Dz.Urz.ABW.2018.28

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie wyznaczenia Biura Prawnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do realizacji zadań wynikających ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) w zw. z art. 175 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się Biuro Prawne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", do realizacji zadań wynikających ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, dotyczących uprawnień osoby fizycznej, a w szczególności w zakresie:
1) informowania przez ABW o uzyskaniu danych osobowych;
2) potwierdzenia przez ABW, czy dane osobowe tej osoby fizycznej są przetwarzane przez ABW;
3) umożliwienia osobie fizycznej dostępu do jej danych osobowych oraz informacji jej dotyczących;
4) żądania od ABW sprostowania nieprawdziwych danych osobowych;
5) żądania od ABW uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
6) żądania od ABW usunięcia danych osobowych;
7) żądania od ABW ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
8) informowania przez ABW o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych, lub ograniczeniu przetwarzania tych danych;
9) otrzymania od ABW na nośniku danych we właściwym formacie danych osobowych tej osoby fizycznej oraz przekazania danych osobowych w tej formie innemu administratorowi;
10) wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przetwarzania przez ABW danych osobowych;
11) braku zastosowania wobec tej osoby fizycznej decyzji, opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, wywołującej wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływającej.
2.  Zadania, o których mowa w ust. 1, Biuro Prawne ABW realizuje do czasu powołania w ABW inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
3.  Zadania, o których mowa w ust. 1, nie obejmują innych zadań administratora związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ABW, w szczególności ich przetwarzania w systemach teleinformatycznych, jak również czynności wynikających z odrębnych upoważnień.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 25 maja 2018 r.