Zabezpieczenie Biura Ataszatów Wojskowych w zakresie transportu i infrastruktury.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.8.103

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2006 r.

DECYZJA Nr 159/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie zabezpieczenia Biura Ataszatów Wojskowych w zakresie transportu i infrastruktury

Departament Administracyjny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1.
Zabezpieczenie transportowe Biura Ataszatów Wojskowych, zwanego dalej "Biurem", realizowane jest na zasadach obowiązujących dla komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań Biura.
2.
Dla Biura, jako jednostki organizacyjnej bezpośrednio podporządkowanej Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, właściwemu do spraw polityki obronnej i współpracy międzynarodowej, przydziela się dwa służbowe samochody osobowe jako dyżurne i jeden dla Szefa Biura, jako funkcyjny, z uprawnieniami do karty drogowej "B".
3.
Do dnia 15 maja 2006 r. Dowódca Garnizonu Warszawa przejmie, a Szef Wojskowych Służb Informacyjnych przekaże, z zasobu JW. 3362, trzy samochody osobowe, dotychczas użytkowane przez Biuro.
4.
Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej - za pośrednictwem Dowódcy Garnizonu Warszawa - obejmie swoim nadzorem realizację zabezpieczenia transportowego oraz eksploatację pojazdów Biura.
5.
Szef Sztabu Generalnego WP wyda dokumenty organizacyjno-etatowe, umożliwiające realizację zadania, o którym mowa w pkt 2, na podstawie wniosków przedstawionych przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej i Szefa Wojskowych Służb informacyjnych, dotyczących wpisania i skreślenia samochodów wraz z kierowcami.
6.
W decyzji Nr 89/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie zmiany podporządkowania Biura Ataszatów Wojskowych i ataszatów obrony (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 60) w pkt 9 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w terminie do dnia 15 maja 2006 r. - przejmie w zarząd kompleks koszarowy Nr 8648 oraz mienie dotychczas użytkowane przez Biuro.".

7.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.