Wzory, zasady i sposób noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych przez żołnierzy jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.1997.5.43

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1997 r.

ZARZĄDZENIE NR 23
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 30 kwietnia 1997 r.
w sprawie wzorów, zasad i sposobu noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych przez żołnierzy jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na podstawie art. 44 ust. 2 pkt 1 i 3 w związku z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55) zarządza się, co następuje:
§  1.
Żołnierze pełniący służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji noszą w czasie wykonywania zadań służbowych umundurowanie, odznaki i oznaki wojskowe według zasad określonych w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wzorów obowiązujących w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem postanowień § 2, 3 i 4.
§  2.
1.
Żołnierze pełniący służbę w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji noszą w składzie ubioru wyjściowego i polowego, zgodnie z obowiązującymi zestawami ubiorczymi, beret koloru szafirowego, a na czapkach garnizonowych otok w kolorze szafirowym.
2.
Do czasu całkowitego pokrycia potrzeb przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się użytkowanie dotychczasowych wzorów beretów i otoków.
§  3.
1.
Żołnierze Biura Ochrony Rządu noszą umundurowanie koloru i wzoru obowiązującego w wojskach lądowych, przy czym otoki na czapkach rogatywkach są koloru szkarłatnego.
2.
Żołnierze, o których mowa w ust. 1, w czasie pełnienia służby na posterunkach w obiektach ochranianych, określonych w odrębnych przepisach, noszą ubiory służbowe Żandarmerii Wojskowej.
§  4.
1.
Żołnierze pełniący służbę w Jednostce Wojskowej Nr 2305 noszą w składzie ubiorów wyjściowych i polowych - zgodnie z obowiązującymi zestawami ubiorczymi - umundurowanie w kolorze khaki i granatowym według wzoru obowiązującego w wojskach lądowych, przy czym otoki na czapkach rogatywkach są koloru szkarłatnego, a berety koloru szarego.
2.
Do czasu całkowitego pokrycia potrzeb przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się użytkowanie dotychczasowych wzorów beretów i otoków.
§  5.
Traci moc zarządzenie Nr 98 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1993 r. w sprawie zasad i sposobu noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych, orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe przez żołnierzy jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW Nr 5, poz. 92).
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.