Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2019.54

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Łodzi do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę paliwa do samochodów służbowych, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wyznacza się Izbę Administracji Skarbowej w Łodzi do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę paliwa do samochodów służbowych, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.