Zabezpieczenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przez świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Dzienniki resortowe

NFZ.2021.124

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 124/2021/DSM
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przez świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 1 oraz art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) oraz w związku z § 19 ust. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W przypadku, o którym mowa w § 19 ust. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do udzielania świadczeń, o których mowa w zarządzeniu Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej stosuje się § 2-6 zarządzenia.
§  2. 
Udzielanie świadczeń, o których mowa w § 1, odbywa się na podstawie porozumienia, którego wzór określa załącznik do zarządzenia oraz na podstawie aneksu do umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
§  3. 
Świadczeniodawca obowiązany jest do przekazania do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o zrealizowanych świadczeniach, o których mowa w § 1, za dany okres rozliczeniowy podlegający rozliczeniu w ramach umowy na zasadach określonych w zarządzeniu Nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
§  4. 
Świadczenia, o których mowa w § 1, sprawozdawane są zgodnie z następującymi kodami produktów rozliczeniowych:
Lp.Kod produktu rozliczeniowegoNazwa jednostki sprawozdawanejTyp komunikatu sprawozdawczego
1.5.01.00.0000113Porada lekarska

w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

SWIAD
2.5.01.00.0000119Wizyta pielęgniarki udzielona ambulatoryjnie w ramach podstawowej opieki zdrowotnejSWIAD
§  5. 
Do rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom, w ramach porozumienia, o którym mowa w § 2, przyjmuje się zwiększenie wartości ryczałtu miesięcznego dla podmiotu realizującego świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej o kwotę ryczałtu (R), za każdy dzień zabezpieczenia świadczeń, o których mowa w § 1, wyliczonego zgodnie ze wzorem:

gdzie:

Rm- kwota ryczałtu miesięcznego dla danego miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej za kwiecień 2021 r.;

510 - liczba godzin funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w kwietniu 2021 r.;

10 - liczba godzin funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej.

§  6. 
Porozumienia, o których mowa w § 2, zawiera dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  7. 
Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do zawarcia aneksów do umów realizowanych przez świadczeniodawców, z którymi zawarto porozumienia, o których mowa w § 2.
§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie, jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 97 ust. 3 pkt 1 oraz art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) i jest wydawane w związku z § 19 ust. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.). Przepis ten, dodany postanowieniami § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2021 r. Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1116) wprowadza możliwość udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców także w godzinach pracy określonych w umowach o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli jest to spowodowane koniecznością zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej realizowanych na danym obszarze.

Niniejsze zarządzenie ma na celu zapewnienie świadczeniobiorcom dostępności do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji braku możliwości zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (niezbędnych porad lekarskich i wizyt pielęgniarskich) w sposób określony w zarządzeniu Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.).

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 - Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Projektowane zmiany mają charakter przejściowy i są uzależnione od czasu trwania konieczności zabezpieczenia udzielania świadczeń.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

POROZUMIENIE

zawarte w dniu ................................... r. w ................................................... celem zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opiece zdrowotnej od dnia ................,

między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - reprezentowanym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w imieniu którego działa: ................................................... (wskazanie imienia i nazwiska osoby umocowanej) - ................................................ (wskazanie stanowiska) .................................. (nazwa oddziału) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w ........................................................... (adres), na podstawie pełnomocnictwa/pełnomocnictw 1  nr................z dnia......................../ i nr ......... z dnia............./, zwanym dalej "Funduszem",

a

...............................................................................................................................................,

(oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)",

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

...........................................................................................................................

Ustala się następujące zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

1.
Świadczenia objęte niniejszym Porozumieniem finansowane będą przez zwiększenie wartości ryczałtu za świadczenia udzielone świadczeniobiorcom w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
2.
Świadczeniodawca zobowiązuje się do zapewnienia lekarzy i pielęgniarek, którzy będą udzielać świadczeń w godzinach pracy określonych w umowach o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, tj. w godzinach od 8:00 do 18:00.
3.
Niniejsze porozumienie stanowi podstawę do zawarcia aneksu do umowy zawartej przez świadczeniodawcę z Funduszem w zakresie nim uregulowanym. W treści aneksu zostanie określony maksymalny poziom finansowania świadczeń oraz okres jego obowiązywania. Świadczeniodawca zobowiązuje się do udzielania świadczeń objętych porozumieniem wyłącznie na podstawie pisemnego potwierdzenia takiej konieczności przez ............. Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
4.
Umowa w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej objętych porozumieniem, może być wypowiedziana przez Fundusz w każdym czasie z zachowaniem 24-godzinnego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec dnia. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej.
5.
Każda zmiana porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6.
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Narodowy Fundusz ZdrowiaŚWIADCZENIODAWCA
1 Niepotrzebne skreślić