Wysokość zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1998.5.10

Akt utracił moc
Wersja od: 24 listopada 1998 r.

KONMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 16 listopada 1998 r.
w sprawie wysokości zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 1998 r., przeciętne wynagrodzenie miesięczne w trzecim kwartale 1998 r. wyniosło 1 248,91 zł.

W związku z tym, od 1 grudnia 1998 r. do 28 lutego 1999 r.:

1)
zasiłek porodowy przysługuje w wysokości 187,34 zł ( 15% wyżej wymienionego wynagrodzenia),
2)
zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 2.497,82 zł (200% wyżej wymienionego wynagrodzenia).