z drzewostanów drzew opanowanych przez owady lub grzyby, lub uszkodzonych na skutek działania niekorzystnych czynników atmosferycznych, z pozostawieniem minimum 25% drzew do naturalnego rozkładu na miejscuWedług potrzebObszar ochrony krajobrazowej
2Ograniczenie liczebności populacji lisa (Vulpes vulpes) przez odstrzał redukcyjny, w celu ochrony ptaków, w szczególności: cietrzewia (Lyrurus tetrix), rycyka (Limosa limosa), krwawodzioba (Tringa totanus), kulika wielkiego (Numenius arquata), czajki (Vanellus vanellus), kszyka (Gallinago gallinago), dubelta (Gallinago media), derkacza (Crex crex) i uszatki błotnej (Asio flammeus)Według potrzebObszar ochrony krajobrazowej
3Odstrzał redukcyjny jenota (Nyctereutes procyonoides) i szopa pracza (Procyon lotor)Według potrzebObszar ochrony krajobrazowej
4Odstrzał redukcyjny bażanta (Phasianus colchicus) w celu ochrony populacji cietrzewia (Tetrao tetrix)Według potrzebObszar ochrony krajobrazowej

B. W lądowych ekosystemach nieleśnych

Rodzaj działań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
Utrzymanie lub odtwarzanie lądowych ekosystemów nieleśnych przez:

1) wycinanie krzewów, drzew i ich podrostów, z wyłączeniem zwartych zakrzaczeń, zadrzewień i pojedynczych drzew, w szczególności drzew starszych i dziuplastych;

Według potrzebObszar ochrony krajobrazowej
2) koszenie z usunięciem biomasy

Objaśnienia:

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami, zgodnie z zarządzeniem nr 20/2002 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie numeracji oddziałów i zarządzeniem nr 16/2008 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zmian w podziale powierzchniowym wydzieleń leśnych.

2) Kody siedlisk przyrodniczych, nazwy siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt lub roślin podano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczania jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

3) Siedlisko przyrodnicze lub gatunek o znaczeniu priorytetowym

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Zadania wspólne dla wszystkich rodzajów ochrony
Lp.Nazwa gatunkowaRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Orlik grubodzioby (Clanga clanga)Zwiększenie sukcesu lęgowego orlika grubodziobego przez wybieranie z gniazd jaj lub młodszych piskląt (grupa Abel) narażonych na zabicie przez silniejsze z nich (grupa Kain) oraz odchowanie ich w sztucznych warunkach wolierowychPobieranie z gniazd orlików grubodziobych lub par mieszanych jednego jaja lub młodszego pisklęcia w celu odchowu wolierowego.

W przypadku, gdy w gnieździe będzie tylko jedno zalężone jajo lub jedno pisklę, będą one pozostawiane w gnieździe

21. Bocian czarny

(Ciconia nigra).

2. Orlik grubodzioby

(Clanga clanga).

3. Orlik krzykliwy

(Clanga pomarina).

4. Puchacz (Bubo bubo).

5. Bielik (Haliaeetus albicilla)

Budowa sztucznych platform gniazdowychWykonanie i montaż sztucznych platform gniazdowych według potrzeb; zadanie realizowane poza okresem lęgowym ptaków; dopuszcza się montaż platform lęgowych w okresie lęgowym wyłącznie w szczególnych przypadkach z zachowaniem szczególnej ostrożności i unikaniu płoszenia ptaków
Zabezpieczanie gniazd przed presją drapieżnikówZabezpieczenie drzew gniazdowych i drzew sąsiednich, stykających się koronami z drzewami gniazdowymi, przez smarowanie pni repelentami lub zakładanie osłon utrudniających ssakom drapieżnym, w szczególności kunie leśnej (Martes martes) dostęp do gniazd. Wykonywanie zabiegu według potrzeb, w terminie styczeń-wrzesień
Ochrona przed płoszeniemOkresowe wyłączanie z udostępnienia szlaków turystycznych w sąsiedztwie zasiedlonych gniazd, w celu ochrony przed penetracją ludzką. Wykonywanie zabiegu według potrzeb, w sezonie lęgowym ptaków (marzec-sierpień)

II. Sposoby czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt na obszarach ochrony czynnej

A. Czynna ochrona gatunków roślin

Lp.Nazwa gatunkowaRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Leniec bezpodkwiatkowy

(Thesium ebracteatum)

Usuwanie podrostu drzew i krzewów oraz ich odrośliWyrywanie, karczowanie, wycinanie lub koszenie podrostów i odrośli drzew i krzewów w obrębie stanowiska lub w jego otoczeniu, według potrzeb, w terminie od 1 sierpnia do 30 listopada
Koszenie runi

Wypas ekstensywny

Koszenie runi, preferowane ręczne, na stanowisku gatunku lub w jego otoczeniu, wraz ze zbiorem i wywozem biomasy; w szczególnych przypadkach dopuszczalne złożenie biomasy poza stanowiskiem; zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od 1 sierpnia do 30 listopada

Ekstensywny wypas zwierząt hodowlanych, w szczególności owiec, kóz, krów, konika polskiego lub stad mieszanych, przy obsadzie do 0,3-1 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha z ewentualnym wykaszaniem niedojadów. Zabieg realizowany według potrzeb, wypas w terminie od 1 maja do 15 października, wykaszanie niedojadów w terminie od 1 sierpnia do 31 października

Usuwanie ekspansywnych gatunków zielnych, jeżyn (Rubus spp.) i malin (Rubus idaeus)Usuwanie jeżyn i malin oraz ekspansywnych gatunków zielnych przez wycinanie, wyrywanie, koszenie, wraz z usunięciem biomasy poza siedlisko gatunku lub układanie ściętych drzew uniemożliwiających rozwój gatunków ekspansywnych, w siedlisku lub potencjalnym siedlisku gatunku. Zabieg realizowany według potrzeb w terminie od 1 kwietnia do 30 listopada
2Sasanka otwarta

(Pulsatilla patens)

Usuwanie podrostu drzew i krzewów oraz ich odrośliWyrywanie, karczowanie oraz wycinanie lub koszenie podrostów i odrośli drzew i krzewów w obrębie stanowiska lub w jego otoczeniu według potrzeb, w terminie od 1 sierpnia do 30 listopada
Wypas ekstensywnyEkstensywny wypas zwierząt hodowlanych, w szczególności owiec, kóz, krów, konika polskiego lub stad
mieszanych, przy obsadzie do 0,3-1 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha z ewentualnym wykaszaniem niedojadów. Zabieg realizowany według potrzeb, wypas w terminie od 1 maja do 15 października, wykaszanie niedojadów w terminie od 1 sierpnia do 31 października
Usuwanie ekspansywnych gatunków zielnych, jeżyn (Rubus spp.) i malin (Rubus idaeus)Usuwanie jeżyn i malin oraz ekspansywnych gatunków zielnych przez wycinanie, wyrywanie, koszenie, wraz z usunięciem biomasy poza siedlisko gatunku lub układanie ściętych drzew uniemożliwiających rozwój gatunków ekspansywnych, w siedlisku lub potencjalnym siedlisku gatunku. Zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od 1 kwietnia do 30 listopada
Przygotowanie miejsc dogodnych do kiełkowania i rozwoju siewek sasanki otwartejZdejmowanie warstwy mszystej w siedlisku lub potencjalnym siedlisku sasanki otwartej w tym w obrębie dawnych pasów przeciwpożarowych, przez wygrabianie oraz wykładanie kłód sosnowych; zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od 1 kwietnia do 30 listopada
Realizacja eksperymentalnych metod imitujących skutki wypalaniaWysypywanie węgla drzewnego, popiołu drzewnego, kory sosnowej lub wykładanie kłód sosnowych w miejscach usuniętej warstwy mszystej i występowania ekspansywnych gatunków roślin, zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od 1 kwietnia do 30 listopada
Prowadzenie działań zapobiegawczych kradzieży okazów sasanki otwartejMonitorowanie wybranych stanowisk gatunku za pomocą fotopułapek oraz patrole terenowe Straży Parku i pracowników Służby Parku, w tym z pomocą wolontariuszy, zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od 15 marca do 30 kwietnia
3Obuwik pospolity

(Cypripedium calceolus)

Wycinanie drzewRęczne wycinanie wytypowanych drzew i ich odrośli na stanowiskach obuwika pospolitego oraz w ich otoczeniu wraz z wyniesieniem ściętej biomasy poza stanowisko, zabieg realizowany według
potrzeb, w terminie od 1 sierpnia do 31 grudnia
Usuwanie podrostu drzew i krzewów oraz ich odrośliWyrywanie, karczowanie, wycinanie lub koszenie podrostów i odrośli drzew i krzewów w obrębie stanowiska, lub w jego otoczeniu, wraz z wyniesieniem ściętej biomasy poza stanowisko, zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od 1 sierpnia do 30 listopada
Koszenie runiKoszenie runi, preferowane koszenie ręczne, na stanowisku gatunku lub w jego otoczeniu, wraz ze zbiorem i wywozem biomasy; w szczególnych przypadkach dopuszczalne złożenie biomasy poza stanowiskiem.

Zabieg realizowany według potrzeb, w terminie do 1 sierpnia do 30 listopada

41. Skalnica torfowiskowa

(Saxifraga hirculus).

2. Lipiennik Loesela

(Liparis loeselii)

Prowadzenie działań zapobiegawczych kradzieży okazów gatunku lub niszczeniu stanowisk gatunku Usuwanie drzew, podrostu drzew i krzewów i ich odrośliMonitorowanie wybranych stanowisk gatunku za pomocą fotopułapek, według potrzeb, w terminie od 15 maja do 30 czerwca

Wyrywanie, karczowanie, wycinanie drzew lub ręczne koszenie podrostów i odrośli drzew i krzewów na stanowiskach gatunków lub w ich otoczeniu, z pozostawieniem zwartych skupień brzozy niskiej (Betula humilis), wraz z zebraniem ściętej biomasy w stosy i jej wywóz poza obszar stanowiska gatunków.

Zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od 1 sierpnia do 28 lutego kolejnego roku

Koszenie runiKoszenie ręczne runi lub samobieżną kosiarką listwową, wraz z ręcznym zebraniem skoszonej biomasy w stogi lub brogi, w terminie do 2 tygodni po ścięciu oraz wywozem biomasy poza torfowisko po zamarzniętym gruncie, bądź przy niskim poziomie wód gruntowych, gwarantującym nie uszkodzenie darni i wierzchniej warstwy gleby.

Zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od 1 sierpnia do 30 listopada

Koszenie fragmentów stanowisk skalnicy torfowiskowej i lipiennika Losela zarastających trzciną pospolitą (Phragmitres australis) i pałką szerokolistną (Typha latifolia)Koszenie ręczne lub samobieżną kosiarką listwową, fragmentu stanowisk gatunków zarastających trzciną pospolitą (Phragmites australis) i pałką szerokolistną (Typha latfolia), wraz z ręcznym zebraniem skoszonej biomasy w stogi lub brogi w terminie do 2 tygodni po ścięciu i jej wywóz poza stanowiska gatunków po zamarzniętym gruncie lub w przypadku niskiego poziomu wód gruntowych, gwarantującego nie uszkodzenie darni i wierzchniej warstwy gleby, bezpośrednio po wyschnięciu. Zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od 1 do 30 czerwca (pierwszy pokos) oraz od 1 sierpnia do 30 września (drugi pokos)
5Szachownica kostkowata (Fritillaria meleagris)Koszenie ręczneKoszenie ręczne stanowiska gatunku, wraz ze zbiorem i wyniesieniem biomasy poza obszar stanowiska gatunku, według potrzeb, w terminie od 1 sierpnia do 30 października
6Wierzba lapońska (Salix lapponum)Usuwanie podrostu drzew i krzewów oraz ich odrośliUsuwanie krzewów oraz podrostu brzozy omszonej (Betula pubescens) i olszy czarnej (Alnus glutinosa) z pozostawieniem brzozy niskiej (Betula humilis) w sąsiedztwie okazów wierzby lapońskiej z użyciem sprzętu ręcznego, wraz z wyniesieniem biomasy poza obszar stanowiska gatunku, zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od 16 sierpnia do 28 lutego
Oznakowanie miejsc występowania gatunkuOznakowanie miejsc występowania gatunku drewnianymi palikami, w tym uzupełnienie lub wymiana oznakowania w przypadku ich zniszczenia, w celu ich zabezpieczenia przed przypadkowym wykoszeniem w trakcie prowadzenia innych zabiegów ochronnych na torfowiskach. Zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od 1 maja do 31 grudnia
7Podejźrzon rutolistny (Botrychium multifidum)Usuwanie czeremchy amerykańskiej (Padus serotina)Usuwanie okazów czeremchy amerykańskiej (Padus serotina) na stanowisku podejźrzona rutolistnego (Botrychium multfidum) oraz w jego sąsiedztwie z użyciem sprzętu ręcznego
z wyniesieniem biomasy oraz złożenie jej w stosy poza powierzchnią objętą zabiegiem. Zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od 1 września do 30 października
8Niebielistka trwała (Swertia perennis)Usuwanie podrostu drzew, krzewów oraz ich odrośliWycinanie krzewów i podrostu drzew, w szczególności brzozy omszonej (Betula pubescens) przez ogławianie oraz olszy czarnej przez ścięcie poniżej poziomu terenu z naruszeniem komory powietrznej, wraz z wyniesieniem biomasy i złożenie jej w stosy poza powierzchnią objętą zabiegiem, zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od 1 października do 28 lutego
KoszenieKoszenie przy użyciu tradycyjnych kos, ręcznych kos spalinowych lub samobieżną kosiarką listwową wraz z wyniesieniem biomasy; w przypadku, gdy poziom wody uniemożliwi dojazd i wywóz biomasy z powierzchni bez naruszenia wierzchniej warstwy gleby, dopuszcza się zebranie jej w stogi i ich wywiezienie w późniejszym czasie przy wystąpieniu dogodnych warunków. Zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od 15 czerwca do 15 lipca
9Gatunki roślin objęte ochroną gatunkową występujące na wyniesieniach mineralnych, w szczególności:

1) arnika górska (Arnica montana);

Usuwanie podrostu drzew, krzewów oraz ich odrośliUsuwanie podrostu drzew oraz krzewów i ich odrośli z użyciem sprzętu ręcznego, wraz z wyniesieniem biomasy oraz złożenie jej w stosy poza powierzchnią objętą zabiegiem, zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od 1 września do 30 listopada
2) kosaciec bezlistny

(Iris aphylla);

3) pełnik europejski

(Trollius europaeus)

Usuwanie ekspansywnych gatunków roślin zielnychUsuwanie ekspansywnych gatunków roślin w bezpośrednim sąsiedztwie gatunków roślin objętych ochroną gatunkową, przez wyrywanie lub koszenie runi z użyciem sprzętu ręcznego, wraz z wyniesieniem biomasy oraz złożenie jej w stosy lub w stogi poza powierzchnią objętą zabiegiem. Zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od 20 czerwca do 31
października (wyrywanie) oraz od 16 sierpnia do 31 października (koszenie runi)

B. Czynna ochrona gatunków zwierząt

Lp.Nazwa gatunkowaRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
11. Wodniczka

(Acrocephalus paludicola).

2. Dubelt (Gallinago media).

3. Orlik grubodzioby

(Clanga clanga).

4. Błotniak łąkowy

(Circus pygargus).

5. Derkacz (Crex crex).

6. Rycyk (Limosa limosa).

7. Kulik wielki

(Numenius arquata).

8. Krwawodziób

(Tringa totanus).

9. Uszatka błotna (Asio flammeus).

10. Cietrzew (Lyrurus tetrix).

11. Czajka (Vanellus vanellus).

12. Kszyk (Gallinago gallinago)

Koszenie runiKoszenie ręczne lub mechaniczne wraz ze zbiorem i wywozem biomasy na obszarach będących siedliskami gatunków poddanych ochronie, przy czym w każdym płacie należy część obszaru pozostawić nieskoszoną (w każdym roku należy pozostawić nieskoszony inny fragment płatu). Wywóz biomasy nie może powodować niszczenia darni, gleby oraz roślinności. Zaleca się wywożenie biomasy przy niskich stanach wód gruntowych, lub po zamarzniętym gruncie. Zabieg realizowany według potrzeb.

Należy zachować następujące zasady:

1) w przypadku występowania wodniczki (Acrocephalus paludicola) należy pozostawić co najmniej 50% nieskoszonej powierzchni w przypadku koszenia maszynowego i co najmniej 20% w przypadku koszenia ręcznego;

2) w przypadku pozostałych gatunków należy pozostawić od 15% do 85% nieskoszonej powierzchni;

3) obszary tokowisk dubelta (Gallinago media), na których stwierdzono więcej niż 5 tokujących samców, należy kosić ręcznie;

4) w przypadku występowania wody gruntowej ponad 15 cm nad poziomem gruntu, dopuszcza się wyłącznie koszenie ręczne;

5) zebranie skoszonej biomasy w stogi lub bele powinno nastąpić w terminie 3 tygodni od skoszenia; w przypadkach wystąpienia warunków uniemożliwiających zbiór biomasy bez zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, termin ten można

przedłużyć do czasu ustąpienia tych warunków;

6) zabieg może być nierealizowany w przypadku braku możliwości wykonania koszenia ręcznego i wystąpienia wody gruntowej 15 cm powyżej powierzchni gruntu utrzymującego się przez okres od 15 sierpnia do 15 lutego roku kolejnego; krótkotrwałe poprawienie się w tym okresie warunków pogodowych (od 1 do 14 następujących po sobie dni) nie uznaje się za wystarczające do podjęcia zabiegu.

Termin realizacji zabiegu:

1. Rozpoczęcie koszenia

1) od 1 sierpnia w obszarze występowania derkacza (Crex crex);

2) od 16 sierpnia w obszarze występowania wodniczki (Acrocephalus paludicola);

3) od 16 lipca, w przypadku pozostałych gatunków.

2. Zakończenie koszenia do 30 listopada

3. Wywóz biomasy do 15 lutego, w przypadku utrzymywania się dogodnych warunków zimowych (zamarznięty grunt, ujemne temperatury, pokrywa śniegowa) do dnia 15 marca

Wypas zwierząt gospodarskichWypas zwierząt gospodarskich jako uzupełnienie koszenia lub w jego zastępstwie, przy obsadzie do 1DJP/ha, wraz z wykaszaniem niedojadów w trakcie lub po zakończeniu wypasu.

Zabieg realizowany według potrzeb, w terminach:

1) wypas koników polskich - cały rok;

2) wypas pozostałych zwierząt od 15 maja do 31 października;

3) wykaszanie niedojadów od 16 sierpnia do 15 listopada;

4) wywóz biomasy do 15 lutego

Wycinanie drzew i krzewówWycinanie drzew i krzewów, wraz z usunięciem biomasy; zabieg może nie być realizowany w przypadku braku możliwości wykonania go ręcznie i
wystąpienia wody gruntowej 15 cm powyżej powierzchni gruntu utrzymującego się przez okres od 15 sierpnia do 15 lutego; krótkotrwałe poprawienie się w tym okresie warunków pogodowych (od 1 do 14 następujących po sobie dni) nie uznaje się za wystarczające do podjęcia zabiegu.

Zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od 16 sierpnia do 15 lutego

21. Rycyk (Limosa limosa)

2. Krwawodziób (Tringa totanus).

3. Czajka (Vanellus vanellus)

4. Rybitwa białowąsa (Chlidonias hybrida)

5. Rybitwa czarna (Chlidonias niger)

6. Rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus)

Ochrona kolonii lęgowych przez grodzenieGrodzenie siatką elektryczną fragmentów kolonii lęgowej ptaków siewkowych w Brzostowie, w celu zabezpieczenia gniazd przed naziemnymi ssakami drapieżnymi, głównie wizonem amerykańskim (Neogale vision); rozpoczęcie grodzenia może nastąpić dopiero po ustąpieniu wiosennego zalewu w danym miejscu.

Zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od 16 kwietnia do 30 czerwca

3Cietrzew (Lyrurus tetrix)Zasilenie populacji cietrzewia (Lyrurus tetrix) osobnikami pochodzącymi z hodowliWsiedlanie osobników gatunku metodą,,born to be free" z użyciem specjalnych wolier adaptacyjnych; działanie uzależnione od dostępności osobników cietrzewia (Lyrurus tetrix), które mogą zostać wsiedlone
4Konik polski (Equus ferus caballus)Prowadzenie hodowli zachowawczej w Ośrodku Hodowli ZwierzątProwadzenie hodowli zachowawczej w Ośrodku Hodowli Zwierząt, polegającej na:

1) całorocznej pracy hodowlanej;

2) kwalifikacji utrzymywanych klaczy do programu ochrony zasobów genetycznych koni rasy konik polski (Equus ferus caballus);

3) utrzymaniu i modernizacji obiektów infrastruktury Ośrodka i ich rozbudowa oraz zakupie sprzętu i akcesoriów niezbędnych do jego prowadzenia oraz prowadzeniu całorocznego wypasu.

5Gatunki ptaków i ssaków (z wyłączeniem niedźwiedzia brunatnego, żubra, kozicy, fokowatych i waleni)Prowadzenie Ośrodka

Rehabilitacji Zwierząt

1. Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt trafiających do Ośrodka.

2. Utrzymanie, modernizacja obiektów infrastruktury Ośrodka i ich rozbudowa oraz zakup sprzętu i akcesoriów niezbędnych do jego prowadzenia.

3. Eutanazja osobników zwierząt, które z powodu obrażeń, urazów lub chorób nie tylko nie będą w stanie wrócić do środowiska naturalnego, ale ich stan uniemożliwia im funkcjonowanie w niewoli bez codziennego znoszenia bólu, prowadzona w sposób humanitarny, polegający na zadawaniu przy tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego, za pomocą środków podawanych w iniekcji, używanych do eutanazji zwierząt.

71. Trzmiele

(Bombus sp.).

2. Pszczoły dziko żyjące (pszczoły samotnice), w szczególności:

1) murarka ogrodowa (Osmia rufa);

2) przedstawiciele rodzin lepiarkowatych (Colletidae) oraz misierkowatych (Megachilidae)

Tworzenie zastępczych miejsc przebywania owadów

Utrzymywanie żerowisk przez usuwanie krzewów i podrostu drzew oraz koszenie

Budowa sztucznych schronień dla owadów

Usuwanie krzewów i podrostu drzew zarastających miejsca żerowiskowe oraz koszenie miejsc żerowiskowych z pozostawieniem co najmniej 20% obszaru niekoszonego, wraz ze zbiorem biomasy w stosy lub w stogi i jej wyniesieniem lub wywiezieniem poza obszar zabiegu, zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od 16 sierpnia do 28 lutego kolejnego roku

8Czerwończyk fioletek (Lycaena helle), przeplatka eunomia

(Boloria eunomia) strzępotek hero (Coenonymha hero)

Koszenie ręczneKoszenie stanowisk gatunku, z użyciem sprzętu ręcznego wraz z wyniesieniem lub wywiezieniem biomasy poza obszar stanowiska, zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od 1 września do 30 listopada
9Niepylak mnemozyna (Parnassius mnemosyne)Usuwanie krzewów i podrostu drzew oraz ich odrośliUsuwanie krzewów i podrostu drzew oraz ich odrośli z użyciem sprzętu ręcznego, z zachowaniem pojedynczych dębów (Quercus spp.) i lip (Tilia spp.), wraz z wyniesieniem biomasy oraz złożenie jej w
10Strzępotek edypusOchrona przedstosy poza powierzchnią objętą zabiegiem. Zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od 1 września do 30 listopada Kontrole terenowe stanowisk
11

12

(Coenonympha oedippus)

Wstęgówka bagienka

(Catocala pacta)

Gatunki płazów

(Amphibia)

nielegalnymi odłowami na potrzeby kolekcjonerstwa

Ochrona przed nielegalnymi odłowami na potrzeby kolekcjonerstwa

Ochrona siedlisk rozrodczych płazów (Amphibia)

występowania gatunku prowadzone przez Służbę Parku Narodowego, w szczególności Straż Parku, w terminie od 30 czerwca do 15 lipca

Kontrole terenowe stanowisk występowania gatunku prowadzone przez Służbę Parku Narodowego, w szczególności Straż Parku, w terminie od 15 lipca do 15 sierpnia

Pogłębianie, odmulanie, kształtowanie płycizn w zbiornikach wodnych oraz wycinanie drzew i krzewów w obrębie i sąsiedztwie zbiornika wodnego, wraz z wyniesieniem biomasy poza obszar zbiornika. Zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od 1 do 30 października

13Łoś (Alces alces)Wzbogacenie zasobności bazy pokarmowej łosia (Alces alces) zimąPozostawianie wierzchołków i części gałęzi ściętych drzew, w celu zwiększenia bazy pokarmowej
Zmniejszanie śmiertelności łosia (Alces alces) na drogach i liniach kolejowych oraz ograniczanie szkód w uprawach leśnych i młodnikachUzupełnianie lizawek solnych kostkami soli w celu odwodzenia zwierząt od wkraczania w rejon dróg i linii kolejowych oraz upraw leśnych i młodników; zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od grudnia do lutego

III. Sposoby czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt na obszarach ochrony krajobrazowej

A. Czynna ochrona gatunków roślin

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Sasanka otwarta

(Pulsatilla patens)

Przygotowanie miejsc dogodnych do kiełkowania i rozwoju siewek sasanki otwartej (Pulsatilla patens)Zdejmowanie warstwy mszystej w siedlisku występowania lub w potencjalnym siedlisku występowania sasanki otwartej (Pulsatilla patens), w tym w obrębie dawnych pasów przeciwpożarowych, przez wygrabianie oraz wykładanie kłód sosnowych. Zabieg
realizowany według potrzeb, w terminie od 1 kwietnia do 30 listopada
2Sasanka łąkowa

(Pulsatilla pratensis)

Opóźnienie koszenia roślinności zielnej na poboczach Carskiej DrogiKoszenie roślinności zielnej na poboczach Carskiej Drogi przy użyciu sprzętu nieniszczącego struktury gleby, w terminie po 15 czerwca

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
11. Wodniczka (Acrocephalus paludicola).

2. Dubelt

(Gallinago media).

3. Orlik grubodzioby (Clanga clanga).

4. Błotniak łąkowy (Circus pygargus).

5. Derkacz (Crex crex).

6. Rycyk (Limosa limosa).

7. Kulik wielki (Numenius arquata).

8. Krwawodziób (Tringa totanus).

9. Uszatka błotna (Asio flammeus)

10. Cietrzew

(Lyrurus tetrix).

11. Czajka

(Vanellus vanellus).

12. Kszyk

(Gallinago gallinago)

Koszenie runiKoszenie ręczne lub mechaniczne wraz ze zbiorem i wywozem biomasy na obszarach będących siedliskami gatunków poddanych ochronie, przy czym w każdym płacie należy część obszaru pozostawić nieskoszoną (w każdym roku należy pozostawić nieskoszony inny fragment płatu). Wywóz biomasy nie może powodować niszczenia darni, gleby oraz roślinności. Zaleca się wywożenie biomasy przy niskich stanach wód gruntowych, lub po zamarzniętym gruncie. Zabieg realizowany według potrzeb.

Należy zachować następujące zasady:

1) w przypadku występowania wodniczki

(Acrocephalus paludicola) należy pozostawić co najmniej 50% nieskoszonej powierzchni w przypadku koszenia maszynowego i co najmniej 20% w przypadku koszenia ręcznego;

2) w przypadku pozostałych gatunków należy pozostawić od 15% do 85% nieskoszonej powierzchni;

3) obszary tokowisk dubelta (Gallinago media), na których stwierdzono więcej niż 5 tokujących samców, należy kosić ręcznie;

4) w przypadku występowania wody gruntowej ponad 15 cm nad poziomem gruntu, dopuszcza się wyłącznie koszenie ręczne;

5) zebranie skoszonej biomasy w stogi/bele powinno nastąpić w terminie 3 tygodni od skoszenia; w przypadkach wystąpienia warunków uniemożliwiających zbiór biomasy bez zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, termin ten można

przedłużyć do czasu ustąpienia tych warunków;

6) zabieg może być nierealizowany w przypadku braku możliwości wykonania koszenia ręcznego i wystąpienia wody gruntowej 15 cm powyżej powierzchni gruntu utrzymującego się przez okres od 15 sierpnia do 15 lutego roku kolejnego; krótkotrwałe poprawienie się w tym okresie warunków pogodowych (od 1 do 14 następujących po sobie dni) nie uznaje się za wystarczające do podjęcia zabiegu.

Termin realizacji zabiegu:

1. Rozpoczęcie koszenia

1) od 1 sierpnia w obszarze występowania derkacza (Crex crex);

2) od 16 sierpnia w obszarze występowania wodniczki (Acrocephalus paludicola);

3) od 16 lipca, w przypadku pozostałych gatunków.

2. Zakończenie koszenia do 30 listopada.

3. Wywóz biomasy do 15 lutego, w przypadku utrzymywania się dogodnych warunków zimowych (zamarznięty grunt, ujemne temperatury, pokrywa śniegowa) do dnia15 marca

Wypas zwierząt gospodarskichWypas zwierząt gospodarskich jako uzupełnienie koszenia lub w jego zastępstwie przy obsadzie do 1DJP/ha, wraz z wykaszaniem niedojadów w trakcie lub po zakończeniu wypasu. Zabieg realizowany w terminie:

1) wypas - od 15 maja do 31 października;

2) wykaszanie niedojadów - od 16 sierpnia do 15 listopada;

3) wywóz biomasy do 15 lutego

Wycinanie drzew i krzewówWycinanie drzew i krzewów, wraz z usunięciem biomasy; zabieg może nie być realizowany w przypadku braku możliwości wykonania go ręcznie i wystąpienia wody gruntowej 15 cm powyżej powierzchni gruntu utrzymującego się przez okres od 15 sierpnia do 15 lutego; krótkotrwałe poprawienie się w tym okresie warunków pogodowych (od 1 do 14 następujących po sobie dni) nie uznaje się za wystarczające do podjęcia zabiegu.

Zabieg realizowany według potrzeb, w terminie od 16 sierpnia do 15 lutego

2Gatunki płazów (Amphibia)Ograniczanie śmiertelności płazów (Amphibia) podczas sezonowych wędrówekOgraniczanie śmiertelności płazów (Amphibia) podczas sezonowych wędrówek przez:

1) ustawienie płotków ochronnych na odcinkach poboczy dróg, w szczególności Goniądz - Wólka Piaseczna oraz Strękowa Góra - Osowiec-Twierdza oraz ewentualnie innych według potrzeb;

2) przenoszenie płazów (Amphibia) na drugą stronę drogi w okresie sezonowych migracji.

Zabieg realizowany w terminie marzec - kwiecień

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.Rodzaj ochronyLokalizacja1) 2)
1Ochrona ścisła1. 8, 9h-9l, 12a, 12b, 13a, 13b, 14, 18, 19a-19d, 22, 23a, 26a, 29-32, 36,

37, 45, 46, 55-59, 64-68, 69a-69f, 69h, 69j-69p, 70-93, 94a-94c, 95101, 102a-102y, 103a-130d, 104, 106, 115a-115l, 115m, 115r, 124, 136, 137, 138a, 138b, 138l-138o, 141-147, 148a-148j, 153a-153f, 153i- 153o, 157-163, 170-178, 239, 240, 247, 248, 256-258, 265-267, 274k, 275a, 275b, 275i, 275k, 275m, 276a-276d, 276h-276k, 290l, 290m, 290n, 291d, 291r, 293-296, 299a, 300a-300k, 300m, 300n, 300s, 300u, 301a-301c, 301g, 301i, 302a, 302f-302h, 382d, 282f, 382g, 383f-383k, 384f-384j, 389b-389d-389g, 389i, 389l, 391d, 391f, 392g-392m, 393d- 393g, 394d, 394g-394j, 395g, 400c-400n, 401-403, 404a, 404c-404i, 405-405k, 406c-406f, 407j, 409a-409f, 410-415, 416a, 416b, 416d- 416g, 437f, 438d, 439b, 439f, 449c, 449f-449l, 450c-450h, 451-460, 461a, 461b, 461g, 462f-462h i 463-510.

2. Gmina Dąbrowa Białostocka, obręb ewidencyjny Trzyrzeczki, działki o numerach: 148/141, 149/145, 150/136, 151/139 (cz.), 153/146 (cz.),

154/149, 155/153 (cz.), 156/137, 157/140 (cz.) i 160/150 (cz.).

3. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna działki o numerach: 129, 173, 176, 900-902, 910-912, 920-922, 930-932,

940 (cz.), 941 (cz.), 942 (cz.), 956 (cz.), 957 (cz.), 960 i 961.

4. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna - łąki różnych wsi, działki o numerach: 221, 2519-2522, 2525, 2526, 2531, 2532, 25372539, 2544-2552, 2563-2567, 2569-2593, 2595, 2597, 2599, 2602, 2604, 2606, 2608-2611, 2613, 2614, 2660-2677, 2568 (cz.), 2594 (cz.), 2601 (cz.), 2607 (cz.) i 2612 (cz.).

5. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Brzeziny, działka o numerze 2/2.

6. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny, działki o numerach: 55/2, 56/1, 57/1, 62/2, 64/2, 65/2, 66/2, 67/2 (cz.), 68/2 (cz.), 73/2, 74-76, 77 (cz.), 78 (cz.), 79 (cz.), 80/1 (cz.), 82 (cz.), 83-88 i 89/1.

7. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny - dział Dobarz, działki o numerach: 481 (cz.), 660 (cz.) i 661 (cz.).

8. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Laskowiec, działki o numerach: 493/199 (cz.), 494/198, 495/197, 496/218, 497/217, 499/216, 500/215, 501/214, 502/213, 503/196, 504/195, 505/194, 506/193, 507/192,

508/191, 509/190, 510/189, 511/188 (cz.), 512/187 (cz.), 513/212,

514/211, 515/210, 516/209, 517/208, 518/207, 519/206, 520/205,

521/204, 522/203, 523/232, 524/231, 525/230, 526/229, 527/228,

528/227, 529/226, 530/225, 531/224, 532/243, 533/242, 534/241,

535/240, 536/239, 537/238, 538/248, 539/247, 540/246, 541/201,

542/219, 543/233, 544/220, 545/234, 546/221, 547/235, 548/244,

549/222, 550/236, 551/202, 552/223, 553/237, 554/245, 559/200 i 559/200 (cz.).

9. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Szorce, działka o numerze 95.

10. Gmina Grajewo, obręb ewidencyjny Sojczynek, działki o numerach: 211 (cz.), 220/1 (cz.), 221/1 (cz.) i 222/1 (cz.).

11. Gmina Radziłów, obręb ewidencyjny Sośnia, działki o numerach: 220/2 (cz.) i 220/3 (cz.).

2Ochrona czynna1. 1a-1h, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a-4c, 5a-5d, 6a-6d, 7a-7d, 9a-9g, 10a-10m,

11a-11j, 12c-12h, 13c, 15a-15c, 16a, 16b, 17a-17g, 19f, 19g, 20a-20i, 21a-21f, 23b-23d, 24a-24c, 25a, 25b, 26b, 27a-27f, 27g (cz.), 27h (cz.), 28a-28f, 33a-33n, 34a-34i, 34j (cz.), 34m-34o, 35a-35f, 38a-38j, 39a- 39d, 40a-40g, 41a-41d, 42a-42d, 43a, 43b, 44a-44f, 47a-47k, 48a-48j, 49a-49c, 50a-50c, 51a-51c, 52a-52g, 53a-53f, 54a-54i, 60a-60j, 61a- 61i, 62a-62f, 63a-63o, 69g, 69i, 94d, 94f, 102z, 103f, 103g, 105a-105n, 107a-107m, 108a-108d, 109a-109f, 110a-110k, 111a-111g, 112a-

112g, 113a-113h, 114a-114f, 115n-115p, 116a-116f, 116i, 116k, 1161, 117a-117s, 118a-118t, 118w-118y, 119a-119i, 120a-120h, 121a-121g, 122a, 122b, 123a-123k, 125a, 125d, 125h-1251, 126a-126c, 127a-127d, 128a-128d, 129a-129i, 130a-130f, 131a-131f, 132a-132d, 133a-133f, 134a-134f, 135a-135m, 138c-138k, 138p-138u, 139a-139d, 140a-

1401, 148k-148m, 149a-149f, 150a-150f, 151a-151f, 152a, 152b, 153g, 153h, 154a, 154b, 155a-155f, 156a-156d, 164a-164d, 165a-165g,

166a-166h, 167a-167h, 168a-168n, 169a-169m, 179a-179c, 180a,

180b, 181a-181f, 182a-182d, 183a-183f, 184a-184f, 185a-185p, 186a- 186k, 187a, 187b, 188a-188c, 189a-189s, 190a-190°, 191a-191j, 192a- 192h, 193a-193d, 194a-194i, 195a-195h, 196a-196k, 197a-197s,

198a-198i, 199a-199g, 200a-200h, 201a-201c, 202a-202c, 203a-203h, 204a-204c, 205a-205d, 206a-206d, 207a-207d, 208a-208c, 209a, 210a, 210b, 211a-211c, 212a-212j, 213a-213i, 214a-214h, 215a-215f, 216a- 216c, 217a, 217b, 218a-218c, 219a, 219b, 220a, 220b, 221a-221c, 222a-222d, 223a-223g, 224a-2241, 225a-225j, 226a-226f, 227a-227h, 228a-228f, 229a-229g, 230a-230d, 231y, 233t, 233w, 234bx-234dx, 234h, 2341, 234m, 234o, 234s, 234t, 234x, 235a-235g, 236a-236c, 237a-237d, 238a-238k, 241a-241c, 242a-242c, 243a-243c, 244a, 244b, 245a-245h, 246a-246c, 249a-249c, 250a-250f, 251a-251d, 252a-252c, 253a, 254a-254d, 255a-255c, 259a-259f, 260a-260g, 261a-261g, 262a-262d, 263a-263n, 264a-264k, 268a-268g, 269a-269h, 270a- 270h, 271a-271d, 272a-272m, 273a-273h, 274a-274j, 2741, 274m, 275c-275h, 275j, 2751, 276f, 276g, 277a-277c, 278a-2781, 279a-279h, 280a-280d, 281a-281g, 282a-282p, 283a-283n, 284a-284g, 285a- 285g, 286a-286o, 287a-287d, 288a-2881, 289a-289n, 290a-290k,

291a-291c, 291f-291h, 291k-291p, 292a-292h, 297a-2971, 298a-298g, 299b-299f, 3001, 300°-300r, 300t, 300d, 300f, 300h-300j, 302b-302d, 302i-302o, 303a, 304a, 305a, 306a, 306b, 307a-307i, 308a-308i, 309a- 309g, 310a-310c, 311a-311c, 312a-312f, 313a-313k, 314a-314p,

315a-315i, 316a-316d, 317a-317m, 318a-318s, 319a-319k, 320a-320r, 321a-321c, 322a-322i, 323a-3231, 324a-324j, 325a-325t, 325w-325z, 326a-3261, 327a-3271, 328a-328n, 329a-329j, 330a-330k, 331a-331c, 332a-332h, 333a-333i, 334a-334i, 335a-335d, 336a-336g, 337a-337c,

338a-338f, 339a-339i, 340a-340h, 341a-341g, 342a-342f, 343a-343g, 344a-344j, 345a-345h, 346a-346i, 347a-347m, 348a, 349a-349c, 350a-350f, 351a-351h, 352a-352j, 353a-353h, 354a-354n, 355ax, 355cx, 355d, 355dx, 355j, 355lx, 355mx, 355nx, 355°, 355°x, 355p- 355t, 355w-355z, 356a-356i, 357a-357c, 358a-358i, 359a, 359b, 360a- 360d, 361a-361d, 362a-362f, 363a-363h, 364a-364h, 365a-365i, 366a- 366g, 367a-367g, 368a-368d, 369a, 369b, 370a-370j, 371a-371g, 372a-372f, 373a-373f, 374a-3741, 375a-375i, 376a-376g, 377a-377r, 378a-378j, 378l-378n, 378p-378t, 378w-378z, 379a-379f, 380a-380j, 381a-381i, 382a-382c, 383a-383d, 3831, 383m, 384a-384d, 385a-385f, 386a-386c, 387a-387c, 388a-388d, 389a, 389h, 389j, 389k, 389m, 389n, 390a, 391a-391c, 392a-392f, 393a-393c, 393h, 394a-394c, 394f, 395a-395f, 396a-396i, 397a-397g, 398a-398p, 399a-399c, 400a, 400b, 400°, 404b, 405a-405c, 406a, 406b, 407a-407i, 407k-407r, 408a, 408b, 408d-408i, 409g, 416c, 416h, 417a-417g, 418b-418f, 418i-4181, 418n, 418o, 419a-419c, 420a-420t, 420w-420z, 421a-421k, 422a-422g, 423a-423g, 424a-424i, 425a-425i, 426a-426h, 427a-427f, 428a-428d, 429a, 429b, 430a-430g, 431a-431i, 432a-432k, 433a-433h, 434a-434i, 435a-435g, 436a-436h, 437a-437d, 438a-438c, 439a, 439c-439g, 440a, 440b, 441a-441f, 442a, 442b, 443a-443f, 444a-444s, 445a-445m, 446a-446h, 446k-446t, 446w-446y, 447a-447h, 448a-4481, 449a,

449b, 449d, 450a, 450b, 461c-461f, 462a-462c, 511a, 511ax, 511bx, 511c-511g, 511i, 511k-511s, 511y i 511z.

2. Gmina Bargłów Kościelny, obręb ewidencyjny Łąki wsi Tajno, Orzechówka, działki o numerach: 1, 89, 162, 192, 194, 195/1, 195/2, 197, 198, 200/1, 200/2, 200/3 i 201.

3. Gmina Bargłów Kościelny, obręb ewidencyjny Pruska, działka o numerze 21/2.

4. Gmina Dąbrowa Białostocka, obręb ewidencyjny Kamienna Nowa, działki o numerach: 1/3, 4, 11/3, 14/1, 15/3, 17/8, 60, 61, 63, 65, 66, 72, 73, 75-77, 79-85, 87, 90, 91, 284, 427, 429, 435, 437, 438, 443, 447,

457, 460, 463, 474, 477, 484, 491, 494, 497, 501, 505, 511, 513, 515,

516, 518-522, 525, 526, 528-531, 533, 537, 538, 541-548, 553-558,

561-563, 570, 571, 574-577, 580, 581, 586, 587, 590/3, 590/4, 591/1, 592/4, 595-598, 603, 604, 609, 610, 615-624, 629-636, 638, 639, 647 i 649-652.

5. Gmina Bargłów Kościelny, obręb ewidencyjny Kamienna Stara, działki o numerach: 638-641, 644/1, 645, 647, 651, 655, 656, 658, 660, 661, 663, 664/2, 665/1, 672, 675, 677, 678, 680-684, 693, 694, 700, 701, 860, 862, 876, 881/1, 883, 884, 894, 902, 973, 976, 977, 980, 981, 992, 993, 1004/1, 1005/1, 1006-1009, 1016, 1017, 1028, 1035, 1036, 1038/1, 1039/1, 1040/1, 1041/1, 1042/1, 1043/1, 1044/1, 1046/2, 1053/1, 1056/1, 1062/1, 1065/1, 1068/1, 1071, 1072, 1074, 1076, 1079, 1081-1083, 1086, 1095, 1098, 1253, 1255, 1263, 1264, 1268, 1269, 1271, 1273, 1276-1278, 1281, 1284, 1289, 1291/1, 1292, 1293, 1294, 1297, 1298, 1304, 1325, 1326 i 1355/1.

6. Gmina Dąbrowa Białostocka, obręb ewidencyjny Kropiwno, działki o numerach: 242, 243, 247, 251, 252, 257, 260-262, 265, 270, 273, 274, 278, 282, 285, 287, 288, 292, 293, 298, 299, 314/1, 314/2, 315, 318/1, 318/2, 319-321, 324, 339-342, 345, 346, 349-352, 355, 356, 361-376, 379, 380, 385-390, 397, 398, 401-408, 411-415, 420/1, 427, 432/1, 447, 456, 460/1,467/1,472/1,482/1,490/1,497/1, 502/1, 505/1, 528/1, 539/1, 547/1, 569/1, 571/1, 575/1, 708, 721/1, 735/1, 737/1, 739/1, 751/1, 753/1, 762/1, 764/1, 770/1, 772/1, 774/1, 794/1, 800/1, 825/1, 847, 862, 869/1 i 872.

7. Gmina Dąbrowa Białostocka, obręb ewidencyjny Małowista, działki o numerach: 290/1, 292/1, 296/1, 298/1, 304/1, 308/1, 316/1, 324/1, 326/1, 330/1, 332/1, 338/1, 342/1, 349, 354, 356, 357, 360, 361, 362, 366, 378, 379, 406, 407/1, 410, 411/1, 423/1, 451/1, 458, 528/3, 554/1, 612, 613, 615, 620/1, 622, 626, 630, 631, 633, 650/1, 715, 718/1, 724/1, 727/1, 729/1, 736/1, 737, 740/1, 795, 796, 797/1 i 804.

8. Gmina Dąbrowa Białostocka, obręb ewidencyjny Szuszalewo, działki o numerach: 2, 3, 14/1, 30/1, 32, 40, 42, 43, 47, 48, 55, 58, 59, 62, 67, 73, 75/1, 75/2, 80, 82, 87, 89, 92, 97/1, 98/2, 99/1, 99/2, 100/2, 103/2, 106110 i 115/4.

9. Gmina Dąbrowa Białostocka, obręb ewidencyjny Trzyrzeczki, działki o numerach: 146/135, 147/138, 151/139 (cz.), 152/142, 153/146 (cz.),

155/153 (cz.), 157/140 (cz.), 158/143, 159/147, 160/150 (cz.), 161/151, 162/154 (cz.), 163/144, 164/148 i 165/152.

10. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Budne Żarnowo, działki o numerach: 33/11, 33/2, 44/1, 44/2, 45, 48/2, 49/2, 84/1, 84/2, 85/1, 9/1, 9/12, 91, 97/9, 108/4, 108/7, 120/6, 152/24, 152/37, 182/1, 182/2, 203/1, 203/2, 216/1, 216/2, 216/3, 223/2, 269, 270/1, 271, 277, 278, 279, 280/1, 285, 286 i 288.

11. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Dawidowizna, działki o numarach: 319/2, 320/2, 321, 322/1, 323, 326, 331, 333, 335/1, 335/2, 337, 340, 348, 355/1, 355/5, 361/1, 368, 369/1, 1367-1369, 1423/2, 1611, 1621 i 1625.

12. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Downary, działki o numerach: 710, 12, 16, 18, 19/1, 20-22, 26/1, 1342-1351, 1353, 1354, 1359-1361, 1363, 1367, 1370, 1448-1450, 1450/1, 1450/2, 1451, 1451/1, 1451/2 i 1452-1461.

13. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Klewianka, działki o numerach: 503, 695, 742,814 i 1086.

14. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny M. Goniądz, działki o numerach: 21, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 53, 56, 58, 61-64, 67, 74, 75, 86, 143, 145, 146, 153-155 i 170.

15. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Olszowa Droga Goniądz Las, działki o numerach: 59, 101, 104, 122, 165, 168, 172, 176, 182-184, 189, 204, 208, 212, 218-220, 225, 240, 277, 278, 297, 306, 310 i 315.

16. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Olszowa Droga Kropiewnica, działki o numerach: 123/1, 123/2, 126/3, 126/6, 134/1, 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 140/1, 140/2, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6,

145/7, 148/1, 148/2, 153/2, 153/4, 157, 159/1, 159/2, 162/5, 165/6, 165/7, 174/10, 174/5, 179/2, 179/4, 181/1, 181/2, 182/2, 182/4, 184/1 i 184/2.

17. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Olszowa Droga za Twierdzą, działki o numerach: 12, 19, 22, 26, 33, 38, 39, 48, 57, 58, 77/2, 86-88, 103, 111113, 157, 158, 167, 168/1, 168/3, 175, 182, 185, 191, 222, 223, 273, 280, 288, 290, 307, 315, 316, 325, 326, 1324/2, 1324/3, 133, 1340/1, 1340/2, 1340/3, 1341/2, 1341/4, 1342/2, 1342/3, 1344/3, 1344/5, 1345/6, 1345/9, 1348/1, 1348/2, 1348/5, 1348/6, 1350/3, 1350/4, 1352/1, 1352/2 i 13761378.

18. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Olszowa Droga, działki o numerach: 9, 14, 25, 34, 41, 45-48, 52, 53, 68-72, 75, 76, 81, 84, 85, 90, 93, 94, 97, 104, 118, 123, 131, 132, 137, 140, 144, 154, 162, 168, 173, 174, 178, 180, 182, 188, 204, 206-208, 215, 217, 223, 234, 235, 239, 243, 250, 251, 255, 256, 258, 259, 264/1, 271, 281, 282, 285, 291, 292, 295, 298, 299, 302, 312, 313, 324, 330, 331, 339, 341, 342, 345, 357,

358, 359, 361, 370, 371, 374, 378, 390, 393, 398-401, 405, 406, 417428, 438, 449, 450, 452, 471, 472, 497, 505, 506, 523, 529, 531, 543,

544, 552, 554, 557, 567, 572, 575, 595, 596, 601, 607, 610, 618/1, 619, 634, 636, 643, 648, 650, 657, 658, 661, 667, 669, 670, 674, 681, 683,

694, 695, 697, 698, 699, 700, 705, 706, 711, 719, 720, 721, 731-733,

733/1, 733/2, 741, 746, 749, 751, 753, 782, 783, 787-789, 797/1, 804, 810, 824, 832, 833, 846, 847, 895, 901, 938, 942, 954, 976, 1008, 1012, 1020, 1021, 1023, 1034, 1038, 1039, 1046, 1047, 1052, 1053, 10751077, 1094, 1095, 1100, 1101, 1130, 1139, 1140-1142, 1152, 1153, 1160,1161, 1163, 1171, 1177, 1181, 1236 i 1268,

19. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Osowiec, działki o numerach: 3/1, 3/2, 23, 26, 31, 32, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 73, 83, 84, 108, 119, 120, 123, 124, 127, 128, 131-133, 155, 173, 179, 186-189, 197, 275/5, 278, 279281, 284, 285, 290, 306, 307, 312, 313, 392 i 832.

20. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Szafranki, działki o numerach: 1 i3-7.

21. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna - Bagno I, działki o numerach: 1, 3, 8, 9, 10/3, 11-13, 17, 20, 31/2, 36, 37, 42, 43/1, 43/2, 44, 48-50, 54, 64, 66, 67, 69/1, 73-76, 78, 82-85, 87-91, 93, 94 i 106108.

22. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna - Bagno II, działka o numerze 1.

23. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna - Bobrówka I, działki o numerach: 244/1, 244/2, 248/1, 248/2, 251/1, 251/2, 251/3, 251/4, 252/1, 252/2, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 259/1, 259/2, 260, 263, 266, 267/1, 267/2, 268/1, 268/2, 269/2, 269/3, 269/6, 272, 275/1, 275/2, 277, 279, 280/1, 280/2, 281/4, 281/7, 282/1, 282/2, 285/1, 285/2, 287/1, 287/2, 287/3, 289/1, 289/3, 290/1, 290/4, 290/7, 292/2, 296/1, 296/2, 298/1, 298/2, 299/1, 299/3, 300/1, 300/2, 302/1, 302/2, 303/1, 303/2, 309/2, 309/3, 309/4, 309/6, 309/7, 311/1, 311/2, 311/3, 549 i 550.

24. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna - Bobrówka II, działki o numerach: 322, 323, 324/1, 324/2, 324/3, 324/4, 325/3, 325/4,

326/2, 328/2, 328/4, 330/1, 330/2, 330/3, 331/1, 331/2, 333/1, 333/2, 335/1, 335/3, 337/1, 337/2, 337/3, 337/4, 337/5, 340/1, 340/2, 340/3, 341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 341/5, 342/1, 342/4, 551 i 552.

25. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna, działki o numerach: 110-112, 133, 133/1, 133/2, 135, 138, 141-146, 159, 164/1, 164/2, 177, 214, 215, 224, 227, 254, 256-258, 266, 267, 273/1, 289, 290, 304, 308, 311, 312, 314, 316, 322-324, 328, 332, 334, 335, 366, 385, 426, 443, 444, 447, 461, 464, 470, 475, 476, 477, 489, 492, 500, 508, 509, 512, 517, 518, 521, 526, 530, 531/1, 531/2, 537, 542, 544, 549, 551, 552, 554, 560, 564, 571, 577, 578, 585, 588, 600, 602, 610, 613, 614, 625, 627, 629, 630, 633, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 649/1, 657, 662, 663, 669, 670, 673, 674, 676, 684, 692, 694-696, 698, 700, 701, 706, 707, 713-715, 717, 720, 727, 735-737, 753-755, 771, 775-780, 785, 786, 791, 792, 799, 800, 802-804, 807-812, 815/1, 815/2, 816/1, 816/2, 835-844, 847-858, 861, 862, 870, 871, 873, 874, 903-909, 913919, 923-929, 933-939, 940 (cz.), 941 (cz.), 942 (cz.), 943-955, 956 (cz.), 957 (cz.), 958 i 959.

26. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna - Jaświły, działki o numerach: 340/1, 340/2, 341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 342/1, 342/4, 343/1, 343/2, 344/1, 344/2, 348/2, 349, 361/1, 361/2, 361/3, 364/1, 364/2, 370, 372, 373/2, 380/3, 381/3, 383, 386, 390/2, 391/1, 391/2, 392/1, 392/4, 393/1, 393/2, 394/1, 394/2, 394/3, 397, 404/1, 404/4, 406/1, 407, 408/5, 409/1, 409/2, 412/2, 412/3, 413/1, 413/2, 421, 422, 426/5, 428, 429 i 495.

27. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna - Kalinówka Królewska, działki o numerach: 699-701, 706/1, 708/1, 709, 713, 715/1, 716/1, 716/2, 717, 718, 719/1, 719/2, 725/1, 725/2, 726/2, 729, 734, 735, 740/1, 741/2, 742, 747, 752/3, 753, 754, 756/1, 756/2, 757, 758/1, 758/2, 758/3, 761/1, 762/2, 763/1, 763/2, 765/1, 765/2 i 768.

28. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna - Klewianka, Krzecze, działki o numerach: 113, 114/1, 121/1, 129, 132, 133, 134/1, 142/1, 142/2, 143/5, 143/6, 144/6, 145/3, 146, 432/1,432/2, 433/1, 433/2, 435/1, 435/2, 436/1, 436/2, 437/1, 437/2, 437/3, 437/4, 437/5, 437/6, 437/7, 437/8, 438/1, 438/2, 439/1, 439/2, 441/10, 441/7, 441/8, 441/9, 442/1, 442/2, 443/1, 443/2, 444/1, 444/2, 447/5, 449/1, 449/2, 451/1,

451/4, 452/1, 452/2, 453/3, 453/4, 454/1, 454/2, 456/1, 456/2, 457/1,

457/2, 459/3, 459/4, 460/1, 460/2, 461/1, 461/2, 462/1, 462/2, 465/1,

465/2, 467/1, 467/2, 469/1, 469/2, 469/3, 469/4, 469/5, 469/6, 470/1,

470/2, 471/3, 471/4, 472/1-472/3, 474/1, 474/2, 477/7, 477/8, 478/1, 478/2, 479/1, 479/2, 479/3, 479/4, 483/1, 483/2, 485/3, 485/4, 486/5,

486/6, 487/1, 487/2, 490/1, 490/2, 491/1, 491/2, 495/1, 495/2, 501/1,

501/2, 502/2, 504/1, 504/2, 506/1, 506/2, 506/3, 506/4, 507/1, 507/2,

511/1, 511/2, 514/1, 514/2, 517/1, 517/2, 517/3, 517/4, 517/5, 517/6,

518/1, 518/2, 518/3, 520/1, 520/2, 520/3, 521/1, 521/2, 521/3, 522/1,

522/2, 522/3, 524/1, 524/2, 524/3, 525/1, 525/2, 528/1, 528/2, 529/1,

529/2, 530, 531, 533/1, 533/2, 534/1, 534/2, 534/3 i 538-541.

29. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna - Krasne Stare, działka o numerze 8.

30. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna - łąki k/Wólki Piasecznej, działki nr: 1/2, 1/3, 2/1, 2/3, 2/4, 3, 5 i 6.

31. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna - łąki różnych wsi, działki o numerach: 22, 23, 39, 48-53, 57, 64, 65, 72-77, 80, 81, 87, 95, 96, 98, 99, 101-103, 106, 108, 109, 111,115, 116, 118, 126-144, 148, 149, 151-157, 159, 160, 163, 166-168, 170-176, 178-180, 182, 183, 187-191, 193-196, 198-201, 207, 212, 213, 217, 218, 230, 231, 244,

247-249, 255, 259, 263-265, 270, 271, 276, 277, 280-283, 288, 289,

294-297, 310, 311, 321-324, 329-332, 335, 336, 341, 342, 345-348, 359, 360, 367, 368, 377-380, 384, 385, 427, 432, 433, 444, 445, 450,

451, 453, 455, 480, 482, 484, 488, 496-498, 507, 509, 510, 515, 516,

519, 524, 525, 536, 537, 544-549, 554, 556, 559-562, 565-570, 577582, 586-588, 597-599, 631, 636, 637, 639, 644, 645, 653, 658, 659,

668, 674-681, 692, 709, 713, 714, 727, 728, 736-738, 740, 750, 752,

755-758, 767, 768, 777, 778, 782, 794, 796, 798, 802, 803, 807, 808,

812, 813, 815, 819, 821, 822, 825, 830-833, 842, 847, 848, 850, 852,

854, 855, 857, 858, 860, 877, 880, 882, 889, 891, 1021, 1048, 1054, 1069, 1080, 1375/1, 1379, 1395, 1400, 1401, 1407/2, 1407/3, 1423, 1424, 1551, 1552, 1577, 1579/3, 1584, 1586, 1588, 1592, 1593, 1596, 1597, 1599, 1615, 1620, 1624-1627, 1659, 1664-1668, 1671, 1673,

1674, 1681, 1686, 1698, 1729, 1734, 1741, 1764, 1783, 1898, 1931,

1950, 1954, 1960, 1964, 1966, 1983, 1985, 1990-1992, 1996, 2020,

2022, 2025, 2026, 2040, 2041, 2046, 2051, 2063, 2136, 2172, 2280,

2343, 2374,2379, 2384, 2392, 2397/1, 2397/2, 2408, 2410, 2416, 2419, 2422, 2429, 2432, 2434, 2439, 2442, 2443, 2445, 2446, 2448, 2449, 2455, 2456, 2457, 2462, 2465, 2467, 2472, 2479,2481,2484, 2485, 2486, 2487, 2499, 2523, 2524, 2527-2530, 2533-2536, 2540-2543, 2553, 2554 (cz.), 2555-2562, 2568 (cz.), 2594 (cz.), 2596, 2598, 2600,

2601 (cz.), 2603 (cz.), 2605 (cz.), 2607 (cz.), 2612 (cz.), 2615-2633, 26352659, 2678-2792 i 2796-2798.

32. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna - Piwowary, działki o numerach: 157/2, 157/4, 158/2, 159, 165/1, 165/2, 165/3, 169/1, 173/2, 179/2, 180/2, 185, 186/2, 188/1, 188/2, 195/3, 195/4, 198/1, 198/2, 201/1, 201/3, 201/4, 202/1, 202/3 i 217.

33. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna - Szaciły, działki o numerach: 4, 6/1, 6/3, 6/6, 6/7, 7-11, 12/2, 14, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 23/2, 24/2, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 27, 29, 30, 32/1, 33, 34/2, 36/1, 36/3, 37/1, 40, 42, 43, 46, 47, 5/1, 5/3, 53/2, 56-58, 61/1, 62/2, 63/2, 72, 74, 76, 80, 81, 83, 84, 86/1, 86/3, 86/5, 88/2, 95/2, 95/3, 95/5, 95/6, 96/1, 96/2, 98/1, 99/1, 99/2, 100/1, 100/2, 103/1, 103/3, 104/6, 104/8, 105/1, 105/2, 106/2, 106/4, 107/1, 107/2, 110/1, 111/1, 111/3,

115/1, 116/1, 116/2, 118/1, 118/2, 120/1, 120/2, 124/1, 124/2, 125/3,

125/4, 127/1, 127/2, 128/1, 128/2, 133, 135, 151, 160, 161, 165-167,

173, 346, 349 i 541.

34. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna - Szpakowo, działki o numerach: 285, 286, 288/1, 288/2, 289/5, 290/2, 290/4, 291/1, 293/1, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 293/6, 297/1, 297/2, 299, 300, 303, 311/1, 312/1, 312/2, 313/2, 315, 316/3, 317/1, 320/1, 321/1, 323/1, 323/2, 324, 325/1, 327/3, 355 i 356.

35. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wroceń, działka o numerze 247.

36. Gmina Grajewo, obręb ewidencyjny Kapice, działki o numerach: 188, 204, 236, 243, 258-260, 262-265, 308, 313, 315, 316, 321-323, 325, 326, 369/1, 612/1, 613/1, 614/1, 616, 617, 618, 619, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 630, 631, 636/2, 637-644, 645/2, 648, 650, 661, 663-666, 668671, 674, 675, 694, 695, 698-708, 711, 712, 714, 716-718, 720-722, 725, 726, 728-734 i 744-748.

37. Gmina Grajewo, obręb ewidencyjny Sojczyn Grądowy, działki o numerach: 158/2, 256, 260, 264, 877, 885, 916 i 1095.

38. Gmina Grajewo, obręb ewidencyjny Sojczynek, działki o numerach: 211 (cz.), 220/1 (cz.), 221/1 (cz.), 222/1 (cz.), 223/1, 224/1, 231/1, 235/2, 236/1, 237, 238, 239, 242/2, 242/3, 243/1, 243/3, 244, 245, 246/1, 247/1, 249/2, 250/1, 251/1, 251/2, 252/1, 252/2, 253/2, 254/1, 255/1 i 382/1.

39. Gmina Jaświły, obręb ewidencyjny Dolistowo Nowe, działki o numerach: 128, 396, 398/1, 417/3, 418/1, 418/2, 419, 423/1, 423/2, 432, 433, 455-458, 527, 548, 549/2, 550/2, 561, 564, 573/4, 573/6, 573/8, 574, 576, 605 i 616.

40. Gmina Jaświły, obręb ewidencyjny Dolistowo Stare, działki o numerach: 3, 6, 17, 21/3, 27/3, 47/1, 47/4, 48, 50, 64/1, 74/1, 74/2, 77/7, 77/8, 77/10, 80/1, 86, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 93, 110/1, 110/12, 110/14, 110/2, 110/3, 110/8, 110/9, 577, 578, 659, 749, 750, 755, 756/2, 757, 764, 774, 778/1, 781, 788, 789, 799, 804, 812, 816, 822, 823, 828, 830, 834, 838, 840, 845, 856, 857, 859, 860, 861, 867, 870, 871, 873, 879, 883, 896, 898, 921, 922, 924, 925 i 934.

41. Gmina Jaświły, obręb ewidencyjny Zabiele, działki o numerach: 349/1, 349/2, 349/3, 349/4, 970, 974, 976, 977, 978, 982/2, 997, 998, 1007, 1015, 1038/3, 1048/2, 1048/3, 1048/4, 1056/3, 1085/1, 1087/1 i 1125.

42. Gmina Jedwabne, obręb ewidencyjny Chyliny, działka o numerze 365/2.

43. Gmina Jedwabne, obręb ewidencyjny Mocarze, działka o numerze 307.

44. Gmina Jedwabne, obręb ewidencyjny Pluty, działka o numerze 468.

45. Gmina Jedwabne, obręb ewidencyjny Szostaki, działki o numerach: 181 i 182.

46. Gmina Lipsk, obręb ewidencyjny Jałowo, działki o numerach: 1, 18, 25, 40, 41, 47, 51, 55, 67, 68, 75, 76, 80, 84, 85, 88, 89, 91, 92, 102, 107, 119, 120, 126, 130, 369/1, 369/2, 405, 408, 412, 413, 490, 491, 492, 494, 500, 520 i 605.

47. Gmina Lipsk, obręb ewidencyjny Lipsk, działki o numerach: 351/1,

365/1, 365/2, 367/1, 368/1, 368/3, 368/4, 981, 984, 986, 988, 989, 990, 991, 992/1, 992/2, 993/1, 993/2, 994, 996, 997, 998, 999, 1043-1047, 1051-1054, 1056-1058, 1060, 1061/1, 1061/2, 1062-1066, 1073, 1077, 1078, 1081, 1083, 1086-1089, 1092, 1094, 1097, 1101, 1102, 1104, 1105, 1107, 1108, 1111, 1113, 1114, 1118, 1126, 1127, 1130-1144, 1146-1149,

1153, 1157-1160, 1162, 1169, 1170, 1245, 1253, 1255, 1259, 1264-1266, 1275, 1277-1280, 1282, 1288, 1290, 1292, 1324, 1326/2, 1335, 1339, 1340, 1342, 1357, 1371, 1372, 1375, 1387, 1389/2, 1399, 1413, 1416, 1423, 1424, 1438, 1584/2 i 2399.

48. Gmina Lipsk, obręb ewidencyjny Lipsk Miasto, działki o numerach: 166, 172, 182, 186 i 784.

49. Gmina Lipsk, obręb ewidencyjny Nowy Rogożyn, działki o numerach: 262, 275, 277, 278, 279, 282, 293/1, 330 i 355.

50. Gmina Lipsk, obręb ewidencyjny Rogożynek, działki o numerach: 5, 74/2 i 411.

51. Gmina Lipsk, obręb ewidencyjny Stary Rogożyn, działki o numerach: 390, 540, 556, 557, 558, 590, 592, 617, 618, 621, 622, 632, 633, 644, 645 i 650.

52. Gmina Nowy Dwór, obręb ewidencyjny Chilmony, działki o numerach: 3 i 20.

53. Gmina Nowy Dwór, obręb ewidencyjny Koniuszki, działka o numerze: 54/7.

54. Gmina Radziłów, obręb ewidencyjny Brychy, działki o numerach: 241, 321, 330, 334, 349, 360, 377, 379, 416, 425, 429, 444, 455, 472, 474, 503, 505, 662, 686, 689, 695, 706 i 709.

55. Gmina Radziłów, obręb ewidencyjny Klimaszewnica, działki o numerach: 584/4, 609/1, 609/2, 610/3, 611, 624/2, 651, 656, 657, 661/2, 661/3, 662, 664/3, 672, 673/4, 710, 714/2, 726/1, 726/2, 738/3, 748, 750/2, 767, 768/1, 768/2, 777/1, 777/2, 779/1, 794/2, 803/3, 808, 809/2, 811/1, 814, 818, 819/1, 819/4, 819/5, 830, 831, 840/1, 840/11, 840/8, 841/1, 841/2, 842, 846, 850, 851/1, 851/2, 851/3, 853/1, 853/2, 854/1, 854/2, 854/3, 857/3, 857/4, 858, 880, 881, 882, 883/3, 883/4, 883/5, 884, 887/2, 896/2, 897/3, 899/4, 900, 907/2, 913/2, 914/2, 916/1, 916/2, 917, 922, 930, 933/1, 941/2, 943, 949, 953/1, 954/3, 954/5, 955/3, 955/5, 958/1, 961, 963/3, 964/3, 967/1, 967/2, 977, 992/4, 993, 1002/2 i 1007-1010.

56. Gmina Radziłów, obręb ewidencyjny Łoje Awissa, działki o numerach: 3, 5, 11, 12, 15, 21, 26/1, 26/2, 49, 72, 73, 78, 102, 112, 117/1, 118, 122, 130, 133, 134, 140, 153, 156/2, 171, 173-178, 181-189, 203/1-203/3, 205, 206/1-206/6, 219-224, 414, 481/2, 578, 579, 580, 581, 582, 605, 606, 617, 623, 624, 625, 633, 641, 648, 654, 659, 661, 677, 695/1, 695/2, 696/1, 696/2, 697, 708, 713, 714/1, 714/2, 715-734, 739, 740/1, 740/2, 741/1, 741/2, 742-764, 767-785, 786/1, 786/2, 787-838, 839/1, 839/2, 840, 841/1, 841/2, 842-1030, 1031/1, 1031/2, 1032-1068, 1099/2,

1100/2, 1101-1114, 1115/2, 1117, 1129, 1133, 1135, 1137, 1522/2 i 1818.

57. Gmina Radziłów, obręb ewidencyjny Mścichy Łąki, działki o numerach: 102, 117, 125-127, 155, 165, 168, 169, 193, 213, 214, 224/1, 228, 233, 234, 240, 255, 265, 350, 375, 376, 396, 398, 401, 406, 409, 410, 414, 427, 429, 455, 461, 472, 480, 487, 492, 511, 513, 531, 542, 583, 588, 593, 596, 598, 600, 612, 623, 626, 627, 628, 629, 634, 637, 651/2, 652, 663, 715, 718, 729-731, 733-738 i 751.

58. Gmina Radziłów, obręb ewidencyjny Okrasin, działki o numerach: 382/3, 386/1, 388/2, 390, 391, 393/2, 395, 397/1, 397/2, 400/4, 400/7, 405/1, 406/1,406/3, 411/1, 411/2, 414/2, 414/4, 425, 430/1,445/3, 445/6, 446/2, 453/1,453/2, 454/2, 454/3, 461/1,463/1,464/2, 465/2, 541/1, 541/2, 542, 558/3, 558/4, 754/2, 754/3, 757, 763, 768, 775, 782, 790/1, 791, 792, 795/1, 795/2, 796, 802, 814 i 815.

59. Gmina Radziłów, obręb ewidencyjny Sośnia, działki o numerach: 10/2, 59, 136/2, 143-145, 156, 158, 203-206, 220/2 (cz.), 220/3 (cz.), 221, 221/2, 222/2, 224/4, 231/6, 246/2, 247/2, 247/3, 247/4, 251/3, 252/3, 252/4, 252/5, 252/6, 254/3, 255/2, 379, 380/1, 380/2, 381, 382/2, 382/3, 382/4, 382/5, 382/6, 383-385, 386/1, 386/2, 387-391, 392/2, 392/3, 392/4, 392/5, 392/6, 393/1, 393/2, 393/3 i 393/4.

60. Gmina Rajgród, obręb ewidencyjny Ciszewo, działki o numerach: 315318, 323/1, 323/2, 324, 341, 343, 356, 357, 367-383 i 385-399.

61. Gmina Rajgród, obręb ewidencyjny Kuligi, działki o numerach: 274/2, 275/2, 276/2 i 382-388.

62. Gmina Rajgród, obręb ewidencyjny Pieńczykowo, działki o numerach: 221/1 i 221/2.

63. Gmina Rajgród, obręb ewidencyjny Woznawieś, działki o numerach 199/2 i 1260.

64. Gmina Suchowola, obręb ewidencyjny Biele Suchowolskie, działki o numerach: 12, 14, 37, 39, 41-44, 46, 48, 53, 55, 57, 60-63, 65, 67, 71, 80-84, 88, 89, 91, 92, 94/1, 94/2, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 104, 106108, 110-117, 119, 123, 127, 131, 133-135, 137-139, 141, 142, 144146, 150-152, 154, 155, 157, 158, 160, 162-167, 169-173, 177-179, 182, 183, 187, 189, 194, 198, 201/2, 202, 206, 207/1, 218, 219, 224, 225, 233, 234, 236, 239, 240, 241, 242, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 257, 258, 261, 262, 266, 273, 274, 280, 291, 292, 367, 368, 383, 427, 429434, 439, 440, 444, 445, 461, 466, 467, 470/2, 472, 476, 478, 479, 485, 489, 493, 497, 501, 504, 506, 508, 513, 515, 516, 519, 520, 522, 576, 577, 632, 642, 644, 650/1, 650/2, 651, 652, 657, 659, 662, 663, 669, 670, 673, 684, 689, 691, 693, 699, 710, 712, 717, 749-751, 761, 769, 773, 778, 784, 785/1, 786/1, 788, 792-794, 797, 798, 804, 805, 817, 821-823, 833-835, 866-871, 884-886, 890-892, 907, 908, 911, 916-919, 928930, 934-936, 939, 943-948, 970-974, 975/1, 979-981, 982/1, 983, 985, 1001-1006, 1013-1017, 1022-1030, 1038-1061, 1066-1069 1074, 1089/1, 1089/2, 1090/1, 1090/2, 1091/1, 1091/2, 1092-1097, 11101115, 1122-1124, 1128-1130, 1146-1151, 1155-1157, 1167/1, 1168/1, 1169/1, 1173-1175, 1181, 1182, 1188-1196, 1204, 1205, 1212-1214, 1218-1228, 1237-1240, 1248-1256, 1261, 1262, 1267-1270, 12731276, 1281-1284, 1287, 1288, 1294, 1296, 1301, 1304, 1307, 1308, 1310, 1314, 1320, 1321, 1324-1331, 1333, 1335, 1337-1339, 1341,

1343, 1344, 1346, 1347, 1349-1351, 1354, 1355, 1357-1362, 13641366, 1370, 1371, 1373-1375, 1377, 1379-1382, 1402, 1403, 1404,

1407, 1409, 1410, 1412, 1413, 1415, 1417, 1418, 1422-1424, 1438,

1439, 1452, 1459, 1460, 1464, 1465, 1469-1471, 1473, 1474, 1477

1480, 1486, 1487, 1502-1505, 1514-1517, 1528, 1529, 1538, 1539,

1542-1551, 1556-1560, 1562, 1567, 1573, 1574, 1579, 1580, 1588, 1591, 1592-1595, 1597, 1602, 1608, 1609, 1614, 1615, 1623, 1625,

1630, 1635, 1636, 1640, 1643, 1644, 1647, 1648, 1653, 1654, 1659,

1662, 1665, 1675, 1676, 1683, 1684, 1687, 1688, 1693, 1694, 1699,

1702, 1705, 1710, 1715, 1716, 1720, 1723, 1724, 1727, 1728, 1733,

1734, 1739, 1742, 1747-1750, 1752, 1757, 1759-1761, 1767, 17691772, 1777, 2063, 2065-2068, 2070, 2071, 2073, 2079-2083, 2084/1, 2084/2, 2084/3, 2085/1, 2085/2, 2086, 2087, 2090, 2093, 2094, 2094/1, 2095, 2096, 2098, 2099, 2105, 2107-2109, 2112, 2120, 2121, 2124,

2128, 2129, 2141, 2144, 2148, 2150, 2153, 2156, 2158, 2161-2163,

2165, 2174, 2177-2179, 2185, 2186, 2191, 2195-2200, 2204, 2207,

2210, 2214, 2217, 2221, 2223-2227, 2229, 2231, 2233, 2235-2242,

2248, 2251, 2253-2256, 2258, 2259, 2262-2265, 2267, 2268, 22762278, 2278/1, 2279, 2280, 2282, 2284, 2285, 2289, 2290, 2304, 2305, 2308, 2313, 2318, 2323, 2324, 2329, 2336, 2337, 2339, 2357, 2358,

2419, 2421, 2424-2427, 2444, 2462, 2464, 2466, 2470, 2473, 2475,

2486, 2493, 2552, 2580/1, 2581, 2583, 2584, 2586, 2640, 2641, 2644, 2647, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2658, 2659, 2660, 2668, 2669,

2676, 2677, 2682, 2683, 2686, 2692-2696, 2699-2701, 2709, 2710,

2745, 2746, 2767, 2768, 2781, 2782, 2785, 2786, 2797, 2798, 28092812, 2821-2828, 2844, 2845, 2848, 2850, 2854, 2855, 2859, 2862, 2863, 2867, 2870, 2871, 2874, 2875, 2878, 2879, 2894, 2898, 2899,

2903, 2906, 2910, 2915, 2918, 2922, 2923, 2933, 2934, 2935, 2936,

2937, 2938, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2956, 2957, 2960,

2965, 2968, 2969, 2971, 2972, 2975, 2976, 2978, 2980, 2996, 3000,

3002, 3004, 3005, 3008, 3015, 3016, 3017, 3022, 3025, 3031/1, 3031/3, 3033, 3043, 3047, 3054, 3055, 3060-3064, 3066, 3085, 3091, 3092, 3095, 3099/1, 3100/1, 3109, 3110, 3111, 3116, 3118, 3119, 3126, 3137, 3156, 3157, 3164/2, 3178, 3187, 3218, 3238, 3239, 3240, 3251, 3265, 3276, 3288, 330, 3322, 3328, 3330, 3331, 3332, 3363/2 i 3371.

65. Gmina Suchowola, obręb ewidencyjny Domuraty, działka o numerze 119.

66. Gmina Suchowola, obręb ewidencyjny Horodnianka, działki o numerach: 522-528, 529/2 i 530/1.

67. Gmina Suchowola, obręb ewidencyjny Karpowicze, działki o numerach: 1/1, 29 i 78.

68. Gmina Suchowola, obręb ewidencyjny Podhorodnianka, działki

o numerach: 30, 415/2, 416 i 417.

69. Gmina Suchowola, obręb ewidencyjny Rutkowszczyzna, działki

o numerach: 513-518, 577 i 601.

70. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Czarniewo, działki o numerach: 40/22, 40/24, 107/3 i 136-138.

71. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Czarny Las, działki o numerach: 27, 53, 54 i 65.

72. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Dębowo, działki o numerach: 1/6, 5/5, 6/5, 6/6, 6/17, 6/18, 6/41, 7, 10, 32/1, 34, 35 i 49-51.

73. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Jagłowo, działki o numerach: 23, 32, 41, 45, 47, 66, 68, 94, 96, 98, 99, 101, 103-105, 107, 138/1, 138/2, 166, 168, 169, 184, 187, 196, 199, 203, 208, 212, 214, 215, 233, 239, 240, 244, 248, 250, 251, 260, 267, 272, 275, 278, 289, 292, 301-305, 308, 314-317, 319-323 i 405.

74. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Jasionowo Dębowskie, działki o numerach: 45/9, 47, 50/14, 51 i 79.

75. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Jasionowo k/Krasnegoboru, działki o numerach: 282/1, 300, 313, 315, 321/1, 333/1, 421, 423, 425, 435, 436, 443 i 446.

76. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Jaziewo, działki o numerach: 360/1, 365, 371, 466, 484, 572, 574-576, 583, 584, 586, 587, 589, 670-672, 576/1 i 576/2.

77. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Kopytkowo, działki o numerach: 1, 3, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 49/1, 82/2, 82/3, 85, 90/2, 92, 107, 133, 135, 136, 139, 139/1-139/4, 140, 141, 148 i 160.

78. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Krasnoborki, działki o numerach: 129/6, 130/4, 136/3, 137/4, 149/1, 149/3, 180/2, 182, 184/7, 185, 192, 493, 539, 545, 554 i 557.

79. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Krasnybór, działki o numerach: 435/2, 575-580, 590, 596, 601, 610, 612, 616, 619, 620, 629, 630, 638, 640-642, 645, 646, 652, 654, 658, 664, 670, 674, 676/2, 678, 686, 688690, 692, 695-759, 775, 794-797, 799-807, 809, 810, 813-815, 821823 i 825-837.

80. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Kunicha, działki o numerach: 5, 152/4, 191 i 441.

81. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Lipowo, działki o numerach: 177, 182, 194 i 195/2.

82. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Mogilnice, działki o numerach: 136, 152/3, 152/4, 158/1-158/3, 159/1, 159/2, 159/4-159/6, 169/1, 169/2, 175/1, 175/3, 176/3, 176/4, 178, 187, 195/1, 195/3, 195/4, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 211, 214, 215, 216/2, 218-220, 226/2, 227, 228-232, 460, 461, 471/1, 471/2, 472/1-472/3, 473/1, 473/2, 476/1-476/5, 478/4, 478/5, 485, 491, 496/1, 496/2, 508/1-508/6, 508/8, 508/10, 509/1-509/3, 509/5, 601, 604, 606-608, 611, 613, 616, 617, 620, 622, 623, 641-643, 644-653 i 663-666.

83. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Ostrowie, działki o numerach: 226/2, 287/2, 293, 296, 297, 299, 300/1, 300/2, 301, 303-305, 311/1, 312, 317/3, 319, 325/1, 326/1, 327/1, 328, 330, 337, 339/1, 341, 342, 351, 353-355, 363, 364/2, 364/5, 367, 383, 384, 390, 393, 394, 396, 397, 401/1, 401/2, 403/1, 404, 405, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 485/4, 485/5, 485/6, 485/8, 491, 539/1, 539/2 i 541.

84. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Polkowo, działki o numerach: 54/2, 55/2, 73/4, 76/6, 79/1, 106/5, 106/7, 120/1, 120/2, 133/2, 140/1, 140/2, 171-173 i 176-178.

85. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Sztabin, działki o numerach: 314, 1018/1, 1018/2, 1038/1, 1041 i 1102.

86. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Wolne, działki o numerach: 42/2, 42/4, 50/3 i 112.

87. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy, działki o numerach: 2, 7, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 22/9, 23/3, 24/1, 25/2, 25/4, 32, 34, 50, 54, 57, 58/1, 58/2, 64, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 78, 80, 81, 92-95, 99-104, 107/34, 108/33, 109/32, 110/31, 112/30, 113/40, 114/39, 115/38, 116/37, 117/36, 118/35, 120/35, 121/44, 122/43, 123/42, 124/41, 125/41, 126/48, 127/47, 128/46, 129/45, 130/51 (cz.), 131/50, 132/49, 133/49, 153, 168 i 186/2.

88. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Budy, działki o numerach: 5, 6, 8, 11, 13, 24 i 28.

89. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Dzieżki, działki o numerach: 151/3, 153/3, 154/1, 154/2, 157, 158/1, 158/2, 161, 165/2, 165/4, 166/1, 166/3, 166/4, 166/6, 170/1, 170/2, 171/1, 171/2, 177/1, 179, 186/3, 187/1, 187/2, 190/1, 190/2, 191, 193 i 196.

90. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Gugny, działki o numerach: 4, 20, 27, 28 i 38.

91. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Jaskra, Dudki, Lewonie, działki o numerach: 11, 13/1, 13/2, 20, 144/5, 147/1, 149, 150/4, 155/1, 155/2, 161/1, 191, 195, 196, 199/1, 200, 204-206, 210, 216/2, 217 i 221/1.

92. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Jaskra, działka o numerze: 24/2.

93. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Kalinówka Królewska, działki o numerach: 103, 767/1, 767/2, 775/1, 776/2, 777/1, 779/3, 781, 783/3, 785/3, 787/1, 792, 794/2, 800/1, 803/4, 803/6, 803/7, 804/1, 815, 819/2, 820/2, 821/1, 826/1, 829 i 831.

94. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Kołodzież, działki o numerach: 127/2, 128-130, 131/1, 131/2, 132/2, 140/1, 140/2, 144/1, 144/2, 145/3, 146/1-146/3, 146/5, 146/6, 147/1-147/3, 148/1-148/6, 149/1-149/3, 150/1, 150/2, 161/1, 161/3, 162/1, 162/2, 172/2, 172/4, 175/1, 175/10, 175/2, 175/3, 175/5-175/8, 176/1 i 176/2.

95. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Krasne Małe, działki o numerach: 42/1, 42/2, 50/1, 53/1, 53/2 i 59/1.

96. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Milewskie, działki o numerach: 663, 671, 675-677, 691, 694, 696, 698, 699, 706, 707, 720, 722, 724, 728, 738, 745, 755, 758, 771 i 794.

97. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Nowiny Kasjerskie, działki o numerach: 119, 120, 125, 126, 127/2, 128/1, 129, 138 i 139.

98. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Potoczyzna, działki o numerach: 172/2, 173, 178/1, 179, 181/1, 181/2, 182, 194/3, 194/4, 196/1, 196/2, 197/4, 197/6, 198/3, 198/5, 202/3, 202/4, 202/6, 202/7, 207/4, 214/2, 214/3, 214/4, 214/5, 214/6, 214/7, 215/1, 215/2, 215/3, 218/1, 218/3 i 218/5.

99. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Przytulanka, Ciesze, działki o numerach: 41/4, 42, 43/1, 43/2, 57, 60/1, 60/2, 61/3, 62, 63,

331/1, 334, 335/2, 339, 340/1, 340/2, 341/1, 348/2, 348/4, 348/6, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4, 352/5, 352/7, 360, 361/1, 361/2, 362, 367/1, 368 i 370.

100. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Rekle, działki o numerach: 49, 54, 57 i 61.

101. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Zalesie i Zucielec, działki o numerach: 97/2, 106/2, 111, 118/2, 120/3, 124/2, 126/2, 133/1, 137/1, 137/2, 138, 144, 145/2, 146/1, 147/3, 153/2, 155/2, 156/2, 156/3, 158, 162/2, 163/2, 164, 166, 168, 169/1, 173/1, 174, 178, 183, 184/2, 184/3, 184/4, 185/1, 185/2, 186, 188, 190 i 256.

102. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Zofiówka, działki o numerach: 3, 6-9, 13-15, 19-21, 38/2, 43, 53, 54, 67, 71, 73, 87/1, 90, 94, 96, 97, 99, 101, 117/2, 124, 131/1, 131/2, 134, 136, 147150, 152, 164/1, 165/1, 169, 170, 174/1, 174/2, 176, 183, 185, 187, 189, 206/1, 207/1, 211, 212, 271, 311-313, 334, 344 i 367-371.

103. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Chojnowo, działka o numerze 13.

104. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Giełczyn, działki o numerach: 1, 7, 361, 368, 369, 457, 463, 943, 970, 1187, 1193, 1199, 1217, 1232,

1243, 1244, 1252, 1255, 1263, 1265, 1302, 1303, 1311, 1312, 1314,

1330, 1341, 1343, 1344, 1353, 1358, 1436, 1464, 1478, 1500, 15261528, 1531, 1580, 1596, 1606-1608, 1621, 1623, 1624, 1628, 1629,

1631, 1632, 1641-1643, 1645, 1646, 1652/2, 1652/3, 1654, 1658, 1661, 1664, 1665, 1668, 1680, 1682, 1684, 1688, 1690, 1691, 1692, 1695, 1705, 1710, 1712 i 1718,.

105. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny, działki o numerach: 10, 13, 14, 32, 39, 52-54, 55/1, 56/2, 57/2, 58-61, 62/1, 63, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 67/2 (cz.), 68/1, 68/2 (cz.), 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 71/1-71/4, 72, 72/1, 72/2, 73/1, 77 (cz.), 78 (cz.), 79 (cz.), 80/1 (cz.), 80/2, 81/1, 81/2 (cz.), 82 (cz.), 86 (cz.), 89/2, 90 i 91.

106. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny - dział Boguszewo, działki o numerach: 2/1, 7/1, 7/2, 8, 20/2, 21, 29, 34, 45/2, 45/4, 47, 59, 63, 65/1, 69/1, 73, 74, 75/1, 76 i 80.

107. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny - dział Dobarz, działki o numerach: 40, 43, 47/1, 51, 52, 53, 55, 102, 103, 109, 109/1, 109/2, 111, 112, 129/1, 131/1, 135/2, 136/2, 138/1, 141-144, 144/1, 144/2, 145-151, 151/1, 152-154,154/1, 155-167, 167/2, 168-171, 173, 175184, 184/1, 185-191, 191/1, 191/2, 192, 193, 193/2, 194-196, 196/3, 196/5, 197, 197/1-197/4, 198, 199, 200, 200/1, 200/2, 201, 201/1, 202208, 210-235, 235/1, 236, 236/3, 236/4, 236/6, 237-239, 239/4, 240242, 242/1, 243-245, 245/2, 246-254, 254/1, 255-262, 262/1, 263270, 270/1, 270/2, 271-274, 274/1, 274/4, 275-277, 277/2, 278, 278/1, 278/3, 278/4, 279, 279/1, 279/3, 280, 281, 281/2, 282, 283, 283/2, 284, 285-287, 287/1, 288-291, 291/4, 292-300, 300/1, 300/2, 301-303, 303/1, 303/2, 304-314, 314/1, 315-354, 356-394, 398, 399, 410, 411, 413-421, 423-428, 437, 438, 440-443, 445, 446/2, 447, 448-457, 465-480, 481 (cz.), 483-494, 496, 497, 499, 504-513, 519, 522, 534,

535, 546, 549, 556, 557, 559, 565, 572, 573, 574, 575, 580-590, 595, 598, 599, 601-607, 615-621, 624-641, 643, 645-648, 650-659, 660 (cz.), 661 (cz.), 671, 679, 680, 683-686, 690, 691, 693, 695-698, 700-704, 706, 708-712, 714, 715, 719-721, 722, 724, 725,727,728, 731-735, 737, 740, 746, 747, 750, 753-771, 773, 778, 780, 783, 794, 795 i 802.

108. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny - dział Guzy, Przytulanka, działki o numerach: 120/2, 125/3, 132, 133/2, 140/2, 141, 144, 145, 375, 377/1, 378, 380/1, 381/2, 385/1, 385/2, 388/1, 388/2, 390/1, 390/2, 391/1, 391/2, 398/1 i 398/2.

109. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny - dział Kalinówka Kościelna, działki o numerach: 155/2 i 165.

110. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny - dział Konopczyn, działki o numerach: 120, 121/1, 121/2, 123, 129, 134, 136/1, 136/2, 140, 141/1, 141/2, 143, 145/1, 145/2, 148/1, 148/2, 151, 156, 158/1, 158/2 i 159.

111. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny - dział Krypno Kościelne, działki o numerach: 1570-1572, 1574, 1576, 1578 i 1581/3.

112. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny - dział Krypno Wielkie, działki o numerach: 403/4, 403/8, 408, 409, 412, 413, 414/1, 414/2, 415/2, 416/1, 416/2, 418/3, 419/1, 424, 425/1, 425/2, 427/2, 427/4, 428/1,428/4, 430/5, 431,432/2, 437/2, 443/2, 445/1, 445/2, 450/1, 456, 464/1, 464/3, 472/1, 474/5, 483, 484/2, 486/1, 486/2, 486/3, 486/4, 486/5, 492/1, 492/2, 493/1, 495/2, 497/1, 497/2, 500/1 i 501.

113. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny - dział Niewiarowo, działki o numerach: 7, 8, 14, 22, 26, 28, 123, 160 i 161.

114. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny - dział Zastocze, działki o numerach: 1/1, 2-5, 8-10, 12, 14, 16, 20, 27, 35, 36, 38, 42, 43, 46, 53-55, 58-60, 64, 67, 68, 72-74, 76, 79, 80, 83, 85/1, 87, 96, 97, 101, 102, 104, 105, 108, 110, 125, 126, 129, 130-132, 135-137, 139, 142, 143/1, 143/2, 147, 151, 152, 156, 157, 159, 167-169, 171/1, 175-178, 180-182, 187/1, 191/2, 193-196, 199, 201, 202, 204, 205, 207, 210, 211, 213-217, 219, 223, 226, 227, 230, 234, 238, 244, 248, 251, 254, 259, 267, 269, 274, 276, 277, 279, 280/3, 282, 283, 285, 287, 289, 290, 298, 299, 308 i 310.

115. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Krynice, działki o numerach: 112/1-112/3, 112/5, 112/7, 112/11, 113/2, 129/2 i 129/6.

116. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Laskowiec, działki o numerach: 493/199 (cz.), 511/188 (cz.), 512/187 (cz.) i 559/200 (cz.).

117. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Nowa Wieś, działki o numerach: 662/1 i 662/4.

118. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Nowa Wieś - Bagno Ławki, działki o numerach: 1, 46, 47, 54, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 81, 87, 82/1, 88/1, 90, 91/1, 93, 94/1, 96, 97/1, 102, 105, 104/1, 107/1, 111, 118, 114/1, 120/1, 121, 129, 136/1, 138, 173/1, 174, 181-183, 210, 220, 221, 223, 235, 236, 239-241, 243, 251-256, 258/1, 261/1, 262, 274, 276, 279, 284-289, 292-294, 296, 298, 306, 308, 310, 312, 316, 318, 320,

321, 328, 336, 338, 339/1, 340, 341, 343, 349-352, 354, 358, 361, 368, 370, 371, 373, 374, 376, 377/1, 380/1, 387, 389, 390, 391, 395, 400, 401, 404/1, 405/1, 405/7, 407-410, 412/1, 413, 419, 436, 439/1, 439/3, 442/1, 442/2, 442/3, 447/1, 447/2, 447/4, 448, 451, 456, 457, 459, 466, 467, 470, 472, 479, 485/1, 485/2, 486, 491, 492, 503/3, 503/8, 503/9, 517, 526, 529, 530, 532, 536/1, 537-540, 545-549, 551, 556, 559-563, 565/1, 565/3, 565/7, 572, 573, 575-578, 580, 584, 586, 588, 589, 592, 594, 595, 601, 602, 607, 608, 611, 616, 618, 619, 620, 621, 626, 628635, 639, 642, 643, 645-648, 651, 652, 654, 655, 656,659,660,668671, 673-677, 679-681, 683-686, 688-696, 699-701, 710, 711, 713715, 719-721, 726-728, 732, 733, 737, 739, 743, 746, 747, 749-751, 767, 771, 772, 775, 777-780, 782-787, 790, 792, 797-799, 803/1, 808/1, 812/1, 813, 815/1, 818/1, 824/1, 827, 828, 830, 831/1, 832, 833, 836, 837, 840, 841, 843-845, 847, 848, 852, 853, 858, 861, 867, 870872, 875, 878-894, 896-899, 901-910, 912-914, 917, 918, 921-923, 925, 927, 933, 935, 936, 939-941, 944, 945, 947, 949, 952, 955-959, 962, 963, 968, 969, 973, 976-979, 981, 982, 987, 989, 990, 994-996, 998, 999, 1003-1005, 1008, 1009, 1013-1018, 1020, 1022, 1024, 1026-1029, 1031-1034, 1036, 1041-1043, 1046, 1047, 1051-1056,

1058, 1060, 1062, 1064-1067, 1071, 1072, 1074, 1078, 1080-1082,

1085, 1086, 1090-1095, 1097, 1099, 1101, 1103-1106, 1110, 1111,

1113, 1120, 1131, 1133-1135, 1140, 1144, 1149, 1150, 1153-1155,

1163, 1165, 1166/1, 1167/1, 1169/1, 1171/1, 1173/1, 1175-1181, 1183/1, 1186, 1188, 1189, 1191, 1192/1, 1193-1196, 1199/1, 1201/1, 1205/1, 1208, 1211, 1213, 1216, 1219/1, 1219/2, 1219/3, 1221, 1223, 1225, 1227/1, 1230/1, 1236/1, 1242/1, 1247/1, 1251-1253, 1261, 1262, 1264/1, 1265, 1268, 1270, 1272, 1273, 1274/1, 1275, 1277, 1281, 1283, 1285-1294, 1296, 1299, 1300, 1302-1307, 1311, 1312, 1316-1319,

1321, 1322, 1324, 1326,1328, 1330, 1332, 1334, 1336-1339, 1342

1348, 1350, 1351, 1355, 1356, 1357/1, 1358, 1359, 1367, 1368/1, 1369, 1371, 1373, 1378, 1379, 1381, 1388, 1389, 1396, 1407-1410, 1417,

1423, 1425, 1429, 1435, 1437-1439, 1449, 1452, 1454, 1459, 1464,

1466, 1469/1, 1470/1, 1473/1, 1477/1, 148/2, 1484, 1498, 1499, 15021505, 1515-1518, 1520-1522, 1524, 1526-1529, 1531, 1540, 1541, 1547, 1552-1554, 1559, 1562-1564, 1566, 1567, 1582 i 1587.

119. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Szorce, działki o numerach: 3, 5, 10-13, 15, 19, 22-25, 28, 29, 31-33, 38, 42, 43, 44, 47-51, 54-56, 58, 60-62, 63/1, 63/2, 67, 68, 70, 72-75, 79, 90, 91, 94, 97, 98, 100, 103, 105-108, 112, 113, 116, 126, 127, 130, 131-133, 135-137, 139-142,

144-148, 153, 155, 157-159, 161-163, 166-169, 363, 367, 371, 374,

376, 377, 379, 380, 383, 384-387, 389, 390-392, 395, 396, 402, 404,

405, 408-412, 417, 419, 435-442, 445-450, 452, 453, 455, 457, 458,

463, 465, 467, 468, 470, 472, 474, 483, 485, 487-489, 490-493, 1264, 1265, 1267/1, 1269/1 i 1271.

120. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Wilamówka, działka o numerze 543.

121. Gmina Wizna, obręb ewidencyjny Sieburczyn, działka o numerze 431.

3Ochrona krajobrazowa1. 27g (cz.), 27h (cz.), 37i, 34j (cz.), 34k, 34l, 116g, 116h, 166j, 125b, 125c,

125f, 125g, 125m-125s, 291i, 291j, 378g, 378k, 378o, 408c, 418a, 418g i 418m.

2. Gmina Dąbrowa Białostocka, obręb ewidencyjny Kamienna Nowa, działka o numerze 509.

3. Gmina Dąbrowa Białostocka, obręb ewidencyjny Kamienna Stara, działki o numerach: 1270 i 1299.

4. Gmina Dąbrowa Białostocka, obręb ewidencyjny Trzyrzeczki, działka o numerze 162/154 (cz.).

5. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny M. Goniądz, działka o numerze 170.

6. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Olszowa Droga Goniądz Las, działka o numerze 312.

7. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna, działka o numerze 957 (cz.).

8. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna - łąki różnych wsi, działki o numerach: 186, 2554 (cz.), 2603 (cz.) i 2605 (cz.).

9. Gmina Radziłów, obręb ewidencyjny Mścichy Łąki, działki o numerach: 98, 179, 245 i 478.

10. Gmina Rajgród, obręb ewidencyjny Ciszewo, działki o numerach: 65/3, 384/1 i 384/2.

11. Gmina Suchowola, obręb ewidencyjny Biele Suchowolskie, działki o numerach: 66, 69, 72-74, 76, 85, 140, 640, 746, 763, 764, 937, 938, 1007-1009, 1116-1121, 1161, 1162, 1179, 1180, 1318, 1386, 1472, 1628, 1668, 1708, 2110, 2203, 2208, 2232, 2250, 2272, 2281,2959, 3219, 3098/1, 3206/1 i 3206/2.

12. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy, działka o numerze 130/51 (cz.).

13. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Guzy, działka o numerze 185.

14. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Milewskie, działki o numerach: 703, 761 i 762.

15. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Rekle, działki o numerach: 52/1-52/3 i 53/1-53/3.

16. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny, działka o numerze 81/2 (cz.).

17. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny - dział Krypno Kościelne, działki o numerach: 1573, 1575 i 1578-1580.

18. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny - dział Krypno Wielkie, działka o numerze 488/5.

19. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Laskowiec, działka o numerze 99.

20. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Nowa Wieś - Bagno Ławki, działka o numerze 449.

21. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Zubole, działka o numerze 344.

22. Pozostałe działki ewidencyjne położone w granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej "Parkiem", niewymienione w Ip. 1, 2 i 3 niniejszej tabeli, niebędące w użytkowaniu wieczystym Parku lub niebędące jego własnością

Objaśnienia:

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami, zgodnie z zarządzeniem nr 20/2002 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie numeracji oddziałów i zarządzeniem nr 16/2008 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zmian w podziale powierzchniowym wydzieleń leśnych.

2) Stan według ewidencji gruntów na 31 grudnia 2023 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych
Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Obszar ochrony ścisłej50
2Obszar ochrony czynnej80
3Obszar ochrony krajobrazowej100

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Obiekt edukacyjny "Góra Skobla", Terenowy Ośrodek Edukacyjny (działki o numerach 1348, 1349 i 1361 obręb ewidencyjny Downary)150
2Obiekt edukacyjny "Kładka", Terenowy Ośrodek Edukacyjny (działki o numerach 173 i 275/5 obręb ewidencyjny Osowiec)200
3Obiekt edukacyjny "Czerwone Bagno" (101, 144, 145 i 161)150
4Obiekt edukacyjny "Wydmy" (156, 170, 189 i 190)150
5Obiekt edukacyjny "Brzeziny Kapickie" (291)75
6Obiekt edukacyjny "Biały Grąd" (działki o numerach 350 i 401 obręb ewidencyjny Mścichy

Łąki)

200
7Obiekt edukacyjny "Barwik" (działka o numerze130/51 obręb ewidencyjny Budy, działki o numerze 139-141 obręb ewidencyjny Gugny-Dz. Dobarz, działka o numerze 195 obręb ewidencyjny Budy-Dz. Jaskra, Dudki, Lewonie)275
8Obiekt edukacyjny "Długa Luka" (działka o numerze 28 obręb ewidencyjny Szorce)70
9Obiekt edukacyjny "Borek bartny" (159)50
10Obiekt edukacyjny "Grobla Honczarowska" (działka o numerze 1213 obręb ewidencyjny Nowa Wieś - Bagno Ławki)160
11Obiekt edukacyjny "Wokół Fortu IV" (329-332 i 337-339)200
12Obiekt edukacyjny "Las Trzyrzeczki" (19, 20, 2224, 26 i 27)150
13Obiekt edukacyjny "Szuszalewo" (działki o numerach 89 i 92 obręb ewidencyjny Szuszalewo idziałki o numerach 18, 490, 491, 492, 494 i 499 obręb ewidencyjny Jałowo)80
14Obiekt edukacyjny "Szuszalewo-Nowy Lipsk",, działki o numerach 367/1, 1136, 1255 i 1326/2 obręb ewidencyjny Lipsk)140

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Obiekt "Krzyż Wawra" Grzędy (116)350
2Pole namiotowe "Bóbr" oraz miejsce postojowe (działki o numerach 1347 i 1348 obręb ewidencyjny Downary)300
3Pole namiotowe "Grzędy" (116)100
4Pole namiotowe "Biały Grąd" (działka o numerze 401 obręb ewidencyjny Mścichy Łąki)50

IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp.Miejsce udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
3Miejsce postojowe przy Ścieżce Edukacyjnej "Wokół Fortu IV" (345 i 346)50
4Miejsce postojowe przy ścieżce biegowej "Barwik" (376)50
5Miejsce postojowe "Barwik" (378)75
6Miejsce postojowe "Grzędy" (116)200
7Miejsce postojowe "Kapice" (291)75
8Miejsce postojowe "Nowy Świat" (189)100
10Leśne miejsce postojowe Trzyrzeczki (25)150
11Osowiec-Twierdza, miejsce wypoczynku "Stary Most" (działka o numerze 1347 obręb ewidencyjny Downary)100
12Miejsce wypoczynku "Kamienna Nowa" (działki o numerach 590/4 i 641 obręb ewidencyjny Kamienna Nowa)100
13Kąpielisko "Goniądz" (działka o numerze 21 obręb ewidencyjny Goniądz Miasto)700
14Plaża "Dolistowo" (działka o numerze 659 obręb ewidencyjny Dolistowo Stare)200
15Miejsce do zbierania grzybów, dla mieszkańców gmin położonych w obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej "Parkiem" i gmin z nim graniczących z parkiem (33-35, 39-44, 48, 49 i 54)70
16Miejsca do zbierania grzybów, dla mieszkańców gmin położonych w obszarze Parku i gmin z nim graniczących (328-344 i 348-351)150
17Miejsca do zbierania grzybów, dla mieszkańców gmin położonych w obszarze Parku i gmin z nim graniczących (303-307, 309-314, 316-319 i 323)75

Objaśnienia:

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami, zgodnie z zarządzeniem nr 20/2002 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie numeracji oddziałów i zarządzeniem nr 16/2008 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zmian w podziale powierzchniowym wydzieleń leśnych.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYZNACZENIE MIEJSC DO POŁOWU RYB

Lp.Miejsce połowu ryb1)
1Biebrza na odcinku od północnej granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej "Parkiem", do mostu kolejowego w Osowcu, z wyłączeniem starorzeczy w okresie od 1 lutego do 15 lipca, działki o numerach:

1) 390 i 592 obręb ewidencyjny Stary Rogożyn;

2) 355 obręb ewidencyjny Nowy Rogożyn;

3) 411 obręb ewidencyjny Rogożynek;

4) 1169, 1170 1324, 1326/2 i 1584/2 obręb ewidencyjny Lipsk;

5) 172 obręb ewidencyjny Lipsk Miasto;

6) 541 obręb ewidencyjny Ostrowie;

7) 580 obręb ewidencyjny Krasnybór;

8) 421 obręb ewidencyjny Jasionowo k/Krasnegoboru;

9) 112 obręb ewidencyjny Wolne;

10) 493 obręb ewidencyjny Krasnoborki;

11) 795, 796 i 804 obręb ewidencyjny Małowista;

12) 1102 obręb ewidencyjny Sztabin;

13) 119 obręb ewidencyjny Domuraty;

14) 523, 525-528 i 529/2 obręb ewidencyjny Horodnianka;

15) 416 i 417 obręb ewidencyjny Podhorodnianka;

16) 53 i 54 obręb ewidencyjny Czarny Las;

17) 136-138 obręb ewidencyjny Czarniewo;

18) 513-517, 577 i 601 obręb ewidencyjny Rutkowszczyzna;

19) 616, 641-645, 649 i 651-653 obręb ewidencyjny Mogilnice;

20) 41, 47, 66, 68, 98, 103-105 i 107 obręb ewidencyjny Jagłowo;

21) 10, 34 i 35 obręb ewidencyjny Dębowo;

22) 79 obręb ewidencyjny Jasionowo Dębowskie;

23) 1125 obręb ewidencyjny Zabiele;

24) 659 obręb ewidencyjny Dolistowo Stare;

25) 128 i 456 obręb ewidencyjny Dolistowo Nowe;

26) 1659, 2280, 2791 i 2792 obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna - łąki różnych wsi;

27) 247 obręb ewidencyjny Wroceń;

28) 8 obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Krasne Stare;

29) 551 obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Bobrówka II;

30) 539 i 540 obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Klewianka;

31) 1 obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Bagno II;

32) 503, 695, 742 i 814 obręb ewidencyjny Klewianka;

33) 133 obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Szaciły;

34) 1368, 1432/2 i 1611 obręb ewidencyjny Dawidowizna;

35) 21, 22, 86, 143 i 145 obręb ewidencyjny Goniądz;

36) 366 i 385 obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna;

37) 1, 3-7 obręb ewidencyjny Szafranki;

38) 269, 270/1, 270, 278 i 280/1 obręb ewidencyjny Budne Żarnowo;

39) 1343 i 1359 obręb ewidencyjny Downary;

40) 272/3 i 832 (część) obręb ewidencyjny Osowiec;

41) 407 obręb ewidencyjny Osowiec (własność Skarbu Państwa w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych)

2Biebrza na odcinku od ujścia Wissy do Narwi z prawego brzegu Biebrzy, z wyłączeniem starorzeczy w okresie od 1 lutego do 15 lipca, działki o numerach:

1) 694, 706 i 709 obręb ewidencyjny Brychy;

2) 367 i 368 obręb ewidencyjny Budy-dział Zofiówka;

3) 468 obręb ewidencyjny Pluty;

4) 442 i 445 obręb ewidencyjny Gugny-dział Dobarz;

5) 1, 251, 312 i 387 obręb ewidencyjny Nowa Wieś-Bagno Ławki;

6) 307 obręb ewidencyjny Mocarze;

7) 181 i 182 obręb ewidencyjny Szostaki;

8) 970, 1193 i 1464 obręb ewidencyjny Giełczyn;

9) 431 obręb ewidencyjny Sieburczyn

3Jegrznia na odcinku od północnej granicy Parku do mostu w Ciszewie z prawego brzegu rzeki, z wyłączeniem starorzeczy w okresie od 1 lutego do 15 lipca, działki o numerach:

1) 199/2 obręb ewidencyjny Woźnawieś;

2) 384 i 388 obręb ewidencyjny Kuligi;

3) 39, 134 i 2782 obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-łąki różnych wsi

4Kanał Rudzki z prawego brzegu, miejsca od mostu kolejowego w Osowcu na odcinku o długości 500 m - działka o numerze 108 obręb ewidencyjny Osowiec
5Sidra na odcinku od Kolonii Kropiwna do Biebrzy, z wyłączeniem starorzeczy w okresie od 1 lutego do 15 lipca, działka o numerze 872 obręb ewidencyjny Kropiwno
6Brzozówka na odcinku od Kolonii Karpowicze do Biebrzy, z wyłączeniem starorzeczy w okresie od 1 lutego do 15 lipca, działki o numerach:

1) 1/1 obręb ewidencyjny Karpowicze;

2) 970 obręb ewidencyjny Zabiele

7Wissa na odcinku od Kolonii Łoje Awissa do Biebrzy, z wyłączeniem starorzeczy w okresie od 1 lutego do 15 lipca, działki o numerach:

1) 581, 582 i 1522/2 obręb ewidencyjny Łoje Awissa;

2) 241 i 662 obręb ewidencyjny Brychy

Objaśnienia:

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami, zgodnie z zarządzeniem nr 20/2002 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie numeracji oddziałów i zarządzeniem nr 16/2008 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zmian w podziale powierzchniowym wydzieleń leśnych.

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).