Wyznaczenie koordynatora krajowego do spraw nadzoru prewencyjnego

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2023.30

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2023 r.

DECYZJA Nr 126
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 18 kwietnia 2023 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora krajowego do spraw nadzoru prewencyjnego

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 15 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu sprawowania przez Policję nadzoru prewencyjnego (Dz. Urz. KGP poz. 36) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Na koordynatora krajowego do spraw nadzoru prewencyjnego wyznacza się nadkom. Monikę Matyjewicz - eksperta w Wydziale do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.
§  2. 
Traci moc decyzja nr 127 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora krajowego do spraw nadzoru prewencyjnego (Dz. Urz. KGP poz. 42).
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.