Zadania ochronne dla Białowieskiego Parku Narodowego. - OpenLEX

Zadania ochronne dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.2.18

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 9 listopada 2007 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Białowieskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustanawia się na 2008 rok zadania ochronne dla Białowieskiego Parku Narodowego, zwanego dalej "Parkiem".
§  2.
Zadania ochronne o których mowa w § 1, obejmują:
1)
identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;
2)
opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3)
opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4)
wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;
5)
ustalenie miejsc udostępnionych w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz amatorskiego połowu ryb z podaniem sposobu ich udostępniania, oraz określeniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)
Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji i ograniczenia zagrożeń i ich skutków
1Obecność gatunków roślin obcych, niepożądanych w ekosystemachW obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, ręczna eliminacja gatunków obcych. Ograniczenie form antropopresji sprzyjających zawleczeniu gatunków obcych
2Zanikanie nieleśnych terenów otwartych w drzewostanachW obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej wykaszanie i odkrzaczanie wybranych terenów otwartych z usunięciem ściętej biomasy
3Zanikanie gatunków ciepłolubnych i światłożądnychW obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej utrzymywanie istniejących polan leśnych i części luk w drzewostanie
4Pogarszanie się stosunków wodnychW obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej retencjonowanie, konserwowanie, odnawianie infrastruktury technicznej wspomagającej retencje wód
5Wypłycanie i zarastanie stawów w Parku PałacowymPo zgromadzeniu wymaganej dokumentacji i przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, modernizacja urządzenia piętrzącego, pogłębienie i wydobycie nagromadzonego osadu
6Zanieczyszczenia gleby i wód odpadami stałymi i płynnymiZbiórka, segregacja i wywóz odpadów, zapobieganie wysypywaniu odpadów, sprzątanie miejsc, w których są nielegalnie składowane, likwidacja starych wysypisk
7PożaryW obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej utrzymanie pasów przeciwpożarowych, punktów czerpania wody, dróg dojazdowych i pożarowych; monitorowanie stopnia zagrożeń, współdziałanie z administracją Lasów Państwowych i Państwową strażą Pożarną, doskonalenie systemów łączności i zaopatrzenia w sprzęt przeciwpożarowy, działania edukacyjne i rozwijanie komunikacji społecznej dotyczącej w/w zagrożeń
8Niska odporność biologiczna młodych drzewostanów sztucznego pochodzenia o uproszczonej i schematycznej strukturzeW obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej:

1) wykonanie pielęgnacji upraw (odnowień) sztucznego pochodzenia;

2) monitorowanie rozwoju populacji kornika drukarza, wykładanie pułapek feromonowych i klasycznych (z wykorzystaniem wywrotów i złomów), w pasie przyległym do lasów administrowanych przez Lasy Państwowe (LP) szerokości 500 m oraz poza zagrodami Ośrodka Hodowli Żubrów (OHŻ), wyznaczanie i usuwanie drzew zasiedlonych, częściowo z okorowaniem i pozostawieniem surowca do mineralizacji, częściowo z wywożeniem surowca poza rejon zagrożenia, w tym na potrzeby własne Parku

9Zanik gatunków, ostoi gatunkówOpracowanie założeń programu i wdrożenia odtwarzania populacji głuszca; w obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej: ograniczenie do minimum niepokojenia zwierząt, tworzenie stref ochronnych, pozostawianie martwych drzew, starych piwnic, schronów i innych obiektów stanowiących miejsce zimowania nietoperzy, nieremontowanie strychów w okresie sierpień-marzec; monitoring zwierząt chronionych i łownych
10Presja zwierząt łownych na uprawy i młodniki sztucznego pochodzeniaGrodzenie żerdziami wybranych upraw sztucznego pochodzenia, po wprowadzeniu gatunków pożądanych
11Pogorszenie warunków życia populacji żubrów:

- lokalne przegęszczenie populacji i nadmierna koncentracja żubrów w miejscach zimowego dokarmiania

- obniżenie poziomu rozrodu w populacji,

- ograniczenie zasobów pokarmowych (grodzenie upraw, zarastanie polan),

- konkurencja z innymi kopytnymi o zasoby pokarmowe,

- okresowy brak dostępu do wody,

- ograniczenie naturalnej selekcji,

- ograniczenie migracji między izolowanymi populacjami,

- odstraszanie metodami stanowiącymi zagrożenie dla zwierząt i ludzi,

- kłusownictwo,

- pogorszenie stanu zdrowia,

- hodowla fermowa bizonów w rejonie bytowania wolnej populacji żubrów

Podejmowanie działań we współpracy z ALP w celu poprawy (poza obszarami ochrony ścisłej) warunków życia żubrów, takich jak:

1) stały monitoring liczebności, śmiertelności i rozrodu. W przypadku stwierdzenia zbyt wysokiej liczebności w stosunku do pojemności Puszczy, regulacja liczebności poprzez odłowy i eliminacje wszystkich osobników chorych, okaleczonych i agresywnych;

2) monitorowanie osobników wyrządzających szkody w rolnictwie i zapobieganie tym szkodom;

3) kontynuowanie zimowego dokarmiania oraz tworzenie nowych miejsc dokarmiania w celu rozgęszczenia stad w okresie zimy;

4) konserwacja istniejących wodopojów i budowa "zastawek" na ciekach;

5) podejmowanie starań w celu utworzenia korytarzy migracyjnych dla dużych zwierząt pomiędzy polską i białoruską częścią Puszczy;

6) współpraca z administracją LP i policją w nadzorze obszaru bytowania żubrów w celu likwidacji działań kłusowniczych;

7) stały monitoring stanu zdrowia żubrów. Eliminowanie osobników z objawami nekrotycznego zapalenia napletka i pobieranie materiału do badań nad tą chorobą. Podejmowanie działań profilaktycznych w przypadku zagrożenia chorobami groźnymi dla żubrów i innych przeżuwaczy;

8) utrzymywanie i tworzenie nowych, atrakcyjnych dla żubrów miejsc żerowania. Wspieranie działań samorządów do wpisania Puszczy Białowieskiej wraz z terenami rolniczymi na jej terenie i obrzeżu na listę obszarów wrażliwych przyrodniczo

12Możliwość antropogenicznego zniszczenia stanowisk archeologicznych. Pogorszenie stanu zabytków kulturyNadzór i okresowa inwentaryzacja; współpraca ze służbami konserwatorskimi i wyspecjalizowanymi organizacjami pozarządowymi. Zachowanie tradycyjnych nazw własnych
13Pogarszanie stanu walorów przyrodniczych i kulturowych Parku na skutek presji turystykiRegulowanie ruchu turystycznego w najbardziej obciążonych obiektach Parku (Obszar ochrony ścisłej). Tworzenie alternatywnych atrakcji turystycznych poza granicami Parku we współdziałaniu z administracją LP, samorządami i innymi podmiotami
14Przestępcze korzystanie z zasobów ParkuRegularna kontrola terenu i obiektów Parku, usuwanie urządzeń kłusowniczych. Współdziałanie ze Służbą Leśną, Policją, Strażą Graniczną, patrolowanie obszarów zagrożonych

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.Identyfikacja zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń
1Uruchomienie osadów dennych w razie awarii jazu piętrzącego na rzece NarewkaModernizacja urządzenia piętrzącego. Informacja o zagrożeniach dla okolicznej ludności, współpraca z otoczeniem naukowym Parku, samorządami i wyspecjalizowanymi organizacjami pozarządowymi
2Sukcesja roślinności drzewiastej na dawnych terenach rolnych ("Reski", "Otulina") Analiza sytuacji i opracowanie programu ograniczenia zagrożenia

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.Identyfikacja zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń
1Rozbudowa infrastruktury zagrażająca spójności krajobrazu kulturowego i przyrodniczego polan puszczańskichUtrzymanie dotychczasowych linii zabudowy i założeń do planowania przestrzennego (na północ i zachód od Parku Pałacowego), zachowanie architektonicznych elementów krajobrazu wsi puszczańskich w ramach uzgodnień do "Studium uwarunkowań"
2Zmiany otoczenia Parku tradycyjnego krajobrazu polan: Białowieskiej i MasiewskiejWspółdziałanie z samorządami w zakresie utrzymania tradycyjnych form upraw rolnych (z wykorzystaniem mechanizmów rolnośrodowiskowych) celem zachowania wartości krajobrazowych istniejących polan
3Niska liczebność światowego stada żubrów i wysoka wsobnośćDążenie do tworzenia dalszych wolnych populacji oraz nowych hodowli zamkniętych. Prowadzenie hodowli zamkniętej (OHŻ) w Białowieży w celu ochrony zasobów genowych gatunku

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.Identyfikacja zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń
1Zanieczyszczenie wód rzek Narewka, Hwoźna i stawów w Białowieży ze strony BiałorusiWspółdziałanie z lokalnymi samorządami w zakresie realizacji programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami. Wspieranie ich starań w zakresie pozyskiwania środków na przedsięwzięcia inwestycyjne w tym zakresie. Monitorowanie we współpracy ze służbami ochrony środowiska, straży pożarnej stanu środowiska oraz potencjalnych miejsc awarii w istniejącej infrastrukturze
2Niska liczebność światowego stada żubrów i wysoka wsobnośćDążenie do tworzenia dalszych wolnych populacji oraz nowych hodowli zamkniętych. Prowadzenie hodowli zamkniętej (OHŻ) w Białowieży w celu ochrony zasobów genowych gatunku

______

1) Zagroźenia uszeregowano od najistotniejszego.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Na obszarach objętych ochroną ścisłą

A. W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Usuwanie wiatrołomów ze szlaków turystycznych i dróg, z pozostawieniem drewna w ekosystemieWedług potrzebWedług potrzeb
2Utrzymanie linii podziału powierzchniowego w strefie ochrony ścisłej - odnowienie oznakowania19,6 kmOddziały: 160C, 191A, 192CD, 225C, 227AC, 258A, 259ABC, 319, 320, 341, 345, 346, 370, 399
3Utrzymanie i konserwacja oznakowania powierzchni monitoringu stanu lasu30 powierzchniObręb Ochronny Orłówka

B. Inne, według specyfiki parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Utrzymanie obiektów turystycznych1 szt.Oddział: 226Ac
2Utrzymanie szlaków turystycznych5 kmOddziały: 226AB, 227A, 192AB, 193CD
3Remont kładki przez rzekę Hwoźną1 szt.Oddział: 192Dg
4Utrzymanie i drobne naprawy dróg do celów ppoż. i monitoringu stanu ekosystemów w tym remont przepustów8 kmOddziały: 160C, 192ABD, 193CD, 225ABC, 226AB, 227AB, 260C, 261B
5Naprawa uszkodzeń kładki drewnianej pieszejWedług potrzebOddział: 398Ca

II. Na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Ręczna pielęgnacja gleby w uprawach leśnych sztucznego pochodzenia4,87 ha2)Oddziały: 158Bc, 159Ch, 159Cl, 189Bi, 190Aa, 190Ab, 190Ac, 313Bc, 160Ai/Bj, 161Dh, 108Ac, 133Bd, 134Ag, 110Bi
2Naprawa starych ogrodzeń upraw i młodników leśnych720 mLokalizacja według potrzeb
3Monitorowanie rozwoju populacji kornika drukarza poprzez wykładanie pułapek feromonowych i klasycznych.60 pułapek feromonowychOddziały: 158Ad, 158Bd, 189Ac, 313Bc, 131Cf, 105Bb, 105Da, 106Bg, 107Bi, 161Dh, 133Bd, 133Cc, 133Ci, 164Ba, 164Bj, 195Dc, 111Cg, 136Ci, 136Dh, 228Ac, 229Df
Wyznaczanie i usuwanie drzew zasiedlonych, częściowo z okorowaniem i pozostawieniem drewna do mineralizacji, częściowo z wywożeniem surowca poza rejon zagrożenia18 pułapek klasycznychOddziały: 105AB, 106AB, 107AB, 108AB, 158ABC, 159AB, 189AC, 425D, 450B, 421B - w pasie 500 m przyległym do lasów w administracji Lasów Państwowych
4Usunięcie obcych gatunków - klon jesionolistnyWedług potrzebOO Hwoźna według wyników inwentaryzacji
5Mechaniczne i ręczne mineralizowanie pasów przeciwpożarowychNa odcinku 3,7 kmOddział: 368Ajkl, 399D, 400C, 400D, 401C, 401D, 401F
6Konserwacja punktów czerpania wody dla celów przeciwpożarowych3 punktyOddziały: 130Ch, 160Dg, 189Cc
7Naprawy, utrzymanie sprawności dróg dojazdowych dla celów przeciwpożarowych. Wykaszanie i odkrzaczanie poboczy, porządkowanie rowów drogowych, utrzymanie nawierzchni, remont przepustówNa odcinku 59 kmDrogi dojazdowe w Obrębie Ochronnym Hwoźna

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Jednokrotne wykaszanie łąk i innych powierzchni nieleśnych z usunięciem biomasy20,08 ha2)Oddziały: 159Ai, 159Dh, 189Ci, 190Ba, 221Af, 253Ba, 253Da, 282Ba, 313Ad, 131Cg, 339Bk, 339Db, 339Dd, 104Bg, 130Ag, 130Cd, 130Dh, 131Cg, 132Dk, 160Af, 134Bg, 163Ad, 136Ci, 166Ac

C. Inne, według specyfiki Parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Usuwanie wiatrołomów ze szlaków turystycznych i dróg, odnowienie szlaków turystycznych, konserwacja infrastruktury turystycznejWedług potrzebWedług potrzeb
2Utrzymanie linii podziału powierzchniowego20,3 kmOddziały: 221AC, 313AC, 313CD, 105AC, 106CD, 107CD, 130AC, 131AB, 132AB, 160AB, 133AB, 133D, 134A, 163AB, 163BD, 163CD, 164AB, 164CD, 194CD, 195CD, 166AB, 166CB, 197AB
3Utrzymanie granicy administracyjnej BPN, przecinka, odnowienie oznakowania1,5 kmOddział: 109AB
4Konserwacja tablic, znaków i rogatek na terenie Obrębu Ochronnego Hwoźna. Wymiana oznakowania granic BPN na nowe (zgodne z rozporządzeniem) Według potrzebWedług potrzeb

III. Na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. Inne, według specyfiki Parku

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Utrzymanie pasa państwowej drogi granicznej Rzeczpospolitej Polskiej w granicach Parku poprzez podkrzesanie drzew i usuwanie nalotów, złomów, wywrotów i wykaszanieNa odcinku 12,0 kmOddziały: 111Ah, 111Ca, 136Ba, 136Da, 166Ba, 166Da, 197Ba, 197Da, 229Ba, 229Da, 260Ba, 260Da, 261Ba, 290Ba, 320Ba, 320Da, 346Ba, 346Da, 375Ba
2Wykładanie karmy dla ptaków w warunkach ostrej zimy130 kg karmyPark Pałacowy oraz w sąsiedztwie osad i terenów mieszkalnych Parku
3Usuwanie wiatrołomów za szlaków turystycznych i dróg, odnowienie szlaków turystycznych i konserwacja obiektów infrastruktury turystycznejWedług potrzebWedług potrzeb
4Wykaszanie łąk w Parku Pałacowym z usunięciem biomasy12,65 haOddział: 398a, b
5Pielęgnacja kęp zadrzewień w Parku Pałacowym poprzez usuwanie posuszu, złomów i wywrotów oraz przestrzenna regulacja gatunków krzewiastychWedług potrzebOddział: 398
6Pielęgnacja drzew pomnikowych w Parku PałacowymWedług potrzebOddział: 398
7Remont mostu na grobli w Parku Pałacowym1 szt.Oddział: 398
8Modernizacja lub budowa urządzenia piętrzącego na rzece Narewce1 szt.Oddział: 398
9Konserwacja tablic i znakówWedług potrzebWedług potrzeb
10Działania związane z założeniem rabaty "Ogród dotykowo-zapachowo-smakowy"~30 m2Oddział: 398
11Wykaszanie i odkrzaczanie terenu1,18 haOs. Zwierzyniec (420Cx)
12Naprawa i utrzymanie dróg dojazdowych i wewnętrznych w rezerwatachWedług potrzebRezerwat nr 1, 2, 3 i 4, Os. Zwierzyniec, LKP (449/450, 422)

______

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą i dużą literą, pododdziały oznaczone małą literą podano zgodnie z mapą ewidencyjną Białowieskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku, skala 1 : 10.000, według stanu na dzień 1.01.2001 r.

Podział na obwody ochronne oraz obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej podano zgodnie z mapami przeglądowymi drzewostanów, sporządzonymi przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku, skala 1:10.000, według stanu na dzień 1.01.2001 r.

Mapy znajdują się w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego w miejscowości Białowieża.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Na obszarach objętych ochroną czynną

A. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Żubr (Bison bonasus) Zarządzanie (gospodarowanie) wolno żyjącą populacją żubrów na terenie Puszczy Białowieskiej. Utrzymanie i poprawa bazy żerowej, utrzymanie miejsc zimowego dokarmianiaProwadzenie monitoringu liczebności i stanu zdrowia wolnego stada. Wykaszanie, odkrzaczanie, wyrównywanie łąk i innych powierzchni otwartych (111Ai, 111Aj, 111Al, 193Bh o powierzchni 7,45 ha), prowadzenie dokarmiania stada wolnego żubrów w okresie zimowym i dezynfekcja miejsc dokarmiania (130, 162, 163, 193B, 194). Kontynuacja zadań ochronnych przewidzianych w Programie Żubr po uzyskaniu środków i wymaganych uzgodnień

B. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Lilia złotogłów (Lilium martagon) Odkrzaczanie, usuwanie nadmiaru biomasyRęczne usunięcie krzewów pogarszających warunki świetlne stanowiska. Zabieg na pow. 0,1 ha w oddz. 159Bj
2Sasanka otwarta (Pulsatilla patens) Odkrzaczanie, usuwanie nadmiaru biomasy, prześwietlenie drzewostanuRęczne usunięcie krzewów i roślin zielnych pogarszających warunki świetlne stanowisk. Punktowe prześwietlenie drzewostanu. Oddział 166B
3StorczykiOdkrzaczanie, usuwanie nadmiaru biomasyRęczne usunięcie krzewów i roślin zielnych pogarszających warunki świetlne stanowisk. Zabieg na odcinku 2,0 km na nasypie kolejki wąskotorowej, punktowo w oddziałach: 158AB, 159AB, 160AB, 161AB, 162AB, 163AB, 164AB, 165AB, 166AB

II. Na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Żubr (Bison bonasus)Prowadzenie hodowli restytucyjnej żubrów zgodnie z rocznym planem hodowlanym opartym o wskazania genetyczne i dane rodowodowe zwierzątBieżące remonty infrastruktury na terenie hodowli wolnej (brogi, paśniki, odłownie)1), bronowanie polan, koszenie, grabienie, belowanie, transport2), zimowe dokarmianie żubrów3), obsługa rezerwatów zamkniętych4), obsługa stada wolnego5), profilaktyka, obsługa weterynaryjna6), usuwanie zagrażających drzew z terenu OHŻ7), regulacja liczebności
2Ptaki i ssaki drapieżneProwadzenie Ośrodka Rehabilitacji ZwierzątWedług potrzeb8)
3Płazy (Amphibia) Ochrona miejsc bytowania i rozroduOczyszczeniu terenu, pogłębienie zarastających oczek wodnych, usunięcie zakrzaczeń wierzbowych porastających brzegi, w oddziale 399D
4Przeplatka aurinia (Eurodryas aurinia) Ochrona miejsc bytowania i rozroduUsunięcie zakrzaczeń oraz ewentualne wykaszanie powierzchni w oddziale 398G

______

1) Lokalizacja: O/O Hwoźna: 162, 193, LKP: 211, 251, 334, 390, 391, 419, 422, 446, 448, 697.

2) Zabieg wykonywany na powierzchni 33,38 ha, w lokalizacji: 420Bc, h, k, l; 420Cf, g, k; 421Aa, f, m; 421Bf, g, i, l, p, y; 425Ci, j, k, o, s, t, z, dx; 425Dd, 450Bf. Usunięcie biomasy (siana) będzie wykonane z powierzchni 33,38 ha.

3) Zakup karmy.

4) Karmienie i pojenie zwierząt, prace porządkowe.

5) Dowóz karmy, prace porządkowe.

6) Leczenie zwierząt, odrobaczanie, odkażanie miejsc dokarmiania, lokalizacje: 421Ai, k, 421Bp, t, w, 420Bk, l, 420Cb, f, g, 425Cg, h, p, r, a, d, f, l, n, t, ax, bx, dx, fx, 450Bb, c, d, 130, 162, 193, 194, 211, 251, 334, 390, 391, 419, 422, 446, 448, 697.

7) Usuwanie drzew martwych i zamierających - ok. 150 m3, prowadzone będzie na terenie zagród hodowlanych w celu zabezpieczenia przebywających tam zwierząt przed zranieniem, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Ośrodka Hodowli Zwierząt oraz zabezpieczenia infrastruktury technicznej, a w szczególności płotów szczelnych.

8) Lokalizacja: 425C, 425D, 250B, 420Cx.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.Rodzaj ochronyLokalizacja1)Powierzchnia ogółem w ha
1ŚcisłaOddziały: 135AB, 135Ca-cx, 135Da-j, 136Aa-g, l, n, 160C, 191A, 191BC, 192, 193CD, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260C, 260Db-h, 261A, 261Bb-m, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290A, 290Bb-j, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320A, 320Bb-i, 320C, 320Db-j, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346A, 346Bb-h, 346C, 346Db-k, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375A, 375Bb-n, 398ABCDF, 398Ga-f, j, x, y, 399AB, 399Ca-c, 400AB, 401AB, 402Af-ax5.725,75
2CzynnaOddziały: 104AB, 105, 106, 107, 108, 109AB, 110Ab, c, g, h, m-t, 110B, 111Aa-d, k, m, n, 111B, 111Cb-l, 130, 131, 132, 133, 134, 135Cdx, 135Dk, 136Ah-k, m, o-s, 136Bb-m, 136C, 136Db-k, 158, 159, 160ABD, 161, 162, 163, 164, 165, 166A, 166Bb-o, 166C, 166Db-g, 189, 190, 193AB, 194, 195, 196, 197A, 197Bb-h, 197C, 197Db-h, 221, 228, 229A, 229Bb-l, 229C, 229Db-n, 253, 260A, 260Bb-o, 282, 313, 339BCD, 368ABE, 398Gg-i, k-w, z, ax, 398H, 399Cd, f, 399D, 400CD, 401CDF, 402Aa-d, 403a-c oraz rzeki Braszcza, Łutownia i Narewka w granicach Parku4.438,20
3KrajobrazowaOddziały: 110Aa, d, f, i-l, 111Af-j, l, 111Ca, 136Ba, 136Da, 166Ba, 166Da, 197Ba, 197Da, 229Ba, 229Da, 260Ba, 260Da, 261 Ba, 290Ba, 320 Ba, 320Da, 346Ba, 346Da, 375Ba, 398, 403d, f, 420BC, 421AB, 425CD, 450B oraz działki nr 726, 732, 742 obręb ewidencyjny Budy353,32
4-Razem: 10.517,27
______

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą i dużą literą, pododdziały oznaczone małą literą podano zgodnie z mapą ewidencyjną Białowieskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku, skala 1 : 10.000, według stanu na dzień 1.01.2001 r.

Podział na obwody ochronne oraz obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej podano zgodnie z mapami przeglądowymi drzewostanów, sporządzonymi przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku, skala 1 : 10.000, według stanu na dzień 1.01.2001 r.

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM SPOSOBÓW ICH UDOSTĘPNIANIA ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych
Miejsce udostępniane1)Sposoby udostępnianiaMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Obszar całego ParkuZa zgodą dyrektora Parku po zaopiniowaniu przez Radę NaukowąLiczba osób wynika z przedstawionej metodyki wykonywania badań oraz kontynuacji badań wieloletnich

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.Miejsce udostępniane1)Sposoby udostępnianiaMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Obszar całego ParkuPo uzyskaniu zgody dyrektora ParkuDo 20 osób w obszarze ochrony ścisłej, do 25 osób na pozostałym obszarze Parku, na jednego prowadzącego
2Muzeum Przyrodniczo-LeśneGrupowo, pod opieką przewodnikaGrupy po 20 osób, w odstępie zwiedzania, co ok. 15 minut
3Ośrodek Edukacji PrzyrodniczejZajęcia edukacyjne, warsztaty, wykłady, prezentacje, wystawyGrupy szkolne - 50 osób, grupy specjalistyczne - ok. 30 osób
4Uroczysko Głuszec, oddz. 135CdxZwiedzanie skansenu kolejkiIndywidualnie bez ograniczeń, grupowo po uzgodnieniu z nadleśniczym Obrębu
5Obiekty turystyczne "Filipówka", ZamoszeZajęcia edukacyjneGrupowo, po uzgodnieniu z nadleśniczym Obrębu
6Ścieżka edukacyjna Obrębu Hwoźna, oddz. 194CfgEdukacja w zakresie zbiorowisk roślinnych i siedliskIndywidualnie bez ograniczeń, grupowo po uzgodnieniu z nadleśniczym Obrębu

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.Miejsce udostępniane1)Sposoby udostępnianiaMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Rezerwat Pokazowy Żubrów, oddział: 425CPo alejkach spacerowych, po wykupieniu biletu, zgodnie z regulaminem udostępnieniaBez limitu
2Park Pałacowy, oddział: 398Po alejkach spacerowychBez limitu
3Obszar ochrony ścisłej oddziały: 284D, 285A, 285C, 314, 340, 341, 369, 370, 398ABCDFGH, 399W oddziałach: 398ABCDFGH i 399 tylko z licencjonowanym przewodnikiem turystycznym, w pozostałych oddziałach jak wyżej, ale za zgodą dyrektora ParkuGrupy do 20 osób
4Obręb Ochronny Hwoźna, oddziały: 105B, 105D, 110A, 111B, 130B, 130D, 134B, 134D, 136A, 136C, 158B, 159ABD, 160A, 160B, 160C, 161A, 161B, 161D, 164B, 164C, 164D, 165A, 165B, 166A, 190B, 190C, 190D, 192A, 192B, 193C, 193D, 194C, 195B, 195D, 221A, 221B, 222A, 226A, 226B, 227A, 227BPo oznakowanych szlakach turystycznych i rowerowych oraz ścieżkach edukacyjnychBez limitu
Wieża widokowa5 osób jednocześnie
5Uroczysko Głuszec, oddz. 135CdxZwiedzanie skansenu kolejkiIndywidualnie bez ograniczeń, grupowo po uzgodnieniu z nadleśniczym Obrębu
6Obiekty turystyczne "Filipówka", ZamoszeZajęcia edukacyjneGrupowo, po uzgodnieniu z nadleśniczym Obrębu

IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp.Miejsce udostępniane1)Sposoby udostępnianiaMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Alejki spacerowe w Parku Pałacowym w oddziale 398Po alejkach spacerowychBez ograniczeń
2Obiekty turystyczne "Filipówka", Zamosze i GłuszecW obrębie obiektuGrupowo po uzgodnieniu z nadleśniczym
3Hotel - Dom MyśliwskiIstniejące pokoje gościnneOk. 40 osób (jednorazowo)
4OO Hwoźna, z wyjątkiem obszarów objętych ochroną ścisłąRęczny zbiór płodów runa leśnegoBez ograniczeń

V. Miejsca udostępniane dla amatorskiego połowu ryb

Lp.Miejsce udostępniane1)Sposoby udostępnianiaMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Stawy w Parku Pałacowym w oddz. 398lPo wykupieniu zezwoleniaRegulowana w uzgodnieniu z lokalnym kołem wędkarskim

______

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą i dużą literą, pododdziały oznaczone małą literą podano zgodnie z mapą ewidencyjną Białowieskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku, skala 1 : 10.000, według stanu na dzień 1.01.2001 r.

Podział na obwody ochronne oraz obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej podano zgodnie z mapami przeglądowymi drzewostanów, sporządzonymi przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku, skala 1 : 10.000, według stanu na dzień 1.01.2001 r.