Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2012.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 listopada 2012 r.

KOMUNIKAT Nr 5
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 listopada 2012 r.
w sprawie wzoru informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego

Na podstawie art. 295 ust. 3, w zakresie informacji, o której mowa w ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Określa się:
1) wzór informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim dla jednostek, w których audyt wewnętrzny prowadzi audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce, stanowiący załącznik nr 1 do komunikatu;
2) wzór informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim dla jednostek, w których audyt wewnętrzny prowadzi usługodawca niezatrudniony w jednostce, stanowiący załącznik nr 2 do komunikatu.
§  2.  Informację o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim sporządza się w formie elektronicznej i papierowej.
§  3.  Wzory, o których mowa w § 1 stosuje się po raz pierwszy do informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w 2012 r.2)
______

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

2) Niniejszy komunikat był poprzedzony komunikatem Nr 8 Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wzoru informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 9, poz. 51).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Informacja o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku ... dla jednostki sektora finansów publicznych, w której audyt wewnętrzny prowadzi audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Informacja o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku ... dla jednostki sektora finansów publicznych, w której audyt wewnętrzny prowadzi usługodawca niezatrudniony w jednostce