Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2012.179

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu prokuratorskiego

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz. U. Nr 54, poz. 283) zarządza się, co następuje:
§  1. Wyznacza się termin egzaminu prokuratorskiego w dniach: 8 sierpnia 2013 r. - część pisemna z prawa karnego i 9 sierpnia 2013 r. - część pisemna z prawa cywilnego i prawa administracyjnego.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.