Wyznaczenie terminu przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o wydanie świadectwa kwalifikacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2008.13.69

Akt utracił moc
Wersja od: 13 października 2008 r.

DECYZJA Nr 141
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 13 października 2008 r.
w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o wydanie świadectwa kwalifikacji

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie albo o przedłużenie świadectwa kwalifikacji (Dz. U. Nr 200, poz. 1656) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wyznacza się miejsce i termin przeprowadzenia egzaminu po ukończeniu szkolenia początkowego dla osób ubiegających się o wydanie świadectwa kwalifikacji.
§  2.
Egzamin, o którym mowa w § 1 odbędzie się w dniu 28 stycznia 2009 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, przy ul. Batorego 5.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).