Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2009.4.62

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 października 2009 r.

DECYZJA Nr 54
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 28 lipca 2009 r.
w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Procesu Barcelońskiego: Unii dla Śródziemnomorza

Na podstawie § 1 ust. 2 zarządzenia nr 5 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Procesu Barcelońskiego: Unii dla Śródziemnomorza postanawia się, co następuje:
§  1. Wyznacza się Panią Annę Raduchowską - Brochwicz na Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Procesu Barcelońskiego: Unii dla Śródziemnomorza.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.