Wysokość stawki obowiązującej w roku 2021 i kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi do pokrycia w roku 2021.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2021.15

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2021 r.

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie wysokości stawki obowiązującej w roku 2021 i kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi do pokrycia w roku 2021

Na podstawie § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi (Dz. U. poz. 2073) ogłasza się, co następuje:
1)
wysokość stawki obowiązującej w roku 2021 wynosi 0,001438 %;
2)
wysokość kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi, zwanych dalej "kosztami nadzoru", do pokrycia w roku 2021 wynosi 48 538 zł, przy uwzględnieniu, że:
a)
wysokość planowanych kosztów nadzoru w roku 2021 wynosi 69 883 zł,
b)
wysokość planowanych kosztów nadzoru w roku 2020 wynosiła 216 892 zł,
c)
wysokość wykonanych kosztów nadzoru w roku 2020 wyniosła 195 546 zł.