Wzór formularza spisowego do spisu ludności i mieszkań w 1995 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1995.4.17

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 1995 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 3 lutego 1995 r.
w sprawie wzoru formularza spisowego do spisu ludności i mieszkań w 1995 r.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o spisie ludności i mieszkań w 1995 r. (Dz. U. Nr 2, poz. 5) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się wzór formularza spisowego do spisu ludności i mieszkań w 1995 r., określony w załączniku do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

SPIS LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

metodą reprezentacyjną

z dnia 17 maja 1995 r.

FORMULARZ MIESZKANIOWO-LUDNOŚCIOWY

grafika

Wskazówki do wypełniania formularza

Jeżeli Państwo zdecydowali się sami wypełnić ten formularz, prosimy zapoznać się wpierw z treścią poszczególnych pytań i objaśnieniami podanymi przy większości pytań. W przypadku, gdy Państwo stwierdzili, że formularz jest zbyt trudny do samodzielnego wypełnienia, prosimy poczekać na rachmistrza spisowego, gdy zaś tylko niektóre pytania budzą wątpliwości prosimy zadzwonić pod numer wskazany w pozostawionej kartce informacyjnej, w celu otrzymania wyczerpujących wyjaśnień odnośnie udzielania odpowiedzi odpowiedzi na te pytania.

Odpowiedzi prosimy wypełniać czytelnie, długopisem niebieskim lub czarnym, podając pełne informacje i nie stosując skrótów. Na znaczną liczbę pytań podano gotowe odpowiedzi, wydrukowane przy poszczególnych pytaniach. Wyczerpują one przewidzianą w spisie klasyfikację informacji na dany temat. Prosimy zapoznać się z tymi odpowiedziami, wybrać tylko jedną, właściwą dla spisywanej osoby (z wyjątkiem pyt. 27, na które można udzielić 2 odpowiedzi i pyt. 30, na które można udzielić 3 odpowiedzi) i zakreślić obwódką symbol cyfrowy przewidziany dla tej odpowiedzi.

Jeden formularz przeznaczony jest do spisania jednego mieszkania oraz wszystkich osób zamieszkujących w nim stale, a także przebywających czasowo.

Spisu osób należy dokonać według stanu, jaki istniał w dniu 17 maja 1995 r. o godzinie 24.00 (tj. o północy). Spisaniu podlegają:

- wszystkie osoby, które były obecne o północy w dniu 17 maja, niezależnie czy były zameldowane na pobyt stały, czasowy lub przebywały bez zameldowania. Najczęstszym przykładem osób przebywających czasowo (w tym również bez zameldowania) są: wynajmujący mieszkania, przebywający z powodu sprawowania opieki nad członkami rodziny, przebywający w odwiedzinach,

- wszystkie osoby zameldowane w danym mieszkaniu na pobyt stały, które były w nim nieobecne o północy w dniu 17 maja. Przykładowo, mogą to być osoby nieobecne z powodu kilkudniowego pobytu w szpitalu, w delegacji służbowej, w odwiedzinach, a także osoby o dłuższej nieobecności, jak: przebywający za granicą, przebywający w innej miejscowości w kraju ze względu na pracę zawodową lub naukę, przebywający w domu opieki, odbywający zasadniczą służbę wojskową, przebywający w zakładach karnych.

Noworodka, który nie został jeszcze zameldowany spisuje się w domu matki jako mieszkańca stałego, nawet gdy przebywa jeszcze w szpitalu.

Po ustaleniu osób podlegających spisaniu należy dokonać ich podziału na gospodarstwa domowe.

Gospodarstwo domowe tworzy zespół osób spokrewnionych (spowinowaconych) mieszkających razem i utrzymujących się wspólnie. Gospodarstwo domowe mogą tworzyć również osoby niespokrewnione jeżeli mieszkają razem i utrzymują się wspólnie. Natomiast członkowie rodziny mieszkający razem, ale utrzymujący się oddzielnie tworzą odrębne gospodarstwa domowe. Jeżeli osoba samotna mieszka we wspólnym mieszkaniu (pomieszczeniu) z innymi osobami, ale utrzymuje się oddzielnie, to tworzy jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Gdy w mieszkaniu zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jako pierwsze należy spisać gospodarstwo, w skład którego wchodzi właściciel lub główny lokator mieszkania. Osoby z następnego gospodarstwa należy spisać bezpośrednio po ostatniej osobie z poprzedniego gospodarstwa.

Spisania osób w każdym gospodarstwie domowym należy dokonać w określonej kolejności. Jako pierwszą spisuje się głowę gospodarstwa domowego, a następnie pozostałych członków danego gospodarstwa według najbliższego pokrewieństwa z głową gospodarstwa, tj. współmałżonka, dzieci, rodziców itd.

Jeżeli Państwa mieszkanie znajduje się w budynku wielomieszkaniowym i nie są Państwu znane odpowiedzi na pytania 13-20 na str. 8 dotyczące budynku, prosimy pozostawić te pytania bez odpowiedzi. Uzupełni je rachmistrz spisowy.

Uwagi rachmistrza spisowego

............................ .........................

Podpis rachmistrza spisowego Podpis osoby udzielającej

odpowiedzi