Wyznaczenie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw stosunków polsko-żydowskich.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2006.1.8

Akt indywidualny
Wersja od: 10 marca 2006 r.

DECYZJA Nr 5
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 25 stycznia 2006 r.
w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw stosunków polsko-żydowskich.

Na podstawie § 1 ust. 2 zarządzenia nr 3 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw stosunków polsko-żydowskich (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2006 r. Nr 1, poz. 3) postanawia się, co następuje:
§  1.
Wyznacza się pana Macieja Kozłowskiego, ambasadora tytularnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, na funkcję Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw stosunków polsko-żydowskich.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.