Wysokość zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1998.3.6

Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 1998 r.

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 13 maja 1998 r.
w sprawie wysokości zasiłków z ubezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 1998 r., przeciętne wynagrodzenie miesięczne w pierwszym kwartale 1998 r. wyniosło 1.205,74 zł.
W związku z tym, od 1 czerwca 1998 r. do 31 sierpnia 1998 r.:
1)
zasiłek porodowy przysługuje w wysokości 180,86 zł (15% wyżej wymienionego wynagrodzenia),
2)
zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 2.411,48 zł (200% wyżej wymienionego wynagrodzenia).