Wyznaczenie zamawiającego właściwego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług obsługi realizacji płatności uiszczanych w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującym płatności (system e-Płatności) na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2023.122

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 maja 2023 r.
w sprawie wyznaczenia zamawiającego właściwego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług obsługi realizacji płatności uiszczanych w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującym płatności (system e-Płatności) na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 412) oraz art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wyznacza się Sąd Apelacyjny w Krakowie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług obsługi realizacji płatności uiszczanych w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującym płatności (system e-Płatności) na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.