Wyznaczenie Centrum Informatyki Resortu Finansów do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup infrastruktury na potrzeby systemu kryptograficznego - Sieci Transmisji Danych Niejawnych Krajowej Administracji Skarbowej (STDN KAS) na rzecz izb administracji skarbowej i Ministerstwa Finansów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2023.54

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 15 maja 2023 r.
w sprawie wyznaczenia Centrum Informatyki Resortu Finansów do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup infrastruktury na potrzeby systemu kryptograficznego - Sieci Transmisji Danych Niejawnych Krajowej Administracji Skarbowej (STDN KAS) na rzecz izb administracji skarbowej i Ministerstwa Finansów

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 412 i 825) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wyznacza się Centrum Informatyki Resortu Finansów do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup infrastruktury na potrzeby systemu kryptograficznego - Sieci Transmisji Danych Niejawnych Krajowej Administracji Skarbowej (STDN KAS) na rzecz izb administracji skarbowej i Ministerstwa Finansów.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).