Wysokość stawki obowiązującej w 2023 r. oraz wysokość kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych do pokrycia w 2023 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2023.12

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2023 r.

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 28 kwietnia 2023 r.
w sprawie wysokości stawki obowiązującej w 2023 r. oraz wysokości kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych do pokrycia w 2023 r.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych (Dz. U. poz. 1646) ogłasza się, co następuje:
1.
Wysokość stawki obowiązującej w 2023 r. wynosi 0,010972 %.
2.
Wysokość kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych do pokrycia w 2023 r. wynosi 507 792 zł, przy uwzględnieniu, że:
1)
wysokość planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660, z późn. zm. 1 ), ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w części przypadającej na koszty nadzoru nad biurami usług płatniczych, w 2023 r. wynosi 866 571 zł;
2)
wysokość planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w części przypadającej na koszty nadzoru nad biurami usług płatniczych, w 2022 r. wynosiła 910 254 zł;
3)
wysokość wykonanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w części przypadającej na koszty nadzoru nad biurami usług płatniczych, w 2022 r. wyniosła 551 474 zł.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 872, 1488, 1692, 2185, 2339 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 180.