Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2019.79

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie wyznaczenia Ministerstwa Finansów do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup usług serwisowych wraz z asystą techniczną dla systemów SOFTLAB ERP oraz KOMAeHR na rzecz Ministerstwa Finansów, Centrum Informatyki Resortu Finansów oraz Krajowej Szkoły Skarbowości

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wyznacza się Ministerstwo Finansów do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup usług serwisowych wraz z asystą techniczną dla systemów SOFTLAB ERP oraz KOMAeHR na rzecz Ministerstwa Finansów, Centrum Informatyki Resortu Finansów oraz Krajowej Szkoły Skarbowości.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.