Wyznaczenie terminu egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego. - OpenLEX

Wyznaczenie terminu egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.10.70

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 2004 r.

DECYZJA Nr 5/III/2004
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DO SPRAW DORADZTWA PODATKOWEGO
z dnia 28 lipca 2004 r.
w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wyznaczam termin egzaminu pisemnego na dzień 28 września 2004 r.
Podstawą przeprowadzenia egzaminu będzie Wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego uchwalony w dniu 16 czerwca 2004 r. uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego nr 11/III/2004, dostępny na stronie internetowej www.mf.gov.pl.

Osoby ubiegające się o dopuszczenie do egzaminu obowiązane są, nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz wnieść opłatę egzaminacyjną. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz odpis dyplomu dokumentującego wyższe wykształcenie.

Osoby nie mające obywatelstwa polskiego dołączają zgodę na dopuszczenie do egzaminu, o której mowa w art. 21 ust. 3 ustawy.

W przypadku osób wpisanych warunkowo na listę doradców podatkowych należy zamieścić we wniosku oświadczenie o spełnianiu warunków przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz podać informację o numerze wpisu na listę doradców podatkowych.

Opłatę za egzamin w wysokości 600 zł należy wpłacić na rachunek:

nr 10101010100038252231000000;

NBP O/O Warszawa;

Ministerstwo Finansów,

Departament Budżetu Resortu i Spraw Majątkowych,

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z dowodem uiszczenia opłaty za egzamin należy przesłać na adres:

Ministerstwo Finansów

Państwowa Komisja Egzaminacyjna

do Spraw Doradztwa Podatkowego

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.