Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.14.134

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 2004 r.

KOMUNIKAT Nr 18/KF/2004
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 października 2004 r.
w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu pisemnego na audytora wewnętrznego

Na podstawie § 2 ust. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1364 oraz z 2004 r. Nr 74, poz. 671) ogłasza się, że termin egzaminów pisemnych został wyznaczony, przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy na audytorów wewnętrznych, na dzień 17 stycznia 2005 r., 11 kwietnia 2005 r., 5 września 2005 r. oraz 16 listopada 2005 r.