Dz.Urz.MF.2018.96

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup licencji informatycznej oraz przeprowadzenie szkolenia na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wyznacza się Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup licencji informatycznej oraz przeprowadzenie szkolenia na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).