Wysokość zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz wysokość zasiłku pielęgnacyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1998.4.8

Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 1998 r.

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 12 sierpnia 1998 r.
w sprawie wysokości zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz wysokości zasiłku pielęgnacyjnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 1998 r., przeciętne wynagrodzenie miesięczne w drugim kwartale 1998 r. wyniosło 1.220,89 zł.
W związku z tym, od 1 września 1998 r. do 30 listopada 1998 r.:
1)
zasiłek porodowy przysługuje w wysokości 183,13 zł (15% wyżej wymienionego wynagrodzenia),
2)
zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 2.441,78 zł (200% wyżej wymienionego wynagrodzenia).

Od 1 września 1998 r. wzrasta również wysokość zasiłku pielęgnacyjnego i wynosi 106,41 zł miesięcznie.