Wzór informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2009.15.85

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 25
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie wzoru informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego

Na podstawie art. 295 ust. 3, w zakresie informacji, o której mowa w ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) ogłasza się, co następuje:
§  1.
Określa się wzór informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim, stanowiący załącznik do komunikatu.
§  2.
Informację sporządza się według wzoru, o którym mowa w § 1, w formie elektronicznej i papierowej.
§  3.
Wzór informacji, o którym mowa w § 1, zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU ......