Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2020.10

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2020 r.

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie wysokości stawki obowiązującej w roku 2020 i wysokości kosztów nadzoru, o których mowa w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, do pokrycia w 2020 roku

Na podstawie § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego (Dz. U. poz. 334) ogłasza się, że:
1) wysokość stawki obowiązującej w roku 2020 wynosi 0,103187 %;
2) wysokość kosztów nadzoru, o których mowa § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, zwanych dalej "kosztami nadzoru", do pokrycia w 2020 roku wynosi 64 142 399 zł, przy uwzględnieniu, że:
a) wysokość planowanych kosztów nadzoru w roku 2020 wynosi 62 655 141 zł, z czego kwota 1 836 853 zł stanowi 1,5 % planowanych na rok 2020 kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1871 i 2217),
b) wysokość planowanych kosztów nadzoru w roku 2019 wynosiła 57 786 354 zł, z czego kwota 1 007 438 zł stanowiła 1,5 % planowanych na rok 2019 kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,
c) wysokość wykonanych kosztów nadzoru w roku 2019 wyniosła 59 273 612 zł, z czego kwota 1 737 856 zł stanowiła 1,5 % wykonanych na rok 2019 kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.