Wysokość zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zasiłku pielęgnacyjnego oraz granica dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1997.10.15

Akt utracił moc
Wersja od: 4 września 1997 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 12 sierpnia 1997 r.
w sprawie wysokości zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zasiłku pielęgnacyjnego oraz granicy dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 1997 r., przeciętne wynagrodzenie miesięczne w drugim kwartale 1997 r. wyniosło 1.043,24 zł.
W związku z tym, od 1 września do 30 listopada 1997 r.:
1)
zasiłek porodowy przysługuje w wysokości 156,49 zł (15% wymienionego wyżej wynagrodzenia),
2)
zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 2.086,48 zł (200% wymienionego wyżej wynagrodzenia).

Od 1 września 1997 r. wzrasta również wysokość zasiłku pielęgnacyjnego i wynosi 96,06 zł miesięcznie.

Ponadto Zakład informuje, że granicę dochodu przypadającego miesięcznie na osobę w rodzinie, ustaloną dla celów przyznania prawa do zasiłku rodzinnego na okres od 1 września 1997 r. do 31 maja 1998 r. stanowi kwota 436,50 zł, odpowiadająca wysokości 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 1996 r.