Wyznaczenie pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.2012.80

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie wyznaczenia pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia

Na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Areszt w celu wydalenia jest wykonywany w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczonych dla osób zatrzymanych oraz w pomieszczeniach strzeżonych ośrodków utworzonych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.
2.
Wykaz jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w których wyznacza się pomieszczenia do wykonywania aresztu w celu wydalenia określa załącznik do zarządzenia.
§  2.
Komendanci oddziałów Straży Granicznej wydzielą z pomieszczeń, o których mowa w § 1 ust. 1, pomieszczenia przeznaczone wyłącznie w celu wykonywania aresztu w celu wydalenia.
§  3.
Traci moc zarządzenie nr 61 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.2) ).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2007 r. Nr 12, poz. 66, z 2008 r. Nr 7, poz. 24, Nr 11, poz. 52 i Nr 15, poz. 76, z 2009 r. Nr 12, poz. 67 oraz z 2011 r. Nr 4, poz. 22.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STRAŻY GRANICZNEJ, W KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ POMIESZCZENIA DO WYKONYWANIA ARESZTU W CELU WYDALENIA

Lp.WojewództwoNazwa jednostki organizacyjnej i miejscowość
1podkarpackieBieszczadzki Oddział Straży Granicznej - Przemyśl
2podlaskiePodlaski Oddział Straży Granicznej - Białystok