Wyznaczanie w Komendzie Głównej Straży Granicznej inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2015.96

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2018 r.

DECYZJA Nr 278
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie wyznaczania w Komendzie Głównej Straży Granicznej inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21) ustala się, co następuje:
§  1. 
1. 
W Komendzie Głównej Straży Granicznej wyznacza się:
1)
inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego tworzących zespół inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego;
2)
administratorów systemów teleinformatycznych.
2.  1
 (uchylony).
3. 
Szczegółowy zakres obowiązków inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratorów systemów teleinformatycznych, określają dokumentacje bezpieczeństwa poszczególnych systemów teleinformatycznych.
§  2. 
1. 
Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu teleinformatycznego wyznacza i odwołuje Komendant Główny Straży Granicznej na wniosek Dyrektora Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, zwanego dalej "Dyrektorem".
2. 
Wniosek o wyznaczenie lub odwołanie inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego opracowywany jest przez pracownika Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, po otrzymaniu od kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej danych osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji.
3. 
Wniosek o wyznaczenie lub odwołanie administratora systemu teleinformatycznego kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, w której system teleinformatyczny jest eksploatowany, zwanej dalej "komórką eksploatującą", kieruje do Komendanta Głównego Straży Granicznej do zatwierdzenia za pośrednictwem Dyrektora, który ten wniosek opiniuje. Pozytywnie zaopiniowany wniosek Dyrektor przedkłada Komendantowi Głównemu Straży Granicznej. Negatywnie zaopiniowany wniosek Dyrektor zwraca kierownikowi komórki eksploatującej.
4. 
W przypadku, gdy osoba wskazana we wniosku, o którym mowa w ust. 3, wyznaczana lub odwoływana pełni służbę lub jest zatrudniona w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej innej niż komórka eksploatująca, kierownik komórki eksploatującej, przed skierowaniem tego wniosku do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, przekazuje go do akceptacji kierownikowi komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, w której ta osoba pełni służbę lub jest zatrudniona.
5. 
W przypadku, wycofania systemu teleinformatycznego z eksploatacji lub likwidacji stanowiska dostępowego do systemu, nie opracowuje się wniosku o odwołanie w stosunku do osób wyznaczonych do pełnienia funkcji inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratorów systemów teleinformatycznych. Odwołanie z funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu teleinformatycznego następuje z chwilą wycofania systemu teleinformatycznego z eksploatacji lub likwidacji stanowiska dostępowego.
6. 
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do decyzji.
§  3. 
1. 
Kierownik komórki eksploatującej zobowiązany jest niezwłocznie przesłać wniosek o odwołanie osoby, która pełni funkcję administratora systemu teleinformatycznego, w przypadku:
1)
przeniesienia osoby z komórki eksploatującej do innej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej;
2)
zwolnienia ze służby/pracy w Straży Granicznej;
3)
utraty ważności poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub przeszkolenia z ochrony informacji niejawnych;
4)
innych przyczyn trwale uniemożliwiających wykonywanie funkcji administratora systemu teleinformatycznego.
2. 
W przypadku wniosku o odwołanie osoby z funkcji administratora systemu teleinformatycznego, kierownik komórki eksploatującej sporządza wniosek o wyznaczenie w jej miejsce innego funkcjonariusza lub pracownika, w trybie określonym w § 2.
§  4. 
1. 
Elektroniczny rejestr wniosków o wyznaczenie lub odwołanie administratora systemu teleinformatycznego lub inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz analizę tych wniosków prowadzi Wydział Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, zwany dalej "komórką ewidencyjną".
2. 
Rejestr wniosków, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do każdego wniosku, powinien określać w szczególności:
1)
numer ewidencyjny wniosku;
2)
datę zatwierdzenia wniosku przez Komendanta Głównego Straży Granicznej;
3)
nazwę komórki eksploatującej, a w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3, również nazwę jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, w której osoba wyznaczana lub odwoływana pełni służbę lub jest zatrudniona;
4)
imię i nazwisko osoby wyznaczanej lub odwoływanej;
5)
nazwę systemu teleinformatycznego;
6)
określoną w dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego dokładną nazwę funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego lub administratora systemu teleinformatycznego pełnioną przez osobę wyznaczaną lub odwoływaną.
§  5. 
1. 
Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej sporządza aktualny wykaz inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratorów systemów teleinformatycznych i umieszcza go na stronie intranetowej Biura.
2. 
Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
nazwę systemu teleinformatycznego;
2)
nazwę komórki eksploatującej;
3)
imię i nazwisko osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego lub administratora systemu teleinformatycznego;
4)
nazwę funkcji, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 6;
5)
numer telefonu służbowego osoby, o której mowa w pkt 3;
6)
numer ewidencyjny, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1;
7)
datę zatwierdzenia wniosku o wyznaczenie lub odwołanie administratora systemu teleinformatycznego lub inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej;
8)
podstawę odwołania administratora systemu teleinformatycznego lub inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego;
9)
datę odwołania administratora systemu teleinformatycznego lub inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego.
3. 
Za bieżącą aktualizację wykazu, o którym mowa w ust. 1, odpowiedzialna jest komórka ewidencyjna.
§  6. 
Osoby wyznaczone na podstawie dotychczasowych przepisów do pełnienia funkcji inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, lokalnych inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów systemów teleinformatycznych, pełnią te funkcje do czasu ich odwołania.
§  7. 
Traci moc decyzja nr 114 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie wyznaczania w Komendzie Głównej Straży Granicznej inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych. (Dz. Urz. KGSG z 2011 r. Nr 8, poz. 34)
§  8. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ZATWIERDZAM

KOMENDANT GŁÓWNY

STRAŻY GRANICZNEJ

Data rozpatrzenia wniosku:

.............................................

Numer ewidencyjny wniosku

o wyznaczenie/odwołanie1) inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego/administratora systemu teleinformatycznego1)

Wnioskuję o

wyznaczenie/odwołanie1):

.......................................................................................................................................................

(stopień służbowy, imię i nazwisko osoby wyznaczanej lub odwoływanej, nazwa komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, w której ta osoba pełni służbę lub jest zatrudniona, numer jej telefonu służbowego, numer ewidencyjny funkcjonariusza (jeśli osoba wyznaczana lub odwoływana jest funkcjonariuszem) lub numer PESEL (jeśli osoba wyznaczana lub odwoływana jest pracownikiem))

- do pełnienia/z pełnienia1) funkcji inspektora bezpieczeństwa

teleinformatycznego/administratora systemu teleinformatycznego1):

................................................................................................................................................. , 2)

(dokładna nazwa funkcji, którą ma pełnić osoba wyznaczana lub odwoływana, określona w dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, nazwa systemu teleinformatycznego, lokalizacja systemu teleinformatycznego)

Wyżej wymieniona osoba wyznaczana/odwoływana1) posiada3);

1) poświadczenie bezpieczeństwa numer ..............., upoważniające go do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ......................., ważne do dnia .........................;

2) zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych numer ................. z dnia .........................................;

3) zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonego przez służbę ochrony państwa numer ...................... z dnia ..........................................;

4) poświadczenie bezpieczeństwa numer ..................., upoważniające go do dostępu do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą ..................., ważne do dnia .............................;

5) zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych NATO numer ....................... z dnia ................................;

6) poświadczenie bezpieczeństwa numer .................., upoważniające go do dostępu do informacji niejawnych Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą ................, ważne do dnia ......................;

7) zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych UE numer ........... z dnia ..................................

................................................................................................................................................. . 4)

.........................................................................

(pieczęć, data i podpis osoby wnioskującej)

......................................................................................

(pieczęć, data i podpis kierownika komórki

organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej,

w której pełni służbę lub jest zatrudniona

osoba wyznaczana lub odwoływana 5)

Opinia Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Informacji Niejawnych6)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.....................................................................

(pieczęć, data i podpis Pełnomocnika

Komendanta Głównego Straży Granicznej

do spraw Ochrony Informacji Niejawnych)

Uwaga: jeżeli osób wyznaczanych lub odwoływanych jest więcej niż jedna, przed miejscem przeznaczonym na pieczęć, datę i podpis kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej eksploatującej system teleinformatyczny, wprowadza się kolejne pozycje określające osoby wyznaczane lub odwoływane.

1) niepotrzebne skreślić

2) należy wprowadzić kolejne pozycje w przypadku większej liczby funkcji, które ma pełnić osoba wyznaczana lub odwoływana

3) nie należy wypełniać w przypadku odwoływania z pełnionej funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego lub administratora systemu teleinformatycznego

4) w przypadku wyznaczenia do pełnienia funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego lub administratora systemu teleinformatycznego w systemie teleinformatycznym, w którym przetwarzane są informacje niejawne UE i NATO należy w kolejnych punktach zamieścić informację dotyczącą posiadanych w tym zakresie poświadczeń oraz zaświadczeń

5) pieczęć, datę i podpis kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, w której pełni służbę lub jest zatrudniona osoba wyznaczana lub odwoływana wprowadza się wyłącznie w przypadku, gdy osoba ta nie jest zatrudniona lub nie pełni służby w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, w której system teleinformatyczny jest eksploatowany

6) nie wypełniać w przypadku gdy osobą wnioskującą jest Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej

1 § 1 ust. 2 uchylony przez § 1 decyzji nr 12 z dnia 24 stycznia 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.12) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 stycznia 2018 r.